ការអប់រំពិសេស។

ការអប់រំពិសេស។

ការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ឯកសារទាំងអស់នេះ ផ្អែកទៅតាមច្បាប់ដែលមានសុពលភាពនៅត្រឹមពេលដែលយើងសរសេរតាក់តែងឯកសារនេះ។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសាររបស់យើង ក៏ប៉ុន្តែ ច្បាប់តែងមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថា ច្បាប់មិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬធនធានផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត។

សៀវភៅណែនាំនេះពន្យល់ពីរបៀបក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំពិសេស របៀបស្នើសុំ និងតស៊ូមតិសម្រាប់សេវាកម្មអប់រំពិសេស និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយសាលាស្រុក។