«Հաշմանդամության Իրավունքներ Կալիֆոռնիա» Կազմակերպության` Նահանգային եվ Դաշնային Օրենքներով Սահմանված Լիազորությունները

Publications
#5031.10

«Հաշմանդամության Իրավունքներ Կալիֆոռնիա» Կազմակերպության` Նահանգային եվ Դաշնային Օրենքներով Սահմանված Լիազորությունները

Օրենքն ասում է, որ ԿԺԴՀ-ն կարող է գնալ այն վայրեր, որտեղ ապրում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք: Մենք կարող ենք հետաքննել չարաշահումները և անտեսումը, մարզել մարդկանց և համոզվել, որ վայրը ճիշտ է վարվում մարդկանց հետ: Այս փաբը բացատրում է օրենքը, որը թույլ է տալիս DRC-ին դա անել:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

«Հաշմանդամության Իրավունքներ Կալիֆոռնիա» Կազմակերպության Մասին

«Հաշմանդամության իրավունքներ Կալիֆոռնիա» (DRC) կազմակերպությունն անկախ, ոչ պետական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1978 թվականին՝ Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց օժանդակման մասին օրենքի և Իրավունքների մասին օրինագծի համաձայն: 42 U.S.C. § 15001 et seq. [«DD օրենք»]: Կոնգրեսը սահմանել է, որ յուրաքանչյուր նահանգ, որն ստանում է ֆինանսավորում ըստ Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց օժանդակման մասին օրենքի, պետք է ստեղծի զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և շահերի պաշտպանության համակարգ: DRC կազմակերպությունը Կալիֆոռնիայի պաշտպանության համակարգն է: Հետագայում Կոնգրեսն ընդլայնել է շահերի պաշտպանության գործող համակարգի պատասխանատվությունը՝ ներառելով հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց, այդ թվում՝ հոգեկան խանգարումներ և այլ տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությունը: 29 U.S.C. § 794e et seq. [“PAIR Act”]; 42 U.S.C. § 10801 et seq. [«PAIMI Act»]:

1991 թվականին Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինն ընդունեց օրենք, որով ճանաչեց դաշնային օրենսդրությամբ սահմանված DRC-ի լիազորությունը և նահանգային օրենսդրությունը համաձայնեցրեց դաշնային օրենքների պահանջների հետ: Cal. Welf. & Inst. Code § 4900 et seq. 2003 թվականին ընդունվեց SB 577-ը, որը նահանգային օրենսդրությունը համաձայնեցրեց դաշնային օրենսդրության և կանոնակարգերի հետագա ընդլայնումների հետ: Տե՛ս S.B. 577, 2003-04 Leg. Sess. (Cal. 2003):

 

Ի՞նչ Գործունեություն է Ծավալում DRC Կազմակերպությունը

Պաշտպանելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և շահերը՝ DRC կազմակերպությունը կարող է իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

 • Հետաքննել չարաշահումների և անուշադրության դեպքերը, եթե տվյալ դեպքի մասին հաղորդվել է DRC-ին, կամ եթե DRC-ն որոշում է, որ միջադեպը տեղի ունենալու հավանականպատճառ կա:
 • Կիրառել վարչական, իրավական և պաշտպանության այլ համապատասխան միջոցներ կամ մոտեցումներ՝ հաշմանդամություն ունեցող իրավունակ անձանց իրավունքների պաշտպանության նպատակով:
 • Տրամադրել տեղեկություններ, ուղղորդել և կազմակերպել ուսուցում իրավունակ անձանց կարիքների բավարարման ծրագրերի և ծառայությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսուցանել անհատական իրավունքների և DRC-ի կողմից առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ:

Հասանելիություն Ծառայություններ Մատուցողներին, Համապատասխան Հիմնարկներին եվ Ծրագրերին

 

DRC-ին տրվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և բուժման ծառայություններ մատուցողներին, հիմնարկներին կամ ծրագրերին հասանելիություն ունենալու ողջամիտ հնարավորություն: Այդ հասանելիությունը DRC-ին թույլ է տալիս իրականացնել չարաշահումների կամ անուշադրության դեպքերի հետաքննություններ, տրամադրել տեղեկություններ և ուսուցանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, ինչպես նաև մշտադիտարկել, որ ծառայություն մատուցողը, հիմնարկը կամ ծրագիրն ապահովեն ծառայության շահառուների իրավունքների կատարումը և անվտանգությունը:1 Եթե հետաքննության ժամանակ կասկածվում է չարաշահման կամ անուշադրության դեպքի մասին, DRC-ն պետք է մշտապես ողջամիտ և չուղեկցվող հասանելիություն ունենա հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ծառայություններ մատուցողներին, ծրագրերին կամ հիմնարկներին, որը թույլ կտա իրականացնել անհրաժեշտ ամբողջական հետաքննություն:2 Այս լիազորությունը հնարավորություն է տալիս զրուցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ծառայություն մատուցողի աշխատակիցների կամ այլ անձանց հետ, որոնք կարող են տեղեկություն ունենալ չարաշահման և անուշադրության կասկածվող դեպքի մասին, ինչպես նաև թույլ է տալիս ունենալ հասանելիություն բոլոր համապատասխան տվյալներին:3 Շահերի պաշտպանության բոլոր այլ ծառայությունները մատուցելիս DRC-ն կապ է հաստատում համապատասխան հիմնարկների, ծրագրերի, ծառայություններ մատուցողների և ծառայությունների շահառուների հետ սովորական աշխատանքային և այցելության ժամերին կամ այլ ողջամիտ ժամանակում:4

DRC-ն իրավունք ունի դիմել և՛ պետական, և՛ մասնավոր ծառայություններ մատուցողներին, հիմնարկներին կամ ծրագրերին, որոնք հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրում են ծառայություններ, աջակցություն, խնամք կամ բուժում:5 Նշվածը մասնավորապես ներառում է հետևյալը՝ չսահմանափակվելով դրանցով. հիվանդանոց, առողջության երկարաժամկետ խնամքի հաստատություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ համայնքում բնակվելու կացարան (ներառյալ ընդհանուր տունը, խնամքի կենտրոնը, անհատական բնակավայրը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձի բնակարանը, որտեղ մատուցվում են ծառայություններ), ցերեկային խնամքի ծրագիր, անչափահասների ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկ, անօթևանների կացարան, կալանավայր կամ բանտ և ցանկացած հիմնարկ, որը լիցենզավորված չէ, սակայն ազատված չէ լիցենզավորումից և պետական կամ մասնավոր դպրոց կամ այլ հաստատություն կամ ծրագիր, որը հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրում է կրթություն, ուսուցում, ադապտացիա, թերապևտիկ կամ տնային ծառայություն:6

Գրանցված Տվյալները Տեսնելու եվ Օգտագործելու Հնարավորություն

DRC-ն իրավունք ունի տեսնել և օգտագործել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես ստորև նշված անձանց
գրանցված տվյալները.7

 • Ցանկացած անձ, որը DRC-ի շահառու է, եթե տվյալ անձը կամ այդ անձի օրինական խնամակալը, խնամատարը կամ այլ օրինական ներկայացուցիչը DRC-ին լիազորել են տեսնել և օգտագործել գրանցված տեղեկությունները և տվյալները,8
  • Օրինական խնամակալը, խնամատարը կամ օրինական ներկայացուցիչն այն անձն է, որն օրինական լիազորություն ունի այլ անձի անունից համաձայնելու նրա ֆիզիակական կամ հոգեկան առողջության խնամքին կամ բուժմանը,9
 • Ցանկացած անձ, այդ թվում՝ բոլոր այն անձինք, որոնց հնարավոր չէ գտնել, և որոնց համար կիրառելի են հետևյալ բոլոր պայմանները.
  • անձն իր հոգեկան կամ ֆիզիկական հիվանդության պատճառով ի վիճակի չէ լիազորելու DRC-ին տեսնել և օգտագործել իր գրանցված տվյալները,10
  • անձը չունի օրինական խնամակալ, խնամատար կամ այլ օրինական ներկայացուցիչ, կամ անձի ներկայացուցիչը պետական կազմակերպություն է, այդ թվում` նահանգն է,11
  • DRC-ն ստացել է բողոք, որ անձը դարձել է չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ կամ որոշել է, որ առկա է հավանական պատճառ՝ կարծելու, որ անձը դարձել է չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ,12
 • Ցանկացած անձ, որը մահացել է, և որի համար DRC-ն ստացել է բողոք, որ տվյալ անձը դարձել էր չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ կամ որոշել է, որ առկա է հավանական պատճառ՝ կարծելու, որ տվյալ անձը դարձել էր չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ:13 DRC-ն նման տվյալները տեսնելու և օգտագործելու իրավունք ունի առանց մյուս կողմի համաձայնության,14
 • Ցանկացած անձ, որն ունի օրինական խնամակալ, խնամատար կամ օրինական ներկայացուցիչ, որի առնչությամբ DRC-ն ստացել է բողոք, կամ որի առնչությամբ DRC-ն որոշել է, որ առկա է հավանական պատճառ՝ կարծելու, որ անձը դարձել է չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ, եթե առկա են հետևյալ բոլոր պայմանները.
  • օրինական ներկայացուցչի անունն ու հասցեն ստանալուն պես DRC-ն գործադրել է ներկայացուցչի հետ կապվելու բարեխիղճ ջանքեր,15
  • DRC-ն օրինական ներկայացուցչին առաջարկել է օգնություն տվյալ իրավիճակում լուծում գտնելու հարցում,16
  • օրինական ներկայացուցիչը հանդես չի եկել կամ հրաժարվել է տվյալ անձի անունից հանդես գալ: 17

Գրանցված Տվյալների Տեսակները

DRC-ին հասանելի գրանցված տվյալները ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով.

 • Ընդունման, վերլուծման, գնահատման, կրթական, ուսուցման կամ աջակցման այլ ծառայություններ մատուցելու ընթացքում պատրաստված կամ ստացված տեղեկությունները և տվյալները՝ ներառյալ բժշկական, ֆինանսական տվյալները, մշտադիտարկման կամ այլ հաշվետվությունները, որոնք պատրաստվել են հիմնարկի, ծրագրի կամ ծառայությունը մատուցող անձնակազմի կողմից,18
 • Հաշվետվությունները, որոնք պատրաստվել են չարաշահումների, անուշադրության, վնասվածքի կամ մահվան դեպքերի հաշվետվություններն ուսումնասիրելու պատասխանատվություն ունեցող գերատեսչության կամ կազմակերպության կողմից կամ այն ծրագրի, հիմնարկի կամ ծառայության կողմից կամ համար, որոնք նկարագրում են հետևյալն ամբողջությամբ.19
  • հիմնարկում տեղի ունեցած չարաշահման, անուշադրության, վնասվածքի կամ մահվան դեպքը,20
  • միջադեպերի հետաքննության համար ձեռնարկված քայլերը,21
  • Հաշվետվությունները և գրանցված տվյալները՝ ներառյալ անձնակազմի գրանցած տվյալները, որոնք պատրաստվել կամ պահվում են հիմնարկի կողմից միջադեպերի մասին նման հաշվետվությունների կապակցությամբ,22
  • Օգտակար տեղեկությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել հաշվետվություն կազմելու համար՝ ներառյալ բոլոր այն տեղեկությունները և գրանցված տվյալները, որոնք օգտագործվել կամ ուսումնասիրվել են չարաշահումների, անուշադրության կամ վնասվածքի դեպքերի մասին հաշվետվությունները կազմելու համար, օրինակ՝ տվյալներ, որոնք նկարագրում են հարցազրույցի մասնակցած անձանց, ուսումնասիրված ֆիզիկական և փաստաթղթային ապացույցները և հետաքննության ընթացքում բացահայտված առնչվող տեղեկությունները:23
  Դուրսգրման պլանավորման տվյալները,24Հավաստագրման կամ լիցենզավորման վերանայում կատարող անձանց կամ կազմակերպությունների կամ հավատարմագրման մասնագիտացված կազմակերպությունների պատրաստած հաշվետվությունները և առնչվող գնահատումները, որոնք պատրաստվել են հիմնարկի համար հիմնարկի անձնակազմի, կապալառուների կամ առնչվող կազմակերպությունների կողմից, որոնք ենթակա են բուժսպասարկման գնահատման կամ փորձագիտական հանձնաժողովների մշակած տվյալների պաշտպանության մասին նահանգային օրենսդրության ցանկացած այլ դրույթի պահանջներին: 25
 • Մասնագիտական, նորմատիվային, շենքի կամ անվտանգության այլ ստանդարտներում առկա տեղեկությունները, հիմնարկին առնչվող ժողովրդագրական կամ վիճակագրական տեղեկությունները:[26

DRC-ն լիազորված է տեսնելու և օգտագործելու գրավոր կամ այլ կրիչում առկա սևագիր կամ վերջնական տվյալները, այդ թվում և առանց սահմանափակման՝ ձեռագիր նշումները, էլեկտրոնային ֆայլերը, լուսանկարները, տեսանյութերը կամ ձայնանյութերը:27

Ըստ նահանգային և դաշնային օրենսդրության՝ DRC-ն հանդիսանում է վերջնական որոշողը, թե արդյոք հավանական պատճառ կա՝ կարծելու, որ անձը դարձել է չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ կամ չարաշահման կամ անուշադրության սուբյեկտ դառնալու էական ռիսկի տակ է:28 Հավանական պատճառի որոշումը կայացվում է սովորաբար չարաշահման կամ անուշադրության հետ կապված նմանատիպ միջադեպերի, պայմանների կամ խնդիրների առնչությամբ առկա անհատական փորձառությունից կամ ուսուցումից բխող ողջամիտ եզրակացությունների հիման վրա: Հավանական պատճառի որոշմանն օգնող տեղեկությունները կարող են ստացվել մշտադիտարկման կամ այլ գործողությունների արդյունքում՝ ներառելով, սակայն չսահմանափակվելով զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդումներով և լրատվական թերթերի հոդվածներով:29

Եթե DRC-ին մերժում են տեսնել և օգտագործել նշված տեղեկությունները լիազորության բացակայության պատճառով, հիմնարկը, ծրագիրը կամ ծառայություն մատուցողը պետք է անմիջապես DRC-ին տրամադրի հաշմանդամություն ունեցող այն անձի օրինական խնամակալի, խնամատարի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի անունը, հասցեն և հեռախոսահամարը, որի համար պահանջվում է լիազորությունը:30 Տվյալները տեսնելու և օգտագործելու հնարավորության ընձեռման հետաձգման կամ մերժման պատճառները պետք է անմիջապես գրավոր ներկայացվեն DRC-ին:31

Բժշկական ապահովագրության տվյալների փոխանցման և հաշվետվողականության մասին օրենքի (անգլ. Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) կատարումն ապահովող կանոնակարգերը չեն ազդում DRC-ի՝ տվյալները տեսնելու և օգտագործելու լիազորության վրա: HIPAA օրենքի կատարումն ապահովող կարգավորումները տրամադրում են պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ առողջապահական հաստատությունների և այլ կազմակերպությունների կողմից առողջության վերաբերյալ պաշտպանված տեղեկությունները բացահայտելու համար:32

Ի՞նչ Ժամանակամիջոցում DRC-Ն Կարող է Օգտվել Գրանցված Տվյալներից

DRC-ին պետք է ընձեռվի չարաշահման կամ անուշադրության դեպքի հետաքննություն կատարելու համար կարևոր տվյալները տեսնելու և օգտագործելու հնարավորություն՝ DRC-ի կողմից տվյալները տեսնելու գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:33 DRC-ին պետք է ընձեռվի առանց մյուս կողմի համաձայնության տվյալները տեսնելու և օգտագործելու հնարավորություն՝ DRC-ի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, եթե DRC-ն որոշում է, որ անձը լուրջ և անմիջական վտանգի մեջ է, կամ հաշմանդամություն ունեցող անձի մահվան դեպքում:34

DRC-Ն ի՞նչ Կարող է Անել Ստացած Տեղեկությունների եվ Տվյալների հետ

DRC-ի կողմից պահպանվող կամ ստացած գաղտնի տեղեկությունները պետք է մնան գաղտնի և բացահայտման ենթակա չեն:35 Սակայն DRC-ն կարող է անել ցանկացածը հետևյալից.

 • Տեղեկությունը տրամադրել անհատական հաճախորդին, որը տվյալ գրառման կամ հաշվետվության կամ այլ փաստաթղթի սուբյեկտն է, կամ տրամադրել տեղեկությունը վերջինիս օրինական ներկայացուցչին՝ հաշվի առնելով հոգեկան առողջության ծառայություններն ստացողներին տեղեկության տրամադրման բոլոր սահմանափակումները,36
 • Հրապարակել հանրությանը հասանելի հաշվետվություն հետաքննության արդյունքների մասին, որում առանձին հաճախորդների ինքնությունը գաղտնի կպահվի,37
 • Հետաքննության արդյունքների մասին հաղորդել պատասխանատու հետաքննչական կամ իրավապահ մարմիններին, այդ թվում առանց սահմանափակման՝ այն մարմիններին, որոնք պատասխանատու են հիմնարկների լիցենզավորման կամ հավատարմագրման, աշխատանքային կարգապահության ապահովման, աշխատակիցների լիցենզիաների կամ հավաստագրերի գործողության կասեցման կամ չեղարկման կամ քրեական հետապնդման համար,38
 • Ձեռնարկել պաշտպանության այլընտրանքային միջոցներ, այդ թվում՝ հարուցել դատական գործ,39
 • Հաղորդել տարեցի կամ չափահաս խնամառուի չարաշահման կասկածելի դեպքի մասին՝ համաձայն Տարեցների չարաշահման և չափահաս խնամառուների քաղաքացիական պաշտպանության մասին օրենքի, Սոցիալական ապահովության օրենքի § 15600-ի և հաջորդող հոդվածների.40
 • 1. 42 U.S.C. §§ 10805, 15043; Cal. Welf. & Inst. Code § 4902.
 • 2. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(A); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. § 1326.27(b).
 • 3. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(B); Welf. & Inst. § 4902(b)(1); 42 C.F.R. §§ 51.41, 51.42(b); 45 C.F.R. §§ 1326.25(a), 1326.27(b).
 • 4. Welf. & Inst. § 4902(c)(2); 42 C.F.R. § 51.42(c). 45 C.F.R. § 1326.27(c).
 • 5. Welf. & Inst. § 4902(c); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. §1326.27(b).
 • 6. Welf. & Inst. § 4900(e); 42 C.F.R. § 51.2
 • 7. «Հաշմանդամություն» նշանակում է զարգացման խանգարումներով պայմանավորված հաշմանդամություն՝ ըստ DD օրենքի սահմանման, հոգեկան հիվանդություն՝ ըստ PAIMI օրենքի սահմանման, հաշմանդամություն՝ Հաշմանդամություն ունեցող ամերիկացիների մասին օրենքի իմաստով կամ հաշմանդամություն՝ Կալիֆոռնիայի Աշխատանքի տեղավորման և կացարանով ապահովման հարցերում խտրականության արգելման մասին օրենքի իմաստով: Տե՛ս 42 U.S.C. §§ 10802(4), 12102(1), 15002(8); Welf. & Inst. § 4900(d); Cal. Govt. Code §§ 12926(j), (m), (n).
 • 8. Welf. & Inst. § 4903(a)(1); 42 C.F.R. § 51.41(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(a)(1).
 • 9. «Օրինական խնամակալը», «խնամատարը» կամ «օրինական ներկայացուցիչը» այն անձն է, որին նշանակում է նահանգային դատարանը կամ այն գերատեսչությունը, որը նահանգային օրենսդրությամբ լիազորված է նշանակելու և ուսումնասիրելու համապատասխանաբար օրինական խնամակալին, խնամատարին կամ օրինական ներկայացուցչին: Այս եզրերը ներառում են անչափահաս երեխայի ծնողին, որն ունի անչափահաս երեխայի օրինական խնամակալության իրավունք: Այս եզրերը չեն ներառում այն անձին, որը հանդես է գալիս բացառապես որպես ներկայացուցչական վճարառու, անձին, որը զբաղվում է բացառապես ֆինանսական հարցերով, փաստաբանին կամ այլ անձի, որոնք հանդես են գալիս հաշմանդամություն ունեցող անձի անունից բացառապես իրավական հարցերում կամ որևէ պաշտոնյայի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին, որը հաշմանդամություն ունեցող անձի բուժման կամ ծառայությունների տրամադրման համար է պատասխանատու: Տե՛ս 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(A),15043(a)(2)(I)(i); Welf. & Inst. § 4900(f); 42 C.F.R. § 51.2; 45 C.F.R. § 1326.19.
 • 10. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(i),15043(a)(2)(I)(ii)(I); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(A).
 • 11. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(ii),15043(a)(2)(I)(ii)(II); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(B).
 • 12. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(iii),15043(a)(2)(I)(ii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(C).
 • 13. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(a)(3).
 • 14. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
 • 15. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(i),15043(a)(2)(I)(iii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(A).
 • 16. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(ii),15043(a)(2)(I)(iii)(IV); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(B).
 • 17. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(iii),15043(a)(2)(I)(iii)(V); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(C).
 • 18. Welf. & Inst. § 4903(b)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(1).
 • 19. 42 U.S.C. §§ 10806(b)(3)(A), 15043(c)(2); Welf. & Inst. § 4903(b)(2):
 • 20. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(A); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(i); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(i).
 • 21. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(B); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(ii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(ii).
 • 22. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(C); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iii).
 • 23. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(D); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iv); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iv).
 • 24. Welf. & Inst. § 4903(b)(3); 42 C.F.R. § 51.41(c)(3); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(3).
 • 25. Welf. & Inst. § 4903(c)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(4); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2).
 • 26. Welf. & Inst. § 4903(c)(2); 42 C.F.R. § 51.41(c)(5); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(4).
 • 27. Welf. & Inst. § 4903(b); 42 C.F.R. § 51.41(c); 45 C.F.R. § 1326.25(b).
 • 28. Տե՛ս Requirements Applicable to Protection and Advocacy of Individuals with Mental Illnes, 62 Fed. Reg. 53552 (Oct. 15, 1997): Տե՛ս նաև Office of Protection and Advocacy for Persons with Disabilities v. Armstrong, 266 F. Supp. 2d 303, 321 (D. Conn. 2003) (citing Arizona Center for Disability Law v. Allen, 197 F.R.D. 689, 693 (D. Ariz. 2000)) (վերահաստատում է, որ P&Ais-ը հավանական պատճառի վերջնական որոշողն է):
 • 29. Welf. & Inst. § 4900(h); 42 C.F.R. §§ 51.2, 51.31(g); 45 C.F.R. §§ 1326.19, 1326.25(a)(2)(iii).
 • 30. Welf. & Inst. § 4902(c)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.43; 45 C.F.R. § 1326.26.
 • 31. նույն աղբյուրը
 • 32. 45 C.F.R. § 164.512(a)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(e).
 • 33. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(i); Welf. & Inst. § 4903(f)(1).
 • 34. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(ii); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
 • 35. 42 U.S.C. § 10806(a); Welf. & Inst. § 4903(h)(1); 42 C.F.R. §§ 51.45(a), 51.46(a); 45 C.F.R. § 1326.28(a)-(b).
 • 36. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.45(d).
 • 37. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(B); 42 C.F.R. § 51.45(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.28(c).
 • 38. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(C); 42 C.F.R. § 51.45(b)(2); 45 C.F.R. § 1326.28(d).
 • 39. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(D).
 • 40. Նույն աղբյուրը. § 4903(h)(3)(E).