Tuyên bố Thường gặp của Khu học chánh cho Phụ huynh/Người giám hộ và Phản hồi Có thể có của Phụ huynh/Người giám hộ đối với Tuyên bố Thường gặp của Khu học chánh

Publications
#7170.05

Tuyên bố Thường gặp của Khu học chánh cho Phụ huynh/Người giám hộ và Phản hồi Có thể có của Phụ huynh/Người giám hộ đối với Tuyên bố Thường gặp của Khu học chánh

Các khu học chánh đưa ra những tuyên bố chung có thể từ chối hoặc trì hoãn quyền của con bạn được hưởng giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Tài liệu này có các tuyên bố chung mà các khu học chánh đưa ra cho phụ huynh / người giám hộ. Nếu học khu của con bạn nói một trong những tuyên bố phổ biến này với bạn, chúng tôi đã cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về luật và phản hồi khả thi mà bạn có thể nói với khu học.

1.   Khu học chánh tuyên bố: “Chúng tôi không có đủ tiền để tài trợ hoặc đủ nhân sự [đủ tiêu chuẩn] để cung cấp dịch vụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ, hoặc điều chỉnh đó.” HOẶC "Chúng tôi không có đủ tiền để tài trợ cho nhân sự đó."

Giải thích: Có thể đúng là Khu học chánh có ngân sách eo hẹp, tuy nhiên, Khu học chánh vẫn phải cung cấp cho học sinh một chương trình giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE, free appropriate public education).1 Nếu con quý vị yêu cầu một dịch vụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ cụ thể, hoặc điều chỉnh khác để có thể tiếp cận chương trình giáo dục của mình thì Khu học chánh phải cung cấp những thứ đó đó trong FAPE của con quý vị.2 Chi phí không phải là lý do hợp lệ để từ chối FAPE.3

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Quý vị có thể nói: “Con tôi yêu cầu [dịch vụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ, hoặc điều chỉnh khác] để tiếp cận chương trình giáo dục của cháu. Tôi hiểu rằng ngân sách có thể eo hẹp, nhưng luật tiểu bang và liên bang yêu cầu khu học chánh cung cấp dịch vụ giáo dục dựa trên nhu cầu giáo dục của học sinh chứ không dựa trên chi phí.”4
 2. Quý vị có thể nói: “Các dịch vụ mà chúng tôi viết vào IEP phải dựa trên những gì con tôi cần để tiếp cận và đạt được tiến bộ trong chương trình giáo dục của cháu chứ không dựa trên chi phí của các dịch vụ.”5
 3. Quý vị cũng có thể nói: “Là một phụ huynh, tôi cần bênh vực nhu cầu giáo dục của con tôi. Khu học chánh có trách nhiệm tìm ra nguồn tài chính để đáp ứng các nhu cầu đó.”

Để biết thêm thông tin về yêu cầu của khu học để mua thiết bị cho IEP của học sinh, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

2.   Khu học chánh tuyên bố: “Giáo viên giáo dục phổ thông/giáo viên giáo dục đặc biệt/nhà cung cấp dịch vụ thẩm định/quản trị viên có liên quan không thể đến đây hôm nay” HOẶC “Tôi không có thẩm quyền để đưa ra quyết định đó.”

Giải thích: Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu nhóm IEP bao gồm:

 • Một hoặc cả hai cha mẹ của trẻ, một đại diện do cha mẹ lựa chọn, hoặc cả hai.
 • Ít nhất một giáo viên giáo dục phổ thông nếu trẻ đang hoặc có thể đang ở trong môi trường giáo dục phổ thông.
 • Ít nhất một giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
 • Một đại diện khu học chánh: đủ tiêu chuẩn được cung cấp hoặc giám sát việc cung cấp giảng dạy chuyên biệt; am hiểu về chương trình giảng dạy phổ thông; và am hiểu về các nguồn lực của khu học chánh.
 • Cá nhân đã tiến hành thẩm định học sinh, hoặc một người am hiểu về thủ tục được sử dụng và kết quả, và đủ tiêu chuẩn để giải thích các hàm ý giảng dạy của kết quả.
 • Những người khác có kiến ​​thức hoặc chuyên môn cụ thể về học sinh, theo yêu cầu của phụ huynh/người giám hộ hoặc khu học chánh.
 • Học sinh, khi thích hợp.6

Tất cả các thành viên của nhóm IEP phải tham dự cuộc họp IEP. Khả năng của nhóm IEP để phát triển một IEP thích hợp có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu các thành viên nhóm IEP đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển IEP lại vắng mặt. Luật liên bang và tiểu bang cho phép phụ huynh và khu học chánh đồng ý bằng văn bản rằng thành viên nhóm IEP không cần tham dự.7 Nếu lĩnh vực chương trình giảng dạy hoặc các dịch vụ liên quan của thành viên nhóm IEP đang được sửa đổi, thành viên đó phải đệ trình văn bản đóng góp ý kiến để phát triển IEP trước cuộc họp IEP.8 Quý vị không cần phải đồng ý với việc vắng mặt.

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Nếu quý vị biết về việc vắng mặt trước, quý vị có thể liên hệ với quản trị viên giáo dục đặc biệt của khu học chánh bằng văn bản (qua email, và sau đó gọi điện thoại) để cho họ biết rằng quý vị có lo ngại. Quý vị có thể nói: “Tôi lo ngại rằng khả năng của nhóm IEP trong việc phát triển một IEP thích hợp cho con tôi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu [thành viên nhóm IEP] không có mặt.”
 2. Quý vị có thể chọn tiếp tục và tham dự cuộc họp IEP với những người có thể tham dự. Không đồng ý với bất kỳ phần nào của IEP yêu cầu ý kiến đóng góp từ thành viên nhóm IEP vắng mặt. Sau đó, quý vị có thể triệu tập lại cuộc họp khi tất cả các thành viên nhóm IEP có thể tham dự để hoàn thành việc phát triển IEP.
 3. Từ chối tiếp tục cuộc họp IEP nếu quý vị cảm thấy rằng việc phát triển IEP thích hợp không thể thực hiện được nếu không có thành viên nhóm IEP vắng mặt. Làm việc với nhóm IEP để lên lịch lại cuộc họp IEP vào thời gian khi tất cả thành viên nhóm cần thiết có thể tham dự.9

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu tham dự của thành viên nhóm IEP, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

3.   Khu học chánh tuyên bố: “Chúng tôi đã tiếp tục và tạo một IEP ‘dự thảo’ cho quý vị ký” HOẶC “Quý vị phải ký IEP trước khi rời cuộc họp này”.

Giải thích: Điều quan trọng cần nhớ là với tư cách phụ huynh/người giám hộ, quý vị là một thành viên bình đẳng của nhóm IEP. Không được quyết định điều gì nếu không có ý kiến ​​đóng góp của quý vị và nhóm IEP phải thảo luận đầy đủ với quý vị về nhu cầu của con quý vị. Nếu khu học chánh đến dự cuộc họp với một IEP "dự thảo", quý vị không cần phải ký vào đó. Quý vị có thể sử dụng “dự thảo” làm điểm bắt đầu để thảo luận tại cuộc họp IEP, nhưng không được quyết định điều gì nếu không có ý kiến ​​đóng góp của quý vị.10

Quý vị không cần phải ký IEP tại cuộc họp IEP. Quý vị có thể muốn mang theo một bản sao của IEP được đề xuất về nhà để đọc kỹ hơn và thảo luận với vợ/chồng, bạn koi, hoặc luật sư của mình. Không thay đổi được đề xuất nào có thể được thực hiện cho đến khi quý vị chấp thuận với IEP. Con quý vị sẽ vẫn đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt và được giữ nguyên bố trí hiện tại của cháu trong khi quý vị quyết định chấp thuận, chấp thuận một phần, hay hoàn toàn phản đối.11 Tuy nhiên, nếu quý vị không chấp thuận hoặc nộp đơn yêu cầu quá trình phù hợp trong một khoảng thời gian hợp lý thì khu học chánh có thể nộp đơn yêu cầu quá trình phù hợp. Trao đổi với các thành viên khác của nhóm IEP về thời gian quý vị sẽ cần để xem xét IEP được đề xuất.

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Nếu quý vị biết rằng khu học chánh đang có kế hoạch tạo ra dự thảo IEP trước, quý vị có thể yêu cầu (bằng văn bản) rằng khu học chánh gửi cho quý vị một bản sao dự thảo của họ mười ngày trước cuộc họp IEP để quý vị có thời gian xem xét tài liệu dự thảo và có thể chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về các khuyến nghị của khu học chánh trong dự thảo. Quý vị có thể nói, “Tôi hiểu khu học chánh đang tạo ra IEP dự thảo để chuẩn bị cho cuộc họp của chúng ta. Vui lòng gửi cho tôi một bản sao trước [ngày-mười ngày trước] để tôi có thể chuẩn bị để thảo luận về các khuyến nghị của khu học chánh.”
 2. Nếu quý vị đến cuộc họp IEP và khu học chánh trình cho quý vị một dự thảo, quý vị có thể nói, “Vì tôi không thể xem xét dự thảo này trước, và vì ý kiến ​​đóng góp của tôi với tư cách là thành viên nhóm IEP là cần thiết, chúng ta cùng hãy xem qua từng khuyến nghị trong dự thảo như một nhóm. Sau đó, chúng ta có thể kết hợp các phần của dự thảo IEP mà tất cả chúng ta đều đồng ý là cần thiết cho con tôi vào phiên bản IEP mà chúng ta viết ngày hôm nay.”
 3. Quý vị cũng có thể nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã có thể thảo luận hợp tác ngày hôm nay về các nhu cầu giáo dục của con tôi. Trước khi tôi ký IEP mà chúng ta soạn thảo hôm nay, tôi muốn được cung cấp một bản sao để tôi có thể mang về nhà và xem xét.”

Để biết thêm thông tin về việc ký IEP, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

Để biết thêm thông tin về vai trò của phụ huynh/người giám hộ trong cuộc họp IEP, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

4.   Khu học chánh tuyên bố: “Chúng ta không cần viết điều đó vào IEP, chúng ta sẽ chỉ nhắc nhở các giáo viên về điều chỉnh hoặc dịch vụ đó.”

Giải thích: Tuyên bố về tất cả chương trình giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho học sinh phải được đưa vào IEP.12Nếu một dịch vụ hoặc điều chỉnh không được viết vào phiên bản IEP mới nhất, dịch vụ hoặc điều chỉnh này không được pháp luật bắt buộc phải thực hiện. Ngay cả khi khu học chánh có ý tốt, các dịch vụ không được viết vào IEP có thể dễ dàng bị quên hoặc thông báo sai cho các giáo viên được giao nhiệm vụ thực hiện IEP. Nếu khu học chánh từ chối viết vào IEP một dịch vụ hoặc điều chỉnh đã được thống nhất, quý vị có thể tự viết mô tả về dịch vụ và yêu cầu đính kèm mô tả này vào IEP trước khi quý vị ký.

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Quý vị có thể nói: “Tôi rất vui vì chúng ta có thể đồng ý với tư cách là một nhóm rằng dịch vụ/điều chỉnh/mục tiêu này cần được đưa vào IEP của con tôi. Tôi muốn tiếp tục và viết nó vào IEP để đảm bảo rằng chúng ta không quên thực hiện dịch vụ này.”
 2. Quý vị có thể nói: “Tôi lo ngại rằng nếu dịch vụ này không được viết vào IEP thì khu học chánh sẽ không bắt buộc phải thực hiện. Tôi đang yêu cầu quý vị viết dịch vụ này vào IEP. Nếu quý vị không viết dịch vụ này vào IEP, tôi sẽ tự viết mô tả về dịch vụ sau cuộc họp và yêu cầu rằng mô tả này phải được đính kèm.”
 3. Quý vị có thể nói: “IEP này dựa trên nhu cầu riêng của con tôi và tôi tin rằng cháu cần dịch vụ này. Nếu quý vị không sẵn lòng đưa dịch vụ này vào IEP, tôi sẽ cần quý vị viết lý do tại sao."

Để biết thêm thông tin về thông tin bắt buộc liên quan đến các dịch vụ trong IEP, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

5.   Khu học chánh tuyên bố: “Con quý vị không đạt/không có thành tích ở mức thích đáng trong một kiểm tra chuẩn hóa, vì vậy cháu không đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt” HOẶC “Kỳ vọng của quý vị đối với con quý vị là quá cao; quý vị cần có những kỳ vọng thực tế hơn về tiến bộ của cháu."

Giải thích: Điểm số và điểm kiểm tra chuẩn hóa không xác định liệu học sinh có thể yêu cầu chương trình giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ liên quan không.13IDEA không yêu cầu thử và không đạt các chương trình khác trước khi đánh giá một trẻ bị nghi ngờ cần chương trình giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan. Hơn nữa, khuyết tật của trẻ có thể gây ra các vấn đề trong các lĩnh vực bên ngoài lĩnh vực học tập (chẳng hạn như khả năng vận động, ngôn ngữ diễn đạt, kỹ năng xã hội hoặc kỹ năng tự lực) mà có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Quay lại nói chuyện về lý do tại sao con quý vị cần những gì quý vị đang yêu cầu.

IDEA không chỉ yêu cầu con quý vị được tiếp cận với chương trình giáo dục mà còn phải có khả năng tiếp cận thích đáng với chương trình giáo dục.14 Điều này có nghĩa là học sinh thấy các mục tiêu đặt ra trong IEP của mình có tính thử thách một cách thích hợp và có thể đạt được những tiến bộ có ý nghĩa đối với những mục tiêu này.15 Có những kỳ vọng cao nhưng có thể đạt được đối với con quý vị có thể sẽ có lợi cho việc học tập và phát triển giáo dục của cháu.

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Quý vị có thể nói: “IDEA quy định rằng con tôi có quyền được đánh giá trong tất cả các lĩnh vực nghi ngờ bị khuyết tật. Tôi nghi ngờ rằng con tôi có thể bị khuyết tật trong và, có thể thuộc các nhóm hội đủ điều kiện này, và.” (Xem Sổ tay SERR của DRC  để biết các nhóm khuyết tật đủ tiêu chuẩn cho giáo dục đặc biệt.)
 2. Quý vị có thể nói: “Khi chúng ta đặt mục tiêu cho con tôi, hãy đảm bảo rằng các mục tiêu được cá nhân hóa và liên quan đến tiềm năng của cháu. Chúng ta nên đảm bảo rằng các mục tiêu có tính thử thách và ‘được tính toán hợp lý để giúp trẻ đạt được tiến bộ phù hợp với hoàn cảnh của trẻ.’”16
 3. Nếu quý vị không đồng ý với kết quả thẩm định hoặc phương pháp thẩm định của khu học chánh, quý vị có thể yêu cầu khu học chánh trả tiền cho một đánh giá giáo dục độc lập (IEE, independent educational evaluation).17Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản với Chuyên gia Chương trình của con mình và gửi một bản sao cho Giám đốc Giáo dục Đặc biệt của khu học chánh. Điều quan trọng là quý vị phải nêu yêu cầu của mình là do không đồng ý với thẩm định do khu học chánh thực hiện.

Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu IEE, hãy xem Sổ tay SERR của DRCẤn bản IEE của DRC .

Để biết thêm thông tin về quyết định của Tòa án trong Endrew F., hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

Để biết thêm thông tin về việc phát triển các mục tiêu IEP, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

6.   Khu học chánh tuyên bố: “Chúng tôi không tin rằng con quý vị sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ/thiết bị công nghệ hỗ trợ/điều chỉnh đó.”

Giải thích: Vì bất kỳ lý do gì, có thể là lo ngại về ngân sách hoặc thiếu đào tạo giáo viên, khu học chánh có thể phản đối một dịch vụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ, hoặc điều chỉnh cụ thể mà quý vị muốn viết vào IEP. Tuy nhiên, điều quan trọng duy nhất (và được luật pháp hỗ trợ) là con quý vị cần dịch vụ, thiết bị công nghệ hỗ trợ, hoặc điều chỉnh được yêu cầu để được hưởng lợi từ chương trình giáo dục của cháu.18 Nếu khu học chánh khăng khăng rằng học sinh sẽ không được hưởng lợi từ dịch vụ, điều chỉnh hoặc hỗ trợ đó, yêu cầu họ mô tả lý do cụ thể tại sao họ nghĩ như vậy. Nếu thực sự là con quý vị có thể không được hưởng lợi từ dịch vụ, điều chỉnh, hỗ trợ đó, hãy hỏi họ những lựa chọn thay thế mà họ sẽ đề xuất và thảo luận hợp tác về các lựa chọn cho con quý vị. Nếu lý do là điều gì đó không liên quan đến con quý vị (ngân sách, đào tạo), thì hãy nhắc nhở khu học chánh rằng theo luật đây không phải là lý do thích đáng để từ chối dịch vụ.

Phản hồi Có thể có của Quý vị đối với Khu học chánh:

 1. Quý vị có thể nói: “Quý vị có lý do gì để kết luận rằng con tôi không cần? Tôi muốn xem xét tài liệu hoặc đánh giá ủng hộ quyết định của quý vị.”
  1. Quý vị cũng có thể nói: “Tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp của quý vị; chúng ta có thể nói về các dịch vụ thay thế mà có thể giúp đạt được mục tiêu này không?”
  2. Quý vị cũng có thể nói: “Tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp của quý vị, nhưng đó không phải là lý do liên quan đến con tôi. Liệu chúng ta có nên viết điều này vào IEP như một thử nghiệm để xem nó có hiệu quả với con tôi không?"
 2. Đối với thiết bị công nghệ hỗ trợ, quý vị có thể nói: “Con tôi có được đào tạo về cách sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ không? Các giáo viên, trợ lý, hoặc các nhà cung cấp khác có được đào tạo về cách sử dụng thiết bị này với con tôi không?”
 3. Nếu quý vị không đồng ý với kết quả thẩm định hoặc phương pháp thẩm định của khu học chánh, quý vị có thể yêu cầu khu học chánh trả tiền cho một đánh giá giáo dục độc lập (IEE, independent educational evaluation).19Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản với Chuyên gia Chương trình của con mình và gửi một bản sao cho Giám đốc Giáo dục Đặc biệt của khu học chánh. Điều quan trọng là quý vị phải nêu yêu cầu của mình là do không đồng ý với thẩm định do khu học chánh thực hiện.

Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu IEE, hãy xem Sổ tay SERR của DRCẤn bản IEE của DRC.

Để biết thêm thông tin về công nghệ hỗ trợ, hãy xem Sổ tay SERR của DRC.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 • 1. 34 C.F.R. Mục 300.101(a).
 • 2. 20 U.S.C. Mục 1401(9); 34 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) Mục 104.33(c)(1) & 300.105.
 • 3. Cal. Ed. Bộ luật Mục 56505(i).
 • 4. Cal. Ed. Bộ luật Mục 56505(i), 34 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations). Mục 300.103(c).
 • 5. 20 U.S.C. Mục 1414 (d)(3)(A).
 • 6. 34 C.F.R. Mục 300.321(a); Cal. Ed. Bộ luật Mục 56341(b) & (e).
 • 7. 20 U.S.C. Mục 1414 (d)(1)(c).
 • 8. 34 C.F.R. Mục 300.321(e)(1) và (2); Cal. Ed. Bộ luật Mục 56341(f) & (g).
 • 9. 34 C.F.R. Mục 300.322; Cal. Ed. Bộ luật Mục 56341.5.
 • 10. 34 C.F.R. Mục 300.322.
 • 11. Cal. Ed. Bộ luật Mục 56346.
 • 12. 20 U.S.C. Mục 1414 (d)(1)(A)(i)(IV).
 • 13. 34 C.F.R. Mục 300.304(b)(2) và 300.304(c)(2).
 • 14. 20 U.S.C. Mục 1414 (d)(1)(A)(i)(II)(aa).
 • 15. Xem Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist., 137 S. Ct. 988 (2017).
 • 16. Endrew F., 137 S. Ct. ở trang 999.
 • 17. Cal. Ed. Bộ luật Mục 56329(b).
 • 18. 20 U.S.C. Mục 1414 (d)(3)(A).
 • 19. Cal. Ed. Bộ luật Mục 56329(b).