Mga Plano ng Pinangangasiwaang Pangangalaga at mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng Medi-Cal

Publications
#5609.09

Mga Plano ng Pinangangasiwaang Pangangalaga at mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip ng Medi-Cal

MGA PLANO NG PINANGANGASIWAANG PANGANGALAGA AT MGA SERBISYO SA KALUSUGAN NG ISIP NG MEDI-CAL

Ang ilang mga serbisyo sa kalusugan ng isip ay makukuha sa pamamagitan ng bayad-para-sa-serbisyo na mga tagapagbigay ng Medi-Cal o sa mga plano ng pinangangasiwaang pangangalaga ng Medi-Cal, habang ang iba ay makukuha lamang sa pamamagitan ng Mga Plano sa Kalusugan ng Isip ng county sa ilalim ng Pagpapaubaya ng mga Espesyal na Serbisyo sa Kalusugan ng Isip.   Kabilang sa mga halimbawa ng mga espesyal na serbisyo sa kalusugan ng isip ang arawang masinsinang paggamot, arawang pangangalagang rehabilitasyon at paggamot ng mga nasa wastong gulang sa bahay.

 

 

Click links below for a downloadable version.