Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Medi-Cal được Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận Bao trả – Trẻ em và Thanh thiếu niên Dưới 21 Tuổi

Publications
8103.05

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Medi-Cal được Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận Bao trả – Trẻ em và Thanh thiếu niên Dưới 21 Tuổi

Nếu quý vị dưới 21 tuổi và nhận Medi-Cal, quý vị có quyền nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần này có thể bao gồm trị liệu, hỗ trợ thuốc, quản lý trường hợp, chương trình ban ngày, hỗ trợ tại gia, hỗ trợ khủng hoảng, nằm viện, và các dịch vụ khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Nếu quý vị dưới 21 tuổi và nhận Medi-Cal, quý vị có quyền nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần này có thể bao gồm trị liệu, hỗ trợ thuốc, quản lý trường hợp, chương trình ban ngày, hỗ trợ tại gia, hỗ trợ khủng hoảng, nằm viện, và các dịch vụ khác.

Để biết thông tin về Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Medi-Cal cho người lớn từ 21 tuổi trở lên — Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Medi-Cal được Chương trình Sức khỏe Tâm thần Quận Bao trả – Người lớn Từ 21 Tuổi Trở lên.

Nếu quý vị nhận dịch vụ Medi-Cal thông qua Chương trình Chăm sóc Quản lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ trả phí nhận dịch vụ thay vì quận, quý vị vẫn có quyền nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, dịch vụ của Chương trình Chăm sóc Quản lý thường không chuyên sâu như Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS, Specialty Mental Health Services) của quận.

Để biết thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện có thông qua Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-CalChương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần.

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS) Medi-Cal là gì?

Medi-Cal bao trả Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS, Specialty Mental Health Services) thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần (MHP, Mental Health Plan) của quận quý vị.1 Các dịch vụ này bao gồm nhiều dịch vụ sức khỏe tâm thần đa dạng, có thể được cung cấp tại cộng đồng nơi quý vị sống hoặc tại bệnh viện hoặc cơ sở khác. Nhiều dịch vụ trong số này được thiết kế để giúp quý vị không phải nằm viện. Một số ví dụ về SMHS là: trị liệu cá nhân và nhóm, hỗ trợ thuốc, quản lý trường hợp, chương trình ban ngày, hỗ trợ tại gia, hỗ trợ khủng hoảng, và các dịch vụ khác. Dưới đây là danh sách đầy đủ về SMHS.

Chương trình Sức khỏe Tâm thần (MHP) quận thuộc phòng sức khỏe tâm thần hoặc phòng sức khỏe hành vi của quận quý vị. Nhân viên quận có thể trực tiếp cung cấp Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS) cho quý vị. Đôi khi, Quận chọn ký hợp đồng với một tổ chức khác để cung cấp dịch vụ.2

Làm cách nào để yêu cầu Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa?

Quý vị phải yêu cầu SMHS từ Chương trình Sức khỏe Tâm thần (MHP) của quận quý vị, chương trình này thường do phòng sức khỏe hành vi của quận quý vị điều hành. Quý vị có thể gọi đến đường dây truy cập của MHP và yêu cầu thẩm định. Truy cập trang web của Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California để biết danh sách số điện thoại miễn cước của đường dây truy cập MHP theo quận: https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPcontactList.aspx.

Một cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thành viên gia đình, người giám hộ, hoặc trường học, cũng có thể giới thiệu quý vị đến MHP của quận để nhận SMHS.3 MHP không được từ chối thẩm định ban đầu để xác định xem quý vị có đáp ứng tiêu chí được nhận SMHS hay không.

Nếu được phê duyệt nhận SMHS, quý vị có quyền giúp tạo một kế hoạch khách mà quý vị đồng ý.4 Kế hoạch khách bao gồm các mục tiêu, mục đích điều trị, và biện pháp can thiệp được đề xuất liên quan đến nhu cầu sức khỏe tâm thần của quý vị.

Medi-Cal bao trả các Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa nào?

Phần này cung cấp danh sách đầy đủ các Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa (SMHS) Medi-Cal. Nếu được phê duyệt nhận SMHS, quý vị có thể yêu cầu các dịch vụ cụ thể mà quý vị cần trong kế hoạch điều trị của mình.5 Tuy nhiên, quý vị không tự động có quyền nhận tất cả các dịch vụ này. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể được phê duyệt nhận một hoặc nhiều dịch vụ sau:

 • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Phục hồi giúp mọi người cải thiện, duy trì hoặc khôi phục kỹ năng sống hàng ngày hoặc kỹ năng xã hội của họ.6 Các dịch vụ này có thể bao gồm:
  • Dịch vụ sức khỏe tâm thần là các liệu pháp cá nhân hoặc nhóm nhằm giảm triệu chứng sức khỏe tâm thần của một người và cải thiện khả năng hoạt động của người đó.7
  • Dịch vụ hỗ trợ thuốc bao gồm thuốc điều trị tâm thần cần thiết để giảm triệu chứng sức khỏe tâm thần của một người.8
  • Dịch vụ phục hồi ban ngày và điều trị chuyên sâu ban ngày là các chương trình trị liệu được cung cấp tại cộng đồng như các biện pháp thay thế cho bệnh viện hoặc phương thức bố trí hạn chế khác. Các chương trình này được cung cấp trong ít nhất 3 giờ nhưng dưới 24 giờ mỗi ngày.9
  • Can thiệp khủng hoảng và ổn định khủng hoảng là các dịch vụ yêu cầu phản ứng nhanh hơn so với khi một người yêu cầu một cuộc hẹn. Các dịch vụ này có thể bao gồm thẩm định hoặc trị liệu, và có thể được cung cấp tại cộng đồng hoặc tại các cơ sở như bệnh viện hoặc phòng khám.10
  • Dịch vụ điều trị khủng hoảng thường trú là các dịch vụ 24/7 được cung cấp trong môi trường cộng đồng có từ 16 giường trở xuống. Các dịch vụ này dành cho người có rủi ro phải nhập viện tâm thần hoặc là các biện pháp thay thế cho việc nhập viện tâm thần.11Người từ 18 đến 20 tuổi có thể hội đủ điều kiện nhận dịch vụ điều trị thường trú dành cho người lớn, giống như dịch vụ điều trị khủng hoảng thường trú.12
  • Dịch vụ cơ sở sức khỏe tâm thần là các dịch vụ trị liệu và/hoặc phục hồi được cung cấp tại cơ sở điều trị nội trú (thường không được ra vào tự do) có từ 16 giường trở xuống.13
 • Dịch vụ bệnh viện tâm thần nội trú là các dịch vụ tâm thần được cung cấp cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện.14
 • Quản lý trường hợp có mục tiêu hỗ trợ mọi người nhận được dịch vụ cộng đồng cần thiết, chẳng hạn như dịch vụ y tế, giáo dục hoặc dạy nghề (việc làm).15
 • Dịch vụ bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý là các dịch vụ chẩn đoán và điều trị sức khỏe tâm thần do bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý được cấp phép cung cấp.16
 • Dịch vụ cơ sở điều dưỡng tâm thần được cung cấp cho người ở một số cơ sở điều dưỡng lành nghề nhất định.17
 • Dịch vụ EPSDT là các dịch vụ Medi-Cal bổ sung dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Các dịch vụ này không dành cho người từ 21 tuổi trở lên. EPSDT là viết tắt của “Sàng lọc, Chẩn đoán, và Điều trị Sớm và Định kỳ (Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment)” và các dịch vụ có thể bao gồm:18
  • Điều phối Chăm sóc Chuyên sâu (ICC, Intensive Care Coordination) là một hình thức quản lý trường hợp có mục tiêu chuyên sâu giúp trẻ em và thanh thiếu niên dễ dàng được thẩm định, lập kế hoạch chăm sóc và điều phối dịch vụ hơn.
  • Dịch vụ Tại Gia Chuyên sâu (IHBS, Intensive Home-Based Services) là dịch vụ được cung cấp tại nhà của một người nhằm xử lý triệu chứng sức khỏe tâm thần của người đó và giúp người đó phát triển kỹ năng để thành công trong cộng đồng.
  • Chăm sóc Giám hộ Trị liệu (TFC, Therapeutic Foster Care) là dịch vụ ngắn hạn do phụ huynh TFC cung cấp cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên có nhu cầu cảm xúc và hành vi phức tạp. Dịch vụ này bao gồm dịch vụ phục hồi và phát triển kế hoạch khách vàđược cung cấp trong môi trường gia đình thay vì môi trường nhóm.
  • Dịch vụ Hành vi Trị liệu (TBS, Therapeutic Behavioral Services) là dịch vụ ngắn hạn tập trung vào một hoặc hai hành vi dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu sức khỏe hành vi phức tạp. Dịch vụ này có thể giúp mọi người học cách giảm bớt các hành vi có vấn đề, hoặc phát triển kỹ năng mới giúp họ đạt được thành công.

Tiêu chí để nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa là gì?

Quý vị có quyền nhận SMHS nếu quý vị: (1) cần thiết về y tế và (2) quý vị đáp ứng một số yêu cầu nhất định liên quan đến tổn thương hoặc khuyết tật sức khỏe tâm thần, được gọi là “tiêu chí tiếp cận”.19

Cần thiết về y tế là gì?

Với người tham gia Medi-Cal dưới 21 tuổi, SMHS cần thiết về y tế khi cần thiết để “khắc phục hoặc cải thiện” tình trạng sức khỏe tâm thần.20

SMHS không cần phải chữa khỏi tình trạng sức khỏe tâm thần. Dịch vụ sức khỏe tâm thần là cần thiết về y tế nếu dịch vụ này hỗ trợ, cải thiện hoặc giúp tình trạng sức khỏe tâm thần trở nên dễ chịu hơn.21

Tiêu chí tiếp cận là gì?

Người tham gia Medi-Cal dưới 21 tuổi có thể tiếp cận SMHS nếu họ đáp ứng yêu cầu (1) hoặc (2) bên dưới.22 Xin lưu ý rằng không cần có chẩn đoán sức khỏe tâm thần cụ thể để đủ tiêu chuẩn nhận SMHS.23

(1) Quý vị có một tình trạng khiến quý vị có rủi ro cao mắc rối loạn sức khỏe tâm thần do tổn thương. Một người có thể chứng minh rằng mình đã bị tổn thương bằng cách (1) đạt điểm cao trong công cụ sàng lọc tổn thương,24 (2) nằm trong hệ thống phúc lợi trẻ em, (3) phải ra tòa vị thành niên, hoặc (4) gặp tình trạng vô gia cư.25

HOẶC

(2) Quý vị đáp ứng cả hai yêu cầu ở (a) và (b) dưới đây:

a) Quý vị có ít nhất một trong những đặc điểm sau đây:

 1. Tình trạng suy yếu đáng kể.
 2. Khả năng hợp lý là một lĩnh vực quan trọng của cuộc sống trở nên tệ hơn.
 3. Khả năng hợp lý là không đạt được tiến bộ phát triển thích hợp.
 4. Nhu cầu về SMHS mà chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal không bắt buộc phải cung cấp. Chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal là chương trình sức khỏe dành cho người có thu nhập thấp.

b) Tình trạng của quý vị như được mô tả ở (2)(a) ở trên, là do một trong những nguyên nhân sau:

 1. Chẩn đoán mắc rối loạn sức khỏe tâm thần, dựa trên Sổ tay hướng dẫn Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) và Phân loại Thống kê Quốc tế về Bệnh tật và Vấn đề Sức khỏe Liên quan (ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
 2. Nghi ngờ mắc rối loạn sức khỏe tâm thần nhưng chưa được chẩn đoán.
 3. Tổn thương nghiêm trọng khiến quý vị có rủi ro có tình trạng sức khỏe tâm thần trong tương lai, dựa trên thẩm định của chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép.

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí ở (1) ở trên, quý vị đáp ứng tiêu chí nhận SMHS. Quý vị không cần phải chứng minh rằng quý vị cũng đáp ứng tiêu chí ở (2) ở trên.

Tôi sẽ phải chờ bao lâu để có được cuộc hẹn Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa?

MHP phải cung cấp SMHS cho quý vị khi quý vị cần.26 Quy định này có nghĩa là không được đưa quý vị vào danh sách chờ nhận dịch vụ. Điều này được gọi là “Tiếp cận Kịp thời”. Điều này cũng có nghĩa là họ không thể yêu cầu quý vị gọi lại sau vì tất cả suất hẹn đã kín. Ít nhất quý vị phải được thẩm định về dịch vụ.

Các quy tắc Tiếp cận Kịp thời cho các loại cuộc hẹn khác nhau được liệt kê ở đây:

Cuộc hẹn Khẩn cấp27

Trong vòng 48 giờ kể từ khi yêu cầu cuộc hẹn nếu không cần được MHP cho phép trước. Trong vòng 96 giờ nếu cần được cho phép trước.

Cuộc hẹn có tính chất khẩn cấp nếu không được trợ giúp ngay thì tình trạng của quý vị rất có thể dẫn đến tình trạng cấp cứu tâm thần.28

Cuộc hẹn với Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần Không Khẩn cấp Không Bác sĩ29 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu cuộc hẹn.
Cuộc hẹn với Bác sĩ tâm thần Không Khẩn cấp30 Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu cuộc hẹn.

Đôi khi, thời gian chờ cho cuộc hẹn có thể lâu hơn. Ví dụ như điều này có thể xảy ra khi bác sĩ cho rằng việc chờ lâu hơn sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của quý vị.31 Thời gian chờ của quý vị cũng có thể lâu hơn nếu quý vị đang được chăm sóc phòng ngừa hoặc chăm sóc tiếp nối thường xuyên.32

Tôi sẽ phải đi lại bao xa để nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa?

MHP phải đảm bảo rằng quý vị có thể nhận dịch vụ gần nơi quý vị sống. Đây được gọi là “Tiêu chuẩn Thời gian và Khoảng cách”. Tiêu chuẩn Thời gian và Khoảng cách khác nhau tùy thuộc vào quận nơi quý vị sống. Với SMHS ngoại trú, chẳng hạn như Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần, Quản lý Trường hợp Có mục tiêu, Can thiệp Khủng hoảng và Dịch vụ Bác sĩ tâm thần,33 Tiêu chuẩn Thời gian và Khoảng cách được liệt kê ở đây:34

 • Không quá 15 dặm và 30 phút từ nhà quý vị nếu quý vị sống ở một trong các quận này: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo và Santa Clara.
 • Không quá 30 dặm và 60 phút từ nhà quý vị nếu quý vị sống ở một trong các quận này: Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus và Ventura.
 • Không quá 45 dặm và 75 phút từ nhà quý vị nếu quý vị sống ở một trong các quận này: Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo và Yuba.
 • Không quá 60 dặm và 90 phút từ nhà quý vị nếu quý vị sống ở một trong các quận này: Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity và Tuolumne.

MHP cũng có thể chọn cung cấp một số dịch vụ qua phương thức khám từ xa. Khám từ xa bao gồm dịch vụ qua điện thoại hoặc qua video.35 Tuy nhiên, quý vị có quyền nhận cuộc hẹn trực tiếp nếu muốn và chỉ có thể sử dụng khám từ xa nếu phù hợp về y tế.36

Nếu tôi không hài lòng với Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa thì sao? Nếu MHP của tôi từ chối, giảm bớt hoặc dừng dịch vụ của tôi thì sao?

Nếu không hài lòng với dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ, quý vị có thể nộp phàn nàn.

Nếu MHP của quý vị từ chối, giảm bớt hoặc ngừng dịch vụ mà quý vị cho rằng mình nên được nhận, thì quý vị có thể nộp kháng cáo.

Để biết thêm thông tin về cách nộp Phàn nàn hoặc Kháng cáo MHP, xem Ấn phẩm của DRC, Phàn nàn, kháng cáo và Phiên điều trần Công bằng của Chương trình Sức khỏe Tâm thần (MHP) Quận.

Quý vị cũng có thể hỏi nhà cung cấp hoặc MHP để biết thông tin về cách nộp phàn nàn hoặc kháng cáo. Họ sẽ cung cấp cho quý vị thông tin quý vị cần.