طرح‌های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal و خدمات بهداشت روانی

Publications
#5609.16

طرح‌های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal و خدمات بهداشت روانی

طرح‌های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal و خدمات بهداشت روانی

برخی از خدمات بهداشت روانی از طریق ارائه دهندگان خدمات پولی یا طرح‌های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal موجود هستند، در حالی که سایر خدمات فقط از طریق طرح‌های بهداشت روانی کانتی بر اساس خدمات بهداشت روانی تخصصی تحت پوشش معافیت موجود هستند. نمونه‌هایی از خدمات بهداشت روانی تخصصی عبارتند از درمان روزانه فشرده، مراقبت‌های توانبخشی روزانه، و خدمات درمان بزرگسالان در محل سکونت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات بهداشت روانی تخصصی، لطفاً به نشریه شماره 508401 تحت عنوان «دریافت خدمات بهداشت روانی تخصصی سرپایی  رجوع کنید[4].

 

 

Click links below for a downloadable version.