مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: خدمات خارج از شبکه

Publications
#5559.16

مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal: خدمات خارج از شبکه

1.    خدمات خارج از شبکه چه نوع خدماتی هستند؟

سازمان های مراقبت مدیریت شده Medi-Cal [1] (MCO) شبکه هایی از ارائه کنندگان هستند که شامل پزشکان، داروخانه ها،‌کلینیک ها،‌آزمایشگاه ها و بیمارستان ها ("ارائه دهندگان طرح") می شوند اغلب اوقات اعضا باید از ارائه دهندگان طرح در هنگام دریافت مراقبت پزشکی برای خدماتی که توسط MCO پوشش داده می شوند، استفاده کنند. مواردی وجود دارد که شما در آن موارد می توانید خدمات پزشکی را از ارائه دهندگانی که خارج از طرح شما هستند، دریافت کنید. به این موارد "ارائه دهندگان خارج از شبکه" می گویند. خدماتی که آنها ارائه می دهند خدمات "خارج از شبکه" محسوب می شوند.

 

 

 

Click links below for a downloadable version.