សេចក្ដីសង្ខេបសិទ្ធិអំណាចនៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋ របស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា

Publications
#5031.06

សេចក្ដីសង្ខេបសិទ្ធិអំណាចនៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋ របស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា

ច្បាប់នេះនិយាយថា DRC អាចចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលជនពិការរស់នៅ។ យើងអាចស៊ើបអង្កេតការរំលោភបំពាន និងការធ្វេសប្រហែស បណ្តុះបណ្តាលមនុស្ស និងធ្វើឱ្យប្រាកដថាកន្លែងនោះកំពុងប្រព្រឹត្តិមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ ហាងស្រានេះពន្យល់អំពីច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ DRC ធ្វើកិច្ចការនេះ។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើអង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា គឺជាអ្វី?

អង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) គឺជាទីភ្នាក់ងារ​ឯកជនឯករាជ្យ​​មិន​ស្វែ​ង​​រកប្រាក់ចំណេញ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1978 ដោយ​អនុលោម​​តាម​ច្បា​ប់ស្ដីពីជំនួយសម្រាប់ពិការភាពនៃការលូតលាស់ និង​ច្បាប់​​ស្ដីពី​​សិទ្ធិ​មូលដ្ឋា​ន។ 42 U.S.C. § 15001 et seq. [“DD Act”]. រដ្ឋសភា បានចេញ​សេចក្ដី​បញ្ជាថា រដ្ឋ​នីមួយៗដែលទទួលមូលនិធិ​នៅក្រោម​ច្បាប់ស្ដីពី​ជំនួយសម្រាប់​ពិការភាព​នៃការ​លូតលាស់ និងច្បាប់​ស្ដីពី​សិទ្ធិ មូលដ្ឋាន (DD Act) ត្រូវបង្កើត​ប្រព័ន្ធ​តស៊ូមតិ​មួយ​ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និង ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គល​ដែលមាន​ពិការភាព​នៃការ​លូតលាស់។ អង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​​​តស៊ូមតិ​សម្រា​ប់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា។ នាពេលបន្ទាប់មក រដ្ឋសភា បាន​ពង្រីក​បន្ថែមនូវ​ទំនួ​ល​ខុសត្រូវ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​និងតស៊ូមតិដែលមានស្រាប់ ដោយ​រួម​បញ្ចូល​ការ​តស៊ូម​តិ​​សម្រាប់​បុគ្គល​ដែលមានពិការភាព ដោយរួម​ទាំងពិការភាព​ផ្លូវចិត្ត និងពិការភាព ដទៃផ្សេងទៀត។ 29 U.S.C. § 794e et seq. [“PAIR Act”]; 42 U.S.C. § 10801 et seq. [“PAIMI Act”].

នៅឆ្នាំ​ 1991 រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា អនុម័តច្បាប់មួយដែលទទួលស្គាល់​សិទ្ធិ អំណាចរបស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ដោយអនុលោម​តាម​ច្បាប់សហព័ន្ធ​និងធ្វើឲ្យច្បាប់រដ្ឋគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​របស់​សហព័ន្ធ។ Cal. Welf. & Inst. Code § 4900 et seq. នៅឆ្នាំ 2003 សេចក្ដីស្នើ​ច្បាប់របស់​ព្រឹទ្ធសភា លេខ 577 ត្រូវបានអនុម័ត ដោយធ្វើឲ្យ​ច្បាប់រដ្ឋ​គោរព​ទៅតាមការ​ពង្រីកច្បាប់​និងបទប្បញ្ញត្តិ​នានារបស់សហព័ន្ធ​នាពេល​ក្រោយមក។ សូមមើល សេចក្ដីស្នើច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភា លេខ 577, 2003-04 Leg. Sess. (Cal. 2003).​

តើអង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអ្វីខ្លះ?

ក្នុងការការពារនិងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលមានពិការភាព​អង្គ​កា​រ​សិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) អាចធ្វើសកម្មភាព​ដូចខាង​ក្រោម៖

 • ស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនៃការរំលោភបំពាននិងការមិនអើពើ ប្រសិនបើ​ឧបទ្ទវហេតុ​នោះ ត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ឬ ប្រសិនបើអង្គការសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) សន្និដ្ឋានថា មានហេតុផលសមស្របដែលធ្វើឲ្យគេជឿថា​ឧបទ្ទវហេតុ​នោះ​បានកើតឡើង។
 • ខិតខំផ្ដល់មធ្យោបាយដោះស្រាយផ្នែករដ្ឋបាល ផ្លូវច្បាប់ និងមធ្យោបាយ ដោះស្រាយដទៃ​ទៀត​​ដែលសមស្រប ឬវិធីសាស្រ្តនានា​ដើម្បីធានានូវការ ការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គល​ដែលមានពិការភាព​ដែលមាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់។
 • ផ្ដល់ព័ត៌មាន ការបញ្ជូនបន្ត និងការបណ្ដុះបណ្ដាល ពាក់ព័ន្ធនឹង កម្មវិធី និងសេវានានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការរបស់បុគ្គលដែលមានលក្ខណៈ សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសិទ្ធិបុគ្គល និងសេវានានា ដែលអាចរកបានពីអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)។

ការចូលទៅកាន់ អ្នកផ្ដល់សេវា មណ្ឌល និងកម្មវិធីនានា

អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ត្រូវបានផ្ដល់ជូននូវសិទ្ធិសមស្រប​ចូល​ទៅកាន់អ្នកផ្ដល់សេវា មណ្ឌល ​​ឬកម្មវិធីនានា ដែលផ្ដល់ការថែទាំ ​និងការ​ព្យាបា​ល ដល់បុគ្គលដែលមានពិការភាព។ ការទទួលបានសិទ្ធិនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ​សិទ្ធិ​ជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ធ្វើការស៊ើបអង្កេត​អំពីការ​រំលោភបំពាន​​ឬការមិន​អើពើ ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការបណ្ដុះបណ្ដាល​អំពីសិទ្ធិ​របស់​បុគ្គលដែល​មាន​ពិការភា​ព និងត្រួតពិនិត្យអំពីការគោរពអនុវត្តសិទ្ធិ​និងសុវត្ថិភាព​របស់​អ្នកទទួល​សេវា ដោ​យ​អ្នកផ្ដល់សេវា មណ្ឌល ឬកម្មវិធី។1 ក្នុងករណី​ស៊ើបអង្កេត​អំពីការរំលោភ​បំពាន​ឬ​ការមិនអើពើ ដែលត្រូវ​បាន​ចោទប្រកាន់ អង្គការ​សិទ្ធិ​ជន​ពិការ​​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC​)​ នឹងជួប​ជាមួយ​បុគ្គលដែលមានពិការភាព និងអ្នក​ផ្ដល់​សេវា កម្មវិធី ឬមណ្ឌល នៅ​គ្រប់ពេលទាំងអស់ ដោយគ្មានអ្នកនៅអមជាមួយ ដែល​ការអនុវត្ត​បែបនេះ មានសារៈសំខាន់​សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដ៏​ពេញលេញ​មួយ។2 សិទ្ធិអំណាចនេះ​រួមបញ្ចូលទាំងឱកាស​សម្ភាស​បុគ្គលដែល​មាន​ពិការភាព បុគ្គលិករបស់​អ្នក​ផ្ដល់​សេវា ឬបុគ្គលដទៃទៀតដែលអាចដឹង​អំពី​ការរំលោភ​បំពាន​និងការមិន​អើពើ​ដែល​ត្រូ​វបានចោទប្រកាន់ ព្រមទាំងចូលទៅ​កាន់​កំណត់ត្រាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។3 ក្នុងការអនុវត្តសេវាតស៊ូមតិទាំងអស់ អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់មណ្ឌល កម្មវិធី អ្នកផ្ដល់សេវា និងអ្នកទទួល​សេវា ក្នុង​អំឡុងពេលនៃម៉ោងបំពេញការងារធម្មតា ឬនៅពេលវេលា​សមស្របដទៃ​ទៀត។​4

អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ មានសិទ្ធិជួបជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវា​ទាំង​សាធារណៈនិងឯកជន ចូលទៅកាន់មណ្ឌល ឬកម្មវិធីដែលផ្ដល់សេវា ការគាំទ្រ ការថែទាំ ឬការព្យាបាល ដល់បុគ្គលដែលមានពិការភាព។5 ចំណុចនេះ រួម​បញ្ចូ​ល​ ​ប៉ុន្តែមិនកំហិតត្រឹមតែ មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលថែទាំ​សុខភាព​រយៈពេលវែងការរៀប​ចំ ការរស់នៅក្នុងសហគមន៍​សម្រាប់​បុគ្គលដែលមានពិការភាព (ដោយ​រួម​បញ្ចូល​ទាំងមណ្ឌលថែទាំក្នុងសហគមន៍ មណ្ឌលចាស់ជរា លំនៅដ្ឋានបុគ្គល ឬបន្ទប់​ស្នាក់​នៅរបស់បុគ្គលដែលមាន​ពិការភាព ​ដែលនៅទីនោះ​សេវា​នានា​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ជូន) កម្មវិធីពេលថ្ងៃ មណ្ឌលឃុំឃាំងអនីតិជន ទីជម្រកសម្រាប់​អ្នកគ្មាន​ផ្ទះសម្បែង មន្ទីរឃុំឃាំង ឬពន្ធនាគារ មណ្ឌលណាមួយ​ដែលមិនត្រូវ​បានផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ ប៉ុន្តែមិនត្រូវ​បានលើកលែងពីការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ និងសាលាឯកជន​ឬរដ្ឋ ឬស្ថាប័ន​ដទៃទៀត ឬកម្មវិធីផ្ដល់ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល ការស្ដារសម្បទា ការព្យាបាល ឬសេវាលំនៅដ្ឋាន ជូនដល់បុគ្គលដែមានពិការភាព។6

ការចូលទៅកាន់​កំណត់ត្រា

អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ មានសិទ្ធិអំណាច​ចូលទៅកាន់​កំណត់​ត្រា​របស់បុគ្គលដែលមានពិការភាព ដោយរួមទាំង៖7

 • បុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអតិថិជនរបស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកថែរក្សា​ ឬតំណាងស្របច្បាប់ដទៃទៀតរប​ស់បុគ្គលនោះ បានអនុញ្ញាតឲ្យ​ អង្គការ​សិទ្ធិជនពិការ​​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ ចូលទៅកាន់ព័ត៌មាននិងកំណត់ត្រា8
  • អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកថែរក្សា ឬតំណាងស្របច្បាប់ គឺជាបុគ្គល​ដែលមានសិទ្ធិអំណាច​ស្របច្បាប់​ក្នុងការ​ផ្ដល់ការ​យល់ព្រម​ចំពោះការថែទាំ​សុខភាព​ឬការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត​ឬការព្យាបាលក្នុងនាមបុគ្គលនោះ9
 • បុគ្គលណាម្នាក់ ដោយរួមទាំងបុគ្គលដែលមិនអាចកំណត់​ទីកន្លែង​ស្នាក់​នៅ​​បាន ដែលមានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
  • ដោយសារស្ថានភាពរាងកាយឬផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួន បុគ្គលនេះ​មិន​អាច​ផ្ដល់ការ​អនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ចូល​ទៅ​កាន់​កំណត់ត្រា​របស់ខ្លួនបាន10
  • បុគ្គលដែលមិនមានអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកថែរក្សា ឬ​តំណាង​​ស្របច្បាប់​ដទៃទៀត ឬតំណាងរបស់បុគ្គលនោះ គឺជា​អង្គភាព​សាធារណៈ ដោយរួមទាំងរដ្ឋ11 និង
  • អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) បានទទួល​បណ្ដឹង​ដែល​ថា​​បុគ្គលរូបនោះ រងការរំលោភបំពានឬការមិនអើពើ ឬ​បានកំណត់​នូវបុព្វហេតុសមស្របដែលធ្វើឲ្យជឿថា បុគ្គលរូបនោះ​ទទួល​រង​ការរំលោភ​បំពានឬការមិនអើពើ12
 • បុគ្គលណាម្នាក់ដែលទទួលមរណភាព និងអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​ (DRC)​ ទទួលបានបណ្ដឹងតវ៉ាក្នងនាមបុគ្គលនោះ​ដែល​ថា​បុគ្គលនោះ​ទទួ​ល​រងការរំលោភបំពានឬការមិនអើពើ។13 អង្គការសិទ្ធិ​ជនពិការ​​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់​កំណត់ត្រា​ដោយ​ពុំ​មាន​ការយល់​ព្រមពី​ភាគី​ណា​មួយផ្សេងទៀតនោះឡើយ14
 • បុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកថែរក្សា ឬ​តំណាង​​​ស្របច្បាប់ដទៃទៀត ដែលបណ្ដឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលនោះ ត្រូវ​ទទួល​បានដោយអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ ឬពាក់ព័ន្ធនឹង​បុគ្គល​នោះ អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ សន្និដ្ឋានថាមាន​បុព្វហេតុ​សមស្របដែលធ្វើឲ្យគេជឿថា បុគ្គលនោះ​ទទួលរងការរំលោភ​បំពាន​​ឬការ​មិន​អើពើ នៅពេលមានស្ថានភាពទាំងអស់​ដូចខាង​ក្រោម៖
  • អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ បានខិតខំ​ព្យាយាម​ដោយ​សុទ្ធចិត្ត​ធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់តំណាង នៅពេលទទួលបានឈ្មោះ​និង​អាសយដ្ឋាន​របស់តំណាងរូបនោះ15
  • អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ បានផ្ដល់​ជំនួយដល់​តំណា​ង​​​រូបនោះ​ ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនោះ16 និង
  • តំណាងរូបនោះ បានខកខាន​ឬបានបដិសេធមិនធ្វើសកម្មភាព​ក្នុង​នាម​បុគ្គលនោះ។ 17

ប្រភេទ​នៃ​កំណត់ត្រា

កំណាត់ត្រាដែលអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ អាចទទួលបាន រួម​មា​ន ប៉ុន្តែមិនកំហិតត្រឹមតែ៖

 • ព័ត៌មាននិងកំណត់ត្រាដែលត្រូវបានរៀបចំ ឬត្រូវបានទទួល​ក្នុងអំឡុង​ពេល​​នៃការផ្ដល់ការចុះឈ្មោះ ការប៉ាន់ប្រមាណ ការវាយតម្លៃ ការអប់រំ ការបណ្ដុះបណ្ដាល ឬសេវាគាំទ្រដទៃទៀត ដោយរួម​ទាំងកំណត់ត្រា​វេជ្ជសាស្រ្ត កំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់ត្រាត្រួតពិនិត្យ ឬកំណត់​ត្រា​ដទៃទៀត ដែលត្រូវបាន​រៀបចំដោយមណ្ឌល កម្មវិធី ឬ​បុគ្គលិក​ផ្ដល់​សេវា18
 • របាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយទីភ្នាក់ងារឬអង្គការដែលទទួល បន្ទុកស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ឧបទ្ទវហេតុនៃការរំលោភបំពាន ការមិន​អើពើ របួស ឬមរណភាព ឬដែលត្រូវរៀបចំដោយឬសម្រាប់កម្មវិធី មណ្ឌល ឬសេវាដែលពិពណ៌នាចំណុចណាមួយ​ឬចំណុចទាំងអស់​ដូចខាង​ក្រោម៖19
  • ការរំលោភបំពាន ការមិនអើពើ របួស ឬមរណភាព ដែល​កើត​ឡើង​​នៅនឹងមណ្ឌល20
  • វិធានការដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុ21
  • របាយការណ៍និងកំណត់ត្រា ដោយរួមទាំងកំណត់ត្រាបុគ្គលិក ដែលត្រូវបាន​រៀបចំឬរក្សាទុកដោយមណ្ឌល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​របាយការណ៍​អំពីឧបទ្ទវហេតុ​បែបនោះ22
  • ព័ត៌មានគាំទ្រដែលត្រូវបានពឹងផ្អែក សម្រាប់​ការបង្កើត​របាយ​ការណ៍ ដោយរួមទាំង​របាយការណ៍ទាំងអស់​ និង​កំណត់ត្រា​​ទាំង​អស់​ដែលត្រូវបានប្រើ​ប្រាស់​ឬ​ពិនិត្យ​មើល​ឡើងវិញ នៅពេល​រៀប​ចំរបាយការណ៍អំពីការរំលោភ​បំពាន ការមិនអើពើ ឬរបួស ដូច​ជាកំណត់ត្រាដែលពិពណ៌នា​អំពី​បុគ្គលដែលត្រូវបានសម្ភាស ភ័ស្តុតាងរូបវន្តនិងភ័ស្តុតាងឯកសារ ដែលត្រូវបាន​ពិនិត្យមើល និង​​លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធ។ 23
 • កំណត់ត្រាស្ដីពីការរៀបចំផែនការអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញ24
 • របាយការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលធ្វើការ​ត្រួត​​ពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់ឬអាជ្ញាបណ្ណ ឬដែលត្រូវបានរៀបចំ​ដោយស្ថាប័ន​ទទួលស្គាល់វិជ្ជាជីវៈ និងការវាយតម្លៃ​ពាក់ព័ន្ធ​ដែលត្រូវ​បាន​រៀបចំ​សម្រាប់មណ្ឌល ដោយបុគ្គលិករបស់ខ្លួន អ្នកម៉ៅការ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ ដោយអនុលោមតាម​សេចក្ដីចែង​ដទៃទៀត​នៃច្បាប់រដ្ឋ​ដែល​ការពារ​កំណត់ត្រាដែលត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយគណៈកម្មាធិការ​វាយ​តម្លៃការថែទាំ​វេជ្ជសាស្រ្ត ឬគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ 25 និង
 • ព័ត៌មានស្ដីពីវិជ្ជាជីវៈ ការបំពេញការងារ អគារ ឬស្តង់ដារ​សុវត្ថិភាព​ដទៃ​ទៀត ព័ត៌មានអំពីប្រជាជនឬស្ថិតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមណ្ឌល។26

អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ មានសិទ្ធិអំណាចចូលទៅកាន់​កំណត់​ត្រា​ទាំងឡាយ មិនថាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬក្នុងទម្រង់ណាផ្សេងទៀត ជាសេចក្ដី​ព្រាងឬជាសំណៅចុងក្រោយ ដោយរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំហិតត្រឹមតែ កំណត់​ហេតុ​លាយលក្ខណ៍អក្សរ ឯកសារអេឡិចត្រូនិក រូបថត កាសែតវីដេអូ ឬ​កាសែត​សម្លេង​។27

នៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សហព័ន្ធ អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ គឺជាមជ្ឈត្តករចុងក្រោយក្នុងការសម្រេចថាតើ មានបុព្វហេតុ​សមស្រប​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​​គេជឿថាបុគ្គលម្នាក់បានរងនូវការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើ ឬ​រង​ហានិភ័​យ​ធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើ។28 ការសន្និដ្ឋានអំពីបុព្វហេតុសមស្រប គឺពឹងផ្អែកលើការវាយតម្លៃសមស្រប​ចេញ​មក​ពីបទពិសោធបុគ្គលឬការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុ​ស្រដៀង​គ្នា ស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា ឬបញ្ហាស្រដៀងគ្នា ដែលពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរំលោភបំពាន ឬការមិនអើពើ។ ព័ត៌មានដែលគាំទ្រ​ការសន្និដ្ឋាន​អំពី​បុព្វហេតុ​សមស្រប អាច​ចេញមកពី​​ការត្រួតពិនិត្យ ឬសកម្មភាពដទៃទៀត ដោយរួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំហិត​ត្រឹមតែ របាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអត្ថបទ​សារព័ត៌មាន។29

ប្រសិនបើអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ ត្រូវបានបដិសេធ​មិនឲ្យ​ចូល​ទៅកាន់កំណត់ត្រាដោយសារតែមិនមានការអនុញ្ញាត នោះមណ្ឌល កម្មវិធី ឬ​អ្ន​ក​ផ្ដល់សេវា ត្រូវផ្ដល់ជូនអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ភ្លាមៗ​នូវ​ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរសព្ទរបស់អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់ អ្នក​ថែរ​ក្សា ឬ​តំណាងស្របច្បាប់របស់បុគ្គលមានពិការភាព​ដែលចាំបាច់​ត្រូវមាន​ការ​អនុញ្ញាត​សម្រាប់បុគ្គលនោះ។30 មូលហេតុនៃការពន្យារពេល​ឬការបដិសេធ​ការចូល​ទៅ​កាន់ កំណត់ត្រា ត្រូវផ្ដល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ទៅឲ្យ​អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ភ្លាមៗ។31

សិទ្ធិអំណាចរបស់អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ក្នុងការចូល​ទៅកាន់​កំណត់ត្រា មិនត្រូវរងការប៉ះពាល់ពីបទប្បញ្ញត្តិ​ដែលអនុវត្ត​ច្បាប់ស្ដីពី​គណនេយ្យ​ភា​ពនិងភាពបត់បែននៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាព [HIPAA]។ បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ស្ដីពីគណនេយ្យភាពនិងភាពបត់បែននៃការធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព [HIPAA]​ ផ្ដល់​ការការពារបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង​ការបញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​សុខភាព​ដែលត្រូវ​បាន​ការពារដោយអ្នកផ្ដល់ការថែទាំ​សុខភាព​ និងអង្គភាព​ដទៃទៀត។32

តើមានរយៈពេលប៉ុន្មាន សម្រាប់អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ក្នុងការចូលទៅកាន់កំណត់ត្រា?

អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ត្រូវមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់​កំណត់ត្រា​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភបំពាន​ឬការមិនអើពើ មិន​លើស​ពី​រយៈពេលបីថ្ងៃបំពេញការងារ​ ក្រោយពេល​អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ធ្វើការស្នើសុំកំណត់ត្រា​ជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ។33 អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ត្រូវចូលទៅកាន់កំណត់ត្រាភ្លាមៗ មិនឲ្យលើស 24 ម៉ោង ក្រោយពេល អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) ធ្វើសំណើ ដោយ​ពុំ​ចាំ​បា​ច់​​មានការយល់ព្រមពីភាគីណាមួយ​ទៀត​នោះឡើយ ប្រសិនបើ​អង្គការសិទ្ធិ​ជន​ពិកា​រ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) កំណត់ថា បុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុង​ស្ថានភាព​គ្រោះថ្នា​ក់​ធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទាន់ ឬក្នុងករណី​មរណភាព​នៃបុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព។34

តើអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC)​ អាចធ្វើអ្វីជាមួយនឹង​ព័ត៌មាន​និង​កំណត់ត្រាដែលខ្លួនទទួលបាន?

ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលត្រូវបានរក្សាទុកឬទទួលបានដោយអង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) នឹងនៅតែត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់ ហើយនឹងមិនត្រូវ​បញ្ចេញ​នោះ​ឡើយ។35 ​ក៏ប៉ុន្តែ អង្គការសិទ្ធិជនពិការ​កាលីហ្វ័រញ៉ា (DRC) អាចអនុវត្តដូចខាង​ក្រោម៖

 • ចែករំលែកព័ត៌មាននោះជាមួយអតិថិជនជាបុគ្គល ដែលជាប្រធានបទ​នៃ​កំណត់ត្រា​ឬរបាយការណ៍ឬឯកសារដទៃផ្សេងទៀត ឬជាមួយតំណាង​ស្រប​ច្បាប់​រប​ស់បុគ្គលនោះ ដោយមានការដាក់កំហិតចំពោះការបញ្ចេញ​ព័ត៌មាននោះទៅឲ្យអ្នកទទួលសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។36
 • ចេញរបាយការណ៍សាធារណៈស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត ដែលរក្សាបាន​នូវ​ភាពសម្ងាត់របស់អតិថិជនជាបុគ្គល37
 • រាយការណ៍លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត ឬ​ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសមត្ថកិច្ច ដោយរួមទាំង តែមិនកំហិត​ត្រឹម​តែ ទីភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ឬការ​ទទួលស្គាល់ មណ្ឌលថែទាំ វិន័យរបស់បុគ្គលិក បុគ្គលិកទទួល​​ប​ន្ទុក​ចេញ​អាជ្ញាបណ្ណ​ឬព្យួរលិខិត​បញ្ជាក់​ឬដកអាជ្ញាបណ្ណ ឬបណ្ដឹង​ព្រហ្មទណ្ឌ38
 • ខិតខំផ្ដល់មធ្យោបាយដោះស្រាយជម្រើសជំនួសផ្សេងៗទៀត ដោយរួមទាំង ការចាប់ផ្ដើមបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់39
 • រាយការណ៍ការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានសង្ស័យចំពោះមនុស្សចាស់ជរា​ ឬ​មនុស្សពេញវ័យ​នៅក្នុងបន្ទុក ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពី​ការ​ការពា​រ​​មនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងបន្ទុកនិងការរំលោភបំពាន​មនុស្ស​ចាស់ជរា Welf​។​ & Inst. Code § 15600 et seq.40
 • 1. 42 U.S.C. §§ 10805, 15043; Cal. Welf. & Inst. Code § 4902.
 • 2. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(A); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. § 1326.27(b).
 • 3. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(B); Welf. & Inst. § 4902(b)(1); 42 C.F.R. §§ 51.41, 51.42(b); 45 C.F.R. §§ 1326.25(a), 1326.27(b).
 • 4. Welf. & Inst. § 4902(c)(2); 42 C.F.R. § 51.42(c). 45 C.F.R. § 1326.27(c).
 • 5. Welf. & Inst. § 4902(c); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. §1326.27(b).
 • 6. Welf. & INST. § 4900(e); 42 C.F.R. § 51.2
 • 7. “ពិការភាព” មានន័យថាជាពិការភាពនៃការលូតលាស់ ដូចដែលត្រូវបានកំណត់​និយមន័យនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពី​ជំនួយសម្រាប់ពិការភាពនៃការលូតលាស់ និងច្បាប់​ស្ដីពី​សិទ្ធិមូលដ្ឋាន (DD Act) ជាជំងឺផ្លូវចិត្ត ដូចដែលត្រូវបាន​កំណត់និយមន័យ​នៅក្នុង​ច្បាប់ PAIMI ពិការភាពនៅក្នុងនិយមន័យនៃច្បាប់ស្ដីពីជនជាតិអាមេរិកដែលមាន​ពិការភាព ឬពិការភាពនៅក្នុងនិយមន័យនៃច្បាប់ស្ដីពីលំនៅដ្ឋាននិងការងារ​ដោយយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ សូមមើល​ 42 U.S.C. §§ 10802(4), 12102(1), 15002(8); Welf. & Inst. § 4900(d); Cal. Govt. Code §§ 12926(j), (m), (n).
 • 8. Welf. & Inst. § 4903(a)(1); 42 C.F.R. § 51.41(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(a)(1).
 • 9. ”អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់” “អ្នកថែរក្សា” ឬ “តំណាងស្របច្បាប់” មានន័យថាជា​បុគ្គលដែល​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ដោយតុលាការរដ្ឋឬទីភ្នាក់ងារដែលត្រូវបានផ្ដល់អំណាចដោយអនុលោមតាមច្បាប់រដ្ឋដើម្បីតែងតាំងនិងពិនិត្យអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ អ្នកថែរក្សា ឬអ្នកតំណាងស្របច្បាប់នោះ។ ពាក្យទាំងនេះ រួមបញ្ចូលឪពុក​ឬម្ដាយ​របស់អនីតិជន​ ដែលថែរក្សាអនីតិជនរូបនោះ​ដោយស្របច្បាប់។ ពាក្យទាំងនេះ មិនរួមបញ្ចូល​បុគ្គល​ដែលធ្វើ​សកម្មភាព​​តែឯងក្នុងនាមជាអត្ថគាហ​តំណាង ជាបុគ្គល​ដែលធ្វើសកម្មភាព​តែឯងដើម្បី​ដោះស្រាយបញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមេធាវី​ឬបុគ្គលដទៃទៀត​ដែលធ្វើសកម្មភាព​ក្នុងនាម​បុគ្គល​ដែលមានពិការភាព​នៅក្នុងបញ្ហាច្បា​ប់​តែប៉ុណ្ណោះ ឬមន្ត្រីឬអ្នកដែល​ត្រូវបានចាត់តាំងដែលទទួលខុសត្រូវ​ក្នុងការផ្ដល់​ការព្យាបាល​ឬសេវា​ដល់បុ​គ្គល​ដែលមានពិការភាព។ សូមមើល​ 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(A),15043(a)(2)(I)(i); Welf. & Inst. § 4900(f); 42 C.F.R. § 51.2; 45 C.F.R. § 1326.19.
 • 10. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(i),15043(a)(2)(I)(ii)(I); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(A)។
 • 11. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(ii),15043(a)(2)(I)(ii)(II); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(B)។
 • 12. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(iii),15043(a)(2)(I)(ii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(C).
 • 13. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(a)(3).
 • 14. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
 • 15. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(i),15043(a)(2)(I)(iii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(A)។
 • 16. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(ii),15043(a)(2)(I)(iii)(IV); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(B)។
 • 17. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(iii),15043(a)(2)(I)(iii)(V); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(C).
 • 18. Welf. & Inst. § 4903(b)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(1).
 • 19. 42 U.S.C. §§ 10806(b)(3)(A), 15043(c)(2); Welf. & Inst. § 4903(b)(2)។
 • 20. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(A); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(i); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(i).
 • 21. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(B); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(ii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(ii).
 • 22. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(C); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iii).
 • 23. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(D); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iv); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iv).
 • 24. Welf. & Inst. § 4903(b)(3); 42 C.F.R. § 51.41(c)(3); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(3).
 • 25. [1] Welf. & Inst. § 4903(c)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(4); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2).
 • 26. Welf. & Inst. § 4903(c)(2); 42 C.F.R. § 51.41(c)(5); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(4).
 • 27. Welf. & Inst. § 4903(b); 42 C.F.R. § 51.41(c); 45 C.F.R. § 1326.25(b).
 • 28. សូមមើល លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលយកមកអនុវត្តចំពោះ ការការពារនិងការតស៊ូមតិ​របស់បុគ្គល​ដែលមាន​ជំងឺ​ផ្លូវចិ​ត្ត​​ 62 Fed។ Reg. 53552 (Oct. 15, 1997). សូមមើល រឿងក្ដីការិយាល័យ​ការពារនិង​តស៊ូមតិ​សម្រាប់បុ​គ្គលមាន​ពិការភាព ទល់នឹង Armstrong, 266 F. Supp. 2d 303, 321 (D. Conn. 2003) (ដោយដកស្រង់ រឿងក្ដី​មជ្ឈមណ្ឌ​ល​អារីហ្សូណាសម្រាប់​ច្បាប់ស្ដីពីពិការភាព ទល់នឹង Allen, 197 F.R.D. 689, 693 (D. Ariz. 2000)) (ដោយបញ្ជាក់​ថា​ P&A គឺជាមជ្ឈត្តករចុងក្រោយដែល​សម្រេចអំពីបុព្វហេតុសមស្រប)។
 • 29. Welf. & Inst. § 4900(h); 42 C.F.R. §§ 51.2, 51.31(g); 45 C.F.R. §§ 1326.19, 1326.25(a)(2)(iii).
 • 30. Welf. & Inst. § 4902(c)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.43; 45 C.F.R. § 1326.26.
 • 31. id.
 • 32. 45 C.F.R. § 164.512(a)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(e).
 • 33. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(i); Welf. & Inst. § 4903(f)(1).
 • 34. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(ii); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
 • 35. 42 U.S.C. § 10806(a); Welf. & Inst. § 4903(h)(1); 42 C.F.R. §§ 51.45(a), 51.46(a); 45 C.F.R. § 1326.28(a)-(b).
 • 36. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.45(d).
 • 37. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(B); 42 C.F.R. § 51.45(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.28(c).
 • 38. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(C); 42 C.F.R. § 51.45(b)(2); 45 C.F.R. § 1326.28(d).
 • 39. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(D).
 • 40. Id. § 4903(h)(3)(E).