Tài nguyên tự vận động

Tài nguyên tự vận động

Thông tin trong mục này được sắp xếp theo chủ đề và được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ cũng như định dạng có thể truy cập. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với đường dây tiếp nhận bảo mật của Disability Rights California theo số 1-800-776-5746, giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Chọn ngôn ngữ:
Chọn một Chủ đề bạn cần trợ giúp:
Xem Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi

Quyền theo Đạo luật Lanterman (RULA)

Cẩm nang này giải thích các quyền của bạn với tư cách là người khuyết tật phát triển ở California và tập trung vào các quyền của bạn với các trung tâm khu vực và nhà cung cấp dịch vụ theo Đạo luật Lanterman.

Quyền và Trách nhiệm Giáo dục Đặc biệt (SERR)

Cẩm nang này giải thích cách đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, cách yêu cầu và ủng hộ các dịch vụ giáo dục đặc biệt và phải làm gì nếu bạn không đồng ý với các khu học chánh.