ផែនការថែទាំសុខភាពដែលចាត់ចែងដោយ Medi-Cal និង សេវាកម្មថែទាំសុខភាពចិត្ត

Publications
#5609.06

ផែនការថែទាំសុខភាពដែលចាត់ចែងដោយ Medi-Cal និង សេវាកម្មថែទាំសុខភាពចិត្ត

សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួន មានផ្តល់ជូនដោយគិតថ្លៃទៅតាមសេវាកម្ម Medi-Cal របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬតាមផែនការថែទាំសុខភាព   ដែលចាត់​ចែងដោយ Medi-Cal  ខណៈពេលដែលសេវាកម្មផ្សេងទៀត គឺមានផ្តល់ជូនតែតាមរយៈផែនការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត របស់ខោនធីក្រោមការបោះបង់សេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត  តែប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្មឯកទេសថែ​ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត មានដូចជាការព្យាបាលហ្មត់ចត់នៅពេលថ្ងៃ ការស្តានីតិសម្បទានៅពេលថ្ងៃ និងសេវាកម្មការព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យនៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយស្តីអំពី “ការទទួលបានសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកជម្ងឺផ្លូវចិត្ត Medi-Cal ដែលមិនស្នាក់នៅមន្ទីរព្យាបាល (Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services)” 508401 ។

សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួន មានផ្តល់ជូនដោយគិតថ្លៃទៅតាមសេវាកម្ម Medi-Cal1 របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬតាមផែនការថែទាំសុខភាព   ដែលចាត់​ចែងដោយ Medi-Cal  ខណៈពេលដែលសេវាកម្មផ្សេងទៀត គឺមានផ្តល់ជូនតែតាមរយៈផែនការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត របស់ខោនធីក្រោមការបោះបង់សេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត2  តែប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្មឯកទេសថែ​ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត មានដូចជាការព្យាបាលហ្មត់ចត់នៅពេលថ្ងៃ ការស្តានីតិសម្បទានៅពេលថ្ងៃ និងសេវាកម្មការព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យនៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅ3 ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយស្តីអំពី “ការទទួលបានសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកជម្ងឺផ្លូវចិត្ត Medi-Cal ដែលមិនស្នាក់នៅមន្ទីរព្យាបាល (Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services)” 5084014

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ ផ្តោតលើ​សេវាកម្ម​ថែទាំ​សុខភាព​ចិត្តដែលអាចរកបានតាមរយៈផែនការ​ថែទាំ Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែង ។

តើអ្វី​ជាផែនការ​ថែទាំសុខភាពដែលមាន​ការ​ចាត់ចែង?

ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាពដែល​មាន​ការ​ចាត់​ចែង​ គឺជាបណ្តាញអ្នក​ផ្តល់​ការ​ថែទាំសុខភាព ដោយបូករួមទាំង​មន្ទីរពេទ្យ គ្រូពេទ្យ ។ល។ ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ដល់​សមាជិក​របស់ខ្លួន ។  អ្នក​ត្រូវ​តែប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម និងទីកន្លែង​របស់ពួកគេដែលនៅក្នុង​បណ្តាញដើម្បីទទួលបានសេវាកម្ម លើកលែង​តែករណីគ្រាអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាល​បឋម (PCP, Primary Care Physician) ដែលនឹង​សម្របសម្រួលការ​ថែទាំ​សុខភាព​របស់អ្នក និងបញ្ជូនអ្នក​ទៅកាន់គ្រូពេទ្យឯកទេស បើចំាបាច់ ។ ត្រង់នេះ គឺមានភាពខុសគ្នាពី​ ​សេវាកម្មបង់ថ្លៃ ដែលអ្នក​អាចទៅរកអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ណាម្នាក់ក៏បាន ឲ្យតែគេ​ទទួល​យក​ការ​បង់ប្រាក់​តាមកម្មវិធី Medi-Cal ។

ផែនការ​ថែទាំសុខភាព​ដែល​មានការ​ចាត់​ចែង​ អាចជា​ផែនការ​ឯកជន ឬផែនការ​សាធារណៈ ។ ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការចាត់ចែងបែបសាធារណៈ មានដូចជាកម្មវិធី Medi-Cal និង Medicare ។   ការ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ នឹងផ្តោតលើផែនការ​ថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែង ។

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព Medi-Cal ដែល​មានការចាត់ចែង សូមអាន “ផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែង។ តើផែនការទាំងនោះជាអ្វី?” តើខ្ញុំ​ត្រូវដឹងអ្វីខ្លះអំពី​ផែនការ​នេះ? តើសេវាកម្ម ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះ ដែលផែនការថែទាំ Medi-Cal ដែល​មានការចាត់ចែង ត្រូវ​​ ផ្តល់ជូន?

មុនឆ្នាំ 2014 អតិថិជន​របស់ Medi-Cal ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងថែទាំសុខភាព​ដែល​​មាន​ការចាត់ចែង បាន​ទទួល​​សេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាព ក្នុងរង្វង់កិច្ចប្រតិបត្តិ PCP របស់ពួកគេ ហើយត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅកាន់អ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ Medi-Cal ដែល​ទទួលថ្លៃតាមការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម ឬផែនការ​ថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្តរបស់​ខោនធី សម្រាប់​សេវាកម្ម​ឯកទេស​ផ្នែក​ថែទាំ​សុខភាព ។  ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2014 មក ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាពដែល​មានការចាត់ចែង បានក្លាយជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ជាក់លាក់​ផ្នែក​ថែទាំសុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តដល់អ្នកបុគ្គលដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬជម្ងឺផ្លូវអារម្មណ៍ ឬបញ្ហាអាកប្បកិរិយាពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យម ដែល​បណ្តាលពីបញ្ហាសុខភាព​ចិត្ត ដូចមានរៀបរាប់​ក្នុង​សៀវភៅស្តីអំពីរោគវិនិច្ឆ័យ និងស្ថិតិនៃជម្ងឺផ្លូវចិត្ត (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders) បើទោះបីជាពេលខ្លះសេវាកម្ម​ទាំងអស់នោះ ស្ថិតនៅក្រៅកម្រិតប្រតិបត្តិរបស់ PCP ក៏ដោយចុះ ។

ក្រសួង​សេវាកម្ម​ថែទាំសុខភាព​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (DHCS, California Department of Health Care Services) បានចេញ​រាល់​លិខិតអំពី​ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ទាំងអស់ (APL, All Plan Letter) 17-018.  លិខិត APL រៀបរាប់អំពីសេវាកម្មដែលមានសម្រាប់​អតិថិជន Medi-Cal ដែល​ស្ថិតនៅក្នុងផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការ​ចាត់ចែង និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការចាត់ចែង សម្រាប់ការ​សម្របសម្រួល​សេវាកម្ម​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្តជាមួយនឹង​ផែនការ​ថែទាំសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​របស់​ខោនធី ។

សេវាកម្ម​ថែទាំ​អ្នក​ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត​ដែល​មិន​សម្រាកពេទ្យ ដែលមាន​ការចាត់ចែង ត្រូវ​ផ្តល់ ៖  

 • ការវាយតម្លៃ និងការព្យាបាល​សុខភាពផ្លូវចិត្តជាលក្ខណៈ​បុគ្គល និងជាក្រុម (ការព្យាបាលផ្លូវ​ចិត្តដោយ​មិន​ប្រើថ្នាំ) ៖
 • សេវាកម្ម​សម្រាប់​អ្នក​ជម្ងឺ​មិន​សម្រាកពេទ្យ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ប្រើថ្នាំ
 • មន្ទីពិសោធន៍​អ្នក​ជម្ងឺមិន​សម្រាកពេទ្យ ថ្នាំ (មានថ្នាំ​ដែល​មិន​រាប់​បញ្ចូល) គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និងថ្នាំបន្ថែម
 • ការពិគ្រោះផ្នែក​ជម្ងឺ​វិកល​ចរិក
 • ការធ្វើតេស្តជម្ងឺវិកលចរិក ដើម្បី​វាយតម្លៃ​សុខភាពផ្លូវ​ចិត្ត condition.5

ស្ថានភាព​ ដែលកំណត់ឃើញថា​ជាបញ្ហារបស់សាច់ញាតិ ដូចជា​ការពិគ្រោះយោបល់ដល់ប្តីប្រពន្ធ ឬគ្រួសារ មិនត្រូវ​បាន​ស្ថិតក្រោម​ការ​ធានារ៉ាប់​រងសុខភាពទេ ។

តើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំអាច​ទទួលបានចំពោះថ្លៃព្យាបាលរបស់ផែនការថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការ​ចាត់ចែង មានដែនកំណត់ដែរ​ឬទេ?

ទេ មិនមានដែនកំណត់ទេ ដរាបណាថ្លៃចំណាយទាំងនោះ​មានភាពចាំបាច់​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត ។

តើអ្វីជាបទដ្ឋាននៃភាពចាំបាច់​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត?

មានបទដ្ឋានខុសៗគ្នានៃភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជ ។ សម្រាប់​កុមារ​ និងមនុស្សនៅក្នុងវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ ផែនការថែទាំសុខភាពដែលមានការចាត់ចែង ត្រូវ​ផ្តល់​សេវាកម្មដែលចាំបាច់ដើម្បី​កែតម្រូវ ឬធ្វើឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ   ជម្ងឺ​ ឬស្ថានភាពរបស់របស់​កុមារ6

សម្រាប់​មនុស្សមានអាយុ 21 ឆ្នាំ និង​ចាស់​ជាងនេះ ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​ការចាត់ចែង ត្រូវ​គ្របដណ្តប់​ចំពោះ​សេវាកម្មដែល​មាន​ហេតុផលសមរម្យ និងភាពចាំបាច់ដើម្បី​ការ​ពារ​ជីវិត បង្ការកុំឲ្យ​មាន​ជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬដែល​បង្កឲ្យមាន​ពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬដើម្បី​កាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់​ធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាលជម្ងឺ ការឈឺចាប់ ឬរបួសស្នាម7

នរណាជាអ្នក​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ទាំងអស់នេះ?

អ្នក​ចិត្តសាស្រ្ត ពេទ្យវិកលចរិក បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចខាងពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកប្រឹក្សាបញ្ហាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ ។   បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចខាងពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺ ជំនួយការ​ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត និងអ្នកហាត់ការ MFP ក៏អាច​ផ្តល់​សេវាកម្មបានផងដែរ ប្រសិនបើការផ្តល់សេវាកម្ម​ស្ថិតក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកគ្លីនិក8 ។ 

តើខ្ញុំអាច​ទទួលបានអ្វីផ្សេងទៀតពី​ផែនការថែទាំសុខភាព ដែលមាន​ការចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំ?

អ្នក​អាច​ទទួលបាន ៖

 • ការពិនិត្យសុខភាពផ្លូវ​ចិត្ត
 • ទទួល​ការ​បញ្ជូនទៅកាន់ និងមានការ​សម្របសម្រួលការថែទាំជាមួយនឹង​ផែនការ​ថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងជម្ងឺ ។

តើត្រូវ​ធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើ​ផែនការ​ថែទាំសុខភាព​ដែល​មាន​ការចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំ បដិសេធ កាត់បន្ថយ ឬផ្តាច់សេវាកម្មចំពោះខ្ញុំ?

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 បទបញ្ញត្តិថ្មីៗរបស់​រដ្ឋា​ភិបាល​សហព័ន្ធបានចូល​ជាធរមាន ដែលប្រាប់ពី​របៀប​ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេច​របស់​ផែនការ​ថែទាំ​សុខភាពដែលមាន​ការចាត់ចែង និង/ឬ​ផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហាផ្សេងទៀតដល់ផែនការ​ថែទាំសុខភាព​ដែល​មាន​ការចាត់ចែង តាមរយៈ​បណ្តឹង​សារទុក្ខ ។ 

DHCS បានចេញលិខិត​​របស់​ផែនការទាំងអស់ (APL, All Plan Letter) 17-006 ចំពោះ​ទម្រង់ការ​ថ្មីៗទាំងអស់នេះ ។ 

សូមអាន​ផងដែរអំពី “ការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមាន​ការចាត់ចែងរបស់ DRC ៖ ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ និង​បណ្តឹង​សារទុក្ខនៅឯ”

ធនធានផ្សេងទៀត ៖

“កម្មវិធី​ច្បាប់សុខភាព​ជាតិ”

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. បើអ្នកស្ថិតក្រោមការបង់ថ្លៃតាមការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ Medi-Cal អ្នកអាចទៅទទួលសេវាកម្មពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មណាមួយក៏បាន ឲ្យតែគេទទួលថ្លៃសេវាកម្មតាមរយៈ Medi-Cal ។ វាក៏មានន័យផងដែរថា អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែងទេ ។ “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 2. ក្រមសុខុមាលភាព និងមន្ទីរព្យាបាល (Welfare & Institutions Code § 14189) “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 3. 9 C.C.R. 1810.247 “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 4. សូមអានផងដែរ ៖ ការបញ្ជាក់អំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះផែនការសុខភាពចិត្ត សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មឯកទេសផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងផែនការថែទាំសុខភាព Medi-Cal ដែលមានការចាត់ចែង “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 5. APL 17-018 p. 6; Welf. & Inst. Code 14132.03 “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 6. 42 USC § 1396d(r)(5); 22 CCR §§ 51340 និង 51340.1 “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 7. APL 17-018 p. វគ្គទី 7 "ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”
 • 8. See: សៀវភៅសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម Medi-Cal រួចទាញចុះក្រោមទៅកាន់សេវាកម្មជម្ងឺវិកលចរិក (psychol) ។ ជាការប្រសើបើអ្នកបើកឯកសារ zip ។ “ត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារដើមវិញ”