Lub Cheeb Nroog Cov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Yuav Pab Them Rau Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb – Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Uas Hnub Nyoog Qis Dua 21 Xyoos

Publications
8103.09

Lub Cheeb Nroog Cov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Yuav Pab Them Rau Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb – Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Uas Hnub Nyoog Qis Dua 21 Xyoos

Cov ntawv tshaj tawm no tham txog Medi-Cal cov kev pabcuam kev puas hlwb muaj nyob hauv koj lub nroog. Txhua lub nroog muaj kev pabcuam kev puas hlwb raws li ib feem ntawm lub nroog “Mental Health Plan” (MHP). Cov kev pabcuam kev puas siab puas ntsws uas muaj los ntawm koj lub nroog Txoj Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb qee zaum hu ua "Specialty Mental Health Services" (SMHS). Daim ntawv tshaj tawm no tham txog Kev Pabcuam Kev Puas Siab Puas Hlwb Tshwj Xeeb (SMHS) rau cov menyuam yaus thiab cov hluas hnub nyoog qis dua 21 xyoos.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Yog tias koj muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos thiab muaj Medi-Cal, koj muaj cai tau txais cov kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws yog tias koj muaj raws li qee txoj cai. Cov kev pab cuam kev puas siab puas ntsws no kuj yuav xam muaj kev kho mob, kev txhawb nqa tshuaj, kev tswj hwm rooj plaub, kev pab cuam hnub, kev pab cuam hauv tsev, kev pab cuam teeb meem, kev nyob hauv tsev khomob, thiab lwm yam kev pab cuam.

Xav paub ntau ntxiv rxog ntawm Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb rau cov neeg loj hnub nyoog 21 xyoos thiab siab dua — Lub Cheeb Nroog Cov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Yuav Pab Them Rau Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb – Cov Neeg Loj Uas Muaj Hnub Nyoog 21 Xyoos thiab siab dua.

Yog tias koj tau txais Medi-Cal cov kev pab cuam los ntawm Managed Care Plan lossis tus nqi-rau-kev pab cuam hloov chaw hauv lub nroog, koj tseem muaj cai rau cov kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws. Txawm li cas los xij, cov kev pab cuam ntawm qhov Kev Npaj Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Hwm feem ntau tsis hnyav npaum li lub nroog Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb (SMHS, Specialty Mental Health Services).

Yog xav paub ntau ntxiv txog ntawm cov kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws uas muaj nyob rau hauv Medi-Cal Cov Kev Npaj Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj HwmMedi-Cal Cov Kev Npaj Saib Xyuas Uas Muaj Kev Tswj Hwm thiab Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws.

Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb (SMHS) yog dab tsi?

Medi-Cal pab them rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb (SMHS, Specialty Mental Health Services) los ntawm koj lub cheeb nroog qhov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP, Mental Health Plan).1 Cov kev pab cuam no xam muaj ntau yam kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws, uas tuaj yeem muab rau hauv zej zog uas koj nyob lossis hauv tsev khomob lossis lwm lub tsev haujlwm. Ntau qhov kev pab cuam no yog tsim los kom koj tawm hauv tsev kho mob. Qee qhov piv txwv ntawm SMHS yog: kev kho mob rau ib leeg kheej thiab pab pawg, kev pab kho mob, kev tswj xyuas cov ntaub ntawv, cov kev pab cuam hnub, kev txhawb nqa hauv tsev, kev pab cuam tshuam, thiab lwm yam kev pab cuam. Ib daim ntawv teev npe tag nrho ntawm SMHS xam muaj raws li hauv qab no.

Lub cheeb nroog qhov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP) yog ib feem ntawm koj lub cheeb nroog lub tsev haujlwm saib xyuas mob nkeeg puas siab puas ntsws lossis mob nkeeg cwj pwm. Cov neeg ua haujlwm hauv cheeb nroog tuaj yeem muab tau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb (SMHS) ncaj nraim rau koj. Qee zaum, Lub Nroog xaiv cog lus nrog lwm lub koom haum los muab cov kev pab cuam.2

Yuav ua li cas kuv thiaj li thov tau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb?

Koj yuav tsum thov SMHS los ntawm koj lub cheeb nroog qhov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP), uas koj lub cheeb nroog lub tsev haujlwm saib xyuas mob nkeeg raws cwj pwm ib txwm khiav. Koj tuaj yeem hu rau MHP txoj kab nkag mus thiab nug kom muaj kev ntsuam xyuas. Mus saib hauv California Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv lub vev xaib kom tau cov lej xov tooj hu dawb nkag rau MHP los ntawm lub cheeb nroog: https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.

Lwm tus neeg lossis lub koom haum, uas xam muaj tus kws kho mob, tsev neeg, tus saib xyuas, lossis tsev kawm ntawv, kuj tseem tuaj yeem xa koj mus rau lub nroog MHP rau SMHS.3 MHP yuav tsis kam lees koj qhov kev ntsuam xyuas thawj zaug los txiav txim seb koj puas muaj cai tau txais SMHS.

Yog tias koj tau txais kev pom zoo rau SMHS, koj muaj cai los pab tsim cov phiaj xwm neeg siv khoom uas koj pom zoo.4 Ib txoj kev npaj cov neeg siv khoom xam muaj cov hom phiaj, cov hom phiaj kho mob, thiab cov kev pab cuam cuam tshuam txog koj cov kev tsim nyog muaj rau kev kho mob puas siab puas ntsws.

Medi-Cal pab them rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb dab tsi?

Tshooj no yuav muab tag nrho cov npe teev tseg ntawm Medi-Cal Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb (SMHS). Yog tias koj tau txais kev pom zoo rau SMHS, koj tuaj yeem thov cov kev pab cuam tshwj xeeb uas koj xav tau los ua ib feem ntawm koj txoj kev npaj kho mob.5 Txawm li cas los xij, koj tsis muaj cai tau txais tag nrho cov kev pab cuam no. Nyob ntawm koj qhov xwm txheej, koj tuaj yeem pom zoo rau ib lossis ntau ntawm cov kev pab cuam no:

 • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Kom Zoo Rov Los yuab pab cov neeg txhim kho, tswj hwm, lossis kho lawv cov kev txawj ntawm kev ua neej nyob txhua hnub lossis cov kev txawj fab zej tsoom.6 Cov kev pab cuam no xam muaj:
  • Cov kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws yog ib tus neeg lossis pab pawg kho mob txhais tau tias txo tus neeg mob lub siab lub ntsws thiab txhim kho lawv lub peev xwm ua haujlwm.7
  • Cov kev pab cuam txhawb nqa tshuaj kho mob Xam muaj cov tshuaj kho mob puas hlwb uas tsim nyog muaj los txo tus neeg ntawd cov tsos mob puas siab puas ntsws.8
  • Cov kev pab cuam kho mob hnyav rau Kev kho kom zoo rov los nruab hnub thiab kev kho mob nruab hnub yog cov phiaj xwm kho mob uas muab rau hauv zej zog ua lwm txoj kev xaiv rau tsev kho mob lossis lwm cov chaw uas muaj tsis txaus. Cov phiaj xwm no muaj rau yam tsawg kawg yog 3 teev, tab sis tsawg dua 24 teev nyob rau ib hnub.9
  • Kev cuam tshuam thaum muaj kev kub ntxhov thiab kev tswj kom nyob tus thaum muaj kev kub ntxhov yog cov kev pab cuam uas yuav tsum muaj kev teb sai dua yog tias tus neeg ntawd tau thov txog ib qhov kev teem caij. Cov kev pab cuam no kuj yuav xam muaj cov kev txheeb xyuas lossis kev kho mob, thiab tuaj yeem muab tau rau hauv zej zog lossis hauv cov chaw xws li tsev kho mob lossis chaw kho mob.10
  • Cov kev pab cuam kho mob hauv zej zog thaum muaj kev kub ntxhov yog cov kev pab cuam 24/7 uas muab rau hauv zej zog uas muaj 16 lub txaj lossis tsawg dua. Cov kev pab cuam no yog txhawm rau cov neeg uas muaj kev pheej hmoo ntawm kev mus pw hauv tsev kho mob puas hlwb lossis lwm txoj hauv kev kho mob puas hlwb.11 Cov neeg muaj hnub nyoog 18-20 xyoo tuaj yeem tsim nyog tau txais kev pab cuam kho mob hauv tsev laus, uas zoo xws li cov kev pab cuam kho mob hauv tsev thaum muaj kev kub ntxhov.12
  • Cov kev pab cuam txog chaw kho mob puas hlwb yog cov kev pab cuam daws mob thiab/lossis kev kho kom rov zoo los uas muaj nyob rau hauv ib qho chaw kho mob uas tus neeg mob nyob (feem ntau kaw cia) uas muaj 16 lub txaj lossis tsawg dua.13
 • Cov kev pab cuam neeg mob puas hlwb uas pw tsev kho mob yog cov kev pab cuam kho mob puas hlwb uas muab rau tus neeg mob hauv tsev kho mob.14
 • Kev tswj hwm tus neeg mob uas muaj npe lawm pab cov neeg kom tau txais cov kev pab cuam hauv zej zog uas tsim nyog muaj, xws li cov kev pab cuam sab kho mob, sab kev kawm, lossis sab kev ua haujlwm (haujlwm).15
 • Cov kev pab cuam ntawm kws kho mob puas hlwb thiab kws npliag siab ntsws yog cov kev pab cuam kuaj mob thiab kho mob sab hlwb uas yog cov kws kho mob puas hlwb thiab kws npliag siab ntsws uas muaj ntawv tso cai ua tus muab.16
 • Cov kev pab cuam ntawm chaw tu neeg mob puas hlwb yog muab rau cov neeg nyob hauv qee qhov chaw tu neeg mob uas muaj kev txawj.17
 • EPSDT Cov Kev Pab Cuam yog Medi-Cal cov kev pab cuam ntxiv rau cov menyuam yaus thiab cov hluas. Cov kev pab cuam no tsis muaj rau cov neeg muaj hnub nyoog 21 xyoos thiab laus dua. EPSDT sawv cev rau “Kev Kuaj Xyuas Thaum Ntxov thiab Raws Ncua Sij Hawm, Kev Kuaj Mob, thiab Kev Kho Mob,” Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment thiab cov kev pab cuam kuj yuav xam muaj:18
  • Kev Pab Saib Xyuas Haujlwm Kho Mob Hnyav (ICC, Intensive Care Coordination) yog ib hom kev tswj xyuas cov xwm txheej mob hnyav uas ua rau muaj qhov yooj yim dua rau cov menyuam yaus thiab cov hluas kom tau txais kev ntsuam xyuas, kev npaj saib xyuas, thiab kev pab saib xyuas ntawm cov kev pab cuam.
  • Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Hnyav Ntawm Tsev (IHBS, Intensive Home-Based Services) yog cov kev pab cuam muab rau ntawm ib tus neeg lub tsev uas daws tau nws cov tso mob hlwb thiab pab lawv tsim cov kev txawj kom ua tau hauv zej zog.
  • Kev Pab Saib Xyuas Txog Kev Daws Mob (TFC, Therapeutic Foster Care) yog ib qho kev pab cuam ncua sijhawm luv uas muab rau uas leej niam leej txiv ntawm tus tau txais TFC rau tus menyuam yaus lossis tus tub ntxhais hluas uas tsim nyog muaj kev pab sab cuj siab thiab kev coj cwj pwm uas muaj kev cov nyom. Qhov kev pab cuam no xam muaj cov kev pab cuam txog kev tsim kev npaj thiab kev kho kom rov zoo los rau cov neeg thov kev pab thiab muaj nyob rau ib puag ncig ntawm tsev neeg uas tsis yog ib puag ncig ntawm pab pawg.
  • Cov Kev Pab Cuam Txog Kev Kho Mob Cwj Pwm (TBS, Therapeutic Behavioral Services) yog ib qho kev pab cuam ncua luv uas tsom rau ib lossis ob tus cwj pwm rau cov kev tsim nyog muaj ntawm cov menyuam yaus thiab cov hluas uas muaj mob raws cwj pwm uas muaj kev cov nyom. Nws tuaj yeem pab ua kom cov neeg kawm tau cov hauv kev los txo cov cwj pwm uas nyuaj, lossis tsim kho cov kev txawj ntse tshiab uas yuav txhawb nqa lawv txoj kev tau txais txiaj ntsim zoo.

Muaj tus qauv twg los ua kom tau txais Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb?

Koj muaj ib txoj cai rau SMHS yog tias yog: (1) yam tsim nyog sab kev kho mob thiab (2) koj muaj raws li qee txoj cai ntsig txog kev raug mob lossis kev tsis taus los ntawm tus mob puas siab puas ntsws, hu ua “tus qauv hais txog txoj hauv kev.”19

Tsim nyog kho mob yog dab tsi?

Ntawm cov neeg nyob rau Medi-Cal uas hnub nyoog qis dua 21 xyoos, ces SMHS muaj kev tsim nyog fab kev kho mob thaum uas yuav tau “kho lossis ua kom zoo” rau ib tug mob puas siab puas ntsws.20

SMHS tsis tas yuav kho tus mob puas siab puas ntsws. Cov kev pab cuam kho mob puas siab puas ntsws yog yam tsim nyog fab kev kho mob yog tias cov kev pab cuam ntawd txhawb nqa, txhim kho, lossis ua rau muaj kev nres taus tus mob puas siab puas ntsws zoo dua tuaj.21

Tus qauv hais txog txoj hauv kev yog dab tsi?

Cov neeg nyob rau Medi-Cal uas hnub nyoog qis dua 21 xyoos tuaj yeem muaj hauv kev mus rau SMHS yog tias lawv muaj raws li cov kev cai (1) lossis (2), cov hauv qab no.22 Nco ntsoov hais tias ib qhov kev kuaj pom mob puas siab puas ntsws tshwj xeeb twg tsis yog hais tias yuav tsim nyog rau SMHS tas nrho.23

(1) Koj muaj ib tug mob uas ua rau koj muaj kev pheej hmoo siab rau tus kab mob puas siab puas ntsws vim muaj kev raug mob. Ib tug neeg twg tuaj yeem qhia tau tias nws muaj kev raug mob los ntawm (1) muaj kev ntsuas pom siab saum lub cuab yeej kuaj mob,24 (2) kev koom tes hauv txoj kab kev xoom qhaub menyuam yaus, (3) kev koom tes sab kev ncaj ncees ntawm menyuam me, lossis (4) kev poob rau kev tsis muaj tsev nyob.25

LOSSIS

(2) Koj muaj raws li tag nrho ob txoj cai hauv (a) thiab (b), hauv qab no:

a) Koj muaj yam tsawg yog ib yam ntawm cov hauv qab no:

 1. Ib qho kev puas tsuaj loj.
 2. Qhov tsim nyog yuav ua rau mob hnyav dua hauv ib qho tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia.
 3. Qhov tsim nyog yuav tsis ua kom tsim tau kev vam meej fab kev paub tab uas tsim nyog.
 4. Ib qho kev tsim nyog muaj rau SMHS uas tsis tas yuav muab Medi-Cal qhov kev npaj kho mob uas muaj kev tswj hwm. Ib qhov kev npaj kho mob uas muaj kev tswj hwm ntawm Medi-Cal yog ib qhov kev npaj kho mob rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.

THIAB

b) Koj tus mob raws li tau piav qhia hauv (2)(a), saum toj no, yog tshwm sim los ntawm ib qho twg ntawm cov hauv qab no:

 1. Ib tug mob puas siab puas ntsws uas kuaj pom, raws li Phau Ntawv Qhia txog ntawm Kab Mob Puas Siab Puas Ntsws Raws Kev Kuaj Pom thiab Yam Uas Pom Dhau Los Lawm (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) thiab Kev Cais Txog Yam Uas Pom Dhau Los Nyob Thoob Ntiaj Teb txog ntawm Tej Kab Mob thiab Tej Teeb Meem Mob Nkeeg Uas Cuam Tshuam Txog (ICD, International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems).
 2. Ib tug kab mob puas siab puas ntsws muaj feem uas tseem tsis tau kuaj pom.
 3. Kev raug mob tseem ceeb ua rau koj muaj kev pheej hmoo rau tus mob puas siab puas ntsws yav tom ntej, raws li kev ntsuam xyuas ntawm tus kws kho mob puas siab puas ntsws uas muaj ntawv tso cai.

Yog tias koj muaj raws li tus qauv hauv (1), saum toj no, ces yog koj muaj raws li tus qauv rau SMHS. Koj tsis tas yuav muab pov thawj tias koj kuj tseem muaj raws li tus qauv hauv (2), saum toj no.

Kuv yuav tau nyob tos qhov kev teem caij rau Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb ntev npaum li cas?

Cov MHP yuav tsum muab SMHS rau koj thaum koj tsim nyog muaj.26 Qhov no txhais tau tias tsis tuaj yeem muab koj tso rau hauv daim ntawv teev npe nyob tos cov kev pab cuam. Qhov no hu ua “Hauv Kev Raws Sijhawm.” Qhov ntawd kuj tseem txhais tau hais tias yuav tsis tuaj yeem hais kom koj hu xov tooj rov tuaj dua vim cov sijhawm rau kev teem caij ntsib kws kho mob puv tag lawm. Yam tsawg kawg koj yuav tsum raug ntsuam xyuas rau cov kev pab cuam.

Cov cai hais txog Hauv Kev Raws Sijhawm rau ntau hom kev teem caij tau muab teev tseg rau ntawm no:

Kev Teem Caij Maj Ceev27

Tsis dhau 48 teev tom qab qhov kev thov ib qhov kev teem caij yog tias tsis tas yuav siv kev tso cai ua ntej los ntawm MHP. Tsis dhau 96 teev yog tias yuav tsum muaj kev tso cai ua ntej.

Kev teem caij yog yam maj ceev yog tias, tsis muaj kev pab tam sim ntawd, koj tus mob yuav muaj feem ua rau muaj xwm txheej ceev txog tus mob puas hlwb.28

Kev Teem Caij Ntawm Chaw Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Uas Tsis Siv Kws Kho Mob thiab Tsis Maj Ceev29 Tsis dhau 10 hnub ua haujlwm suav txij hnub thov txog kev teem caij.
Kev Teem Caij Ntsib Kws Kho Mob Puas Hlwb Uas Tsis Maj Ceev30 Tsis dhau 15 hnub ua haujlwm suav txij hnub thov txog kev teem caij.

Qee zaum, lub sijhawm nyob tos cov kev teem caij yuav ntev dua. Piv txwv li, qhov no tuaj yeem tshwm sim thaum koj tus kws kho mob xav tias kev nyob tos ntev dua yuav tsis cuam tshuam tsis zoo rau koj txoj kev noj qab haus huv.31 Koj lub sijhawm tos yuav ntev dua yog tias koj tau txais kev saib xyuas tiv thaiv lossis kev saib xyuas tsis tu ncua lawm.32

Kuv yuav tau mus deb npaum li cas thiaj tau txais kuv Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb?

Cov MHP yuav tsum xyuas kom ntseeg tau hais tias koj tuaj yeem tau txais cov kev pab cuam ze ntawm qhov chaw koj nyob. Qhov no hu ua “Tus Qauv Sijhawm thiab Ncua Deb.” Cov Qauv Sijhawm thiab Ncua Deb yuav sib txawv raws lub cheeb nroog uas koj nyob. Hais txog SMHS cov neeg mob uas tsis pw tsev kho mob, xws li Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws, Kev Tswj Hwm Tus Neeg Mob Uas Muaj Npe Lawm, Kev Cuam Tshuam Thaum Muaj Kev Kub Ntxov, thiab Kev Pab Cuam ntawm Kws Kho Mob Puas Hlwb,33 cov Qauv Sijhawm thiab Ncua Deb muaj nyob ntawm no:34

 • Tsis tshaj 15 mais thiab 30 feeb ntawm koj tsev mus yog tias koj nyob rau ib qho twg ntawm cov cheeb nroog no: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, thiab Santa Clara.
 • Tsis tshaj 30 mais thiab 60 feeb ntawm koj tsev mus yog tias koj nyob rau ib qho twg ntawm cov cheeb nroog no: Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, thiab Ventura.
 • Tsis tshaj 45 mais thiab 75 feeb ntawm koj tsev mus yog tias koj nyob rau ib qho twg ntawm cov cheeb nroog no: Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Sana Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, thiab Yuba.
 • Tsis tshaj 60 mais thiab 90 feeb ntawm koj tsev mus yog tias koj nyob rau ib qho twg ntawm cov cheeb nroog no: Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, thiab Tuolumne.

Cov MHP kuj tseem tuaj yeem xaiv muab qee cov kev pab cuam raws kev kho mob hauv xov tooj. Kev kho mob hauv xov tooj xam muaj cov kev pab cuam hauv xov tooj lossis hauv yeeb yaj kiab.35 Txawm li cas los xij, koj muaj cai teem caij ntsib kiag ntawm tus kheej yog tias koj xav tau, thiab kev kho mob hauv xov tooj tsuas yog siv tau thaum nws muaj qhov tsim nyog fab kev kho mob xwb.36

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis txaus siab rau kuv Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws Tshwj Xeeb? Yuav ua li cas yog tias kuv tus MHP tsis kam lees txais, txo nqis, lossis tso tseg kuv cov kev pab cuam?

Yog tias koj tsis txaus siab rau koj cov kev pab cuam lossis koj tus kws kho mob, ces koj tuaj yeem ua ib daim ntawv foob kev tsis txaus siab.

Yog tias koj qhov MHP tsis kam lees txais, txo nqis lossis tso tseg cov kev pab cuam uas koj ntseeg tias koj yuav tsum tau txais, koj tuaj yeem ua ntawv thov qhov kev rov txiav txim dua.

Xav paub ntau ntxiv txog qhov yuav ua li cas thiaj li ua tau ntawv foob Kev Tsis Txaus Siab lossis Thov Rov Txiav Txim Dua ntawm MHP, ces mus saib DRC Tsab Ntawv Tshaj Tawm, Cov Kev Tsis Txaus Siab Ntawm Lub Cheeb Nroog Qhov Kev Npaj Kho Mob Puas Siab Puas Ntsws (MHP - County Mental Health Plan), thiab Cov Rooj Txiav Txim Ncaj Ncees.

Koj tseem tuaj yeem hais kom koj tus kws kho mob lossis MHP kom muab cov xov xwm hais txog qhov yuav ua li cas thiaj li ua tau daim ntawv foob kev tsis txaus siab lossis thov rov txiav txim dua. Lawv yuav tsum muab cov xov xwm uas koj tsim nyog muaj rau koj.