Kev Qhia Txog Yus Tus Kheej

Cov ncauj lus hauv tshooj no tau txhim kho los ntawm cov ncauj lus thiab muaj ua ntau hom lus thiab cov qauv tuaj yeem nkag tau. Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab ntxiv, Hu rau Disability Rights California tus xov tooj zais lus ntawm 1-800-776-5746, muaj M-F, thaum 9 teev sawv ntxov- 4 teev tsaus ntuj.

Xaiv Hom Lus Ntawm Cov Ntawv Luam Tawm:
Xaiv Cov Ntsiab Lus koj xav tau kev pab nrog: