អន្តោប្រវេសន៍។

អន្តោប្រវេសន៍។

ការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ឯកសារទាំងអស់នេះ ផ្អែកទៅតាមច្បាប់ដែលមានសុពលភាពនៅត្រឹមពេលដែលយើងសរសេរតាក់តែងឯកសារនេះ។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសាររបស់យើង ក៏ប៉ុន្តែ ច្បាប់តែងមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថា ច្បាប់មិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬធនធានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត។

បច្ចុប្បន្ននេះ ពុំទាន់មានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដែលបានបកប្រែនៅត្រង់ផ្នែកនេះទេ។
សូមមើលឯកសារបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដែលអាចស្វែងរកបាន។