خلاصه حقوق معلولین کالیفرنیا مجوز تحت قوانین ایالتی و فدرال

Publications
#5031.12

خلاصه حقوق معلولین کالیفرنیا مجوز تحت قوانین ایالتی و فدرال

قانون می گوید که جمهوری دمکراتیک کنگو می تواند به مکان هایی که افراد دارای معلولیت در آن زندگی می کنند برود. ما می توانیم سوء استفاده و غفلت را بررسی کنیم، مردم را آموزش دهیم و مطمئن شویم که مکان با مردم درست رفتار می کند. این میخانه قانونی را توضیح می دهد که به DRC اجازه می دهد این کار را انجام دهد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

حقوق معلولین کالیفرنیا چیست؟

حقوق معلولین کالیفرنیا یک نهاد غیرانتقاعی، خصوصی و مستقل است که در سال 1978 پیرو مصوبه اعلامیه حقوق و یاری افراد دچار معلولیت رشدی تأسیس شد. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا،
بخش 15001 و مابعد. ["مصوبه DD"]. کنگره هر ایالت دریافت کننده بودجه تحت قانون DD را موظف کرد که نوعی نظام حمایتی برای حفاظت از حقوق و منافع افراد دارای معلولیت رشدی ایجاد کند. DRC نظام مدافعه برای کالیفرنیا است. کنگره متعاقباً مسئولیت‌های سیستم حفاظت و مدافعه موجود را گسترش داد تا حمایت از همه افراد دارای معلولیت، از جمله معلولیت های روانی و سایر معلولیت
ها را در بر بگیرد. عنوان 29 کد ایالات متحده آمریکا، بخش 794e و مابعد ["مصوبه PAIR"]؛ عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا. بخش 10801 و مابعد. ["مصوبه PAIMI"].

در سال 1991، قانون‌گذاری کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که اختیار DRC تحت قانون فدرال به رسمیت شناخته شد و قوانین ایالت را با مقررات فدرال مطابقت داد. قانون رفاه و سازمان‌های کالیفرنیا بخش 4900 و مابعد در سال 2003، SB 577 تصویب شد و به واسطه آن قوانین ایالت با گسترش قوانین و مقررات فدرال مطابقت یافت. مصوبه S.B 577، 2003-04 جلسه قانون‌گذاری را ببینید. (کالیفرنیا 2003).

DRC به چه فعالیت‌هایی می‌پردازد؟

DRC ممکن است برای حفاظت و مدافعه از حقوق افراد دچار معلولیت این کارها را انجام دهد:

 • بازرسی رویدادهای سوء‌استفاده یا بی‌توجهی درصورتی که رویداد به DRC گزارش شود یا DRC تعیین کند که برای باور اینکه رویدادی رخ داده، عللی احتمالی وجود دارد.
 • پیگیری راهکارهای اجرائي، قانونی و سایر راهکارهای مناسب یا مراجعه به افراد برای اطمینان از حفاظت از حقوق افراد واجد شرایط و دچار معلولیت.
 • ارائه اطلاعات، ارجاع و آموزش پیرامون برنامه‌ها و خدماتی که به نیازهای افراد واجد شرایط می‌پردازند و آموزش درباره حقوق فردی و خدمات موجود در DRC.

دسترسی به ارائه‌دهندگان خدمات، مؤسسات و برنامه‌ها

به DRC امکان دسترسی معقول به ارائه‌دهندگان خدمات، مؤسسات، یا برنامه‌هایی که خدمات و مراقبت از افراد دچار معلولیت را تأمین می‌کنند، داده می‌شود. این دسترسی به DRC مجوز این امور را می‌دهد: انجام بازرسی‌های مربوط به سوء‌استفاده و بی‌توجهی، ارائه اطلاعات و آموزش درباره حقوق افراد دچار معلولیت، نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات، مؤسسات، یا تبعیت برنامه از حقوق و ایمنی گیرندگان خدمات.1 در صورت بازرسی اظهارات سوء‌استفاده یا بی‌توجهی، DRC باید امکان دسترسی معقول و بدون همراه به افراد دچار معلولیت و ارائه‌دهندگان خدمات، برنامه‌ها یا مؤسسات در هر زمان لازم برای انجام تحقیقات کامل را داشته باشد.2 این اختیار شامل فرصت مصاحبه با افراد دچار معلولیت، کارکنان ارائه خدمات، یا سایر افرادی است که شاید اطلاعاتی درباره سوء‌استفاده و بی‌توجهی اظهار شده داشته باشند و دسترسی به تمامی اسناد مربوطه می‌باشد. 3 DRC برای انجام تمامی دیگر خدمات مدافعه به مؤسسات برنامه‌ها* ارائه‌دهندگان خدمات وی گیرنده خدمات طی ساعات کاری معمول و ساعات ویزیت یا سایر زمان‌های معقول دسترسی دارد.4

DRC حق دارد به هر دو ارائه‌دهنده خصوصی و عمومی یا برنامه‌هایی دسترسی داشته باشد که خدمات، پشتیبانی، مراقبت یا درمان افراد دچار معلولیت را تأمین می‌کند.5 این موضوع به ویژه شامل موارد ذیل است اما محدود به اینها نمی‌شود: بیمارستان، مؤسسه مراقبت درمانی بلندمدت، هماهنگی‌های زندگی اجتماعی برای افراد دچار معلولیت (شامل خانه گروهی، اقامتگاه و آسایشگاه، منزل شخصی یا آپارتمان فردی دچار معلولیت که خدمات در آنجا ارائه می‌شود) برنامه‌های اجتماعی، بازداشتگاه نوجوانان، پناهگاه بی‌خانمان‌ها، زندان یا بازداشتگاه، هر مؤسسه بدون مجوزی که معاف از دریافت مجوز نیست، مدرسه دولتی یا خصوصی یا مؤسسه یا برنامه دیگری که خدمات آموزش و پرورش، توانبخشی، درمانی یا مسکونی به افراد دچار معلولیت ارائه می‌دهد.6

دسترسی به اسناد

DRC اختیار دسترسی به اسناد افراد دچار معلولیت، شامل موارد ذیل را دارد:7

 • هر فردی که مددجوی DRC باشد، چه خود فرد، چه قیم قانونی، سرپرست یا هر نماینده قانونی دیگر آن فرد باشد، به DRC اختیار دسترسی به اطلاعات و اسناد را داده است؛8
  • ########قیم، سرپرست یا نماینده قانونی فردی است که برای رضایت به درمان یا مراقبت درمانی روانی از طرف فرد اختیار دارد.9
 • هر شخص، از جمله هر شخصی که نمی‌تواند در آن قرار داشته باشد، و همه شرایط زیر بر او اعمال می‌شود:
  • فرد به دلیل وضعیت جسمی یا ذهنی خود قادر نیست به DRC اجازه دسترسی به اسناد خود را دهد؛10
  • فرد قیم، سرپرست قانونی یا نماینده قانونی دیگری ندارد یا نماینده فرد یک ماهیت عمومی از قبیل دولت است 11 و
  • DRC شکایتی دریافت کرده است که فرد مورد سوءاستفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته است، یا علت احتمالی وجود دارد که معتقد است فرد مورد سوء‌استفاده یا بی توجهی قرار گرفته است.12
 • هر فردی که فوت کرده و DRC شکایتی برای وی دریافت کرده مبنی بر اینکه آن فرد مورد سوءاستفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته است، یا علت احتمالی وجود دارد که معتقد است فرد مورد سوء‌استفاده یا بی توجهی قرار گرفته است.13 DRC حق دسترسی به چنین اسنادی را بدون رضایت از سوی شخص ثالث دارد؛14
 • هر فردی که دارای قیم، سرپرست قانونی یا نماینده قانونی دیگری است و DRC شکایتی درباره وی دریافت کرده یا مشخص کرده که دلایلی احتمالی برای باور اینکه فرد مورد سوء‌استفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته است، زمانی که همه شرایط زیر صدق کند؛
  • DRC به محض دریافت نام و آدرس نماینده برای تماس با نماینده حداکثر تلاش خود را کرده است؛15
  • DRC برای حل این وضعیت به نماینده پیشنهاد کمک داده است؛16 و
  • نماینده موفق به اقدام از طرف آن فرد نشده یا از این کار امتناع کرده است. 17

انواع اسناد

اسناد در دسترس DRC شامل موارد ذیل است، اما محدود به آنها نمی‌شود:

 • اطلاعات و اسنادی که در طی فرآیند جذب، ارزیابی، سنجش، آموزش و پرورش آماده‌ و دریافت‌ شده است یا هر خدمات حمایتی دیگر از قبیل اسناد پزشکی، اسناد مالی، گزارش‌های نظارتی، یا سایر گزارش‌هایی که توسط مؤسسه، برنامه یا خود کارکنان خدمات تهیه شده است؛18
 • گزارش‌های تهیه‌شده توسط یک نهاد یا سازمانی که مسؤلیت بررسی گزارش‌های رویدادهای سوء‌استفاده، بی‌توجهی، صدمه یا فوت را بر عهده دارد، یا برای یک برنامه، مؤسسه یا خدماتی و یا توسط آن تهیه شده و یک یا چند مورد ذیل را تعریف می‌کند:19
  • سوء‌استفاده، بی‌توجهی، صدمه یا فوت در مؤسسه؛20
  • اقدامات صورت‌گرفته برای تحقیق و بررسی رویدادها   21؛
  • گزارش‌ها و اسناد شامل اسناد کارکنان که توسط مؤسسه در رابطه با چنین گزارش‌های رویدادهایی تهیه یا نگهداری شده است؛22 یا
  • اطلاعات پشتیبانی که برای تهیه یک گزارش به آنها استناد شده، شامل تمامی اطلاعات و اسناد مورداستفاده یا بررسی‌شده جهت تهیه گزارش‌های  سوء‌استفاده،بی‌توجهی یا صدمه از قبیل اسنادی که افرادی که با آنها مصاحبه شده، شواهد فیزیکی و مدارکی که بررسی‌شده و یافته‌های تحقیقاتی مربوطه را توصیف می‌کند.23
 • اسناد برنامه ترخیص؛24
 • گزارش‌های تهیه‌شده توسط افراد و نهادهایی که گواهینامه یا مجوز را بررسی می‌کنند، یا توسط سازمان‌های معتبر اعتباربخشی، و ارزیابی‌های مربوطه که توسط کارکنان، پیمانکاران یا اشخاص مرتبط برای یک مؤسسه تهیه شده، مشروط به سایر مقررات قانون ایالتی که از پرونده‌های تولیدشده طی ارزیابی مراقبت های پزشکی یا کمیته‌های بررسی توسط همتایان حفاظت می‌کند؛ 25 و
 • اطلاعات مربوط به عملکرد حرفه‌ای، ساختمان، یا سایر استانداردهای ایمنی، اطلاعات دموگرافیک یا آماری مربوط به یک مؤسسه.26

DRC اختیار دسترسی به اسناد چه به صورت کتبی یا در هر قالب دیگر، چرک‌نویس، نهایی شامل یادداشت‌های دستی، فایل‌های الکترونیک، تصاویر، نوارهای ویدئویی و نوار صوتی را دارد، اما محدود به این موارد نمی‌شود.27

تحت قانون ایالتی و فدرال، DRC داور نهایی تعیین‌کننده است که آیا دلیلی احتمالی برای باور اینکه فردی مورد سوء‌استفاده یا بی‌توجهی قرار گرفته و یا در معرض خطر جدی سوء‌استفاده یا بی‌توجهی قرار دارد.28 تعیین علت احتمالی بر مبنای استنتاج معقول از تجربیات یا آموزش فردی پیرامون رویدادها، شرایط یا مشکلات عموماً مرتبط با سوء‌استفاده یا بی‌توجهی صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که از تعیین علت احتمالی پشتیبانی می‌کنند، ممکن است حاصل نظارت یا سایر فعالیت‌ها از قبیل گزارش‌های رسانه‌ای و مقالات روزنامه‌ای باشد، اما محدود به آنها نمی‌شود.29

اگر مجوز دسترسی به DRC داده نشود، ارائه دهنده امکانات، برنامه یا خدمات باید فوراً نام، آدرس و شماره تلفن سرپرست قانونی، سرپرست یا سایر نمایندگان قانونی افراد دارای معلولیت را به DRC ارائه دهد.30 علل تأخیر یا عدم پذیرش دسترسی باید سریعاً به صورت کتبی به DRC ارائه شود.31

اختیار DRC برای دسترسی به اسناد تحت تأثیر هیچکدام از مقررات اجرائی مصوبه پاسخگویی و انتقال بیمه سلامت [HIPAA] نیست. مقررات HIPAA از نشر اطلاعات سلامت حفاظت‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و سایر نهادها بیشتر حفاظت می‌کند.32

چهارچوب زمانی دسترسی DRC به اسناد چگونه است؟

DRC باید حداکثر تا سه روز کاری پس از درخواست کتبی DRC برای سوابق به سوابق مربوط
به تحقیقات سوء‌استفاده یا بی توجهی دسترسی داشته باشد.33 اگر DRC تشخیص دهد که فرد در خطر جدی و فوری قرار دارد، یا در صورت فوت فردی دچار معلولیت،DRC  باید فوراً و حداکثر طی
24 ساعت پس از درخواست و بدون رضایت طرف دیگری به سوابق دسترسی پیدا کند.34

DRC با اسناد و اطلاعاتی که کسب می‌کند، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اطلاعات محرمانه‌ای که توسط DRC تهیه یا نگه‌داری می‌شود باید محرمانه بماند و امکان افشای آن وجود ندارد.35 با این حال، ممکن است DRC هرکدام از این کارها را انجام دهد:

 • درمیان گذاشتن اطلاعات با خود مددجویی که موضوع اسناد یا گزارش و یا مدرکی است و یا با نماینده دارای اختیار قانونی وی مشروط به هر محدودیتی در افشای اطلاعات به گیرنده‌های خدمات درمانی سلامت روان؛36
 • صدور گزارش عمومی نتایج یک بازجوئی به صورتی که محرمانگی افراد مددجو را حفظ می‌کند.37
 • گزارش نتایج تحقیق و بررسی با بازرس مسئول یا نهادهای اجرایی که شامل این موارد بوده، اما محدود به آنها نمی‌شود: سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوز یا اعتباربخشی مؤسسات، انضباط کارکنان، صدور مجوز یا تعلیق گواهینامه کارکنان، یا تعقیب کیفری هستند.38
 • پیگیری راهکارهای جایگزین, شامل اقدام قانونی؛39
 • گزارش سوءاستفاده از سالمندان یا بزرگسالان غیرمستقل پیرو مصوبه حفاظت مدنی از بزرگسالان غیرمستقل و سوء‌استفاده از بزرگسالان، قانون رفاه و سازمان‌ها. بخش 15600 و مابعد.40
 • 1. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805، 15043؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4902.
 • 2. قانون. رفاه و سازمان‌ها بخش 4902(c)(1)(A)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال. بخش 51.42(b)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال. بخش 1326.27(b).
 • 3. قانون رفاه و سازمان‌ها. بخش 4902(c)(1)(B)؛ قانون. رفاه و سازمان‌ها. بخش 4902(b)(1)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال. بخش‌های 51.41، 51.42(b)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال. بخش‌های 1326.25(a)، 1326.27(b).
 • 4. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4902(c)(2)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال بخش 51.42(c). عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.27(c).
 • 5. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4902(c)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.42(b)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش1326.27(b).
 • 6. رفاه و سازمان‌های کالیفرنیا. § 4900(e)؛ 42 C.F.R. § 51.2
 • 7. "معلولیت" به معنای ناتوانی رشدی بر طبق تعریف مصوبه DD، یک بیماری ذهنی طبق تعریف مصوبه RAIMI، یک ناتوانی در حیطه تعریف مصوبه شهروندان آمریکایی دچار معلولیت یا ناتوانی در حوزه معنای مصوبه اشتغال و مسکن عادلانه کالیفرنیا است. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10802(4)، 12102(1)، 15002(8)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4900(d)؛ کد ایالت کالیفرنیا بخش‌های ،12926(j) (m)، و (n) را ببینید.
 • 8. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(1)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(b)(1)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(a)(1).
 • 9. "قیم قانونی"، "سرپرست"، یا "نماینده قانونی" به معنای فردی است که توسط یک دادگاه ایالتی یا نهادی دارای اختیار از سوی قانون ایالتی برای انتصاب یا بازبینی قیم قانونی، سرپرست یا نماینده قانونی در صورت لزوم، تعیین شده است. این اصطلاحات والدین فرزند صغیری را که حضانت قانونی آن فرزند صغیر را برعهده دارند، نیز شامل می‌شود. این اصطلاحات این موارد را در برنمی‌گیرد:شخصی که صرفاً نقش نماینده گیرنده (وجوه) را دارد، شخصی که صرفاً به امور مالی رسیدگی می‌کند، وکیل یا شخص دیگری که به نمایندگی از فرد دچار معلولیت صرفاً در امور حقوقی فعالیت می‌کند، یا یک مقام رسمی یا فرد منصوب وی که مسئول ارائه خدمات یا درمان فرد دچار معلولیت است. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های ،10805(a)(4)(A) 15043(a)(2)(I)(i)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4900(f)؛ 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.2؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال بخش 1326.19.
 • 10. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805(a)(4)(B)(i)، 15043(a)(2)(I)(ii)(I)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(2)(A).
 • 11. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش‌های 10805(a)(4)(B)(ii)، 15043(a)(2)(I)(ii)(II)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(2)(B).
 • 12. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805(a)(4)(B)(iii)، 15043(a)(2)(I)(ii)(III)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(2)(C).
 • 13. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش‌های 10805(a)(4)(B)، 15043(a)(2)(J)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(3).
 • 14. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش‌های 10805(a)(4)(B)، 15043(a)(2)(J)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(f)(2).
 • 15. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805(a)(4)(C)(i)، 15043(a)(2)(I)(iii)(III)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(4)(A).
 • 16. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805(a)(4)(C)(ii)، 15043(a)(2)(I)(iii)(IV)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(4)(B).
 • 17. عنوان 42 کد ایالات متحده آمریکا، بخش‌های 10805(a)(4)(C)(iii)، 15043(a)(2)(I)(iii)(V)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(a)(4)(C).
 • 18. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(1)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال بخش 51.41(c)(1)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(1).
 • 19. عنوان 42 کد ایالات متحده. بخش‌های 10806(b)(3)(A)، 15043(c)(2)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(2).
 • 20. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(2)(A)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال،. بخش 51.41(c)(2)(i)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(2)(i).
 • 21. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(2)(B)؛ 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)(2)(ii)؛ 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(2)(ii).
 • 22. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(2)(C)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)(2)(iii)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(2)(iii).
 • 23. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(2)(D)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)(2)(iv)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(2)(iv).
 • 24. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)(3)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال بخش 51.41(c)(3)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(3).
 • 25. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(c)(1)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)(4)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(2).
 • 26. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(c)(2)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)(5)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b)(4).
 • 27. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(b)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.41(c)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.25(b).
 • 28. این بخش را ببینید الزاماتی قابل‌اجرا در حفاظت و مدافعه از افراد دچار بیماری ذهنی، عنوان 62 فدرال رجیستر، 53552 (15 اکتبر 1997) همچنین دفتر حفاظت و مدافعه برای افراد دچار معلولیت در مقابل Armstrong، جلد 266 الحاقیه فدرال. 2d 303، 321 (دادگاه کانکتیکات 2003) (نقل در مرکز قوانین معلولین آریزونا مقابل Allen، ،197 F.R.D. 689 693 (دادگاه آریزونا 2000)) (تأیید مجدد اینکه P&A حکم نهایی علت احتمالی است).
 • 29. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4900(h)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش‌های 51.2، 51.31(g)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال بخش‌های 1326.19، 1326.25(a)(2)(iii).
 • 30. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4902(a)(3)(A)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.43؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.26.
 • 31. بلافاصله.
 • 32. عنوان 45 مقررات آیین‌نامه‌های فدرال، بخش 164.512(a)؛ 45 CCR بخش 1326.25(e).
 • 33. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش 15043(a)(2)(J)(i)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(f)(1).
 • 34. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش 15043(a)(2)(J)(ii)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(f)(2).
 • 35. عنوان 42 کد ایالات متحده، بخش 10806(a)؛ قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(h)(1)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش‌های 51.45(a) و 51.46(a)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.28(a)-(b).
 • 36. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(h)(3)(A)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال بخش 51.45(d).
 • 37. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(h)(3)(B)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.45(b)(1)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.28(c).
 • 38. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(h)(3)(C)؛ عنوان 42 کدهای مقررات فدرال، بخش 51.45(b)؛ عنوان 45 کدهای مقررات فدرال، بخش 1326.28(d).
 • 39. قانون رفاه و سازمان‌ها بخش 4903(h)(3)(D).
 • 40. بلافاصله. بخش 4903(h)(3)(E).