Giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt

Từ chối trách nhiệm: Những tài liệu này dựa trên luật pháp tại thời điểm chúng tôi soạn thảo. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu; tuy nhiên, luật pháp sẽ thường xuyên thay đổi. Nếu quý vị muốn biết chắc việc luật pháp chưa thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc một nguồn trợ giúp pháp lý khác.

Sổ tay hướng dẫn này giải thích cách trở nên đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, cách yêu cầu và vận động cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và phải làm gì nếu bạn không đồng ý với các khu học chánh.