Cov Ntsiab lus Xaus Ntawm cov cai Hais Txog cov Neeg uas Muaj Qhov kev Tsis Taus Ntawm lub cev Nyob Hauv Xeev California Raws li Txoj cai lij Choj Ntawm lub Xeev Thiab Tsoom fwv teb Chaws

Publications
#5031.09

Cov Ntsiab lus Xaus Ntawm cov cai Hais Txog cov Neeg uas Muaj Qhov kev Tsis Taus Ntawm lub cev Nyob Hauv Xeev California Raws li Txoj cai lij Choj Ntawm lub Xeev Thiab Tsoom fwv teb Chaws

Txoj cai lij choj hais tias DRC tuaj yeem nkag mus rau hauv cov chaw uas cov neeg xiam oob khab nyob. Peb tuaj yeem tshawb xyuas kev tsim txom thiab tsis saib xyuas, cob qhia tib neeg thiab xyuas kom qhov chaw kho neeg raug. Pub no piav txog txoj cai uas cia DRC ua qhov no.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov cai Hais Txog cov Neeg uas Muaj Qhov kev Tsis Taus Ntawm lub cev uas Nyob Hauv Xeev California yog li cas?

Disability Rights California (DRC) yog ib lub koom haum ywj pheej, ntiag tug, tsis vam yuav kom tau nyiaj tshaj thawj uas tau tsim tsa nyob rau xyoo 1978 raws li Txoj Cai Hais Txog Kev Pab Rau Fab Kev Tsis Taus Ntawm Kev Loj Hlob thiab Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Cai (Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act). 42 U.S.C. § 15001 et seq.  [“DD Act”]. Lub rooj ncauj lug ntawm tsoom nom tswv xab phas tau hais kom txhua lub xeev uas tau txais cov nyiaj raws li Tsab Cai Lij Choj DD tsim cov kev pab tswv yim txhawb nqa no los pov thaiv cov cai thiab cov kev nyiam ntawm cov neeg uas muaj kev tsis taus ntawm lub cev. DRC yog ib qho txheej txheem kev pab tswv yim txhawb nqa rau California. Tom qab ntawd los lub rooj ncauj lug loj ntawm tsoom nom tswv xab phas tau nthuav dav lub luag hauj lwm ntawm kev pov thaiv thiab kev tawm tswv yim txhawb nqa uas muaj lawm suav nrog kev tawm tswv yim txhawb nqa rau txhua tus neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, suav nrog kev puas siab puas ntsws thiab lwm yam kev tsis taus.  29 U.S.C. § 794e et seq. [“PAIR Act”]; 42 U.S.C. § 10801 et seq. [“PAIMI Act”].

Nyob rau xyoo 1991, pab pawg lis dej num txog fab kev tsim txoj cai lij choj hauv California tau tsim tawm txoj cai lij choj los lees paub txog lub meej mom ntawm DRC raws li tsoom fwv txoj cai lij choj thiab txoj cai ntawm xeev los ua raws li tsoom fwv txoj cai.  Cal. Welf.& Inst.Code § 4900 et seq. Nyob rau xyoo 2003, SB 577 tau muab tshaj tawm los siv, uas coj txoj cai lij choj ntawm lub xeev los ua raws li kev nthuav dav ntxiv tom ntej ntawm tsoom fwv txoj cai lij choj thiab cov kev cai. Saib S.B.577, 2003-04 Leg. Sess. (Cal. 2003).

DRC Muaj Feem Koom Nrog rau Hauv cov dej num twg?

Hauv kev pov thaiv thiab kev tawm tswv yim txhawb nqa rau cov cai ntawm cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, tej zaum DRC yuav ua raws li cov hauv qab no:

 • Tshawb xyuas cov xwm txheej ntawm kev tsim txom thiab kev tsis saib xyuas yog tias qhov xwm txheej ntawd tau tshaj tawm qhia mus rau DRC los sis yog tias DRC txiav txim tias muaj qhov chiv keeb uas txaus ntseeg ua rau qhov xwm txheej ntawd tshwm sim. 
 • Kho raws li kev tswj hwm, kev cai lij choj, thiab lwm yam kev saib xyuas uas tsim nyog los sis cov hau kev tswj hwm los xyuas kom muaj kev pov thaiv cov cai ntawm cov neeg muaj qhov kev tsis taus uas muaj cai tsim nyog tau txais kev pab. 
 • Muab cov ntaub ntawv, kev xa mus thiab kev cob qhia uas ntsig txog cov khoos kas pab cuam thiab cov kev pab cuam uas muab cov kev xav tau ntawm cov tib neeg uas muaj cai tsim nyog, thiab kev cob qhia kom paub txog tus kheej cov cai thiab cov kev pab cuam uas muaj los ntawm DRC. 

Kev Nkag mus Cuag cov kws Muab kev pab, cov Chaw Muab kev pab kho mob, Thiab cov Khoos kas pab Cuam

DRC tau txais kev pom zoo rau nkag mus cuag cov kws muab kev pab cuam, cov chaw muab kev pab kho mob, los sis cov khoos kas pab cuam uas tseem tab tom muab kev saib xyuas thiab kev kho mob rau cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev.  Cov kev nkag mus cuag tau no tso cai rau DRC los mus ua kev tshawb xyuas cov kev tsim txom los sis cov kev tsis saib xyuas, muab cov ntaub ntawv qhia thiab kev cob qhia txog cov cai ntawm cov tib neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, thiab saib xyuas tus muab kev pab cuam, lub chaw muab kev pab kho mob, los sis qhov khoos kas pab cuam raws li kev hwm rau txoj cai thiab kev nyab xeeb ntawm cov neeg tau txais kev pab cuam.1  Nyob rau hauv kis ntawm kev tshawb fawb mus rau qhov kev iab liam ntawm kev tsim txom los sis kev tsis saib xyuas, DRC yuav tsum muaj kev nkag mus yam tsis muaj kev cuam tshuam rau cov tib neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev thiab lawv cov kws muab kev pab cuam, cov khoos kas pab cuam, los sis cov chaw muab kev pab kho mob txhua lub sij hawm tsim nyog los ua qhov kev tshawb xyuas tag nrho.2  Qhov kev muaj cai no muaj xws li lub cib fim uas tau los xam phaj nrog cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev, cov neeg ua hauj lwm ntawm tus neeg muab kev pab cuam, los sis lwm tus neeg uas tej zaum yuav paub zoo txog kev raug iab liam tias raug tsim txom thiab tsis saib xyuas, thiab nkag mus saib tau rau txhua cov ntaub ntawv teev tseg uas muaj feem cuam tshuam.3  Hauv kev ua tag nrho lwm cov kev pab cuam kev tawm tswv yim txhawb nqa, DRC muaj cai nkag mus rau cov chaw muab kev pab kho mob, cov khoos kas pab cuam, cov kws muab kev pab cuam, thiab cov neeg tau txais kev pab cuam thaum lub sij hawm tseem ua hauj lwm li ib txwmj thiab cov sij hawm kev mus ntsib los sis lwm cov sij hawm uas tsim nyog.4

DRC muaj cai nkag mus rau cov kws muab kev pab cuam rau pej xeem thiab ntiag tug, cov chaw muab kev pab kho mob, los sis cov khoos kas pab cuam uas muab cov kev pab cuam, pab txhawb nqa, saib xyuas, los sis kev kho mob rau cov neeg uas muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev.5  Qhov no tshwj xeeb suav nrog, tab sis tsis txwv rau, tsev kho mob, chaw saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov neeg mob mus sij hawm ntev, kev npaj chaw nyob hauv zej zog rau cov neeg muaj cov kev tsis taus ntawm lub cev (suav nrog pawg tsev, pawg thawj coj thiab kev saib xyuas tsev, ib qhov chaw nyob ntawm tus kheej, los sis chav tsev nyob ntawm tus neeg muaj qhov kev tsis taus ntawm lub cev qhov chaw uas tau muab cov kev pab cuam rau), qhov khoos kas pab cuam thaum nruab hnub, qhov chaw kaw me nyuam yaus, tus tsis muaj tsev nyob, raug kaw hauv tsev laj cuj, los sis tsev kaw neeg txim, ib lub tsev uas tsis muaj ntawv tso cai tab sis tsis raug zam los ntawm kev tso cai, thiab lub tsev kawm ntawv pej xeem los sis tsev kawm ntawv ntiav los sis lwm lub tsev hauj lwm los sis qhov khoos kas tab tom muab kev pab rau fab kev kawm, kev cob qhia, kev nyob, kev kho mob, los sis cov kev pab cuam nyob hauv tsev rau cov neeg muaj qhov kev tsis taus ntawm lub cev.6

Kev Nkag mus Cuag tau cov Ntaub Ntawv Teev Tseg

DRC muaj cai los nkag mus saib tau cov ntaub ntawv teev tseg ntawm
cov neeg uas muaj qhov kev tsis taus ntawm lub cev, xam muaj nrog
rau:7

 • Ib tus neeg twg los xij uas yog tus neeg qhua thov kev pab ntawm DRC, yog tus neeg ntawd, los sis tus neeg saib xyuas raug cai, tus neeg saib xyuas, los sis lwm tus neeg sawv cev raug cai ntawm tus neeg ntawd, tau tso cai rau DRC kom nkag tau mus saib cov ntaub ntawv qhia thiab cov ntaub ntawv teev tseg;8
  • Tus neeg saib xyuas raug cai, tus neeg saib xyuas, los sis tus neeg sawv cev raug cai yog tus neeg uas muaj cai raws li txoj cai lij choj hauv kev pom zoo rau kev saib xyuas kev noj qab haus huv los sis kev saib xyuas mob hlwb los sis kev kho mob sawv cev ntawm tus neeg;9
 • Ib tus neeg twg, suav nrog ib tus neeg twg uas tsis tuaj yeem nrhia chaw nyob tau, rau txhua tus neeg hauv qab no siv:
  • Tus tib neeg nod, vim nws lub hlwb los sis lub cev tsis muaj peev xwm tso cai rau DRC kom nkag mus tau rau nws cov ntaub ntawv teev tseg;10
  • Tus neeg ntawd tsis muaj tus neeg saib xyuas raug cai, tus neeg saib xyuas, los sis lwm tus neeg sawv cev raug cai, los sis tus neeg sawv cev yog ib lub koom haum nom tswv, suav nrog lub xeev;11 thiab
  • DRC tau txais ib daim ntawv teev kev tsis txaus siab hais tias tus neeg ntawd tau raug tsim txom los sis tsis saib xyuas, los sis tau txiav txim txog qhov chiv keeb uas ua rau muaj tseeb los ntseeg tias tus neeg ntawd tau raug tsim txom los sis tsis saib xyuas;12
 • Ib tus neeg twg uas tau tuag lawm, thiab hais txog rau tus neeg uas DRC tau txais ib daim ntawv teev kev tsis txaus siab hais tias tus neeg ntawd tau raug tsim txom los sis tsis saib xyuas, los sis tau txiav txim tias qhov chiv keeb uas ua rau muaj tseeb los ntseeg tias tus neeg ntawd tau raug tsim txom los sis tsis saib xyuas.13  DRC muaj cai nkag mus rau cov ntaub ntawv teev tseg ntawd yam tsis tas yuav tau kev pom zoo los ntawm lwm tog neeg;14
 • Ib tus neeg twg uas muaj tus neeg saib xyuas raug cai, tus neeg saib xyuas, los sis lwm tus neeg sawv cev raug cai raws li kev hwm uas tau txais los ntawm DRC, los sis nrog tus neeg uas DRC tau txiav txim tas lawm hais tias muaj qhov chiv keeb ua rau muaj qhov ntseeg tau tias tus neeg ntawd tau raug tsim txom los sis tsis saib xyuas, thaum twg los xij tsuav yog qhov muaj cov xwm txheej tag nrho li hauv qab no tshwm sim:
  • DRC tau mob siab rau yam ncaj ncees hauv kev tiv toj mus rau tus neeg sawv cev thaum tau txais tus neeg sawv cev lub npe thiab chaw nyob lawm;15
  • DRC tau muab kev pab rau tus neeg sawv cev los daws qhov teeb meem no;16 thiab
  • Tus neeg sawv cev tau ua tsis tiav los sis tsis kam ua tus sawv cev ntawm tus neeg ntawd. 17

Hom Ntaub Ntawv Teev Tseg

Cov ntaub ntawv teev tseg uas muaj muab rau DRC suav nrog, tab sis tsis tau txwv rau:

 • Cov ntaub ntawv qhia thiab cov ntaub ntawv teev tseg uas tau npaj los sis tau txais hauv chav kawm ntawm kev muab nkag, kev tshuaj xyuas, kev soj ntsuam xyuas, kev kawm, kev cob qhia, los sis lwm yam kev pab cuam txhawb nqa, suav nrog cov ntaub ntawv teev kev kho mob, cov ntaub ntawv teev txog fab nyiaj txiag, cov ntawv tshaj qhia kev saib xyuas, los sis lwm yam ntawv tshaj qhia, uas tau npaj los ntawm lub chaw nyob muab kev pab, cov khoos kas pab cuam, los sis cov neeg ua hauj lwm pab cuam;18
 • Cov ntawv tshaj qhia uas tau npaj los ntawm ib lub chaw hauj lwm los sis lub koom haum uas muaj lub luag hauj lwm los tshawb xyuas cov ntaub ntawv tshaj qhia txog cov xwm txheej ntawm kev tsim txom, tsis saib xyuas, raug mob, los sis tuag, los sis los ntawm los sis rau qhov khoos kas pab cuam, lub chaw muab kev pab kho mob, los sis kev pab cuam uas piav qhia txog ib qhov twg los sis tag nrho cov hauv qab no:19
  • Kev tsim txom, tsis saib xyuas, raug mob los sis tuag uas tshwm sim ntawm lub tsev nyob muab kev pab;20
  • Cov kauj ruam coj los tshuaj xyuas qhov xwm txheej;21
  • Cov ntawv tshaj qhia thiab cov ntaub ntawv teev tseg, suav nrog cov ntaub ntawv teev cov neeg ua hauj lwm, uas tau npaj los sis tau khaws cia los ntawm lub chaw muab kev pab kho mob, uas cuam tshuam nrog cov xwm txheej hauv daim ntawv tshaj qhia;22 los sis
  • Kev pab txhawb nqa cov ntaub ntawv uas vam khom hauv kev tsim tsab ntawv tshaj tawm, suav nrog txhua cov ntaub ntawv qhia thiab cov ntaub ntawv teev tseg uas raug siv los sis raug tshuaj xyuas hauv kev npaj cov ntaub ntawv tshaj qhia hais txog kev tsim txom, tsis saib xyuas los sis raug mob xws li cov ntaub ntawv uas piav qhia txog cov neeg uas raug xam phaj, cov ntaub ntawv pov thawj uas tuav tau thiab raug tshuaj xyuas, thiab cov kev tshawb fawb ntsig txog qhov kev tshuaj xyuas pom.23
 • Cov ntaub ntawv teev tseg txog kev npaj tawm;24
 • Cov ntawv tshaj qhia uas tau npaj los ntawm cov tib neeg thiab cov koom haum ua pov thawj los sis tshuaj xyuas kev lees paub, los sis los ntawm cov koom haum lees paub kev ua hauj lwm, thiab cov kev ntsuam xyuas uas ntsig txog tau npaj rau qhov chaw muab kev pab los ntawm nws cov neeg ua hauj lwm, cov neeg cog lus ua hauj lwm, los sis cov koom haum uas muaj feem cuam tshuam nrog lwm txoj cai lij choj ntawm xeev uas muab kev pov thaiv cov ntaub ntawv teev tseg uas tau tsim los ntawm kev tshuaj xyuas kev kho mob los sis pab pawg thawj coj ua kev tshuaj xyuas;25 thiab
 • Cov ntaub ntawv qhia fab kev tshaj lij, kev ua hauj lwm, kev tsim vaj tsev, los sis lwm yam qauv kev nyab xeeb, cov ntaub ntawv uas raug xaiv los tshuaj xyuas los sis cov ntaub ntawv txheeb cais ntsig txog ib lub chaw muab kev pab.26

DRC muaj cai nkag mus saib cov ntaub ntawv teev tseg txawm yuav yog sau ua ntawv los sis hauv lwm cov ntawv xov xwm, daim ntawv sau ua qauv tseg los sis sau ua zaum kawg nkaus, suav nrog tab sis tsis txwv rau cov ntawv sau cov ntsiab lus luv uas xuas tes sau, cov ntaub ntawv hauv tshuab hluav taws xob, ua duab, duab vis dis aus, los sis kaw ua suab
hais lus.27

Raws li lub xeev thiab tsoom fwv nom tswv teb chaws txoj cai lij choj, DRC yog tus txiav txim zaum kawg ntawm kev txiav txim siab yog tias muaj qhov tshwm sim ua rau ntseeg tau tias ib tus neeg tau raug kev tsim txom los sis tsis saib xyuas, los sis muaj kev pheej hmoo tseem ceeb ntawm kev raug tsim txom los sis tsis saib xyuas.28  Qhov kev qhia tau txog qhov chiv keeb ua rau tshwm sim yog ua raws qhov kev txiav txim siab tsim nyog los ntawm tus kheej kev paub los sis kev qhia paub txog cov xwm txheej, cov kev mob nkeeg, los sis cov teeb meem uas feem ntau raug cuam tshuam nrog kev tsim txom los sis tsis saib xyuas uas zoo sib xws.  Cov ntaub ntawv qhia txog kev pab txhawb nqa qhov kev txiav txim siab txog ntawm qhov chiv keeb uas ua rau yuav tshwm sim los ntawm kev saib xyuas los sis lwm yam dej num, suav nrog tab sis tsis txwv rau, cov ntawv tshaj tawm xov xwm thiab cov lus sau hauv daim ntawv xov xwm.29

Yog hais tias DRC raug txwv tsis pub nkag mus vim tsis muaj kev tso cai, lub chaw muab kev pab, qhov khoos kas pab cuam los sis tus kws muab kev pab cuam yuav tsum muab lub npe, chaw nyob, thiab tus lej xov tooj ntawm tus neeg saib xyuas raug cai, tus neeg saib xyuas, los sis lwm tus neeg sawv cev raug cai ntawm tus neeg muaj kev tsis taus rau DRC kiag tam sim ntawd rau tus uas yuav tsum tau kev tso cai.30  Cov laj thawj ntawm kev ncua sij hawm los sis tsis pub nkag mus yuav tsum tau sau ua ntawv rau DRC kiag tam sim ntawd.31

DRC txoj cai nkag mus rau cov ntaub ntawv teev tseg yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm cov cai tswj hwm uas yuam kom siv Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Txav thiab Kev Thaj Tsob Kev Noj Qab Haus Huv (Health Insurance Portability and Accountability Act [HIPAA]).  Cov kev cai yuam tseev kom ua ntawm HIPAA muab kev pov thaiv ntxiv hais txog kev tshaj tawm cov ntaub ntawv pov hwm kev noj qab haus huv los ntawm cov kws kho mob thiab lwm lub koom haum.32

Lub sij Hawm uas DRC Yuav Nkag tau mus Cuag cov Ntaub Ntawv Teev Tseg yog lub sij Hawm twg?

DRC yuav tsum nkag mus rau cov ntaub ntawv teev tseg uas cuam tshuam rau qhov kev tshawb nrhiav qhov kev ua phem los sis tsis saib xyuas, yog tsis pub dhau peb hnub ua hauj lwm tom qab DRC tau ua ntawv thov kom muab cov ntaub ntawv.33  DRC yuav tsum nkag tau mus rau cov ntaub ntawv teev tseg kiag tam sim ntawd, tsis pub dhau 24 teev tom qab DRC thov, yam tsis tau kev tso cai los ntawm ib tog neeg twg li, yog hais tias DRC txiav txim siab tias tus neeg ntawd muaj teeb meem loj heev lawm thiab cuam tshuam tam sim ntawd, los sis nyob rau kis
uas tus neeg ntawd tuag vim los ntawm tus neeg ntawd qhov kev tsis taus.34

DRC Yuav ua li cas rau cov Ntaub Ntawv Qhia Thiab cov Ntaub Ntawv Teev Tseg uas nws tau Txais los?

Cov ntaub ntawv uas tsis pub lwm tus paub uas DRC tau khaws los sis tau txais los tseem yuav tsum ceev cia tsis pub leej twg paub thiab yuav tsis raug nthuav tawm.35  Txawm li cas los xij, tej zaum DRC yuav ua ib yam twg ntawm cov hauv qab no:

 • Qhia cov ntaub ntawv mus rau tus neeg qhua thov kev pab uas yog lub ncauj lus ntawm cov ntaub ntawv teev tseg los sis daim ntawv tshaj qhiav los sis lwm yam ntawv, los sis qhia mus rau nws tus neeg sawv cev raug cai, raws li qhov kev txwv tsis pub tshaj tawm rau cov neeg tau txais kev pab kho mob hlwb;36
 • Tawm ib tsab ntawv tshaj qhia rau pej xeem sawv daws paub txog ntawm cov txiaj ntsig kev tshawb nrhiav tau los uas tswj hwm qhov kev tsis pub lwm tus paub ntawm cov neeg qhua thov kev pab;37
 • Tshaj qhia cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb nrhiav tau los mus rau lub chaw hauj lwm ua kev tshawb nrhiav los sis lub chaw hauj lwm tswj hwm kev siv kev cai lij choj uas lav thaj tsob suav nrog, tab sis tsis txwv rau, cov chaw hauj lwm uas muaj lub luag hauj lwm tawm daim ntawv tso cai los sis kev lees paub, kev qhuab qhia cov neeg ua hauj lwm, ncua los sis tshem tawm cov neeg ua hauj lwm daim ntawv tso cai los sis ntawv pov thawj, los sis kev foob kev ua plaub ntug;38 
 • Ua raws lwm txoj kev kho, suav nrog kev pib ua raws li kev cai lij choj;39
 • Tshaj qhia tus uas xav tias yog tus ua phem rau tus neeg laus los sis neeg loj uas nrog nyob raws li Tsab Cai Li Choj Hais Txog Kev Pov Thaiv Kev Ua Phem Rau Tus Neeg Laus thiab Tus Neeg Loj Uas Nrog Nyob (Elder Abuse and Dependent Adult Civil Protection Act), Welf. & Inst. Code § 15600 et seq.40​​​​​​
 • 1. 42 U.S.C. §§ 10805, 15043; Cal. Welf. & Inst.Code § 4902. 
 • 2. Welf.& Inst.§ 4902(c)(1)(A);  42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. § 1326.27(b).
 • 3. Welf.& Inst.§ 4902(c)(1)(B); Welf.& Inst.§ 4902(b)(1); 42 C.F.R. §§ 51.41, 51.42(b); 45 C.F.R. §§ 1326.25(a), 1326.27(b).
 • 4. Welf.& Inst.§ 4902(c)(2); 42 C.F.R. § 51.42(c).45 C.F.R. § 1326.27(c).
 • 5. Welf.& Inst.§ 4902(c); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. §1326.27(b).
 • 6. Welf.& Inst.§ 4900(e); 42 C.F.R. § 51.2
 • 7. “Kev tsis taus ntawm lub cev (Kev xiam oob khab)” txhais tau tias yog ib qho kev tsis taus rau fab kev loj hlob ntawm lub cev raws li tau hais tseg hauv Tsab Cai Lij Choj DD (DD Act), kev puas siab puas ntsws raws li tau hais tseg hauv Tsab Cai Lij Choj PAIMI (PAIMI Act), ib qhov kev tsis taus raws li hauv lub ntsiab lus ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Neeg Asmeskas Uas Muaj Cov Kev Tsis Taus (Americans with Disabilities Act), los sis ib qhov kev tsis taus raws li hauv lub ntsiab lus ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Kev Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees Rau Kev Ua Hauj Lwm thiab Vaj Tsev Nyob Hauv Xeev California (California Fair Employment and Housing Act).  Mus Saib 42 U.S.C. §§ 10802(4), 12102(1), 15002(8); Welf.& Inst.§ 4900(d); Cal. Govt.Code §§ 12926(j), (m), (n).
 • 8. Welf.& Inst.§ 4903(a)(1); 42 C.F.R. § 51.41(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(a)(1).
 • 9. "Tus neeg saib xyuas raug cai," "tus neeg saib xyuas," los sis "tus neeg sawv cev raug cai" txhais tau tias yog ib tus neeg raug xaiv los ntawm lub xeev lub tsev hais plaub los sis lub chaw hauj lwm muaj cai nyob hauv xeev txoj cai lij choj los xaiv thiab tshuaj xyuas tus neeg saib xyuas raws cai, tus neeg saib xyuas, los sis tus neeg sawv cev raug cai, raws li qhov tsim nyog.  Cov ntsiab lus no suav nrog niam thiab txiv ntawm tus me nyuam yaus uas muaj cai saib xyuas me nyuam yaus.  Cov ntsiab lus no tsis suav nrog ib tus neeg ua tus sawv cev tsuas yog tus neeg sawv cev txais nyiaj nkaus xwb, tus neeg ua hauj lwm los daws teeb meem nyiaj txiag nkaus xwb, tus kws lij choj los sis lwm tus neeg uas sawv cev ntawm tus neeg uas muaj kev tsis taus tsuas yog teeb meem kev cai lij choj, los sis tus neeg ua hauj lwm rau nom tswv los sis nws tus neeg uas tau txais kev tso cai yog tus lav paub rau kev muab kev kho mob los sis cov kev pab cuam rau tus neeg uas muaj qhov kev tsis taus.  See 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(A),15043(a)(2)(I)(i); Welf.& Inst.§ 4900(f); 42 C.F.R. § 51.2; 45 C.F.R. § 1326.19.
 • 10. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(i),15043(a)(2)(I)(ii)(I); Welf.& Inst.§ 4903(a)(2)(A).
 • 11. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(ii),15043(a)(2)(I)(ii)(II); Welf.& Inst.§ 4903(a)(2)(B).
 • 12. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(iii),15043(a)(2)(I)(ii)(III); Welf.& Inst.§ 4903(a)(2)(C).
 • 13. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf.& Inst.§ 4903(a)(3). 
 • 14. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf.& Inst.§ 4903(f)(2).
 • 15. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(i),15043(a)(2)(I)(iii)(III); Welf.& Inst.§ 4903(a)(4)(A).
 • 16. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(ii),15043(a)(2)(I)(iii)(IV); Welf.& Inst.§ 4903(a)(4)(B).
 • 17. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(iii),15043(a)(2)(I)(iii)(V); Welf.& Inst.§ 4903(a)(4)(C).
 • 18. Welf.& Inst.§ 4903(b)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(1).
 • 19. 42 U.S.C. §§ 10806(b)(3)(A), 15043(c)(2); Welf.& Inst.§ 4903(b)(2).
 • 20. Welf.& Inst.§ 4903(b)(2)(A); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(i); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(i).
 • 21. Welf.& Inst.§ 4903(b)(2)(B); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(ii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(ii).
 • 22. Welf.& Inst.§ 4903(b)(2)(C); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iii).
 • 23. Welf.& Inst.§ 4903(b)(2)(D); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iv); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iv).
 • 24. Welf.& Inst.§ 4903(b)(3); 42 C.F.R. § 51.41(c)(3); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(3).
 • 25. Welf.& Inst.§ 4903(c)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(4); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2).
 • 26. Welf.& Inst.§ 4903(c)(2); 42 C.F.R. § 51.41(c)(5); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(4).
 • 27. Welf.& Inst.§ 4903(b); 42 C.F.R. § 51.41(c); 45 C.F.R. § 1326.25(b).
 • 28. Mus saib Cov Cai Tseev Kom Siv los Pov Thaiv thiab Pab Tswv Yim Txhawb Nqa Cov Tib Neeg Uas Muaj Mob Hlwb, 62 Fed.Reg. 53552 (Oct. 15, 1997).  Kuj tseem yuav tau mus saib Lub Chaw Ua Hauj Lwm Muab Kev Pov Thaiv thiab Pab Tswv Yim Txhawb Nqa rau Cov Neeg Uas Muaj Cov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev (Office of Protection and Advocacy for Persons with Disabilities) v. Armstrong, 266 F. Supp.2d 303, 321 (D. Conn. 2003) (kev hais txog Txoj Cai Lij Choj Hais Txog Kev Tsis Taus Ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab Arizona (Arizona Center for Disability Law) v. Allen, 197 F.R.D.689, 693 (D. Ariz. 2000)) (rov hais dua ib zaug ntxiv tias P&Ais ua tus txiav txim tu nrho ntawm qhov teeb meem uas yuav tshwm sim tau).
 • 29. Welf.& Inst.§ 4900(h); 42 C.F.R. §§ 51.2, 51.31(g); 45 C.F.R. §§ 1326.19, 1326.25(a)(2)(iii).
 • 30. Welf.& Inst.§ 4902(c)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.43; 45 C.F.R. § 1326.26.
 • 31. id. 
 • 32. 45 C.F.R. § 164.512(a)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(e).
 • 33. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(i); Welf.& Inst.§ 4903(f)(1). 
 • 34. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(ii); Welf.& Inst.§ 4903(f)(2). 
 • 35. 42 U.S.C. § 10806(a); Welf.& Inst.§ 4903(h)(1); 42 C.F.R. §§ 51.45(a), 51.46(a); 45 C.F.R. § 1326.28(a)-(b).
 • 36. Welf.& Inst.§ 4903(h)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.45(d). 
 • 37. Welf.& Inst.§ 4903(h)(3)(B); 42 C.F.R. § 51.45(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.28(c).
 • 38. Welf.& Inst.§ 4903(h)(3)(C); 42 C.F.R. § 51.45(b)(2); 45 C.F.R. § 1326.28(d).
 • 39. Welf.& Inst.§ 4903(h)(3)(D). 
 • 40. Id.§ 4903(h)(3)(E).