ការបោះពុម្ពផ្សាយការតស៊ូមតិដោយខ្លួនឯង

ចំណុចមួយចំនួននៅទំព័រនេះ ជួយអ្នកឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក ដូចនេះ អ្នកអាចតស៊ូមតិសម្រាប់ខ្លួនអ្នក ឬសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មាននៅក្នុងផ្នែកនេះ ត្រូវបានរៀបចំទៅតាមប្រធានបទនានា និងមានផ្តល់ជូនជាច្រើនភាសា និងជាច្រើនទម្រង់ផ្សេងទៀត។

យើងសង្ឃឹមថា ព័ត៌មាននេះ មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅ Disability Rights California (អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា) តាមរយៈខ្សែទូរសព្ទសម្ងាត់លេខ 1-800-776-5746 ដែលអាចទាក់ទងពីថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ ពីម៉ោង 9 ព្រឹក - 4 រសៀល។

ជ្រើសរើសភាសានៃឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ៖