មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់។

មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់។

ការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ឯកសារទាំងអស់នេះ ផ្អែកទៅតាមច្បាប់ដែលមានសុពលភាពនៅត្រឹមពេលដែលយើងសរសេរតាក់តែងឯកសារនេះ។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសាររបស់យើង ក៏ប៉ុន្តែ ច្បាប់តែងមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថា ច្បាប់មិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬធនធានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត។

សៀវភៅណែនាំនេះពន្យល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកជាជនពិការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ហើយផ្តោតលើសិទ្ធិរបស់អ្នកជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់ និងអ្នកផ្តល់សេវាក្រោមច្បាប់ Lanterman ។