ផែនការថែទាំសុខភាពដែលចាត់ចែងដោយ Medi-Cal និង សេវាកម្មថែទាំសុខភាពចិត្ត

Publications
#5609.06

ផែនការថែទាំសុខភាពដែលចាត់ចែងដោយ Medi-Cal និង សេវាកម្មថែទាំសុខភាពចិត្ត

សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយចំនួន មានផ្តល់ជូនដោយគិតថ្លៃទៅតាមសេវាកម្ម Medi-Cal របស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម ឬតាមផែនការថែទាំសុខភាព   ដែលចាត់​ចែងដោយ Medi-Cal  ខណៈពេលដែលសេវាកម្មផ្សេងទៀត គឺមានផ្តល់ជូនតែតាមរយៈផែនការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត របស់ខោនធីក្រោមការបោះបង់សេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត  តែប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្មឯកទេសថែ​ទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត មានដូចជាការព្យាបាលហ្មត់ចត់នៅពេលថ្ងៃ ការស្តានីតិសម្បទានៅពេលថ្ងៃ និងសេវាកម្មការព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យនៅតាមកន្លែងស្នាក់នៅ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីអំពីសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយស្តីអំពី “ការទទួលបានសេវាកម្មឯកទេសថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកជម្ងឺផ្លូវចិត្ត Medi-Cal ដែលមិនស្នាក់នៅមន្ទីរព្យាបាល (Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services)” 508401 ។

 

 

Click links below for a downloadable version.