Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի նպաստները

Publications
#7166.10

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի նպաստները

Ի՞նչ է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագիրը: Արդյո՞ք ես իրավունակ եմ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի համար: Այս հրապարակման մեջ գտե՛ք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխաներին վերաբերող այս հարցերի պատասխանները և շատ ավելին.

Ի՞նչ է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագիրը: Արդյո՞ք ես իրավունակ եմ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի համար: Այս հրապարակման մեջ գտե՛ք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխաներին վերաբերող այս հարցերի պատասխանները և շատ ավելին:

Medi-Cal-ի մասին

Կան տարբեր եղանակներ, որոնցով կարող եք Medi-Cal ծրագրի նպաստների իրավունակություն ունենալ: Medi-Cal-ը համալիր է, քանի որ բաղկացած է մի քանի Medi-Cal ծրագրից: Յուրաքանչյուր Medi-Cal ծրագիր ունի իր անվանումը, իրավունակության չափորոշիչները և եկամտի ու ռեսուրսների հաշվարկման կանոնները: Որոշ Medi-Cal ծրագրեր անվճար են: Որոշները պահանջում են ամսական ապահովագրավճար կամ Medi-Cal-ի ծախսային համավճար: Ծախսային համավճարը այն գումարն է, որը պարտավոր եք վճարել յուրաքանչյուր ամիս՝ Medi-Cal ծառայությունների, պարագաների և սարքավորումների դիմաց Medi-Cal-ի վճարումից առաջ:

Ահա Medi-Cal-ի ամենատարածված ծրագրերից մի քանիսը՝ նախատեսված հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար.

 • Հավելյալ սոցիալական եկամտի (SSI) ծրագրի հետ կապված Medi-Cal-ն անվճար է:
 • MAGI հաշվարկով Medi-Cal-ը սովորաբար անվճար է: Որոշ երեխաների համար գուցե ամսական ապահովագրավճար պահանջվի:
 • Առանց MAGI հաշվարկի Medi-Cal կամ սովորական Medi-Cal, որը ներառում է հետևյալ Medi-Cal ծրագրերը.
  • Pickle ծրագիրն անվճար է,
  • Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի ծրագիրն անվճար է,
  • Տարեց, կույր և հաշմանդամություն ունեցող անձանց աղքատության նվազեցման դաշնային ծրագիրը (անգլ.՝ Aged, Blind, and Disabled (ABD) Federal Poverty Level Program (FPL) կամ ABD FPL) անվճար է:
  • Հաշմանդամություն ունեցող աշխատող անձանց 250% ծրագիրը (անգլ. 250% Working Disabled Program, WDP) անվճար չէ, քանի որ ամսական ապահովագրավճարները պարտադիր են,
  • Տարեց, կույր և հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական կարիքավորության ծրագիրը (անգլ.՝ Aged, Blind, and Disabled (ABD) Medically Needy (MN) Program կամ ABD MN) անվճար չէ, քանի որ մինչև Medi-Cal-ի վճարելը պետք է ամսական ծախսային համավճար վճարեք:

Ձեր վարչաշրջանի Medi-Cal-ի իրավունակության հարցերով պատասխանատու աշխատակիցն է որոշում Medi-Cal-ի նպաստներ ստանալու ձեր իրավունակությունը: Medi-Cal ստանալու ձեր իրավունակությունը որոշելիս վարչաշրջանը պետք է ուսումնասիրի բոլոր այն ծրագրերը, որոնց համար դուք գուցե իրավունակություն ունենաք և պետք է ընդգրկի ձեզ Medi-Cal-ի ամենաշահավետ ծրագրում: Դա նշանակում է, որ նախքան ձեզ ծախսային համավճարով որևէ
Medi-Cal ծրագրում (օր.՝ ABD MN ծրագիրը) կամ ամսական ապահովագրավճար ունեցող որևէ Medi-Cal ծրագրում (օր.՝ 250%
WDP-ն) ընդգրկելը վարչաշրջանը պետք է ընդգրկի ձեզ անվճար կամ զրոյական ծախսային համավճարով որևէ Medi-Cal ծրագրում:

Դուք նաև իրավունք ունեք ընտրել Medi-Cal ծրագիրը, որում ցանկանում եք լինել, եթե ունեք այդ ծրագրում ընդգրկվելու իրավունակություն: Օրինակ, եթե դուք և՛ ABD FPL ծրագրի, և՛ 250% WDP ծրագրի իրավունակություն ունեք, կարող եք անվճար ABD FPL ծրագրի փոխարեն ընտրել 250% WDP ծրագիրը, որը պահանջում է ամսական ապահովագրավճար վճարել: Այսինքն՝ վարչաշրջանը պետք է թույլ տա ձեզ անդամագրվել վճարովի 250% WDP ծրագրին, նույնիսկ եթե դուք որևէ անվճար Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունեք:

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի սոցիալական ապահովության նպաստները

Սոցիալական ապահովության վարչությունը օրենքի դրույթ II-ի համաձայն իրավունակ չափահաս երեխաներին տրամադրում է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի համար նախատեսվող նպաստներ, որոնց հաճախ անվանում են հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի սոցիալական ապահովության նպաստներ: Նպաստները վճարվում են ծնողի՝ Սոցիալական ապահովության վարչությունում գրանցված ախատավարձային պատմության հիման վրա: Եթե ծնողը կենդանի է, հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող նպաստի շահառուն ստանում է ծնողի նպաստի մոտ 50 տոկոսը և մինչև 75 տոկոսը, եթե ծնողը մահացած է: Չափահաս երեխան կարող է ծնողի աշխատավարձի պատմության հիման վրա ստանալ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստ, եթե չափահասը.

 • ամուրի է (կամ ամուսնացած է մեկի հետ, որն օրենքի դրույթ Ii-ի համաձայն սոցիալական ապահովության նպաստներ է ստանում1),
 • ունի հաշմանդամություն, որն սկսվել է մինչև 22 տարեկանը,
 • դիմելու պահին, ծնողի մահվան ժամանակ կամ ծնողի հաշմանդամություն ձեռք բերելու պահին ֆինանսապես կախում է ունեցել ծնողից:2

Նշում. եթե ստանում եք սոցիալական ապահովության նպաստներ օրենքի դրույթ II-ի համաձայն և ամուսնանում եք մեկի հետ, որն օրենքի դրույթ II-ի համաձայն չի ստանում նպաստներ, ապա կկորցնեք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող ձեր սոցիալական ապահովության նպաստները:3

Հաջորդ բաժիններում կխոսենք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի մասին: Կարևոր է հիշել, որ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունենալու համար դուք պետք է ստանաք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստներ:

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագիրը

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխաների Medi-Cal ծրագիրը տրամադրում է ամբողջական ծավալով անվճար Medi-Cal չափորոշիչներին համապատասխանող այն չափահասներին, որոնք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխաներին հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստներ են ստանում:4

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխաների Medi-Cal ծրագրի իրավունակության պահանջները

Դուք կարող եք ստանալ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal, եթե ստանում եք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստներ, և եթե դուք.

 • նախկինում ստացել եք հավելյալ սոցիալական եկամուտ, որն սկսել եք ստանալ մինչև 22 տարեկան դառնալը,
 • այժմ 18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի եք,
 • ստանում եք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստ,
 • զրկվել եք հավելյալ սոցիալական եկամտից 1987թ. հուլիսի 1-ից հետո, քանի որ.
  1. սկսել եք ստանալ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստ5 կամ
  2. հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող ձեր սոցիալական ապահովության նպաստը բարձրացրել են6 կամ
  3. կատարվել է ձեր կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի ճշգրտում (անգլ. cost of living adjustment, COLA) հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստների բարձրացման հետևանքով:7

Եկամտի և ռեսուրսների սահմանաչափեր

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակությունը որոշելիս կիրառվում են հավելյալ սոցիալական եկամտի ծրագրով սահմանված՝ եկամտի և ռեսուրսների սահմանաչափեր: Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունենալու համար ձեր հաշվելի եկամուտը և ռեսուրսները չպետք է գերազանցեն հավելյալ սոցիալական եկամտի սահմանաչափը:8 Այս նպատակով հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի շրջանակում ձեր իրավունակությունը որոշելիս հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության ձեր նպաստի վճարումն անտեսվում է: Դա նշանակում է, որ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի համար ձեր իրավունակությունը որոշելիս հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության ձեր նպաստը չի հաշվվում որպես եկամուտ: Այսպիսով, եթե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության ձեր վճարումը (այսինքն՝ եկամուտը) անտեսելուց հետո ձեր մնացած հաշվվելի եկամուտը չգերազանցի հավելյալ սոցիալական եկամտի դրույքաչափը, եկամտի առումով դուք կբավարարեք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակության պայմանները: Հավելյալ սոցիալական եկամտի դրույքաչափի մասին տեղեկություններ կարելի է գտնել ամեն տարի հրապարակվող «Բոլոր վարչաշրջանների սոցիալական ապահովության տնօրեններին ուղղված նամակում» (ACWDL): Հավելյալ սոցիալական եկամտի 2021թ. դրույքաչափը ներկայացված է ACWDL 20-19-ում, հղում՝ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/20-19.pdf:

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագիրը նույնպես ունի ռեսուրսային սահմանաչափ: Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի ռեսուրսային սահմանաչափը կարելի է գտնել այստեղ՝ https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%20Notices/MC007ENG(0414).pdf: Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի ծրագրի շահառուները չպետք է գերազանցեն ռեսուրսային սահմանաչափը (2 000 ԱՄՆ դոլար մեկ անձի համար): Եթե չի ստացվում չգերազանցել Medi-Cal-ի ռեսուրսային սահմանաչափը, կարող եք դիտարկել CalAble հաշվի բացման հնարավորությունը:

Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի նպաստների դիմում

Եթե կարծում եք, որ գուցե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունեք, կարող եք կապվել ձեր վարչաշրջանի Medi-Cal-ի իրավունակության հարցերով աշխատակցի հետ և խնդրել վարչաշրջանին ընդունել հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի դիմում:

 • Վարչաշրջանը կարող է կապվել Սոցիալական ապահովության վարչության հետ՝ ստուգելու տեղեկությունները և որոշելու, թե արդյոք դուք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունեք:
 • Եթե ունեք ձեր սոցիալական ապահովության կենսաթոշակի, որպես տուժող տրամադրվող նպաստի, հաշմանդամության նպաստի, ապահովագրության տրամադրումը հաստատող նամակի, ինչպես նաև հավելյալ սոցիալական եկամտի դադարեցման ծանուցման պատճենները, դրանք պետք է տաք վարչաշրջանին: Հավելյալ սոցիալական եկամտի դադարեցման ծանուցումը այն գրությունն է, որով ձեզ հայտնել են եկամտի ավելացման հետևանքով ձեր հավելյալ սոցիալական եկամտի դադարեցման ամսաթիվը:
 • Եթե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստների ստացումը հաստատող ծանուցումները և հավելյալ սոցիալական եկամտի դադարեցման մասին ծանուցումը չունեք, կարող եք կցված նմուշային նամակով դիմել և պահանջել ձեզ անհրաժեշտ տեղեկությունը սոցիալական ապահովության ձեր գործից: Սոցիալական ապահովության վարչությունից ստացած տեղեկությունները կարող եք տալ վարչաշրջանին, որպեսզի նրանք կարողանան գնահատել ձեր իրավունակությունը հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի համար:

Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե զրկվեմ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի նպաստներից

Ծնողի մահից հետո հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության եկամուտը շատ անգամ ավելացվում է: Մարդիկ, որոնք հավելյալ սոցիալական եկամտից զրկվել են այն պատճառով, որ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող իրենց նպաստները չափազանց մեծ գումար են կազմել, կզրկվեն նաև «հավելյալ սոցիալական եկամտի հետ կապված Medi-Cal-ից»: Սենատի թիվ 87 օրենսդրական նախագիծը պահանջում է, որ վարչաշրջանը շարունակի անձի՝ անվճար կամ առանց ծախսային համավճարի Medi-Cal-ի տրամադրումն այնքան ժամանակ, քանի
դեռ տվյալ անձի՝ տարբեր ծրագրերով Medi-Cal ստանալու իրավունակության որոշման գործընթացն ընթացքի մեջ է: Այդպիսի դեպքերում վարչաշրջանը երբեմն դադարեցնում է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal նպաստները և այդ անձանց ընդգրկում է ծախսային համավճարով ABD MN ծրագրում, ինչը սխալ է:

Եթե դուք ստանում եք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal նպաստներ և ստացել եք Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցում առ այն, որ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող ձեր Medi-Cal նպաստները դադարեցվում են, դուք պետք է անմիջապես լսումներ պահանջեք և խնդրեք «նպաստի դադարեցման ժամանակավոր սառեցում», որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող ձեր Medi-Cal նպաստները չդադարեցվեն: Լսումներ պահանջելու համար մի՛ սպասեք, մինչև ստանաք Գործողության մասին ծանուցում, որով ձեզ կհայտնեն, որ դուք ընդգրկվել եք ծախսային համավճարով ABD MN ծրագրում: Օգնության համար կարող եք դիմել նաև DRC-ին:

Այլ Medi-Cal ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել Medi-Cal-ի և առողջապահական հարցերում ինքնապաշտպանության ռեսուրսներ պարունակող մեր կայքէջերը:

Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցումը և լսումների անցկացման դիմումներ

Եթե ձեր Medi-Cal-ի նպաստներում փոփոխություն կա, վարչաշրջանը պետք է գործողության մասին գրավոր ծանուցում ուղարկի ձեզ:9
Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցմամբ ձեզ պետք է հայտնեն, թե որ Medi-Cal ծրագրում են ձեզ ընդգրկել և պետք է բացատրեն ձեր Medi-Cal նպաստների բոլոր մյուս փոփոխությունները: Օրինակ`

 • Եթե ձեզ ընդգրկել են հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրում, ձեզ ուղարկված Գործողության մասին ծանուցմամբ ձեզ կտեղեկացնեն, որ դուք ընդգրկվել եք հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրում, որն առանց ծախսային համավճարի Medi-Cal ծրագիր է:
 • Եթե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի ձեր Medi-Cal նպաստները դադարեցվել են, ձեզ ուղարկված Գործողության մասին ծանուցմամբ ձեզ կտեղեկացնեն դադարեցման պատճառի մասին, օրինակ՝ եկամտի բարձր լինելը, և այն, թե երբ է ուժի մեջ մտնելու դադարեցումը:
 • Եթե ձեզ ընդգրկել են ABD MN ծրագրում, ուրեմն ձեզ ուղարկված Գործողության մասին ծանուցմամբ ձեզ կտեղեկացնեն, թե երբ եք սկսելու վճարել ծախսային համավճարը, և ինչպես է օգտագործվել ձեր եկամուտը ձեր ծախսային համավճարը որոշելու համար:

Ահա, թե ինչ տեսք ունի Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցման ստանդարտ ձևը: Ձեզ ուղարկված Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցմամբ ձեզ պետք է տեղեկացնեն նաև՝ ինչպես վիճարկել վարչաշրջանի գործողությունը՝ պահանջելով լսումների անցկացում:

Ինչպես պահանջել լսումներ և «նպաստների դադարեցման ժամանակավոր սառեցում» լսումների ընթացքում

Դուք կարող եք անմիջապես բողոքարկել ձեր ստացած Գործողության մասին ծանուցումը և «նպաստների դադարեցման ժամանակավոր սառեցում» խնդրել: «Նպաստների դադարեցման ժամանակավոր սառեցում» նշանակում է, որ ձեր ծառայությունների տրամադրումը կշարունակվի, և դրանք կմնան անփոփոխ մինչև լսումների գործով որոշման կայացումը: Եթե լսումները պահանջեք նախքան ձեզ ուղարկված Գործողության մասին ծանցուման մեջ նշված Medi-Cal-ի փոփոխության ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, ձեր Medi-Cal-ը կշարունակվի անփոփոխ ձևով՝ մինչև ձեր լսումներր գործով որոշման կայացումը:10 Օրինակ, եթե ստանում եք Medi-Cal-ի Գործողության մասին ծանուցում, որով ձեզ հայտնում են, որ ձեր անվճար Medi-Cal-ը դադարեցվելու է հուլիսի 1-ին, և դուք պահանջում եք լսումներ և նպաստների դադարեցման ժամանակավոր սառեցում հունիսի 15-ին, լսումների ընթացքում դուք կշարունակեք ստանալ անվճար Medi-Cal նպաստները: Սակայն եթե այս օրինակում մինչև հուլիսի 1-ը չդիմեք լսումների անցկացման համար, ձեր անվճար Medi-Cal-ը կդադարեցվի հուլիսի 1-ին:

90-օրյա ժամկետ լսումներ պահանջելու համար

Եթե նպաստի դադարեցման ժամանակավոր սառեցմամբ լսումներ պահանջելու վերջնաժամկետը բաց եք թողել, կարող եք Գործողության մասին ծանուցումն ստանալու ամսաթվից սկսած 90 օրվա ընթացքում դիմել լսումների համար:11 Այստեղ կարող եք գտնել մանրամասն տեղեկություններ լսումներ անցկացնելու դիմում ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ. https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests: Եթե կարծում եք, որ ձեզ անհրաժեշտ է, որ լսումներն անցկացվեն տանը, այդ մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք ուսումնասիրել «Տանը լսումներ անցկացնելու պահանջի իրավունքը» վերնագրով մեր հրապարակումը:

Ինչպես ստանալ մանրամասն տեղեկություններ ձեր իրավունքների մասին

Եթե ունեք հարց Medi-Cal-ի և ձեր օրինական իրավունքների մասին.

 • Զանգահարեք DRC-ի ընդունարան հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 1-800-776-5746 (հեռատիպ՝ 1-800-719-5798)
 • Զանգահարեք DRC-ի Շահառուների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ (անգլ.՝ Clients’ Rights Advocacy, OCRA) հետևյալ հեռախոսահամարներով՝
  • Հյուսիսային Կալիֆոռնիա՝ 1-800-390-7032 (հեռատիպ՝ 877-669-6023)
  • Հարավային Կալիֆոռնիա՝ 1-866-833-6712 (հեռատիպ՝ 877-669-6023)
 • 1. Սոցիալական ապահովության վարչության (անգլ. SSA) Քաղաքականության գործառնական ձեռնարկ (POMS) թիվ RS 00203.035
 • 2. Սոցիալական ապահովության վարչության (անգլ. SSA) Քաղաքականության գործառնական ձեռնարկ (POMS) թիվ RS 00203.001, օրենքներ՝ 42 U.S.C. § 402(d)(1)(B); 42 C.F.R. § 404.350(a)(4):
 • 3. Սոցիալական ապահովության վարչության (անգլ. SSA) Քաղաքականության գործառնական ձեռնարկ (POMS) թիվ RS 00203.035
 • 4. 42 U.S.C. § 402(d); 20 C.F.R. § 404.350; Smolen v. Chater, 80 F.3d 1283 (9th Cir. 1996):
 • 5. Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստների շահառուները վճարումներն սկսում են ստանալ, երբ ծնողն անցնում է թոշակի, հաշմանդամություն է ձեռք բերում կամ մահանում է: Անձը, որը նախկինում հավելյալ սոցիալական եկամուտ է ստացել, կարող է սկսել ստանալ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության վճարում: Եթե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության վճարման գումարը մեծ է հավելյալ սոցիալական եկամտի դրույքաչափից, ապա անձի հավելյալ սոցիալական եկամտի վճարումները կդադարեցվեն: Եթե անձը հավելյալ սոցիալական եկամտի իրավունակություն չունի, նա հավելյալ սոցիալական եկամտի հետ կապված Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ևս չունի: Հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի դեպքում Medi-Cal-ի իմաստով գործող կարգավիճակը պահպանվում է, և Medi-Cal-ի ծառայությունները շարունակվում են տրամադրվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ անձը հավելյալ սոցիալական եկամտի իրավունակություն ունի, և եթե հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության վճարումներ չէր ստացել:
 • 6. ACWDL 91-47 (May 9, 1991), հղում՝ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c91-47.pdf և California Department of Social Services ParaRegs 447-14, հղում՝ https://www.cdss.ca.gov/shd/res/pdf/ParaRegs-Medi-Cal-Program-Eligibility.pdf
 • 7. 42 U.S.C. § 1383c(c); ACWDL 91-47 (May 9, 1991), հղում՝ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c91-47.pdf: ACWDL-ում սահմանվում է, որ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխայի Medi-Cal ծրագրի իրավունակություն ունենալու համար հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստների շահառուի հավելյալ սոցիալական եկամտի վճարումը/նահանգային հավելյալ վճարումը պետք է դադարեցվի, եթե շահառուն սկսել է հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող նպաստներ ստանալ, կամ հաշմանդամություն ունեցող չափահաս երեխային հատկացվող նպաստները բարձրացվել են:
 • 8. ACWDL 93-30 (May 25, 1993), հղում՝ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c93-30.pdf, ACWDL 07-29 (November 26, 2007), հղում՝ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c07-29.pdf:
 • 9. 42 C.F.R. § 435.919(a); 22 CCR § 50179(a):
 • 10. MPP sec. 22-072.5:
 • 11. MPP sec. 22-009.1: