Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal Và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Publications
#5609.05

Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal Và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Một số dịch vụ sức khoẻ tâm thần có sẵn thông qua các nhà cung cấp Medi-Cal trả phí lấy dịch vụ hoặc chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal, trong khi các dịch vụ khác chỉ có sẵn thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần của quận theo chương trình Miễn Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa.   Ví dụ về dịch vụ sức khoẻ tâm thần chuyên khoa bao gồm dịch vụ điều trị chuyên sâu ban ngày, chăm sóc phục hồi ban ngày và điều trị nội trú dành cho người lớn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, xem “Nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Ngoại trú Medi-Cal” Ấn phẩm 508401.

 

 

Click links below for a downloadable version.