Cov Lus Qhia Ntawm Hauv Paus Tsev Kawm rau Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas thiab Cov Lus Teb Ua Tau Rau Niam Txiv/Tus Saib Xyuas rau Cov Lus Qhia Ntawm Hauv Paus Tsev Kawm

Publications
#7170.09

Cov Lus Qhia Ntawm Hauv Paus Tsev Kawm rau Cov Niam Txiv/Cov Saib Xyuas thiab Cov Lus Teb Ua Tau Rau Niam Txiv/Tus Saib Xyuas rau Cov Lus Qhia Ntawm Hauv Paus Tsev Kawm

Cov tsev kawm ntawv cov cheeb tsam ua cov lus tshaj tawm uas yuav tsis lees paub lossis ncua koj tus menyuam txoj cai rau kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pabcuam cuam tshuam. Cov peev txheej no muaj cov lus hais uas cov cheeb tsam tsev kawm ua rau niam txiv/tus saib xyuas. Yog tias koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam hais ib nqe lus zoo rau koj, peb tau muab cov ntsiab lus luv luv ntawm txoj cai lij choj thiab cov lus teb uas koj tuaj yeem hais rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv.

1.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Peb tsis muaj nyiaj txaus los mus pab peev lossis tsis muaj neeg ua haujlwm [tsim nyog] txaus los muab qhov kev pabcuam ntawd, tsis muaj cov cuab yeej siv thev naus laus ntsis pab, lossis kev pab ua kom yooj yim.” LOSSIS "Peb tsis muaj nyiaj txaus los mus nqis peev rau tus neeg ua haujlwm ntawd.”

Lus piav qhia: Tej zaum nws yuav muaj tseeb tias lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv muaj cov peev nyiaj nruj, txawm li cas los xij, lub Hauv Paus Tsev Kawm Ntawv tseem yuav tsum tau muab kev kawm ntawm tsoom fwv pub dawb (FAPE, free appropriate public education) rau koj tus tub ntxhais kawm.1  Yog tias koj tus tub ntxhais kawm tsim nyog muaj kev pabcuam tsi ntsees, khoom siv thev naus laus ntsis, lossis lwm yam kev ppab ua kom yooj yim txhawm rau nkag mus rau lawv txoj kev kawm, tom qab ntawd lub Hauv Paus Tsev Kawm yuav tsum muab qhov ntawd los ua ib feem ntawm koj tus menyuam qhov FAPE.2 Tus nqi tsis yog lub paus ntsis uas siv tau los mus tsis lees txais FAPE.3

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Koj tuaj yeem hais tias: “Kuv tus tub ntxhais kawm xav tau qhov no [kev pabcuam, thev naus laus ntsis pabcuam, lossis lwm yam kev pab ua kom yooj yim] txhawm rau nkag mus rau lawv txoj kev kawm. Kuv nkag siab hais tias cov nyiaj peev siv yuav nruj, tab sis txoj caij lijchoj hauv xeev thiab tsoomfwv xav kom cov hauv paus tsev kawm ntawv muab kev pabcuam kev kawm raws li kev xav tau ntawm tus tub ntxhais kawm, tsis yog raws li tus nqi.”4
 2. Koj tuaj yeem hais tias: “Cov kev pabcuam uas peb sau rau hauv IEP yuav tsum yog raws li qhov kuv tus menyuam xav tau txhawm rau nkag mus thiab ua kom lawv txoj kev kawm mus tau zoo, tsis yog nyob ntawm qhov tus nqi raug npaum li cas.”5
 3. Koj uj tseem tuaj yeem hais tau tias: “Tam li ib leej niam txiv, kuv yuav tsum tau tawm tswv yim txog cov kev xav tau fab kev kawm ntawm kuv tus menyuam. Nws yog lub luag haujlwm ntawm lub hauv paus tsev kawm ntawv los mus txheeb xyuas cov peev nyiaj kom tau raws li cov kev xav tau ntawd.”

Yog xav paub ntau ntxiv txog lub hauv paus tsev kawm ntawv qhov kev yuav tsum muaj los mus muas cuab yeej rau tus tub ntxhais kawm qhov IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

2.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Tus kws qhia kev kawm txhua yam/tus kws qhia ntawv tshwj xeeb/tus kws saib xyuas kev soj ntsuam/tus tswj tuav uas cuam tshuam txog tsis tuaj yeem nyob ntawm no nyob rau hnub no" LOSSIS "Kuv tsis txais kev tso cai los mus txiav txim siab rau qhov ntawd.”

Lus piav qhia: Txoj cai lij choj ntawm tsoomfwv thiab lub xeev xav kom pab pawg IEP muaj xws li:

 • Ib leeg twg los yog ob leeg tib si ntawm tus me nyuam leej niam thiab txiv, tus neeg sawv cev xaiv los ntawm niam thiab txiv, los yog ob leeg tib si.
 • Yam tsawg kawg yog ib tus kws qhia kev kawm txhua yam yog tias tus menyuam, lossis tej zaum yuav yog, nyob rau hauv ib puag ncig kev kawm txhua yam.
 • Yam tsawg kawg yog ib tus kws qhia ntawv tshwj xeeb lossis tus neeg muab kev pabcuam.
 • Ib tug neeg sawv cev hauv tsev kawm ntawv uas yog: tus muaj kev tsim nyog los muab lossis saib xyuas cov kev qhia ntawv tshwj xeeb; paub txog cov hom kawm txhua yam; thiab paub txog cov peev txheej ntawm lub hauv paus tsev kawm.
 • Tus neeg uas tau ua qhov kev ntsuam xyuas ntawm tus tub ntxhais kawm, lossis ib tus neeg paub txog cov txheej txheem uas muab siv rau thiab cov txiaj ntsig, thiab muaj qhov tsim nyog los mus txhais cov kev cuam tshuam fab kev qhia ntawv ntawm cov txiaj ntsig.
 • Lwm cov neeg uas muaj kev txawj ntse tshwj xeeb lossis kev paub txog tus tub ntxhais kawm, ntawm niam txiv/tus saib xyuas lossis lub hauv paus tsev kawm qhov kev thov.
 • Tus tub ntxhais kawm, thaum tsim nyog.6

Txhua tus tswv cuab ntawm pab pawg IEP yuav tsum tuaj koom lub rooj sib tham IEP. Lub peev xwm ntawm pab pawg IEP los mus tsim ib lub IEP uas tsim nyog uas tej zaum yuav raug cuam tshuam loj heev yog tias pab pawg neeg IEP uas tseem ceeb rau qhov kev txhim kho IEP tsis tuaj koom. Tsoom fwv thiab lub xeev txoj cai lij choj tso cai rau niam txiv thiab hauv paus tsev kawm sau ntawv pom zoo tias ib tus tswv cuab hauv pab pawg IEP tsis tas yuav tuaj koom.7 Yog tias tus tswv cuab ntawm pab pawg IEP li cheeb tsam kev kawm lossis cov kev pab cuam uas cuam tshuam txog tab tom raug muab hloov kho, tus tswv cuab ntawd yuav tsum sau ntawv xa mus rau hauv qhov kev txhim kho ntawm IEP ua ntej yuav txog lub rooj sib tham IEP.8 Koj tsis tas yuav pom zoo rau qhov kev tsis tuaj koom.

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Yog tias koj paub txog qhov tsis tuaj koom ua ntej lub sij hawm los txog, koj tuaj yeem sau ntawv tiv tauj koj tus neeg saib xyuas kev kawm tshwj xeeb hauv lub hauv paus tsev kawm (los ntawm email, thiab soj qab nrog kev hu xov tooj) txhawm rau qhia rau lawv paub tias koj muaj kev txhawj xeeb. Koj tuaj yeem hais tias: “Kuv txhawj xeeb tias lub peev xwm ntawm pab pawg IEP los mus tsim ib qho IEP tsim nyog rau kuv tus tub ntxhais kawm yuav raug cuam tshuam loj heev yog tias [Tus tswv cuam pab pawg IEP] tsis nyob rau ntawd.”
 2. Koj tuaj yeem xaiv qhov ua mus ntxiv thiab muaj lub rooj sib tham IEP nrog cov uas tuaj yeem tuaj koom. Tsis txhob pom zoo rau ib feem twg ntawm qhov IEP uas yuav tsum muaj cov tswv yim los ntawm tus tswv cuab pab pawg IEP uas tsis nyob rau ntawd. Tom qab ntawd, koj tuaj yeem rov thov dua lub rooj sib tham thaum txhua tus tswv cuab hauv pab pawg IEP tuaj yeem tuaj koom ua kom tiav qhov kev tsim qhov IEP ntawd.
 3. Tsis lees mus txuas ntxiv lub rooj sib tham IEP yog tias koj xav tias qhov kev txhim kho uas tsim nyog ntawm IEP tsis tuaj yeem ua tau yog tias tsis muaj tus tswv cuab ntawm pab pawg IEP uas tsis tuaj koom. Ua haujlwm nrog pab pawg IEP txhawm rau rov teem sijhawm rau lub rooj sib tham IEP rau lub sijhawm uas txhua tus tswv cuab ntawm pab pawg uas yuav tsum muaj tuaj yeem koom tau.9

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov kev tseev kom muaj rau kev nkag koom ntawm tswv cuab pab pawg IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

3.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Peb tau ua mus ntxiv thiab tau tsim ib tsab IEP ‘tsim qauv’ cia rau koj kos npe" LOSSIS "Koj yuav tsum kos npe rau qhov IEP ua ntej koj tawm hauv lub rooj sib tham no mus.”

Lus piav qhia: Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias, tam li yog ib leej niam txiv/tus saib xyuas, koj yog ib tug tswv cuab sib npaug zos ntawm pab pawg IEP. Yuav tsum tsis txhob txiav txim siab ib yam dab tsi yam tsis muaj koj cov lus tawm tswv yim, thiab pab pawg IEP yuav tsum muaj kev sib tham tag nrho nrog koj txog koj tus menyuam cov kev tsim nyog muaj. Yog hais tias lub hauv paus tsev kawm qhia txog lub rooj sib tham nrog lub IEP "tsim qauv", koj tsis tas yuav kos npe rau nws. Koj tuaj yeem siv tus "tsim qauv" los ua qhov pib rau kev sib tham ntawm lub rooj sib tham IEP, tab sis tsis muaj dab tsi yuav tsum tsis txhob txiav txim siab dab tsi yam tsis muaj koj cov lus tawm tswv yim.10

Koj tsis tas yuav kos npe rau qhov IEP ntawm lub rooj sib tham IEP. Tej zaum koj kuj yuav xav nqa ib daim luam qauv ntawm qhov IEP ntawd mus tsev nrog koj txhawm rau nyeem tseeb dua thiab txhawm rau sib tham nrog koj tus txij nkawm, tus khub, lossis tus kws lij choj. Tsis muaj ib qho kev hloov pauv uas tau hais tseg yuav tuaj yeem siv tau kom txog thaum koj pom zoo rau qhov IEP. Koj tus menyuam kawm ntawv tseem yuav tsim nyog tau txais kev pabcuam kev kawm tshwj xeeb thiab nyob hauv lawv qhov chaw tam sim no thaum koj txiav txim siab seb puas yuav tso cai, pom zoo ib feem, lossis tsis pom zoo tag nrho.11 Li cas losxij, yog tias koj tsis pom zoo lossis ua ntaub ntawv rau cov txheej txheem raws sijhawm nyob rau lub sijhawm tsim nyog, ces lub hauv paus tsev kawm tej zaum kuj yuav ua ntaub ntawv rau tus txheej txheem raws sij hawm. Tham nrog lwm cov tswv cuab hauv pab pawg IEP txog ntawm lub sijhawm koj yuav tsum tau ntsuam xyuas qhov IEP uas tau hais tseg.

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Yog koj paub tias lub hauv paus tsev kawm tab tom npaj tsim qhov IEP tsim qauv ua ntej, koj tuaj yeem thov tau (ua ntaub ntawv zias) hais kom lub hauv paus tsev kawm xa ib tsab luam qauv ntawm lawv daim qauv rau koj kaum hnub ua ntej lub rooj sib tham IEP kom koj muaj sijhawm los mus ntsuam xyuas cov ntaub ntawv tsim qauv no thiab tuaj yeem npaj los tham txog lub hauv paus tsev kawm cov lus pom zoo hauv tsab tsim qauv. Koj tuaj yeem hais tias, “Kuv nkag siab tias lub hauv paus tsev kawm tab tom tsim qhov IEP tsim qauv los npaj rau peb lub rooj sib tham. Thov xa ib tsab luam qauv rau kuv ua ntej [10 hnub ua ntej] kom kuv thiaj li npaj tau los tham txog lub hauv paus tsev kawm cov lus pom zoo.”
 2. Yog tias koj tuaj txog ntawm lub rooj sib tham IEP thiab lub hauv paus tsev kawm nthuav qhia koj nrog tsab tsim qauv, koj tuaj yeem hais tias, "Vim tias kuv tsis tuaj yeem ntsuam xyuas tsab tsim qauv no ua ntej lub sij hawm los txog, thiab vim tias kuv cov lus pom zoo los ua ib tug tswv cuab ntawm pab pawg IEP yog yam yuav tsum muaj, peb yuav tsum taug kev los ntawm txhua qhov kev pom zoo hauv tsab tsim qauv ua ib pab pawg. Tom qab ntawd, peb tuaj yeem suav cov ntu ntawm tsab IEP tsim qauv uas peb txhua tus pom zoo yog qhov xav tau rau kuv tus tub ntxhais rau hauv tsab IEP uas peb sau hnub no."
 3. Koj uj tseem tuaj yeem hais tau tias: "Kuv zoo siab tias peb muaj peev xwm muaj tau ib qhov kev sib tham txog kev sib koom tes niaj hnub no txog kev tsim nyog muaj fab kev kawm ntawm kuv tus menyuam. Ua ntej kuv kos npe rau tsab IEP uas peb tau sau hnub no, kuv xav muab ib daim luam qauv uas kuv tuaj yeem nqa mus tsev thiab rov ntsuam xyuas tau."

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev kos npe rau cov IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

Yog xav paub ntau ntxiv txog lub luag haujlwm ntawm leej niam txiv/tus saib xyuas hauv lub rooj sib tham IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

4.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Peb tsis tas yuav sau qhov ntawd rau hauv IEP, peb tsuas yog qhia cov kws qhia ntawv txog qhov kev pab ua kom yooj yim lossis kev pabcuam ntawd.”

Lus piav qhia: Ib nqe lus hais txog tag nrho cov kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pabcuam cuam tshuam uas yuav muab rau tus tub ntxhais kawm yuav tsum muab xam nkag rau hauv IEP.12Yog tias tsis muaj kev pabcuam lossis kev pabcuam tsis tau sau rau hauv tsab IEP tom qab kawg nkaus, qhov kev pabcuam lossis kev pab ua kom yooj yim tsis tas yuav tsum tau ua raws li txoj cai. Txawm hais tias lub hauv paus tsev kawm cov hom phiaj yog qhov zoo, cov kev pabcuam uas tsis tau sau cia tuaj yeem hnov qab tau yam yooj yim lossis sib txuas lus yuam kev rau cov kws qhia ntawv uas tau ua raws li IEP. Yog hais tias lub cheeb tsam tsis kam sau rau hauv ib qho kev pabcuam lossis kev pab ua kom yooj yim uas pom zoo lawm, koj tuaj yeem sau ib cov lus piav qhia txog kev pabcuam los ntawm koj tus kheej thiab thov kom muab nws tso nrog tsab IEP ua ntej koj kos npe rau.

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Koj tuaj yeem hais tias: “Kuv zoo siab tias peb tuaj yeem pom zoo ua ib pab neeg uas qhov kev pabcuam/kev pab ua kom yooj yim/lub hom phiaj no yuav tsum muab xam nkag rau hauv kuv tus tub ntxhais kawm tsab IEP. Kuv xav ua mus ntxiv thiab sau nkag rau hauv IEP kom ntseeg tau tias peb tsis txhob hnov ​​​​qab siv qhov kev pabcuam no.”
 2. Koj tuaj yeem hais tias: “Kuv txhawj xeeb tias yog qhov kev pabcuam tsis raug muab sau tseg, ces lub hauv paus tsev kawm yuav tsis raug yuam kom siv nws. Kuv tab tom thov kom koj muab sau cia. Yog tias koj yuav tsis sau qhov kev pabcuam nkag rau hauv tsab IEP, kuv yuav sau cov lus piav qhia txog qhov kev pabcuam los ntawm kuv tus kheej tom qab lub rooj sib tham thiab hais kom muab nws tso nrog ua ke.”
 3. Koj tuaj yeem hais tias: “Tsab IEP no raug ua raws li kuv tus menyuam cov kev xav tau tshwj xeeb, thiab kuv ntseeg tias lawv xav tau qhov kev pabcuam no. Yog tias koj tsis xav xam qhov kev pabcuam no nkag rau hauv IEP, kuv yuav xav kom koj sau cov laj thawj hais tias vim li cas.”

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov xov xwm uas xav tau hais txog cov kev pabcuam hauv IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

5.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Koj tus menyuam tsis yog ua tsis tiav/ua tiav nyob rau qib txaus ntawm ib qhov kev xeem raws qauv, yog li ntawd nws thiaj li tsis tsim nyog tau txais kev pabcuam kev kawm tshwj xeeb” LOSSIS “Koj qhov kev cia siab rau koj tus menyuam siab dhau lawm; koj yuav tsum muaj kev cia siab tiag tiag rau lawv txoj kev vam meej.”

Lus piav qhia: Cov qhab nia xeem raws qauv thiab qib tsis txiav txim tau hais tias seb tus tub ntxhais kawm puas yuav xav tau kev kawm tshwj xeeb lossis cov kev pabcuam uas cuam tshuam txog.13 Lub IDEA tsis tas yuav sim thiab ua tsis tau raws li lwm cov phiajxwm ua ntej yuav ntaus nqi rau tus menyuam uas xav tseg tias xav tau kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pabcuam uas cuam tshuam txog. Dhau ntawd, tus me nyuam qhov kev tsis taus tuaj yeem ua rau muaj teeb meem hauv thaj chaw sab nraud ntawm tej kev kawm (xws li kev txav mus los, kev hais lus tawm tswv yim, kev txawj sib raug zoo, lossis kev txawj pab tus kheej), uas yuav cuam tshuam rau tus tub ntxhais kawm lub peev xwm nkag mus rau lawv txoj kev kawm. Coj qhov kev sib tham rov qab mus rau qhov vim li cas koj tus menyuam ho xav tau yam uas koj tab tom thov txog.

Lub IDEA tsis yog hais tias xav kom koj tus tub ntxhais kawm tsis tau nkag mus rau lawv txoj kev kawm xwb, tab sis lawv tseem muaj txoj hau kev uas muaj txiaj ntsim rau lawv txoj kev kawm thiab.14 Qhov no txhais tau hais tias tus tub ntxhais kawm tau raug sib tw yam tsim nyog los ntawm cov hom phiaj tau teev tseg hauv lawv qhov IEP thiab lawv muaj peev xwm tsim kev vam meej uas muaj txiaj ntsig zoo rau cov hom phiaj no.15 Kev muaj kev cia siab uas siab, tseem ua tau, rau koj tus tub ntxhais kawm yuav muaj txiaj ntsig zoo rau lawv txoj kev kawm thiab kev loj hlob ntawm kev kawm.

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Koj tuaj yeem hais tias: “Lub IDEA qhia tias kuv tus tub ntxhais kawm muaj ib txoj cai rau kev ntsuam xyuas hauv txhua qhov chaw uas xav tias muaj kev tsis taus. Kuv xav tias kuv tus tub ntxhais kawm yuav muaj kev tsis taus hauv thiab, uas tuaj yeem poob rau hauv cov hom kev tsim nyog tau txais no,  thiab     .” (Saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR  rau cov kev tsis taus uas tsim nyog rau kev kawm tshwj xeeb.)
 2. Koj tuaj yeem hais tias: “Thaum peb teev cov hom phiaj rau kuv tus tub ntxhais kawm, cia peb xyuas kom meej tias cov hom phiaj yog cov rau ib leeg zus thiab cuam tshuam rau lawv lub peev xwm. Peb yuav tsum xyuas kom meej tias cov hom phiaj nyuaj thiab ‘xam tau raws paus ntsis los ua kom tus menyuam ua tau zoo tsim nyog raws li tus menyuam qhov zwj ceeb.’”16
 3. Yog tias koj tsis pom zoo nrog lub hauv paus tsev kawm cov txiaj ntsig kev ntsuam xyuas lossis cov txheej txheem ntawm kev ntsuam xyuas, koj tuaj yeem hais kom lub hauv paus tsev kawm them nyiaj rau qhov kev ntsuam xyuas kev kawm ywj pheej (IEE, independent educational evaluation).17 Koj yuav tsum sau koj daim ntawv thov mus rau koj tus tub ntxhais kawm tus Kws Saib Xyuas Phiajxwm thiab xa ib daim luam qauv mus rau lub Hauv Paus Tsev Kawm tus Thawj Tswj Kev Kawm Tshwj Xeeb. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj ntos koj qhov kev thov raws li qhov tsis pom zoo nrog qhov kev ntsuam xyuas uas ua tiav los ntawm lub hauv paus tsev kawm.

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev thov txog ib qhov IEE, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR thiab DRC Kev Tshaj Tawm IEE.

Yog xav paub ntau ntxiv txog Lub Tsev Hais Plaub qhov kev txiav txim hauv Endrew F., saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev tsim cov hom phiaj IEP, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

6.   Lub Hauv Paus Tsev Kawm hais tias: “Peb tsis ntseeg tias koj tus menyuam yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov kev pabcuam/thev naus laus ntsis pabcuam/kev pab ua kom yooj yim ntawd.”

Lus piav qhia: Ntawm ib lub paus ntsis twg, txawm hais tias nws muaj kev txhawj xeeb txog nyiaj txiag lossis tsis muaj kev cob qhia kws qhia ntawv, lub hauv paus tsev kawm kuj yuav thawb rov qab rau ib qho kev pabcuam tshwj xeeb, cuab yeej siv thev naus laus ntsis pabcuam, lossis kev pab ua kom yooj yim uas koj xav sau nkag rau hauv IEP. Txawm li cas los xij, tsuas muaj tib qho teeb meem xwb (thiab yam uas txoj cai lij choj txhawb nqa) qhov ntawd yog koj tus tub ntxhais kawm xav tau qhov kev pabcuam uas thov txog, cuab yeej siv thev naus laus ntsis pabcuam, lossis kev pab ua kom yooj yim txhawm rau ua kom tau txais txiaj ntsig los ntawm lawv txoj kev kawm.18 Yog lub hauv paus tsev kawm hais tias koj tus tub ntxhais kawm yuav tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov kev pabcuam, kev pab ua kom yooj yim lossis kev txhawb nqa, thov kom lawv piav qhia cov paus ntsis tshwj xeeb hais tias vim li cas lawv xav li ntawd. Yog tias nws muaj tseeb hais tias koj tus tub ntxhais kawm yuav tsis tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov kev pabcuam, kev pab ua kom yooj yim, kev txhawb nqa, nug lawv seb lawv muaj lwm txoj kev xaiv li cas thiab muaj kev sib tham txog cov kev xaiv rau koj tus tub ntxhais kawm. Yog tias lub paus ntsis yog ib yam dab tsi uas tsis tas yuav ua dab tsi rau koj tus tub ntxhais kawm (nyiaj npaj siv, kev cob qhia), ces nco ntsoov ceeb toom lub hauv paus tsev kawm tias cov no tsis muaj paus ntsis txaus rau kev tsis lees txais qhov kev pabcuam raws li txoj cai.

Koj Cov Lus Teb Ua Tau rau lub Hauv Paus Tsev Kawm:

 1. Koj tuaj yeem hais tias: “Dab tsi yog koj cov paus ntsis rau qhov xaus tias kuv tus tub ntxhais kawm tsis tsim nyog muaj  ? Kuv xav ntsuam xyuas cov ntaub ntawv los yog cov kev ntsuam xyuas uas txhawb nqa koj qhov kev txiav txim.”
  1. Koj uj tseem tuaj yeem hais tau tias: “Kuv muaj lus ua tsaug rau koj qhov kev tawm tswv yim; peb tuaj yeem tham txog lwm cov kev pabcuam uas yuav pab ua kom tiav lub hom phiaj no?”
  2. Koj uj tseem tuaj yeem hais tau tias: “Kuv muaj lus ua tsaug rau koj qhov kev tawm tswv yim, tab sis qhov ntawd tsis yog lub paus ntsis uas yuav tau ua rau kuv tus tub ntxhais kawm. Saib seb zoo li cas yog tias peb sau qhov no rau hauv ib qho kev sim kom pom tias seb nws puas siv tau rau kuv tus tub ntxhais kawm?”
 2. Hais txog cov cuab yeej siv thev naus laus ntsis pab cuam, koj tuaj yeem hais tias: “Kuv tus tub ntxhais kawm puas tau txais ib qhov kev cob qhia txog kev siv cuab yeej siv thev naus laus ntsis pabcuam? Cov kws qhia ntawv, cov neeg pab, lossis lwm cov neeg muab kev pabcuam puas tau txais kev cob qhia txog kev siv cov cuab yeej no nrog kuv tus menyuam?”
 3. Yog tias koj tsis pom zoo nrog lub hauv paus tsev kawm cov txiaj ntsig kev ntsuam xyuas lossis cov txheej txheem ntawm kev ntsuam xyuas, koj tuaj yeem hais kom lub hauv paus tsev kawm them nyiaj rau qhov kev ntsuam xyuas kev kawm ywj pheej (IEE, independent educational evaluation).19 Koj yuav tsum sau koj daim ntawv thov mus rau koj tus tub ntxhais kawm tus Kws Saib Xyuas Phiajxwm thiab xa ib daim luam qauv mus rau lub Hauv Paus Tsev Kawm tus Thawj Tswj Kev Kawm Tshwj Xeeb. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj ntos koj qhov kev thov raws li qhov tsis pom zoo nrog qhov kev ntsuam xyuas uas ua tiav los ntawm lub hauv paus tsev kawm.

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev thov txog ib qhov IEE, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR thiab DRCs Kev Tshaj Tawm IEE.

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev thev naus laus ntsis pabcuam, saib DRC Phau Ntawv Qhia SERR.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. 34 C.F.R. Tshooj 300.101(a).
 • 2. 20 U.S.C. Tshooj 1401(9); 34 Txoj Cai Ntawm Cov Cai Qhuab Hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) Secs. 104.33(c)(1) & 300.105.
 • 3. Cal. Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56505(i).
 • 4. Cal. Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56505(i), 34 Txoj Cai Ntawm Cov Cai Qhuab Hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations. Tshooj 300.103(c).
 • 5. 20 U.S.C. Tshooj 1414 (d)(3)(A).
 • 6. 34 C.F.R. Tshooj 300.321(a); California Txoj Cai Txoj Cai Tshooj 56341(b) & (e).
 • 7. 20 U.S.C. Tshooj 1414 (d)(1)(c).
 • 8. 34 C.F.R. Secs. 300.321(e)(1) thiab (2); California Txoj Cai Txoj Cai Tshooj 56341(f) & (g).
 • 9. 34 C.F.R. Tshooj 300.322; California Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56341.5.
 • 10. 34 C.F.R. Tshooj 300.322.
 • 11. Cal. Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56346.
 • 12. 20 U.S.C. Tshooj 1414 (d)(1)(A)(i)(IV).
 • 13. 34 C.F.R. Secs. 300.304(b)(2) and 300.304(c)(2).
 • 14. 20 U.S.C. Tshooj 1414 (d)(1)(A)(i)(II)(aa).
 • 15. Saib Endrew F. v. Douglas Cnty. Hauv Paus Tsev Kawm, 137 S. Ct. 988 (2017).
 • 16. Endrew F., 137 S. Ct. ntawm 999.
 • 17. California Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56329(b).
 • 18. 20 U.S.C. Tshooj 1414 (d)(3)(A).
 • 19. Cal. Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56329(b).