Phúc Lợi Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC)

Publications
#7166.05

Phúc Lợi Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC)

Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (Disabled Adult Child, DAC) là gì? Tôi có hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC không? Tìm câu trả lời cho các câu
hỏi về DAC này và thông tin khác trong ấn phẩm này.

Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (Disabled Adult Child, DAC) là gì? Tôi có hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC không? Tìm câu trả lời cho các câu
hỏi về DAC này và thông tin khác trong ấn phẩm này.

Tổng Quan Về Medi-Cal

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận phúc lợi chương trình Medi-Cal theo các cách khác nhau. Medi-Cal phức tạp vì bao gồm nhiều chương trình Medi-Cal. Mỗi chương trình Medi-Cal có tên, tiêu chí đủ điều kiện và quy định riêng liên quan đến cách tính thu nhập và nguồn lực. Một số chương trình Medi-Cal miễn phí. Một số chương trình yêu cầu thanh toán phí bảo hiểm hoặc khoản Chia Sẻ Chi Phí (Share of Cost, SOC) Medi-Cal hàng tháng. SOC là số tiền quý vị cần thanh toán mỗi tháng trước khi Medi-Cal chi trả cho các dịch vụ, vật tư và thiết bị Medi-Cal của quý vị.

 • Dưới đây là một số chương trình Medi-Cal phổ biến nhất dành cho người khuyết tật:
 • Medi-Cal liên kết với Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) là miễn phí.
 • Medi-Cal MAGI thường là miễn phí. Một số trẻ có thể phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.
 • Medi-Cal không phải MAGI hoặc Medi-Cal Truyền Thống bao gồm các chương trình Medi-Cal sau đây:
  • Chương Trình Pickle là miễn phí;
  • Chương Trình Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC) là miễn phí;
 • Chương Trình Mức Nghèo Liên Bang (Federal Poverty Level Program, FPL) cho Người Cao Tuổi, Khiếm Thị và Khuyết Tật (Aged, Blind, and Disabled, ABD) hay FPL cho ABD là miễn phí.
 • Chương Trình Người Khuyết Tật Làm Việc(Working Disabled Program, WDP) 250% không miễn phí vì quý vị phải trả phí bảo hiểm hàng tháng và;
 • Chương Trình Nhu Cầu Y Tế (Medically Needy, MN) cho Người Cao Tuổi, Khiếm Thị và Khuyết Tật (Aged, Blind, and Disabled, ABD) hay MN cho ABD không miễn phí vì quý vị phải thanh toán SOC hàng tháng trước khi Medi-Cal chi trả.

Nhân viên đánh giá khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của hạt chịu trách nhiệm xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận phúc lợi
Medi-Cal của quý vị. Khi hạt xác định khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị, họ sẽ xem xét tất cả các chương trình quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia và đưa quý vị vào chương trình Medi-Cal có lợi nhất. Điều này có nghĩa là hạt phải đưa quý vị vào chương trình Medi-Cal miễn phí hoặc không có khoản chia sẻ chi phí trước khi đưa quý vị vào chương trình Medi-Cal chia sẻ chi phí (như Chương Trình MN Cho ABD) hoặc Medi-Cal có phía bảo hiểm hàng tháng (như WDP 250%).

Quý vị cũng có quyền được chọn chương trình Medi-Cal quý vị muốn tham gia, miễn là quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình đó. Ví dụ, nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia cả Chương Trình FPL Cho ABD và WDP 250%, quý vị có thể chọn tham gia WDP 250% mà yêu cầu quý vị thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng, thay vì Chương Trình FPL Cho ABD miễn phí. Nói cách khác, hạt phải cho phép quý vị ghi danh vào WDP 250% không miễn phí cho dù quý vị cũng hội đủ điều kiện tham gia chương trình Medi-Cal miễn phí.

Phúc Lợi An Sinh Xã Hội cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC)

Sở An Sinh Xã Hội cung cấp các phúc lợi cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC) Tiêu Đề II, thường được gọi là phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC), cho người lớn hội đủ điều kiện. Các phúc lợi này được chi trả từ hồ sơ thu nhập An Sinh Xã Hội của cha/mẹ. Nếu cha/mẹ còn sống, người nhận DAC nhận khoảng 50 phần trăm số tiền phúc lợi của cha/mẹ và tối đa 75 phần trăm nếu cha/mẹ đã qua đời. Một người lớn có thể nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC trên hồ sơ làm việc của cha/mẹ họ nếu người đó:

 • Chưa kết hôn (hoặc đã kết hôn với người nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Tiêu Đề II.1);
 • Mắc khuyết tật trước 22 tuổi; và
 • Là người phụ thuộc vào cha/mẹ tại thời điểm đăng ký, thời điểm cha/mẹ qua đời, hoặc tại thời điểm cha/mẹ bị khuyết tật.2

Lưu ý: Nếu quý vị đang nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Tiêu Đề II và quý vị kết hôn với người không nhận phúc lợi thuộc Tiêu Đề II, quý vị sẽ mất phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC.3

Một số mục tiếp theo sẽ đề cập về Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC). Điều quan trọng cần nhớ là quý vị phải đang nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC.

Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC)

Chương Trình Medi-Cal Cho DAC cung cấp Medi-Cal toàn diện, không mất phí cho người lớn đủ điều kiện nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC.4

Các Yêu Cầu Về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC

Quý vị sẽ có thể nhận Medi-Cal Cho DAC nếu quý vị nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC và quý vị:

 • Đã nhận SSI trước đây bắt đầu từ trước 22 tuổi;
 • Đang từ 18 tuổi trở lên;
 • Nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC; và
 • Mất SSI sau ngày 1 tháng 7 năm 1987, vì:
  1. quý vị đã bắt đầu nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC5 hoặc
  2. quý vị được tăng phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC6 hoặc
  3. Quý vị đã được tăng khoản điều chỉnh chi phí sinh hoạt (cost of living adjustment, COLA) trong phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC.7

Giới Hạn về Thu Nhập và Nguồn Lực

Chương Trình Medi-Cal Cho DAC sử dụng các giới hạn về thu nhập và nguồn lực của Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) khi xác định khả năng hội đủ điều kiện. Để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC, thu nhập và nguồn lực có thể tính được của quý vị phải trong giới hạn của SSI.8 Chương Trình Medi-Cal Cho DAC thực hiện điều này bằng cách bỏ qua khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC của quý vị khi xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị. Điều này nghĩa là khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC của quý vị không được tính là thu nhập để xác định quý vị có hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC không. Vì vậy, sau khi bỏ qua khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC (tức thu nhập) của quý vị, nếu thu nhập còn lại có thể tính được của quý vị nằm dưới mức SSI thì quý vị đáp ứng tiêu chí thu nhập trong khả năng hội đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC. Quý vị có thể tìm thông tin về mức SSI trong Thư Hướng Dẫn Tất Cả Giám Đốc Trên Toàn Hạt (All County Wide Directors Letter, ACWDL) được công bố mỗi năm. Quý vị có thể xem mức SSI năm 2021 trong ACWDL 20-19, tại đây: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/20-19.pdf.

Chương Trình Medi-Cal Cho DAC cũng có giới hạn nguồn lực. Quý vị có thể tìm thấy giới hạn nguồn lực của Chương Trình Medi-Cal Cho DAC tại đây: https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf. Người nhận DAC phải duy trì dưới mức giới hạn nguồn lực này (ví dụ: $2.000 cho một cá nhân). Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc duy trì dưới mức giới hạn nguồn lực của Medi-Cal, quý vị có thể muốn cân nhắc lập tài khoản CalAble.

Yêu Cầu Phúc Lợi Chương Trình Medi-Cal Cho DAC

Nếu quý vị cho rằng bản thân có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC, quý vị có thể liên hệ với nhân viên đánh giá khả năng hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của hạt để yêu cầu hạt xử lý đơn đăng ký tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC.

 • Hạt có khả năng liên hệ Sở An Sinh Xã Hội để xác minh thông tin và xác định quý vị có hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC không.
 • Nếu quý vị có bản sao thư thông báo phê duyệt Phúc Lợi An Sinh Xã Hội, Hưu Trí, Người Sống Sót, Bảo Hiểm và bản sao thông báo chấm dứt SSI thì quý vị cần cung cấp bản sao những thông báo này cho hạt. Thông báo chấm dứt SSI là thông báo quý vị nhận được cho biết ngày SSI của quý vị bị dừng do thu nhập của quý vị tăng.
 • Nếu quý vị không có thông báo ghi chép việc nhận các phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC và thông báo chấm dứt SSI, quý vị có thể sử dụng thư mẫu đính kèm để yêu cầu thông tin quý vị cần từ hồ sơ An Sinh Xã Hội. Quý vị có thể cung cấp thông tin quý vị nhận từ Sở An Sinh Xã Hội cho hạt để họ có thể đánh giá khả năng hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC của quý vị.

Tôi có thể làm gì nếu bị mất Phúc Lợi Chương Trình Medi-Cal Cho DAC?

Nhiều khi thu nhập An Sinh Xã Hội Cho DAC sẽ tăng sau khi cha/mẹ qua đời. Những người mất SSI vì họ nhận quá nhiều tiền trong phúc lợi DAC cũng sẽ mất phúc lợi “Medi-Cal liên kết với SSI”. Dự Luật Thượng Viện 87 quy định hạt tiếp tục chương trình Medi-Cal miễn phí hoặc không SOC của cá nhân trong khi xác định cá nhân đó có hội đủ điều kiện tham gia
Medi-Cal trong một chương trình khác không. Khi tình huống này xảy ra, đôi khi hạt sẽ chấm dứt các phúc lợi Medi-Cal Cho DAC và đưa cá nhân vào chương trình MN ABD có khoản chia sẻ chi phí, điều này là sai trái.

Nếu quý vị đang nhận phúc lợi Medi-Cal Cho DAC và quý vị nhận Thông Báo Hành Động (Notice of Action, NOA) Medi-Cal chấm dứt phúc lợi
Medi-Cal Cho DAC của quý vị thì quý vị phải yêu cầu điều trần ngay lập tức và yêu cầu “trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi” để các phúc lợi
Medi-Cal Cho DAC của quý vị không chấm dứt. Quý vị không nên đợi cho đến khi nhận NOA cho biết quý vị đã được đưa vào chương trình MN ABD có khoản chia sẻ chi phí rồi mới yêu cầu điều trần. Quý vị cũng có thể cần liên hệ với DRC để nhận sự trợ giúp.

Để biết thêm thông tin về các chương trình Medi-Cal khác, quý vị có thể truy cập các trang web Nguồn Lực Tự Bênh Vực Medi-CalHealth Care của chúng tôi.

Thông Báo Hành Động (NOA) Medi-Cal và Yêu Cầu Điều Trần

Hạt phải gửi cho quý vị văn bản Thông Báo Hành Động khi có sự thay đổi về phúc lợi Medi-Cal của quý vị.9 Thông Báo Hành Động Medi-Cal phải cho quý vị biết chương trình Medi-Cal quý vị đã được đưa vào và trình bày mọi sự thay đổi khác về phúc lợi Medi-Cal của quý vị. Ví dụ:

 • Nếu quý vị đã được đưa vào Chương Trình Medi-Cal Cho Người Lớn Phụ Thuộc Bị Khuyết Tật (DAC), Thông Báo Hành Động sẽ báo cho quý vị rằng quý vị đã được đưa vào Chương Trình Medi-Cal Cho DAC, là một chương trình Medi-Cal không có SOC.
 • Nếu phúc lợi Medi-Cal Cho DAC của quý vị đã bị chấm dứt, Thông Báo Hành Động sẽ báo cho quý vị thời điểm việc chấm dứt diễn ra và lý do chấm dứt, chẳng hạn như vì vượt quá mức thu nhập.
 • Nếu quý vị đã được đưa vào Chương Trình MN ABD, Thông Báo Hành Động sẽ báo cho quý vị thời điểm bắt đầu SOC và phải cung cấp thông tin về việc thu nhập của quý vị được sử dụng để xác định SOC như thế nào.

Sau đây là ví dụ về mẫu Thông Báo Hành Động Medi-Cal điển hình. Thông Báo Hành Động Medi-Cal cũng phải cung cấp cho quý vị thông tin về cách kháng nghị hành động của hạt bằng cách yêu cầu phiên điều trần.

Yêu Cầu Phiên Điều Trần và “Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi” Phiên Điều Trần

Quý vị có thể kháng cáo Thông Báo Hành Động quý vị nhận được ngay lập tức và yêu cầu nhận “trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi.” Trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi nghĩa là các dịch vụ của quý vị sẽ tiếp tục và vẫn không đổi cho đến khi có quyết định của phiên điều trần. Nếu quý vị yêu cầu phiên điều trần trước ngày hiệu lực của thay đổi Medi-Cal được liệt kê trên Thông Báo Hành Động, chương trình Medi-Cal của quý vị sẽ được giữ nguyên cho đến khi có kết quả của phiên điều trần.10 Ví dụ, nếu quý vị nhận Thông Báo Hành Động Medi-Cal cho biết chương trình Medi-Cal miễn phí của quý vị sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 7 và quý vị yêu cầu điều trần với trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi vào ngày 15 tháng 6, quý vị sẽ tiếp tục nhận các phúc lợi của chương trình Medi-Cal miễn phí trong lúc chờ đợi phiên điều trần. Tuy nhiên, trong ví dụ này, nếu quý vị không yêu cầu phiên điều trần trước ngày 1 tháng 7 thì chương trình Medi-Cal miễn phí của quý vị sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 7.

Thời Hạn 90 Ngày Để Yêu Cầu Phiên Điều Trần

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn yêu cầu phiên điều trần với trợ cấp thanh toán trong khi chờ đợi, quý vị vẫn có 90 ngày để yêu cầu phiên điều trần kể từ ngày quý vị nhận Thông Báo Hành Động.11 Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc yêu cầu phiên điều trần tại đây: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests. Nếu quý vị tin rằng bản thân cần Phiên Điều Trần Tại Nhà, quý vị có thể xem ấn phẩm của chúng tôi có tựa đề, Quyền Yêu Cầu Phiên Điều Trần Tại Nhà để biết thêm thông tin về cách nhận phiên điều trần tại nhà.

Cách Để Nhận Thêm Thông Tin Về Các Quyền Của Quý Vị

Nếu quý vị có thắc mắc về Medi-Cal và các quyền hợp pháp của mình:

 • Hãy gọi đến đường dây tiếp nhận của DRC theo số: 1-800-776-5746 (TTY 1-800-719-5798)
 • Gọi đến Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA) của DRC theo số:
  • Bắc California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Nam California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)
 • 1. Hướng Dẫn Vận Hành Chính Sách (Policy Operations Manual, POMS) của Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) RS 00203.035
 • 2. Hướng Dẫn Vận Hành Chính Sách (Policy Operations Manual, POMS) của Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) RS 00203.001; 42 U.S.C. § 402(d)(1)(B); 42 C.F.R. § 404.350(a)(4).
 • 3. Hướng Dẫn Vận Hành Chính Sách (Policy Operations Manual, POMS) của Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, SSA) RS 00203.035
 • 4. 42 U.S.C. § 402(d); 20 C.F.R. § 404.350; Smolen v. Chater, 80 F.3d 1283 (9th Cir. 1996).
 • 5. Người thụ hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC bắt đầu nhận các khoản thanh toán vào thời điểm cha/mẹ của họ nghỉ hưu, bị khuyết tật hoặc qua đời. Người đang nhận SSI có thể bắt đầu nhận khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC. Nếu khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC cao hơn mức thanh toán SSI, người đó sẽ ngừng nhận SSI. Nếu người đó không hội đủ điều kiện nhận SSI, họ không hội đủ điều kiện tham gia Medi-Cal liên kết với SSI. Chương Trình Medi-Cal Cho DAC giữ nguyên hiện trạng liên quan đến Medi-Cal bằng cách tiếp tục cung cấp Medi-Cal theo danh mục miễn là cá nhân sẽ hội đủ điều kiện nhận SSI nếu họ đang không nhận các khoản thanh toán An Sinh Xã Hội Cho DAC.
 • 6. ACWDL 91-47 (ngày 9 tháng 5 năm 1991) tại https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c91-47.pdf và Các Quy Định Diễn Giải của Sở Dịch Vụ Xã Hội California 447-14 tại: https://www.cdss.ca.gov/shd/res/pdf/ParaRegs-Medi-Cal-Program-Eligibility.pdf
 • 7. 42 U.S.C. § 1383c(c); ACWDL 91-47 (Ngày 9 tháng 5 năm 1991) tại https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c91-47.pdf. ACWDL nêu rõ rằng để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medi-Cal Cho DAC, người thụ hưởng phúc lợi An Sinh Xã Hội Cho DAC phải đã được ngừng nhận SSI/SSP do đã bắt đầu nhận phúc lợi DAC hoặc được tăng phúc lợi DAC.
 • 8. ACWDL 93-30 (Ngày 25 tháng 5 năm 1993) tại https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c93-30.pdf; ACWDL 07-29 (Ngày 26 tháng 11 năm 2007) tại https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c07-29.pdf.
 • 9. 42 C.F.R. § 435.919(a); 22 CCR § 50179(a).
 • 10. Mục 22-072.5 trong MPP.
 • 11. Mục 22-009.1 trong MPP.