Managed Care ng Medi-Cal: Mga serbisyong Out-of-network (Wala-sa-Network)

Publications
#5559.08

Managed Care ng Medi-Cal: Mga serbisyong Out-of-network (Wala-sa-Network)

1.  Anu-ano ang mga serbisyong out-of-network?

Ang Medi-Cal managed care organizations (MCO)[1] ay may mga network ng mga provider, kabilang ang mga doktor, parmasya, klinika, lab, at mga ospital (“mga provider ng plan”). Kadalasan, kailangang gamitin ng mga miyembro ang mga provider ng plan kapag kukuha ng medikal na pangangalaga upang masaklawan ng MCO ang mga serbisyo. May mga pagkakataon na makakakuha ka ng mga medikal na serbisyo mula sa mga provider na hindi mga provider ng plan. Ang mga ito ay tinatawag na mga “out-of-network” na provider. Ang mga serbisyo na kanilang ibinibigay ay mga serbisyong “out-of-network”.

 

 

Click links below for a downloadable version.