Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal Thiab Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb

Publications
#5609.09

Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal Thiab Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb

Qee cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb muaj raws cov kws kho mob uas muaj nqi pab cuam Medi-Cal lossis cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal , nyob rau lub sij hawm uas lwm cov tsuas muaj raws cov Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb hauv cheeb nroog xwb uas nkag rau cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb Tshwj Xeeb (Specialty Mental Health Services) Waiver.   Piv txwv ntawm cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb tshwj xeeb xam muaj kev kho mob nruab hnub hnyav, kev kho mob nruab hnub thiab kev kho mob rau cov neeg laus services. Xav paub xov xwm ntau ntxiv txog cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb ces mus saib “Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services” Kev Tshaj Tawm 508401.

Qee cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb muaj raws cov kws kho mob uas muaj nqi pab cuam Medi-Cal1 lossis cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal , nyob rau lub sij hawm uas lwm cov tsuas muaj raws cov Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb hauv cheeb nroog xwb uas nkag rau cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb Tshwj Xeeb (Specialty Mental Health Services) Waiver.2   Piv txwv ntawm cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb tshwj xeeb xam muaj kev kho mob nruab hnub hnyav, kev kho mob nruab hnub thiab kev kho mob rau cov neeg laus services.3 Xav paub xov xwm ntau ntxiv txog cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb ces mus saib “Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services” Kev Tshaj Tawm 508401.4

Qhov kev tshaj tawm no tsi ntsees rau cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb uas muaj raws cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal.

Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav yog dab tsi?

Qhov kev npaj ho mob tswj tuav yog ib hom vas sab ntawm cov chaw kho mob uas xam muaj tsev kho mob, cov kws kho mob, thiab lwm lwm yam …uas muab kev pab cuam rau nws cov tswv cuab.  Koj yuav tsum siv cov chaw kho mob thiab cov chaw pab ntawd nyob rau hauv nws qhov vas sab txhawm kom tau txais cov kev pab cuam, tshwj tias ho yog xwm ti tes ti taw lawm xwb. Koj xaiv ib tug kws kho mob tseem ceeb (PCP, primary care physician) uas yuav lis koj qhov kev kho mob thiab yuav xa koj mus rau ib tug kws twg yog tias tsim nyog.  Qhov nov txawv los ntawm Kev Pab Cuam Sau Nqi uas koj tuaj yeem mus rau txhua qhov chaw kho mob uas lees txais Medi-Cal.

Kev npaj kho mob tswj tuav tuaj yeem yog kev pab cuam ntiag tug lossis tsoom fwv. Cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm tsoom fwv xam muaj Medi-Cal thiab Medicare.   Qhov kev tshaj tawm no yuav tsi ntsees rau cov cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal.

Xav paub xov xwm ntau ntxiv txog cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal  ces mus saib “Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav tias muaj dab tsi? Kuv yuav tsum tau paub yam dab tsi txog cov kev npaj ntawv?” Cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb twg yog yam uas qhov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal yuav tsum tau muab (What mental health services are Medi-Cal managed care plan required to provide)?

Ua ntej xyoo 2014, cov neeg uas tau txais Medi-Cal nyob rau cov kev npaj kho mob tswj tuav tau txais cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb nyob rau hauv tus tswj ciam ntawm lawv tus PCP qhov kev nqis tes ua, thiab raug muab xa mus rau cov chaw kho mob uas muaj kev pab cuam sau nqi ntawm Medi-Cal lossis mus rau Cov Kev Npaj Mob Nkeeg puas Hlwb rau cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb tshwj xeeb.  Suav txij hnub tim 1 lub Ib Hlis Ntuj 2014, cov kev npaj kho mob tswj tuav dhau los muaj feem xyuam rau kev muab cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb uas tsis tau pw tsev kho mob rau cov neeg uas muaj kev puas me mus rau ib nrab ntawm kev ua haujlwm ntawm lub hlwb, cuj siab lossis xeeb ceem uas tshwm sim los ntawm ib qhov kev tsis haum xeeb ntawm mob nkeeg puas hlwb raws li tau qhia nyob rau hauv Phua Ntawv Qhia txog Kev Tshuaj Ntsuam Mob thiab Kev Txheeb Suav ntawm Kev Tsis Haum Xeeb ntawm Lub Hlwb (DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders), txawm yog thaum cov kev pab cuam no tsis nyob rau hauv PCP lub luag haujlwm kev nqis tes los xij. 

Rooj Tsav Xwm Saib Xuas Kev Mob Nkeeg hauv California (DHCS, California Department of Health Care Services) tau tawm Tsab Ntawv Kev Npaj Tag Nrho (APL, All Plan Letter) 17-018.  Tsab ntawv APL no hais txog cov kev pab cuam uas muaj rau cov neeg uas tau txais Medi-Cal nyob rau cov kev npaj kho mob tswj tuav, thiab cov kev npaj kho mob tswj tuav li feem xyuam rau kev lis cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb nrog Cov Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb  hauv lub cheeb nroog.

Cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb uas tsis tau pw tsev kho mob uas yuav tsum tau muab yog:    

 • Kev ntaus nqi thiab kev kho mob fab kev mob nkeeg puas hlwb rau ib leeg zus thiab pawg neeg (kev kho mob puas hlwb uas siv kev npliag neeg lub siab):
 • Cov kev pab cuam uas tsis nyob hauv tsev kho txhawm rau soj ntsuam kev kho mob los ntawm tshuaj muaj yees;
 • Kev ntsuam xyuas mob uas tsis nyob hauv tsev kho mob, tshuaj (muaj ntau yam tshuaj uas tsis xam nkag), khoom siv thiab lwm yam khoom txhawb ntxiv;
 • Kev pab tswv yim kho mob puas hlwb;
 • Kev ntsuam xyuas txog neeg lub siab txhawm rau ntaus nqi txog kev mob nkeeg puas hlwb condition.5   

Cov zwj ceeb uas taw qhia txog teeb meem kev sib txheeb xws li txij nkawm lossis kev thoob tswv yim hauv lub cuab yig ces tsis muaj nyob rau hauv.

Puas muaj tswj ciam rau cov kev kho mob uas kuv tuaj yeem tau txais los ntawm qhov kev npaj kho mob tswj tuav?

Tsis muaj, ua raws li kev tsim nyog fab kev kho mob xwb.

Tus qauv kev tseem ceeb fab kev kho mob yog dab tsi?

Muaj ntau tus qauv kev tseem ceeb fab kev kho mob sib txawv. Hais txog cov menyuam yaus thiab cov hluas uas hnub nyoog qis dua 21 xyoos, cov kev npaj kho mob tswj tuav yuav tsum muab cov kev pab cuam uas tseem ceeb los mus kho tus menyuam tus mob kom zoo lossis condition.6

Hais txog cov uas muaj hnub nyoog 21 xyoos lossis siab dua, ces cov kev npaj kho mob tswj tuav yuav tsum muaj cov kev pab cuam uas muaj laj thawj thiab tseem ceeb los mus tiv thaiv txoj sia, pov thaiv tus mob loj lossis kev xiam oob qhab loj, lossis ua kom tus mob loj ntaug los ntawm kev tshuaj ntsuam thiab kev kho tus kab mob, tus mob lossis injury.7

Leej twg ua tus muab cov kev pab cuam no?

Cov kws npliag neeg lub siab, kws kho mob puas hlwb, Cov Neeg Tuav Ntaub Ntawv Zej Tsoom Fab Kev Tshuaj Mob Uas Muaj Ntawv Tso Cai, thiab Txij Nkawm thiab Cov Kws Kho Mob.   Cov neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom fab kev tshuaj mob, cov neeg pab fab kev npliag neeg lub siab thiab cov neeg xyaum haujlwm MFP tej zaum kuj yuav muab kev pab cuam thiab yog hais tias ua raws ib qhov kev tswj xyuas twg clinician. 8

Kuv tuaj yeem tau txais dab tsi ntxiv los ntawm kuv qhov kev npaj kho mob tswj tuav?

Koj tuaj yeem tau txais:

 • Tej kev txheeb xaiv mob nkeeg puas hlwb;
 • Kev xa mus ntxiv rau thiab kev lis haujlwm kev kho mob nrog Cov Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb;
 • Kev tswj tuav teeb meem.

Yuav ua li cas yog hais tias kuv qhov kev npaj kho mob tswj tuav tsis lees txais, txo nqis, lossis xaus kev pab cuam?

Pib txij hnub tim 1 lub Xya Hli Ntuj 2017, tau muaj cov cai qhuab hauv tsoom fwv tshiab coj los siv tau uas qhia hais tias koj yuav thov rov hais dua txog ntawm qhov kev txiav txim siab ntawm qhov kev npaj kho mob tswj tuav tau li cas thiab/lossis coj cov teeb meem mus rau qhov kev npaj kho mob tswj tuav qhov kev muab siab rau los ntawm ib qhov kev foob kev tsis txaus siab. 

DHCS tau tawm Tsab Ntawv APL 17-006 rau saum cov txheej txheem tshiab no. 

Thiab tseem, mus saib DRC li “Kev Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal: Kev Thov Rov Hais Dua thiab Kev Foob Kev Tsis Txaus Siab ntawm”

Lwm cov peev txheej:

“Phiaj Xwm Kev Cai Lijchoj Mob Nkeeg hauv Teb Chaws”

 

 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. Yog hais tias koj nyob rau Medi-Cal uas sau nqi pab cuam ces koj tuaj yeem mus rau txhua qhov chaw kho mob uas tuaj yeem siv tau Medi-Cal. Nws kuj tseem txhais tau hais tias koj tsis raug tso npe nkag rau hauv ib qhov kev npaj kho mob tswj tuav twg ntawm Medi-Cal thiab. “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 2. Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob § 14189 “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 3. 9 C.C.R. 1810.247 “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 4. Thiab tseem mus saib tau rau: Kev Piav Qhia txog Feem Xyuam ntawm Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb ntawm Kev Muab Tej Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb Tshwj Xeeb ntawm Medi-Cal rau Cov Neeg Tau Txais Kev Pab Cuam uas Tso Npe Nkag rau hauv Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 5. APL 17-018 p. 6; Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob 14132.03 “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 6. 42 USC § 1396d(r)(5); 22 CCR §§ 51340 thiab 51340.1 “ Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 7. APL 17-018 p. “Rov Qab Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”
 • 8. Saib: Phau Ntawv Qhia Chaw Kho Mob ntawm Medi-Cal thiab txav nqis mus rau Cov Kev Pab Cuam Npliag Neeg Lub Siab (psychol). Zoo tshaj plaws los mus qhib fai zip. “Rov Mus Rau Feem Ntaub Ntawv Loj”