Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Medi-Cal Được Các Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần Của Hạt Đài Thọ - Dành Cho Người Lớn Từ 21 Tuổi Trở Lên

Publications
#5084.05

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Medi-Cal Được Các Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần Của Hạt Đài Thọ - Dành Cho Người Lớn Từ 21 Tuổi Trở Lên

Quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần thông qua Medi-Cal. Bạn có thể nhận được chúng thông qua các chương trình chăm sóc có quản lý hoặc trả phí. Ngoài ra, quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần Medi-Cal thông qua các chương trình sức khỏe tâm thần của quận. Quán rượu này cho bạn biết về các dịch vụ kế hoạch sức khỏe tâm thần của quận.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế thông qua Medi-Cal, các dịch vụ sức khỏe tâm thần cần thiết về mặt y tế là quyền lợi mà quý vị được đài thọ. Một số dịch vụ sức khỏe tâm thần có sẵn thông qua Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal hoặc các nhà cung cấp Medi-Cal tính phí theo dịch vụ. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác chỉ khả dụng thông qua các Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần Của Hạt (MHPs). Các dịch vụ sức khỏe tâm thần do MHPs cung cấp được gọi là Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Medi-Cal. Ấn phẩm này tập trung vào Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Medi-Cal (SMHS) dành cho người lớn từ 21 tuổi trở lên.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sức khỏe tâm thần khả dụng thông qua Các Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát Của Medi-Cal, hãy xem Ấn Phẩm 5609.01 – Các Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát Và Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Của Medi-Cal.

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Medi-Cal là gì?

SMHS là một loạt các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ và được các MHP của hạt cũng như các cơ quan có hợp đồng với họ cung cấp. Nhìn chung, SMHS chuyên sâu hơn và hỗ trợ nhiều hơn so với các dịch vụ sức khỏe tâm thần được Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát đài thọ. Dưới đây là danh sách đầy đủ các SMHS được đài thọ.

Người thụ hưởng Medi-Cal được cung cấp SMHS thông qua MHP của hạt.1  MHP là một phần của các cơ quan sức khỏe tâm thần hoặc sức khỏe hành vi của hạt.  SMHS có thể được cung cấp bởi nhân viên hạt hoặc nhân viên của các cơ quan mà hạt ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.2

Khi quý vị được chấp nhận thụ hưởng SMHS, quý vị có quyền tham gia lập chương trình cho khách hàng và đồng ý với chương trình đó.3 Một chương trình được ủy thác bao gồm các mục đích và mục tiêu điều trị liên quan đến nhu cầu sức khỏe tâm thần của quý vị và các biện pháp can thiệp đề xuất sẽ được cung cấp.

Medi-Cal đài thọ những Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa nào?

Theo các quy tắc của Medi-Cal, các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa sau được đài thọ nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận và nhu cầu y tế như mô tả dưới đây.4 Nếu quý vị được phê duyệt các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa, quý vị tự động không có quyền nhận tất cả các dịch vụ này. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể được chấp thuận cho một hoặc nhiều dịch vụ.

 • Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Phục Hồi là các dịch vụ giúp người thụ hưởng Medi-Cal cải thiện, duy trì hoặc phục hồi kỹ năng trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, hoạt động xã hội và các lĩnh vực khác.5 Các dịch vụ này bao gồm:
  • Dịch vụ sức khỏe tâm thần là các liệu pháp cá nhân hoặc nhóm được thiết kế để giúp giảm các triệu chứng khuyết tật sức khỏe tâm thần và cải thiện chức năng.6
  • Hỗ trợ thuốc bao gồm các dịch vụ liên quan đến việc kê đơn thuốc tâm thần để giảm các triệu chứng khuyết tật sức khỏe tâm thần.7
  • Phục hồi chức năng trong ngày và điều trị chuyên sâu trong ngày là các chương trình trị liệu dựa trên cộng đồng, có thể là lựa chọn thay thế cho việc nhập viện hoặc bố trí hạn chế hơn. Các chương trình này khả dụng trong tối thiểu ba và tối đa 24 giờ mỗi ngày.8
  • Can thiệp khủng hoảng và ổn định khủng hoảng là các dịch vụ được cung cấp cho các tình trạng yêu cầu phản ứng nhanh hơn mức một buổi thăm khám theo lịch định kỳ có thể cung cấp. Các dịch vụ này có thể được cung cấp trong cộng đồng hoặc tại các cơ sở như bệnh viện hoặc phòng khám.9
  • Dịch vụ điều trị tại khu dân cư dành cho người lớn và dịch vụ điều trị cơn bệnh tại khu dân cư là các dịch vụ 24/7 được cung cấp tại các cơ sở cộng đồng có từ 16 giường bệnh trở xuống. Các dịch vụ này được thiết kế để phục vụ những người thụ hưởng Medi-Cal có nguy cơ nhập viện tâm thần hoặc là lựa chọn thay thế cho việc nhập viện tâm thần.10
  • Dịch vụ cơ sở y tế tâm thần là dịch vụ điều trị và/hoặc phục hồi chức năng được cung cấp trên cơ sở nội trú tại các cơ sở có quy mô từ 16 giường bệnh trở xuống.11
 • Dịch vụ bệnh viện nội trú tâm thần là các dịch vụ tâm thần được cung cấp trên cơ sở nội trú tại bệnh viện.12
 • Quản lý hồ sơ mục tiêu hỗ trợ người thụ hưởng Medi-Cal tiếp cận các dịch vụ cộng đồng cần thiết.13
 • Dịch vụ bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý có nghĩa là các dịch vụ điều trị và chẩn đoán được các bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý được cấp phép cung cấp.14
 • Các dịch vụ của cơ sở điều dưỡng tâm thần được cung cấp cho những người trong một số cơ sở điều dưỡng lành nghề nhất định.15

Tiêu chí để được hưởng Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa là gì?

Quý vị được hưởng dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa nếu: (1) cần thiết về mặt y tế và (2) quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận.16 Những yêu cầu này được giải thích dưới đây.

Cần thiết về mặt y tế là như thế nào?

Đối với những người thụ hưởng Medi-Cal từ 21 tuổi trở lên, một dịch vụ là “cần thiết về y tế” khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa các bệnh nặng, khuyết tật nghiêm trọng hoặc giảm bớt đau đớn.17

Tôi có thể đáp ứng các tiêu chí tiếp cận như thế nào?

Không còn cần chẩn đoán sức khỏe tâm thần cụ thể để đủ điều kiện nhận SMHS. Nếu quý vị từ 21 tuổi trở lên, quý vị có thể tiếp cận SMHS nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu (1) và (2) dưới đây:18

 1. Quý vị có ít nhất một trong những điều kiện sau:
  1. Có khiếm khuyết nghiêm trọng, trong đó sự khiếm khuyết được định nghĩa là tình trạng đau đớn, khuyết tật hoặc rối loạn chức năng trong các hoạt động xã hội, nghề nghiệp hoặc các hoạt động quan trọng khác.
  2. Có nguy cơ hợp lý về sự suy giảm khả năng hoạt động đáng kể trong một lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống.


    
 2. Tình trạng của quý vị như được mô tả theo yêu cầu (1), ở trên, là do một trong những điều sau:
  1. Một rối loạn sức khỏe tâm thần đã được chẩn đoán, theo tiêu chí của các ấn bản Cẩm Nang Chẩn Đoán và Thống Kê Các Rối Loạn Tâm Thần và Phân Loại Thống Kê Quốc Tế Về Bệnh Tật Và Các Vấn Đề Sức Khỏe Liên Quan hiện tại.
  2. Một rối loạn tâm thần nghi ngờ chưa được chẩn đoán.

Yêu cầu Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa như thế nào?

Quý vị phải yêu cầu các dịch vụ từ MHP của hạt, thường là một phần của bộ phận chăm sóc sức khỏe hành vi của hạt. Nếu hiện tại quý vị không nhận được dịch vụ, quý vị có thể gọi đến đường dây tiếp cận của MHP và yêu cầu đánh giá. Truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Y Tế California để biết danh sách các số điện thoại miễn phí của đường dây tiếp cận MHP theo hạt: https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.

Tôi sẽ phải đợi bao lâu để được thăm khám Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa?

MHP phải cung cấp SMHS khi quý vị cần.19 Điều này có nghĩa là quý vị không thể được đưa vào danh sách chờ nhận các dịch vụ. Đây được gọi là “Tiếp Cận Kịp Thời”. Điều đó cũng có nghĩa là họ không thể yêu cầu quý vị gọi lại sau vì kín lịch hẹn. Ít nhất quý vị cũng sẽ được đánh giá về nhu cầu dịch vụ của mình.

Các quy tắc Tiếp Cận Kịp Thời cho các loại cuộc hẹn khác nhau được liệt kê dưới đây:

Cuộc Hẹn Khẩn Cấp20 Trong vòng 48 giờ sau khi yêu cầu cuộc hẹn nếu không cần sự cho phép trước. Trong vòng 96 giờ nếu cần sự cho phép trước. Một cuộc hẹn được coi là khẩn cấp khi tình trạng của quý vị rất có thể sẽ cần cấp cứu tâm thần nếu không được trợ giúp ngay lập tức.21
Cuộc Hẹn Khám Sức Khỏe Tâm Thần Ngoại Trú Không Khẩn Cấp22 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu cuộc hẹn.
Cuộc Hẹn Với Bác Sĩ Tâm Thần Không Khẩn Cấp23 Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu cuộc hẹn.

Trong một số trường hợp, thời gian chờ các cuộc hẹn có thể lâu hơn. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi bác sĩ hoặc nhà cung cấp giới thiệu dịch vụ cho quý vị nghĩ rằng việc chờ đợi lâu hơn sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của quý vị.24 Thời gian chờ đợi của quý vị cũng có thể lâu hơn khi quý vị đang được chăm sóc phòng bệnh hoặc chăm sóc theo dõi thường xuyên.25

Tôi sẽ phải đi bao xa để được thăm khám Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa?

MHP phải đảm bảo rằng quý vị có thể nhận được các dịch vụ gần nơi quý vị sống. Điều này được gọi là “Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách”. Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách tùy thuộc vào hạt nơi quý vị sống sẽ khác nhau. Đối với SMHS ngoại trú, bao gồm Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu, Can Thiệp Khủng Hoảng và Dịch Vụ Bác Sĩ Tâm Thần,26 Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách được liệt kê tại đây:27

 • Cách nhà quý vị tối đa 15 dặm hoặc 30 phút nếu quý vị sống ở một trong các hạt sau: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, và Santa Clara.
 • Cách nhà quý vị tối đa 30 dặm hoặc 60 phút nếu quý vị sống ở một trong các hạt sau: Marin, Placer, Riverside, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, và Ventura.
 • Cách nhà quý vị tối đa 45 dặm hoặc 75 phút nếu quý vị sống ở một trong các hạt sau: Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, và Yuba.
 • Cách nhà quý vị tối đa 60 dặm hoặc 90 phút nếu quý vị sống ở một trong các hạt sau: Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito, Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity, và Tuolumne.

MHP cũng có thể chọn cung cấp một số dịch vụ từ xa. Tuy nhiên, quý vị có quyền có một cuộc hẹn trực tiếp nếu quý vị muốn, và chỉ có thể sử dụng chăm sóc từ xa nếu phù hợp về mặt y tế.28

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hài lòng với Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa hoặc MHP từ chối, giảm hoặc ngừng các dịch vụ của tôi?

Nếu quý vị không thích các dịch vụ hoặc nhà cung cấp của mình, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. Nếu các dịch vụ của quý vị bị thay đổi hoặc quý vị bị từ chối các dịch vụ mà quý vị tin rằng quý vị nên nhận được, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo.

Để biết thêm thông tin về Khiếu Nại và Kháng Cáo MHP, hãy xem Ấn Bản của DRC, Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần Của Hạt (MHP), và Điều Trần Công Bằng: (https://www.disabilityrightsca.org/vi/publications/phan-nan-khang-cao-va-phien-dieu-tran-cong-bang-cua-chuong-trinh-suc-khoe-tam-than-mhp). Quý vị cũng có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ, phòng khám sức khỏe tâm thần của quý vị hoặc MHP để biết thông tin về cách nộp đơn khiếu nại hoặc kháng cáo và họ sẽ cung cấp thông tin quý vị cần. 

 • 1. Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế California §§ 14680(b), 14684(a)(6)-(7); 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810,345(a).
 • 2. Xem 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.435, 1810.436(a).
 • 3. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.205.2, 1810.440(c).
 • 4. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.205.2, 1810.440(c).
 • 5. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.243.1.
 • 6. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.243.1.
 • 7. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.225.
 • 8. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.212, 1810.213.
 • 9. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.209, 1810.210.
 • 10. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.209, 1810.210.
 • 11. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.237.
 • 12. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.238.
 • 13. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.249.
 • 14. 9 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1810.240, 1810.241.
 • 15. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.239.
 • 16. Xem Ban Dịch Vụ Y Tế, Thông Báo Thông Tin Sức Khỏe Hành Vi Số 21-073 (ngày 10 tháng Mười Hai năm 2021) (“BHIN 21-073”) Hướng dẫn mới được ban hành vào tháng Mười Hai năm 2021 này có hiệu lực vào ngày 1 tháng Một năm 2022. Hướng dẫn này không áp dụng cho hai loại Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa: nằm viện điều trị nội trú tâm thần và dịch vụ cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nếu quý vị có thắc mắc về đài thọ Medi-Cal cho một trong hai loại dịch vụ này, hãy liên hệ với DRC. https://www.dhcs.ca.gov/Documents/BHIN-21-073-Criteria-for-Beneficiary-to-Specialty-MHS-Medical-Necessity-and-Other-Coverage-Req.pdf
 • 17. BHIN 21-073 tại 2.
 • 18. BHIN 21-073 tại 3-4.
 • 19. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.405.
 • 20. 28 Bộ Luật Điều Lệ California §§ 1300.67.2.2(c)(5)(A), (B).
 • 21. 9 Bộ Luật Điều Lệ California § 1810.253.
 • 22. 28 Bộ Luật Điều Lệ California § 1300.67.2.2(c)(5)(C).
 • 23. 28 Bộ Luật Điều Lệ California § 1300.67.2.2(c)(5)(D).
 • 24. 28 Bộ Luật Điều Lệ California § 1300.67.2.2(c)(5)(G).
 • 25. 28 Bộ Luật Điều Lệ California § 1300.67.2.2(c)(5)(G).
 • 26. Xem Ban Dịch Vụ Y Tế, Thông Báo Thông Tin Sức Khỏe Hành Vi Số 22-033 (ngày 24 tháng Sáu năm 2022) tại 25 (“BHIN 22-033”) https://www.dhcs.ca.gov/Documents/BHIN-22-033-2022-Network-Adequacy-Certification-Requirements-for-MHPs-and-DMC-ODS.pdf
 • 27. Xem BHIN 22-033, Tài Liệu Đính Kèm B, Tiêu Chuẩn Về Thời Gian Và Khoảng Cách. https://www.dhcs.ca.gov/Documents/Attachment-B-Time-and-Distance-Standards.pdf
 • 28. BHIN 22-033 tại 30.