Kev Tswj Fwm Kev Kho Mob Medi-Cal (Medi-Cal Managed Care): Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Tsis Koom Tes Ua Pab Pawg

Publications
#5559.09

Kev Tswj Fwm Kev Kho Mob Medi-Cal (Medi-Cal Managed Care): Cov Kev Pab Cuam Kho Mob Tsis Koom Tes Ua Pab Pawg

1.  Cov kev pab cuam kho mob tsis koom tes ua pab pawg yog dab tsi?

Cov koos haum tswj hwm kev kho mob Medi-Cal (Medi-Cal managed care organizations, (MCO)[1] uas muaj cov kws kho mob koom tes ua pab pawg, suav nrog cov kws kho mob, cov khw muag tshuaj, cov chaw kho mob , cov chaw ntsuam sim, thiab cov tsev kho mob (“cov phiaj xwm ntawm kws kho mob”). Yuav luag txhua zaus, cov neeg koom siv yuav tsum tau siv cov phiaj xwm teeb raws li ntawm kws kho mob thaum lawv muaj mob txawm rau kev pab cuam pov puag los ntawm MCO. Muaj cov ua piv txwv thaum koj siv kev pab cuam kho mob los ntawm cov kws kho mob uas tsis yog tus muaj cov phiaj xwm ntawm cov kws kho mob. Cov no hu hais tias cov kws kho mob“tsis koom tes ua pab pag”. Cov kev pab cuam uas lawv muab yog raug suav tias yog kev pab cuam “tsis koom tes ua pab pawg”.

 

 

Click links below for a downloadable version.