កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Medi-Cal

Publications
#7166.06

កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Medi-Cal

តើកម្មវិធី Medi-Cal កុមារពិការ (DAC) ជាអ្វី? តើខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រាប់កម្មវិធី Medi-Cal របស់ DAC ទេ? ស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួរ DAC ទាំងនេះ និងច្រើនទៀតនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ។

តើកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) គឺជាអ្វី? តើខ្ញុំមានសិទ្ធិអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព (DAC) ដែរឬទេ? អ្នកអាចស្វែងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរស្ដីពីកម្មវិធីកូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ទាំងនេះ និងព័ត៌មានបន្ថែមទៀត​នៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពនេះ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធី Medi-Cal

មានវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Medi-Cal។ កម្មវិធី Medi-Cal មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ ពីព្រោះកម្មវិធីនេះ មានកម្មវិធី ​Medi-Cal ជាច្រើន។ កម្មវិធី Medi-Cal នីមួយៗ មានឈ្មោះផ្ទាល់របស់ខ្លួន លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​អំពី​សិទ្ធិចូលរួម និងវិធានពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបគណនាប្រាក់ចំណូល​និងធនធាន។ កម្មវិធី Medi-Cal មួយចំនួន ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ កម្មវិធីមួយចំនួនទៀត តម្រូវឲ្យបង់បុព្វលាភ​ប្រចាំខែ​ឬបង់ថ្លៃរួមគ្នា (Share of Cost-SOC) របស់កម្មវិធី Medi-Cal។ SOC គឺជាបរិមាណទឹកប្រាក់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នក​បង់សម្រាប់ខែនីមួយៗ មុនពេលកម្មវិធី Medi-Cal នឹងបង់ទូទាត់ថ្លៃសេវា ការផ្គត់ផ្គង់ និងឧបករណ៍ Medi-Cal របស់អ្នក។

សម្រាប់បុគ្គលដែលមានពិការភាព ទាំងនេះគឺជាកម្មវិធី Medi-Cal ទូទៅបំផុតមួយ​ចំនួន៖

 • កម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (Supplemental Security Income-SSI) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • កម្មវិធី MAGI នៃ Medi-Cal ជាទូទៅត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ កុមារមួយចំនួនអាចត្រូវបង់បុព្វលាភប្រចាំខែ។
 • កម្មវិធី Non-MAGI នៃ Medi-Cal ឬកម្មវិធី Medi-Cal ប្រពៃណី ដែលរួមមានកម្មវិធី Medi-Cal ដូចខាងក្រោម៖
  • កម្មវិធី Pickle ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
  • កម្មវិធីកូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
  • កម្មវិធីកម្រិតនៃ​ភាពក្រីក្រសហព័ន្ធ (FPL) នៃកម្មវិធី មនុស្សចាស់ជរា មនុស្សពិការភ្នែក និងជនពិការ (ABD) ឬហៅថាកម្មវិធី ABD FPL ត្រូវបានផ្ដល់ជូន​ដោយមិនគិតថ្លៃ​នោះឡើយ។
  • កម្មវិធីជនពិការធ្វើការងារ 250% (WDP) មិនត្រូវបានផ្ដល់ជូន​ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ ពីព្រោះកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យបង់បុព្វលាភប្រចាំខែ និង
  • កម្មវិធីតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (MN) នៃកម្មវិធី មនុស្សចាស់ជរា មនុស្ស​ពិការភ្នែក និងជនពិការ (ABD) ឬដែលហៅថាកម្មវិធី ABD MN មិនត្រូវបានផ្ដល់ជូន​ដោយឥតគិត​ថ្លៃនោះទេ ពីព្រោះអ្នកត្រូវបង់ SOC ប្រចាំខែ​របស់អ្នក មុនពេលកម្មវិធី Medi-Cal បង់ទូទាត់។

បុគ្គលិកផ្នែកសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal នៃខោនធីរបស់អ្នក ទទួលខុសត្រូវ​​ធ្វើការកំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួល​បាន​ អត្ថប្រយោជន៍​​ពីកម្មវិធី Medi-Cal។ នៅពេលខោនធី កំណត់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal គេនឹងពិនិត្យមើលកម្មវិធីទាំងអស់ដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលរួម ហើយ​ដាក់បញ្ចូលអ្នកទៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍​ច្រើនបំផុត។ នេះមានន័យថា ខោនធីនឹងដាក់បញ្ចូលអ្នកទៅក្នុងកម្មវិធី​ Medi-Cal​ ដែលឥតគិតថ្លៃ ឬគ្មានការបង់ថ្លៃរួមគ្នា មុនពេល​គេដាក់​បញ្ចូល​អ្នកទៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានការបង់ថ្លៃរួមគ្នា (ដូចជា កម្មវិធី ABD MN) ឬកម្មវិធី Medi-Cal ដែលមានបុព្វលាភប្រចាំខែ (ដូចជា កម្មវិធី 250% WDP)។

អ្នកក៏មានសិទ្ធិជ្រើសរើសកម្មវិធី​ Medi-Cal ណាមួយដែលអ្នកចង់ចូល ដរាបណាអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងកម្មវិធី ABD FPL និងកម្មវិធី 250% WDP នោះ​អ្នកអាចជ្រើសរើសចូលរួមកម្មវិធី 250% WDP ​ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកបង់បុព្វលាភប្រចាំ​ខែ ជំនួសឲ្យកម្មវិធី​ ABD FPL ​ដែលមិនគិតថ្លៃ។ ពោលគឺ ខោនធី ត្រូវអនុញ្ញា​តឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី 250% WDP ដែលគិតថ្លៃ ទោះបីជាអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី​ Medi-Cal​ ដែលមិនគិតថ្លៃក៏ដោយ។

អត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)៖

រដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព (DAC) ក្រោមចំណងជើងទី2 (Title II) ដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេហៅ​ថា​អត្ថប្រយោជន៍របប​សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភា​ព (DAC) ជូនទៅដល់មនុស្ស​ពេញវ័យដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។ អត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបង់ចេញពីកំណត់ត្រាប្រាក់ឈ្នួលនៃរបបសន្តិសុខ​សង្គម​របស់ឪពុក​ឬម្ដាយ។ ប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយនៅមានជីវិត អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាកូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ទទួលបានប្រហែល 50 ភាគរយ​នៃបរិមាណ​អត្ថប្រយោជន៍របស់ឪពុកឬម្ដាយ និងរហូតដល់ 75 ភាគរយ ប្រសិនបើឪពុកឬម្ដាយ បានទទួលមរណៈភាព។ មនុស្សពេញវ័យ អាចទទួលអត្ថយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព (DAC) ​ដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រាការងារ​របស់ឪពុក​ឬម្ដាយ​របស់ពួកគេ ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យនោះ៖

 • មិនទាន់រៀបការ (ឬរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលទទួលបាន​ អត្ថប្រយោ​ជន៍របប​សន្តិសុខសង្គម ក្រោមចំណងជើងទី2។1)
 • មានពិការភាពដែលចាប់ផ្ដើមមុនអាយុ 22ឆ្នាំ និង
 • ស្ថិតក្នុងបន្ទុកឪពុកឬម្ដាយរបស់ពួកគេ នៅពេលដាក់ពាក្យសុំ នៅពេលឪពុកឬម្ដាយស្លាប់ ឬនៅពេលឪពុកឬម្ដាយមានពិការភាព។2

សម្គាល់៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមក្រោមចំណងជើងទី2 ហើយអ្នករៀបការជាមួយអ្នកដែលមិនកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោ​ជ​ន៍​ក្រោមចំណង​ជើងទី2 អ្នកនឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់កូន​ពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) របស់អ្នក។ 3

ផ្នែកមួយចំនួនខាងក្រោម នឹងនិយាយអំពីកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់​កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​​ (DAC)។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវចងចាំថាអ្នកត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខ​សង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)។

កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)

កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ផ្ដល់ជូនកម្មវិធី​ Medi-Cal ​ពេញលេញដែលឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យ​ដែលមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់​កូន​ពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)។4

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់សិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី ​Medi-Cal​ សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព

អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Medi-Cal​ សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍​របបសន្តិសុខ​សង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ហើយអ្នក៖

 • ធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ពីពេលមុន ​ដែលចាប់ផ្ដើម​មុនអាយុ 22ឆ្នាំ
 • បច្ចុប្បន្ន មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព (DAC) និង
 • បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ក្រោយថ្ងៃទី1​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ1987 ដោយសារ៖
 1. អ្នកបានចាប់ផ្ដើមទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)5
 2. អ្នកទទួលបានកំណើនអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូន​ពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)6
 3. អ្នកមានកំណើនការកែតម្រូវថ្លៃចំណាយលើជីវភាពរស់នៅនៃអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភា​ព (DAC)។7

ដែនកំណត់ធនធាននិងប្រាក់ចំណូល

កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ​ប្រើប្រាស់​ដែនកំណត់​ធនធាននិងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបប​សន្តិសុខ​បន្ថែម (SSI) នៅពេលធ្វើការកំណត់អំពីសិទ្ធិចូលរួម។ ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) គឺធនធាននិងប្រាក់ចំណូលសុទ្ធរបស់អ្នក ត្រូវស្ថិតនៅក្រោម​ដែនកំណត់​របស់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)។8 កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) អនុវត្តបែបនេះ ដោយមិនគិតទៅដល់ប្រាក់នៃរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) របស់អ្នកនោះឡើយ នៅពេលធ្វើការកំណត់​អំពី​សិទ្ធិចូលរួម​របស់អ្នក។ នេះមានន័យថា​ ប្រាក់នៃរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព (DAC) របស់អ្នក មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលថាជាប្រាក់ចំណូល ដើម្បីកំណត់ថាតើ អ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal​ សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) នោះឡើយ​​។ ហេតុដូច្នេះ ក្រោយពេលផាត់ចេញប្រាក់នៃរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​​កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) របស់អ្នក (ពោលគឺ ប្រាក់ចំណូល) ប្រសិនបើ​ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលនៅសល់របស់អ្នក ស្ថិតនៅក្រោមអត្រារបស់កម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) នោះអ្នកនឹងបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ប្រាក់ចំណូលដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)។ ព័ត៌មានស្ដីពីអត្រារបស់កម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) អាចស្វែងរកបាននៅក្នុងលិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភា​ព​ខោនធីទាំង​អស់ (ACWDL) ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយរាល់ឆ្នាំនីមួយៗ។ អត្រារបស់កម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ឆ្នាំ2021 អាចត្រូវ​ស្វែងរកបាននៅក្នុងលិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំង​អស់ (ACWDL) 20-19 នៅទីនេះ៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/20-19.pdf.

កម្មវិធី Medi-Cal​ សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) ក៏មាន​ដែនកំណ​ត់​​ធនធាន ផងដែរ។ ដែនកំណត់ធនធានរបស់កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) អាចស្វែងរកបាន នៅទីនេះ៖ https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/MC%20Information%
20Notices/MC007ENG(0414).pdf. អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធីកូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) ត្រូវស្ថិតនៅ​ក្រោមដែនកំណត់ធនធាន (ឧទាហរណ៍ 2000 ដុល្លារ សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់)។ ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ធនធានរបស់កម្មវិធី Medi-Cal អ្នកអាចពិចារណាបង្កើតគណនី CalAble

ការស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់​កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) អ្នកអាចទាក់ទងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិ​ចូលរួម​​កម្មវិធី Medi-Cal នៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ដើម្បីស្នើសុំឲ្យខោនធី​ដំណើរការពាក្យសុំ​ចូលកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) របស់អ្នក​។

 • ខោនធីមានសមត្ថភាពទាក់ទងទៅរដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គម​ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ បញ្ជាក់ព័ត៌មាននិងកំណត់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិ​ចូលរួម​កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) ដែរឬទេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកមានលិខិតបញ្ជាក់ការធានារ៉ាប់រង ពិការភាព អ្នកនៅរស់រានមានជីវិត ​និងចូលនិវត្តន៍ របស់របបសន្តិសុខសង្គម (Social Security Retirement, Survivors, Disability, Insurance Award) និងសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) អ្នកគួរផ្ដល់ជូនខោនធីនូវឯកសារ​ទាំងនេះ។ សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) គឺជាសេចក្ដីជូនដំណឹងដែ​លអ្នកទទួលបានដែលប្រាប់អ្នកអំពីកាលបរិច្ឆេទដែលកម្មវិធីប្រាក់ចំណូ​លរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ​របស់អ្នក​ត្រូវបានបញ្ចប់​ដោយសារតែកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលកត់ត្រានូវការទទួលអត្ថប្រយោជន៍របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC​) និងសេចក្ដី​ជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុ​ខ​​បន្ថែម (SSI) អ្នកអាចប្រើប្រាស់គំរូលិខិតភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីស្នើសុំ​ព័ត៌មា​ន​​ដែលអ្នក​ត្រូវការ ពីកំណត់ត្រារបបសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ អ្នកអាចផ្ដ​ល់​ព័ត៌មានដែលអ្នកទទួលបានពីរដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខ​សង្គមទៅឲ្យខោនធី ដើម្បីឲ្យខោនធីអាចវាយតម្លៃអំពីសិទ្ធិចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព របស់អ្នក។

តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន ប្រសិនបើខ្ញុំបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព?

ជាញឹកញាប់ ក្រោយពេលមរណភាពរបស់ឪពុកឬម្ដាយ ប្រាក់ចំណូលនៃ​របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) នឹងកើន​ឡើង។ ប្រជាជនដែលបាត់បង់កម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)​ ដោយសា​រ​​ពួកគេទទួលបានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងពេក​នៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី​កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ ក៏នឹងបាត់បង់ “កម្មវិធី Medi-Cal ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)” ផងដែរ។ ច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាលេខ 87 ចែងថា​ ខោនធីត្រូវបន្ត​កម្មវិធី Medi-Cal ​ដែលឥតគិតថ្លៃឬគ្មាន SOC របស់បុគ្គលនោះ នៅពេល​ដែលខោនធីកំពុងធ្វើការសម្រេចថាតើបុគ្គលនោះមានសិទ្ធិទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី Medi-Cal នៅក្រោមកម្មវិធីផ្សេងដែរឬទេ។ នៅពេលរឿងបែបនេះកើតឡើង ជួនកាល ខោនធីនឹងបញ្ចប់ អត្ថប្រយោជន៍ នៃកម្មវិធី​ Medi-Cal កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)​ និងដាក់បញ្ចូលបុគ្គលទាំងឡាយទៅក្នុងកម្មវិធី ABD MN ដែលមានការបង់ថ្លៃរួមគ្នា ដែលការអនុវត្តបែបនេះគឺខុសឆ្គង។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី​ Medi-Cal សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)​ ហើយអ្នកទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹងពីកម្មវិធី​ Medi-Cal​ ដែលបញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី​ Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC) ​របស់អ្នក អ្នកគួរស្នើសុំឲ្យមានការបើកសវនាការ​ជំនុំ​ជម្រះភ្លាមៗ និងស្នើសុំ “ការបន្តផ្ដល់ជំនួយ” ដែលសំណើនេះនឹងធ្វើឲ្យ​អត្ថប្រយោជន៍​កម្មវិធី​ Medi-Cal សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)​ របស់អ្នក នឹងមិនត្រូវបញ្ចប់។ ចូរកុំរង់ចាំរហូតទាល់តែអ្នកទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលប្រាប់​អ្នកថា​អ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ABD MN ដែលមានការបង់ថ្លៃរួមគ្នាទើបអ្នកធ្វើការស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ។ អ្នកក៏អាចទាក់ទងទៅអង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ ដើម្បីសុំជំនួយ​ផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Medi-Cal ដ៏ទៃទៀត អ្នកអាចចូលទៅកាន់ ទំព័រអាសយដ្ឋានវេប ធនធានតស៊ូមតិដោយខ្លួនឯងកម្មវិធី Medi-Cal និង ការថែទាំសុខភាព

សេចក្ដីជូនដំណឹង (NOA) របស់កម្មវិធី Medi-Cal និងសំណើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ

ខោនធីត្រូវផ្ញើជូនអ្នកនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅពេល​មាន​ការផ្លាស់ប្ដូរអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី Medi-Cal របស់អ្នក។9 សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធី Medi-Cal របស់អ្នក គួរប្រាប់អ្នក ថាតើ​កម្មវិធី Medi-Cal មួយណាដែលអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងនោះ និងពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្ថប្រយោជ​ន៍កម្មវិធី Medi-Cal របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖

 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូន​ពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)​ នោះសេចក្ដីជូនដំណឹង នឹងប្រាប់អ្នកថាអ្នកត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យ​ដែលមានពិការភាព​ (DAC)​ ដែលជាកម្មវិធី Medi-Cal មួយ​ ដែលពុំមាន SOC។
 • ប្រសិនបើអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) របស់អ្នក ត្រូវបានបញ្ចប់ នោះសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អ្នក នឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលានៃការបញ្ចប់ និងហេតុផលសម្រាប់ការបញ្ចប់ ដូចជា មានប្រាក់​ចំណូលលើស ជាដើម។
 • ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ABD MN នោះសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អ្នកនឹងប្រាប់អ្នកអំពីពេលវេលាដែល SOC របស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើម ហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់អំពី SOC របស់អ្នក។

នេះគឺជាឧទាហរណ៍ទូទៅមួយនៃទម្រង់សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធី Medi-Cal។ សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធី Medi-Cal​ របស់អ្នក ក៏ត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នក​នូវព័ត៌មានស្ដីពីរបៀបជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ខោនធី តាមរយៈ ការស្នើសុំ​សវនាការជំនុំជម្រះ ផងដែរ។

ការស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ និង “ការបន្តផ្ដល់ជំនួយ” ដោយរង់ចាំសវនការជំនុំជម្រះរបស់អ្នក

អ្នកអាចប្ដឹងតវ៉ាជំទាស់ភ្លាមៗនឹងសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលអ្នកទទួល និងស្នើសុំ “ការបន្តផ្ដល់ជំនួយ”។ ការបន្តផ្ដល់ជំនួយ មានន័យថាសេវាទាំងឡាយរបស់អ្នកនឹងបន្ត និងមិនមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយ រហូតទាល់តែមានសេចក្ដីសម្រេច​នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះ។ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ មុនកាលបរិច្ឆេទ​ចូលជា​ធរមាន​នៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធី Medi-Cal ដែលត្រូវបានសរសេរនៅលើ​សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អ្នក នោះកម្មវិធី Medi-Cal របស់អ្នក នឹងបន្ត​ដោយគ្មាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ រហូតទាល់តែមានលទ្ធផល​នៃសវនាការជំនុំជម្រះ​របស់អ្នក។.10 ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសេចក្ដីជូនដំណឹង​ ដែលប្រាប់ថា​កម្មវិធី Medi-Cal ឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1 ​ខែកក្កដា ហើយអ្នកស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ ដោយមានការបន្តផ្ដល់ជំនួយ នៅថ្ងៃ​ទី15 ខែមិថុនា នោះអ្នកនឹងបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី ​Medi-Cal ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយរង់ចាំសវនាការជំនុំជម្រះរបស់អ្នក។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ប្រសិនបើអ្នកមិនស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ មុនថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ទេនោះ កម្មវិធី Medi-Cal ឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក នឹងបញ្ចប់នៅ​ថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា។

រយៈពេលកំណត់ 90 ថ្ងៃ សម្រាប់ស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ

ប្រសិនបើអ្នកហួសរយៈពេលកំណត់ដើម្បីស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ ដោយមានការបន្តផ្ដល់ជំនួយ អ្នកនៅតែមានរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ដើម្បីស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកទទួលបាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង។11 អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការស្នើសុំសវនាការជំនុំជម្រះនៅទីនេះ៖https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកត្រូវការសវនាការជំនុំជម្រះ អ្នកអាចពិនិត្យមើលឡើងវិញ​នូវឯកសារដែលមានចំណ​ងជើងថាសិទ្ធិស្នើសុំសវនាការ​ជំនុំជម្រះ​នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបទទួលបាន​សវនាការ​ជំនុំជម្រះនៅក្នុងផ្ទះ។

របៀបក្នុងការទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក​

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីកម្មវិធី Medi-Cal និងសិទ្ធិស្របច្បាប់​របស់អ្នក៖

 • សូម​ហៅ​ទូរសព្ទទៅ​កាន់​ខ្សែហៅ​ចូលរបស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ (DRC) តាមលេខ៖ 1-800-776-5746 (TTY 1-800-719-5798)
 • ហៅទូរសព្ទទៅកាន់​ការិយាល័យតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិរបស់អតិថិជន (OCRA) តាមរយៈលេខ៖
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)
 • 1. សៀវភៅមគ្គទេសក៍ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយ (POMS) របស់រដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គម (SSA) RS 00203.035
 • 2. សៀវភៅមគ្គទេសក៍ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយ (POMS) របស់រដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គម (SSA) RS 00203.001; 42 U.S.C. § 402(d)(1)(B); 42 C.F.R. § 404.350(a)(4)។
 • 3. សៀវភៅមគ្គទេសក៍ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយ (POMS) របស់រដ្ឋបាលរបបសន្តិសុខសង្គម (SSA) RS 00203.035
 • 4. 42 U.S.C. § 402(d); 20 C.F.R. § 404.350; Smolen v. Chater, 80 F.3d 1283 (9th Cir. 1996)។
 • 5. អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍កម្មវិធី​សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ចាប់ផ្ដើម​ទទួលបានប្រាក់នៅពេលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចូលនិវត្តន៍ មានពិការភាព ឬស្លាប់។ បុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)​ អាចចាប់ផ្ដើម​ទទួលប្រាក់របប​សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)។ ប្រសិនបើការបង់ប្រាក់របប​សន្តិសុខសង្គ​មសម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) មានចំនួនច្រើនជាងអត្រាបង់ប្រាក់របស់កម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)​ បុគ្គលនោះនឹងត្រូវបញ្ច​ប់ពីកម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបន្ថែម (SSI)​។ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះពុំមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធីប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខបន្ថែម (SSI)​ ពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Medi-Cal ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​កម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខ​បន្ថែម (SSI)។ កម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូន​ពេញវ័យដែលមានពិការភាព​ (DAC) រក្សាស្ថានភា​ពដដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​កម្មវិធី ​Medi-Cal ដោយបន្តផ្ដល់កម្មវិធីប្រភេទ Medi-Cal ដរាបណាបុគ្គលនោះ​មានសិទ្ធិ​ចូលរួមកម្មវិធី​ប្រាក់ចំណូលរបប​សន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ប្រសិនបើ​បុគ្គលនោះ​មិនទទួលបានប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កូន​ពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)។
 • 6. លិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំងអស់ (ACWDL) 91-47 (ថ្ងៃទី9 ខែឧសភា ឆ្នាំ1991) ដែលអាចស្វែងរកបាននៅ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c91-47.pdf និងនាយកដ្ឋានសេវាសង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សេចក្ដីសង្ខេប 447-14 ដែលអាចស្វែងរកបាននៅ៖ https://www.cdss.ca.gov/shd/res/pdf/ParaRegs- Medi-Cal-Program-Eligibility.pdf
 • 7. 42 U.S.C. § 1383c(c); ACWDL 91-47 (ថ្ងៃទី9 ខែឧសភា ឆ្នាំ1991) ដែលអាចស្វែងរកបាននៅ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/ letters/Documents/c91-47.pdf. លិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំងអស់ (ACWDL) បញ្ជាក់ថា ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medi-Cal សម្រាប់កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព​ (DAC) អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍របស់របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់​កូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ត្រូវបញ្ឈ​ប់ពីកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលរបប​សន្តិសុខ​បន្ថែម (SSI)/កម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម (SSP) ដោយសារបុគ្គលនោះ​បានចាប់ផ្ដើមទទួលអត្ថប្រយោជន៍​កម្មវិធីកូនពេញ​វ័យដែលមានពិការភាព (DAC) ឬទទួលបានការកើនឡើងនូវ​អត្ថប្រយោជន៍​កម្មវិ​ធីកូនពេញវ័យដែលមានពិការភាព (DAC)។​
 • 8. លិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំង​អស់ (ACWDL) 93-30 (ថ្ងៃទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ1993) អាចស្វែងរកបាននៅ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c93-30.pdf; លិខិតរបស់នាយកសុខុមាលភាពខោនធីទាំង​អស់ (ACWDL) 07-29 ( ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2007) អាចស្វែងរកបាននៅ https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/letters/Documents/c07-29.pdf។​
 • 9. 42 C.F.R. § 435.919(a); 22 CCR § 50179(a).
 • 10. MPP ផ្នែក 22-072.5
 • 11. MPP ផ្នែក 22-009.1