Trung tâm khu vực

Trung tâm khu vực

Từ chối trách nhiệm: Những tài liệu này dựa trên luật pháp tại thời điểm chúng tôi soạn thảo. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu; tuy nhiên, luật pháp sẽ thường xuyên thay đổi. Nếu quý vị muốn biết chắc việc luật pháp chưa thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc một nguồn trợ giúp pháp lý khác.

Sổ tay hướng dẫn này giải thích các quyền của bạn với tư cách là người khuyết tật phát triển ở California và tập trung vào các quyền của bạn với các trung tâm khu vực và nhà cung cấp dịch vụ theo Đạo luật Lanterman.