Medi-Cal կառավարվող խնամքի ծրագրեր և հոգեկան առողջության ծառայություններ

Publications
#5609.10

Medi-Cal կառավարվող խնամքի ծրագրեր և հոգեկան առողջության ծառայություններ

Հոգեկան առողջության որոշ ծառայություններ մատչելի են «վճարում ծառայության դիմաց» Medi-Cal մատակարարների կամ Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերի կողմից, մինչդեռ մյուսները տրամադրվում են միայն վարչաշրջանի Հոգեկան առողջության ծրագրերի կողմից՝ հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների միջոցով: Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների օրինակները ներառում են ինտենսիվ օրական խնամք, երեխաների խնամք  և վերականգնողական ծառայություններ և տարեցների բնակարանային բուժում: Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար տե՛ս «Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services» հրապարակումը 508401.

Հոգեկան առողջության որոշ ծառայություններ մատչելի են «վճարում ծառայության դիմաց» Medi-Cal1 մատակարարների կամ Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերի կողմից, մինչդեռ մյուսները տրամադրվում են միայն վարչաշրջանի Հոգեկան առողջության ծրագրերի կողմից՝ հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների միջոցով:2  Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների օրինակները ներառում են ինտենսիվ օրական խնամք, երեխաների խնամք  և վերականգնողական ծառայություններ և տարեցների բնակարանային բուժում:3 Հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկությունների համար տե՛ս «Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services» հրապարակումը 508401.4

Այս հրապարակումը կենտրոնանում է հոգեկան առողջության այն ծառայությունների վրա, որոնք հասանելի են Medi-Cal-ի  կառավարվող խնամքի ծրագրերի միջոցով:

Ի՞նչ է կառավարվող խնամքի ծրագիրը:

Կառավարվող խնամքի ծրագիրը առողջապահական խնամքի մատակարարների ցանց է, որը ներառում է հիվանդանոց, բժիշկներ և այլն, որոնք իրենց անդամներին ծառայություններ են մատուցում:  Դուք պետք է դիմեք ցանցի ներսում առկա  առողջապահական խանմքի մատակարարներին և հաստատություններին, որպեսզի ծառայություններ ստանաք, եթե այն արտակարգ իրավիճակ չէ: Դուք առաջնային խնամքի բժիշկ (PCP, Primary Care Physician) կընտրեք, ով կհամակարգի Ձեր խնամքը և անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ կուղղորդի մասնագետի մոտ: Սա տարբերվում է «վճարում ծառայության դիմաց» ընտրանքից, որտեղ Դուք կարող եք գնալ ցանկացած մատակարարի մոտ, ով Medi-Cal ընդունում է:

Կառավարվող խնամքի ծրագիրը կարող է մասնավոր կամ պետական լինել: Կառավարվող պետական խնամքը ներառում է Medi-Cal-ը և Medicare-ը: Այս հրապարակումը կկենտրոնանա  Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերի վրա:

Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար տե՛ս «Medi-Cal-ի կառավարվող առողջապահական  խնամքի ծրագրերը: Ի՞նչ են դրանք: Ի՞նչ պետք է իմանամ դրանց մասին»: Medi-Cal-ի կառավարվող առողջապահական  խնամքի ծրագրերից ի՞նչ հոգեկան առողջությանն առնչվող ծառայություններ է պահանջվում տրամադրել:

Նախքան 2014թ.  Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրեր  ստացողները հոգեկան առողջության ծառայություններ էին ստանում PCP-ի իրենց սահմանված կարգի շրջանակներում և ուղղորդվում էին Medi-Cal-ի «վճարում ծառայության դիմաց» մատակարարներին կամ վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրերին՝ հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունների համար:  2014թ. հունվարի 1-ից կառավարվող խնամքի ծրագրերը պատասխանատու դարձան հոգեկան առողջության ամբուլատոր ծառայություններ տրամադրելու հոգեկան առողջության խանգարումներից առաջացած թեթևից մինչև միջին հոգեկան, էմոցիոնալ կամ վարքագծային  խնդիրներ ունեցող անձանց, ինչպես սահմանված է Հոգեկան խանգարումների ախտորոշիչ և վիճակագրական ձեռնարկում (DSM), նույնիսկ երբ այդ ծառայությունները PCP-ի կարգի շրջանակից դուրս են:

Կալիֆորնիայի առողջապահական խնամքի ծառայությունների վարչությունը (DHCS, Department of Health Care Services) Բոլոր ծրագրերին վերաբերող նամակ  (APL, All Plan Letter) հրապարակեց 17-018:  Այս APL-ը քննարկում է կառավարվող խնամքի ծրագրերում Medi-Cal ստացողներին հասանելի ծառայությունները, ինչպես նաև կառավարվող խնամքի ծրագրերի պատասխանատվությունը՝ հոգեկան առողջության ծառայությունները վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրերի հետ համակարգելու համար:

Հոգեկան առողջության ամբուլատոր ծառայությունները, որոնք կառավարվող խնամքի ծրագրերը պետք է տրամադրեն, հետևյալն են՝

 • Հոգեկան առողջության անհատական և խմբային գնահատում և բուժում (հոգեթերապիա)՝
 • Ամբուլատոր ծառայություններ՝ վերահսկելու դեղերով բուժումը.
 • Ամբուլատոր լաբորատորիա, դեղ (կան բացառված դեղեր), բժշկական պարագաներ և հավելումներ.
 • Հոգեբուժական կոնսուլտացիա.
 • Հոգեբուժական ստուգում՝ հոգեկան առողջությունը գնահատելու համար: 5

Առողջական խնդիրները, որոնք  հարաբերություններին առնչվող խնդիրներ են համարվում, ինչպիսիք են զույգերի կամ ընտանեկան խորհրդատվությունը, չեն ապահովագրվում:

Բուժման տևողությունը, որը ես կարող եմ ստանալ կառավարվող խնամքի ծրագրից, ունի՞ ժամանակային սահմանափակում:

Ոչ, այնքան ժամանակ, մինչև որ այն բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ համարվի:

Ո՞րն է բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ լինելու չափանիշը:

Բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտության տարբեր չափանիշներ կան: Երեխաների և 21 տարեկանից ցածր երիտասարդ չափահասների համար կառավարվող խնամքի ծրագրերը պետք է ծառայություններ տրամադրեն, որոնք անհրաժեշտ են շտկելու կամ բարելավելու երեխայի հիվանդությունը կամ առողջական խնդիրը: 6

21 տարեկան և ավելի անձանց համար կառավարվող խնամքի ծրագրերը պետք է ընդգրկեն այն ծառայությունները, որոնք հիմնավորված և անհրաժեշտ են՝ կյանքի պաշտպանելու, կարևոր հիվանդությունը կամ հաշմանդամությունը կանխելու, կամ մեղմացնելու սաստիկ ցավերը՝ ախտորոշման և հիվանդության կամ վնասվածքի բուժման միջոցով: 7

Ո՞վ է տրամադրում ծառայությունները:

Հոգեբանը, հոգեբույժը, հիվանդանոցի  արտոնագրված սոցիալական աշխատողները և ամուսնության ու ընտանեկան հոգեթերապևտները:   Կլինիկայի արտոնագրված սոցիալական աշխատողները, հոգեբանական ասիստենտները և MFP պրակտիկանտները նույնպես կարող են ծառայություններ մատուցել, եթե աշխատում են բժշկի վերահսկողության ներքո: 8 

Ուիշ ինչե՞ր կարող եմ ստանալ կառավարվող խնամքի իմ ծրագրից:

Դուք կարող եք ստանալ՝

 • Հոգեկան առողջության նախնական ստուգում (սքրինինգ).
 • Ուղեգիր և խնամքի համակարգում՝ հոգեկան առողջության ծրագրերի հետ միասին:
 • Գործի կառավարում:

Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կառավարվող խնամքի իմ ծրագրում մերժեն, կրճատվեն կամ դադարեցվեն ծառայությունները:

2017թ. հուլիսի 1-ից սկսած դաշնային նոր կանոնակարգեր ուժի մեջ մտան, որոնք պարտադրում են, թե ինչպես պետք է Դուք բողոքարկեք կառավարվող խնամքի ծրագրում ընդունած որոշումը և/կամ ինչպես կառավարվող խնամքի ծրագրում ուշադրությունը հրավիրեք այլ խնդիրների վրա՝ գանգատարկման  միջոցով: 

DHCS-ը հրապարակեց APL 17-006-ը՝ այս նոր ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

Նաև տե՛ս՝ DRC-ի «Medi-Cal-ի կառավարվող խնամք՝ Բողոքներ և գանգատարկումներ» ընտրանքում

Այլ ռեսուրսներ.

«Առողջապահական օրենքի ազգային ծրագիր»

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 • 1. Եթե Դուք Medi-Cal-ի «վճարում ծառայության դիմաց» ծրագրում եք, Դուք կարող եք դիմել ցանկացած մատակարարի, ով Medi-Cal է ընդունում: Դա նաև նշանակում է, որ Դուք ներառված չեք Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրում: « Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 2. Բարեկեցության և հաստատությունների օրենսգիրք (Welfare & Institutions Code) § 14189 «Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 3. 9 C.C.R. 1810.247 «Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 4. Նաև տե՛ս՝ Հոգեկան առողջության ծրագրի պարզաբանում Պատասխանատվություն՝ Medi-Cal-ի հոգեկան առողջության մասնագիտական ծառայություններ տրամադրելու այն նպաստառուներին, ովքեր ներառված են Medi-Cal-ի կառավարվող խնամքի ծրագրերում «Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 5. APL 17-018 p. 6, Բարեկեցության և հաստատությունների օրենսգիրք 14132.03 «Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 6. 42 USC § 1396d(r)(5), 22 CCR §§ 51340 և51340.1 «Վերադառնալ հիմնական փաստաթուղթ»
 • 7. APL 17-018 p. 7 «Վերադառնալ հիմնական փաստաթղթին»
 • 8. Տե՛ս՝ Medi-Cal-ի մատակարարի ձեռնարկ պտտեցնելով իջեք դեպի հոգեբուժական ծառայությունները (psychol): Լավագույն ձև՝ zip ֆայլը բացելու համար: «Վերադառնալ հիմնական փաստաթղթին»