انتشارات خود وکالت

مطالب این صفحه به شما کمک می کند که متوجه حقوق خود شوید تا بتوانید از خود یا فرد دیگری دفاع نمایید. اطلاعات این بخش بر اساس موضوع مرتب شده و به زبان ها و فرمت های مختلف قابل دسترسی هستند.

تکذیب نامه: این مطالب بر اساس قانون زمان نوشتن آن ها هستند. ما سعی می کنیم که مطالب خود را به روز رسانی کنیم، اما قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قوانین تغییر نکرده باشند، با ما یا منبع قانونی دیگری تماس بگیرید.

امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به کمک بیشتر، با خط محرمانه ورودی موسسه حقوق معلولین کالیفورنیا با شماره 1-800-776-5746 قابل دسترس از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر تماس بگیرید.

زبان انتشار را انتخاب کنید: