Ấn phẩm tự vận động

Thông tin trong mục này được sắp xếp theo chủ đề và được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ cũng như định dạng có thể truy cập. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với đường dây tiếp nhận bảo mật của Disability Rights California theo số 1-800-776-5746, giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Chọn Ngôn Ngữ Ấn Phẩm:
Chọn một Chủ đề bạn cần trợ giúp: