ការថែទាំដែលមានការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal៖ សេវាក្រៅបណ្តាញ

Publications
#5559.06

ការថែទាំដែលមានការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal៖ សេវាក្រៅបណ្តាញ

1.  តើអ្វីទៅជាសេវាក្រៅបណ្តាញ?

អង្គភាពផ្តល់សេវាថែទាំដែលមា​នការចាត់ចែងរបស់ Medi-Cal (MCO)[1] មានបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវា​ ដូចជា វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថស្ថាន​ គ្លីនិក​ មន្ទីរពិសោធន៍​ និង​មន្ទីរពេទ្យ (“អ្នកផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ”)​។   ស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំង​អស់​​ សមាជិកត្រូវប្រើ​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​របស់​ផែនការ​ នៅពេលទទួល​បាន​ការថែទាំ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​​ដើម្បី​អាច​​ឱ្យ MCO ធ្វើការទូទាត់​លើសេវាទាំងនោះបាន​។  ​មានករណីជា​ច្រើន​​​ដែល​លោកអ្នក​​អាច​ទទួលបាន​សេវា​វេជ្ជសាស្រ្ត​ពី​អ្នកផ្តល់សេវា​ដែលមិនមែនជា​អ្នក​ផ្តល់សេវា​របស់​ផែនការ​​​ផង​​ដែរ​។   អ្នក​​ទាំងនោះ​ ត្រូវ​បានគេ​​​ហៅថា អ្នកផ្តល់សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។   សេវា​​ដែល​ពួកគេផ្តល់ឱ្យ ត្រូវ​ចាត់​ទុក​ជា​​ សេវា “ក្រៅបណ្តាញ”​។

 

 

Click links below for a downloadable version.