Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal Và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Publications
#5609.05

Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal Và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Một số dịch vụ sức khoẻ tâm thần có sẵn thông qua các nhà cung cấp Medi-Cal trả phí lấy dịch vụ hoặc chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal, trong khi các dịch vụ khác chỉ có sẵn thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần của quận theo chương trình Miễn Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa.  Ví dụ về dịch vụ sức khoẻ tâm thần chuyên khoa bao gồm dịch vụ điều trị chuyên sâu ban ngày, chăm sóc phục hồi ban ngày và điều trị nội trú dành cho người lớn. Để biết thêm thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, xem “Nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Ngoại trú Medi-Cal” Ấn phẩm 508401.

Một số dịch vụ sức khoẻ tâm thần có sẵn thông qua các nhà cung cấp Medi-Cal1 trả phí lấy dịch vụ hoặc chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal, trong khi các dịch vụ khác chỉ có sẵn thông qua Chương trình Sức khỏe Tâm thần của quận theo chương trình Miễn Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa.2 Ví dụ về dịch vụ sức khoẻ tâm thần chuyên khoa bao gồm dịch vụ điều trị chuyên sâu ban ngày, chăm sóc phục hồi ban ngày và điều trị nội trú dành cho người lớn.3 Để biết thêm thông tin về dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, xem “Nhận Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Ngoại trú Medi-Cal” Ấn phẩm 508401.4

Ấn phẩm này tập trung vào các dịch vụ sức khoẻ tâm thần có sẵn thông qua chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal.

Chương trình Chăm sóc Quản lý là gì?

Chương trình chăm sóc quản lý là mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bao gồm bệnh viện, bác sĩ v.v. cung cấp dịch vụ cho các thành viên chương trình.  Quý vị phải sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và cơ sở trong mạng lưới để nhận dịch vụ, trừ trường hợp khẩn cấp. Quý vị chọn một bác sĩ chăm sóc ban đầu (PCP), người sẽ điều phối dịch vụ chăm sóc của quý vị và giới thiệu quý vị đến một bác sĩ chuyên khoa nếu cần.  Điều này khác với Trả Phí Lấy Dịch vụ mà quý vị có thể đến bất kỳ nhà cung cấp nào chấp nhận Medi-Cal.

Một chương trình chăm sóc quản lý có thể là tư nhân hoặc công cộng. Các chương trình chăm sóc quản lý công cộng bao gồm Medi-Cal và Medicare.   Ấn phẩm này sẽ tập trung vào chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal.

Để biết thêm thông tin về các chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal, xem “Chương trình Y tế Chăm sóc Quản lý Medi-Cal là gì? Tôi cần biết gì về chương trình này?” Chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal phải cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần nào?

Trước năm 2014, người nhận Medi-Cal trong các chương trình chăm sóc quản lý nhận dịch vụ sức khoẻ tâm thần trong phạm vi hành nghề của PCP của họ, và được giới thiệu đến các nhà cung cấp Medi-Cal trả phí lấy dịch vụ hoặc đến Chương trình Sức khỏe Tâm thần của quận để nhận dịch vụ sức khoẻ tâm thần chuyên khoa.  Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, chương trình chăm sóc quản lý bắt đầu chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ sức khoẻ tâm thần ngoại trú nhất định cho người bị suy yếu chức năng tâm thần, cảm xúc, hoặc hành vi từ mức nhẹ đến trung bình do rối loạn sức khoẻ tâm thần như được định nghĩa trong Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders), ngay cả khi các dịch vụ này nằm ngoài phạm vi hành nghề của PCP.

Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS, Department of Health Care Services) California ban hành Thư Tổng quát Chương trình (APL, All Plan Letter) 17-018.  APL này thảo luận các dịch vụ có sẵn cho người nhận Medi-Cal trong các chương trình chăm sóc quản lý, và trách nhiệm của chương trình chăm sóc quản lý phải điều phối các dịch vụ sức khoẻ tâm thần với Chương trình Sức khỏe Tâm thần của quận.

Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú mà chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp là:       

 • Đánh giá và điều trị sức khoẻ tâm thần cá nhân và theo nhóm (tâm lý trị liệu):
 • Dịch vụ ngoại trú để theo dõi điều trị bằng thuốc;
 • Xét nghiệm ngoại trú, thuốc (có các thuốc bị loại trừ), nguồn tiếp liệu và thuốc bổ sung;
 • Tư vấn tâm thần;
 • Kiểm tra tâm lý để đánh giá một tình trạng sức khoẻ tâm thần.5  

Các tình trạng được xác định là vấn đề liên quan như tư vấn cho vợ chồng hoặc gia đình không được đài thọ.

Có giới hạn về số tiền điều trị mà tôi có thể nhận được từ chương trình chăm sóc quản lý không?

Không, miễn là cần thiết về y tế.

Tiêu chuẩn cần thiết về y tế là gì?

Có các tiêu chuẩn cần thiết về y tế khác nhau. Với trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi, chương trình chăm sóc quản lý phải cung cấp dịch vụ cần thiết để khắc phục hoặc cải thiện bệnh hoặc tình trạng của trẻ.6

Với người từ 21 tuổi trở lên, chương trình chăm sóc quản lý phải đài thọ các dịch vụ hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh nặng hoặc khuyết tật đáng kể, hoặc giảm nhẹ đau đớn nghiêm trọng thông qua chẩn đoán và điều trị bệnh, hoặc chấn thương.7

Ai cung cấp dịch vụ?

Chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần, Nhân viên Xã hội Lâm sàng được Cấp phép và Nhà trị liệu Hôn nhân và Gia đình.  Nhân viên xã hội lâm sàng, trợ lý tâm lý và thực tập sinh MFP cũng có thể cung cấp dịch vụ nếu được thực hiện dưới sự giám sát của một bác sĩ lâm sàng. 8 

Tôi còn có thể nhận thêm những gì từ chương trình chăm sóc quản lý?

Quý vị có thể nhận:

 • Khám sàng lọc sức khỏe tâm thần;
 • Giới thiệu đến và điều phối chăm sóc với Chương trình Sức khỏe Tâm thần;
 • Quản lý trường hợp.

Nếu chương trình chăm sóc quản lý của tôi từ chối, cắt giảm, hay chấm dứt dịch vụ thì sao?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, các quy định mới của liên bang bắt đầu có hiệu lực nhằm quy định cách thức quý vị kháng cáo quyết định của một chương trình chăm sóc quản lý và/hoặc đề đạt các vấn đề khác lên chương trình chăm sóc quản lý thông qua phàn nàn. 

DHCS ban hành Thư Khái quát Chương trình (APL) 17-006 về các thủ tục mới này. 

Xem thêm “Chăm sóc Quản lý Medi-Cal: Kháng cáo và Phàn nàn” của DRC

Các nguồn lực khác:

“Chương trình Luật Sức khỏe Quốc gia”

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. Nếu quý vị ở trong chương trình Medi-Cal trả phí lấy dịch vụ, quý vị có thể đến bất kỳ nhà cung cấp nào chấp nhận Medi-Cal.  Điều đó cũng có nghĩa là quý vị không ghi danh trong chương trình chăm sóc quản lý Medi-Cal. “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 2. Bộ luật Phúc lợi và Định chế § 14189 “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 3. 9 C.C.R  1810.247 “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 4. Xem thêm: Làm rõ về Trách nhiệm của Chương trình Sức khỏe Tâm thần về việc Cung cấp Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Chuyên khoa Medi-Cal cho Người thụ hưởng Ghi danh trong Chương trình Chăm sóc Quản lý Medi-Cal  “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 5. APL 17-018 trang 6; Bộ luật Phúc lợi và Định chế 14132.03 “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 6. 42 USC § 1396d(r)(5); 22 CCR §§ 51340 và 51340.1 “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 7. APL 17-018 trang 7 “Quay lại Tài liệu Chính”
 • 8. Xem: Sổ tay Nhà cung cấp Medi-Cal và di chuột xuống Dịch vụ Tâm lý (psychol). Tốt nhất là nên mở tập nén. “Quay lại Tài liệu Chính”