Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal: Dịch Vụ Ngoài Mạng Lưới

Publications
#5559.05

Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát của Medi-Cal: Dịch Vụ Ngoài Mạng Lưới

1.  Dịch vụ ngoài mạng lưới là gì?

Các tổ chức chăm sóc có kiểm soát (MCO)[1] của Medi-Cal có mạng lưới các nhà cung cấp, bao gồm bác sĩ, nhà thuốc, phòng khám, phòng thí nghiệm, và bệnh viện (”các nhà cung cấp trong chương trình”). Trong phần lớn thời gian, các thành viên phải sử dụng nhà cung cấp trong chương trình khi nhận dịch vụ chăm sóc y tế để được MCO đài thọ dịch vụ. Có những trường hợp mà quý vị có thể nhận được dịch vụ y tế từ các nhà cung cấp không phải là nhà cung cấp trong chương trình. Họ được gọi là các nhà cung cấp “ngoài mạng lưới”. Các dịch vụ mà họ cung cấp được coi là dịch vụ “ngoài mạng lưới”.

 

 

Click links below for a downloadable version.