Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal Thiab Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb

Publications
#5609.09

Cov Kev Npaj Kho Mob Tswj Tuav ntawm Medi-Cal Thiab Cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb

COV KEV NPAJ KHO MOB TSWJ TUAV NTAWM MEDI-CAL THIAB COV KEV PAB CUAM MOB NKEEG PUAS HLWB

Qee cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb muaj raws cov kws kho mob uas muaj nqi pab cuam Medi-Cal[1] lossis cov kev npaj kho mob tswj tuav ntawm Medi-Cal , nyob rau lub sij hawm uas lwm cov tsuas muaj raws cov Kev Npaj Kho Mob Puas Hlwb hauv cheeb nroog xwb uas nkag rau cov Kev Pab Cuam Mob Nkeeg Puas Hlwb Tshwj Xeeb (Specialty Mental Health Services) Waiver.  Piv txwv ntawm cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb tshwj xeeb xam muaj kev kho mob nruab hnub hnyav, kev kho mob nruab hnub thiab kev kho mob rau cov neeg laus services. Xav paub xov xwm ntau ntxiv txog cov kev pab cuam mob nkeeg puas hlwb ces mus saib “Getting Medi-Cal Outpatient Specialty Mental Health Services” Kev Tshaj Tawm 508401.

 

 

Click links below for a downloadable version.