សេចក្តីថ្លែងទូទៅចំពោះឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល និងអ្នកដែលអាចជាឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីថ្លែងទូទៅរបស់ឌីស្ទ្រិក

Publications
#7170.06

សេចក្តីថ្លែងទូទៅចំពោះឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល និងអ្នកដែលអាចជាឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីថ្លែងទូទៅរបស់ឌីស្ទ្រិក

ស្រុកសាលាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអាចបដិសេធ ឬពន្យារពេលសិទ្ធិរបស់កូនអ្នកក្នុងការអប់រំពិសេស និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ។ ធនធាននេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅដែលសាលាស្រុកធ្វើចំពោះឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល។ ប្រសិនបើសាលារបស់កូនអ្នកនិយាយពាក្យធម្មតាមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទូទៅទាំងនេះទៅកាន់អ្នក យើងបានផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗនៃច្បាប់ និងការឆ្លើយតបដែលអាចកើតមាន ដែលអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់សាលាស្រុក។

1.   ឌីស្ទ្រិក​បាននិយាយថា ៖ “យើងខ្ញុំមិនមាន​ប្រាក់គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់ចេញការចំណាយ ឬយើង​ខ្ញុំមិនមាន​បុគ្គលិក [មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់] សម្រាប់ផ្តល់​ជូនសេវា, ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជា​សម្រាប់ជំនួយ ឬការ​សម្រួលទាំងនោះបានឡើយ” ។ ឬក៏ “យើង​ខ្ញុំ​មិន​មាន​ថវិកា​គ្រប់​គ្រាន់ សម្រាប់ចំណាយ​ចំពោះបុគ្គលិកនោះឡើយ” ។

ការពន្យល់ ៖ វាអាច​ជាការពិតដែលថា ឌីស្ទ្រិក មានថវិកាស្តួចស្តើង តែទោះជា​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ ឌីស្ទ្រិកនៅតែត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យកូន​របស់អ្នក​នូវ​ការអប់រំសាធារណៈដែលមានភាពសមរម្យ និងមិន​អស់ប្រាក់ (FAPE, free appropriate public education) ។1 បើកូនអ្នក​ត្រូវ​ទទួលបាន​សេវា, ឧបករណ៍ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជា ឬការ​សម្រួល​ផ្សេងទៀត ដើម្បីអាច​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំរបស់ពួកគេ នៅពេលនោះ​ ឌីស្ទ្រិក​ត្រូវ​តែផ្តល់​ជូន​អ្វីៗទាំងនោះ សម្រាប់​ជាផ្នែកមួយនៃ FAPE របស់កូនអ្នក ។2 តម្លៃមិនមែនជា​មូលហេតុ​ត្រមឹ​ត្រូវ​ចំពោះការ​បដិសេធមិនព្រមផ្តល់ FAPE ដល់​កូនអ្នក​ឡើយ ។3

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “កូន​របស់ខ្ញុំត្រូវទទួល​បាន [សេវា, ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ, ឬការ​សម្រួល] ទើបអាច​ចូលរៀន​ជាមួយក្មេងដទៃបាន ។ ខ្ញុំក៏ដឹង​ដែរថា ឌីស្ទ្រិកប្រហែលជា​មាន​ថវិកាក្នុង​កម្រិត​ស្តួច​ស្តើង តែច្បាប់រដ្ឋ និងច្បាប់សហព័ន្ធ តម្រូវឲ្យ​ស្គូលឌីស្ទ្រិក ត្រូវ​ផ្តល់​ជូនសេវា​អប់រំ ដោយយោងតាម​តម្រូវការ​ផ្នែក​អប់​រំរបស់សិស្ស គឺមិនមែនសំអាងលើតម្លៃចំពោះ​ការ​ចំណាយឡើយ” ។4
 2. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “សេវាទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​សរសេរចូលក្នុង IEP គឺត្រូវ​តែសំអាងលើអ្វីដែលកូន​របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ ដើម្បីជួយគាត់​ឲ្យអាចចូលរៀនបាន និងមានការរីកចម្រើនចំពោះការ​សិក្សារបស់គាត់ គឺមិនមែនសរសរចូល ដោយគិតអំពីតម្លៃនៃសេវាទាំងនោះឡើយ” ។5
 3. អ្នក​ក៏អាច​និយាយផងដែរថា ៖ “ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុកម្តាយគេ ខ្ញុំ​ត្រូវតែធ្វើ​ការ​តស៊ូមតិអំពីតម្រូវការ​ផ្នែកអប់រំសម្រាប់​កូន​របស់ខ្ញុំ ។ វាគឺជាការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់ស្គូលឌីស្ទ្រិក ចំពោះថវិកា សម្រាប់ចំណាយដើម្បីជួយឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំទទួលបាននូវ​តម្រូវការ​ទាំងនោះ” ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​ភាពតម្រូវ​របស់​ស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ដើម្បីជៀវ​ឧបករណ៍សម្រាប់​សិស្ស IEP សូមអាន សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

2.   ឌីស្ទ្រិក​បាននិយាយថា ៖ “គ្រូអប់​រំចំណេះទូទៅ/គ្រូអប់រំពិសេស/អ្នក​ផ្តល់​ការ​វាយតម្លៃ/រដ្ឋបាល​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ មិនអាច​មានវត្តមាន​នៅទីនេះទេថ្ងៃនេះ” ឬ “ខ្ញុំមិនមាន​អំណាចសម្រាប់​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេចឡើយ” ។

ការពន្យល់ ៖ ច្បាប់​សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ តម្រូវឲ្យក្រុម IEP ប្រកប​ៅទដោយ​សមាសភាព ៖

 • ឪពុក, ម្តាយ ឬទាំងឪពុកនិងម្តាយរបស់សិស្ស, អ្នក​តំណាងដែល​ឪពុកម្តាយក្មេង​ជាអ្នក​ជ្រើស​រើស, ឬអ្នកទាំងពីរនេះ ។
 • យ៉ាងហោចណាស់​ត្រូវមាន​គ្រូអប់រំចំណេះទូទៅម្នាក់ ជាសមាជិកដែរ ក្នុងករណីដែលក្មេងនោះ ឬបើសិនជាក្មេងនោះជាសិស្សរៀននៅក្នុង​សាលារៀន​​អប់រំចំណេះទូទៅ ។
 • យ៉ាងហោចណាស់​មានគ្រូអប់រំពិសេស ឬអ្នក​ផ្តល់​សេវាម្នាក់ ជាសមាជិក ។
 • អ្នកតំណាងស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ដែល ៖ មានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចផ្តល់ ឬអាចគ្រប់គ្រងការបង្រៀនពិសេស មានចំណេះដឹង​ផ្នែក​កម្មវិធីអប់រំចំណេះទូទៅ និងដឹងអំពីធនធានរបស់ឌីស្ទ្រិក ។
 • បុគ្គល​ដែល​ជាអ្នក​ធ្វើការ​វាយតម្លៃចំពោះសិស្ស ឬនរណាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពី​នីតិវិធីដែលគេប្រើ និងលទ្ធផល ហើយជាអ្នក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការ​បកស្រាយលទ្ធផលដែលកើតចេញពី​ការណែនាំដែលស្មុគ្រស្មាញ ។
 • មនុស្ស​ផ្សេង​ទៀតដែលមាន​ជំនាញឯកទេស​ជាក់លាក់ ឬស្គាល់​សិស្សច្បាស់ ទៅតាមសំណើសុំរបស់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល​សិស្ស ឬសំណើសុំរបស់ឌីស្ទ្រិក ។
 • សាម៉ីសិស្ស បើចាំបាច់ ។6

សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុម IEP ត្រូវ​តែចូលរួមប្រជុំ IEP គ្រប់ពេល ។ សមត្ថភាព​របស់ក្រុម IEP ដើម្បី​រៀបចំ IEP ឲ្យបានសមរម្យ អាចត្រូវ​មានការ​សម្របសម្រួលខ្លាំង ប្រសិនបើសមាជិកក្រុម IEP ដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុង​ការ​រៀបំឯកសារ IEP អវត្តមានក្នុង​អង្គប្រជុំ ។ ច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ​ អនុញ្ញាតឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្ស និងឌីស្ទ្រិក ត្រូវ​យល់ព្រមគ្នា ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរថា សមាជិកក្រុម IEP មិនបាច់​ចូលរួមការ​ប្រជុំឡើយ ។ 7 បើ​កម្មវិធីអប់រំ ឬសេវាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ របស់សមាជិកក្រុម IEP កំពុងតែស្ថិតក្នុង​ការ​កែសម្រួល សមាជិកក្រុម​ត្រូវ​តែដាក់​ស្នើមតិយោបល់ចូលរួមជា​លាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ចំពោះការរៀបចំឯកសារ IEP ឲ្យបានមុនការ​ប្រជុំ IEP ចូលមកដល់ ។ 8 អ្នកមិនបាច់ត្រូវតែ​យល់ព្រមចំពោះអវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំរបស់​សមាជិកណាមួយឡើយ ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. បើអ្នក​បានដឹង​ថាមានសមាជិកណាមួយអវត្តមាន មុនការ​ប្រជុំ​ចូលមកដល់ អ្នកអាច​ទាក់ទងរដ្ឋបាលឌីស្ទ្រិកផ្នែកការ​អប់រំពិសេស ជាលាយល័ក្ខណ័អក្សរ (តាមអ៊ីម៉េល និងតាមដានដោយការ​ហៅទូរស័ព្ទ) ដើម្បីប្រាប់គេឲ្យដឹងថា អ្នកមានក្តីបារម្ភអំពី​អវត្តមានរបស់សមាជិកក្រុមក្នុង​អង្គប្រជុំ ។ អ្នកអាច​និយាយថា ៖ “ខ្ញុំ​មានការបារម្ភអំពីសមត្ថភាព​របស់ក្រុម IEP ក្នុងការ​រៀបចំឯកសារ IEP ឲ្យបាន​សមរម្យសម្រាប់កូន​របស់ខ្ញុំ នឹងត្រូវមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាខ្លាំង ប្រសិនបើ [សមាជិកក្រុម IEP] មិនចូលរួមប្រជុំទេនោះ” ។
 2. អ្នកអាច​សម្រេចចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខ ដោយការ​ប្រជុំ IEP ជាមួយសមាជិកណាដែល​អាច​មកចូលរួមបាន ។ ហាមយល់ព្រមជាមួយផ្នែកណាមួយរបស់ IEP ដែល​ត្រូវការ​មតិយោបល់​ចូលរួមរបស់មាជិក IEP ដែល​អវត្តមាន​ក្នុង​អង្គប្រជុំ ។ ក្រោយ​មកទៀត អ្នក​អាច​កោះហៅការប្រជុំ នៅពេលដែល​សមាជិកក្រុម IEP ទាំងអស់​អាច​ចូល​រួមបាន ដើម្បី​បន្តរៀបចំ IEP ឲ្យបាន​ចប់សព្វគ្រប់ ។
 3. បដិសេធ​មិន​បន្តការ​ប្រជុំ IEP បើអ្នក​ដឹងថា ការរៀបចំ IEP ឲ្យបាន​សមរម្យមិន​អាច​ធ្វើបានឡើយ បើមិនមាន​សមាជិក IEP ដែលអវត្តមាន មិន​បាន​ចូលរួមការ​ប្រជុំទេនោះ ។ ពិភាក្សា​ជាមួយក្រុម IEP ដើម្បី​កំណត់​ថ្ងៃប្រជុំ IEP ឡើងវិញ ដោយរកពេលណាដែល​សមាជិក​ចាំបាច់ទាំងអស់ ​អា​​ច​ចូល​រួមបាន ។9

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​តម្រូវការ​ចូលរួមប្រជុំរបស់សមាជិក IEP សូមអានឯកសារ ស្តីអំពី ក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

3.   ឌីស្ទ្រិក​បាននិយាយថា ៖ “យើងខ្ញុំបានដើរទៅមុខ​មួយជំហាន ដោយនាំគ្នា​បង្កើត ‘ពង្រាង’ IEP សម្រាប់ឲ្យអ្នក​ចុះហត្ថលេខា” ឬ “អ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារ IEP មុនពេល​ចាកចេញពីអង្គប្រជុំ” ។

ការពន្យល់ ៖ រឿងសំខាន់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ចាំគឺ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាលសិស្ស អ្នកគឺជា​សមាជិក IEP ដែលមានសិទ្ធិស្មើសមាជិកដទៃដែរ ។ គេមិនអាច​សម្រេច​អ្វីបានឡើយ ប្រសិន​បើ​មិនមាន​មតិយោបល់​ចូលរួម​របស់អ្នក​ទេនោះ ហើយក្រុម IEP ត្រូវធ្វើការ​ពិភាក្សាឲ្យបាន​ពេញលេញជាមួយអ្នក អំពីអ្វីដែលកូនរបស់អ្នកត្រូវការ ។ ប្រសិនបើឌីស្ទ្រិក បង្ហាញខ្លួនក្នុង​អង្គប្រជុំ ហើយបង្ហាញ “ពង្រាង” IEP អ្នកមិន​បាច់​ត្រូវ​តែចុះហត្ថលេខា​ទទួលស្គាល់ឡើយ ។ អ្នកអាច​ប្រើឯកសារ​ “ពង្រាង” សម្រាប់ធ្វើជាចំណុចចាប់​ផ្តើម ក្នុងការ​ពិភាក្សាគ្នា នៅក្នុងអង្គប្រជុំ IEP តែបើ​មិនមាន​មតិយោបល់​ចូលរួម​របស់អ្នកទេ គឺមិនអាច​សម្រេចអ្វីបានឡើយ ។10

អ្នកមិន​បាច់​ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ IEP នៅក្នុងពេលប្រជុំ IEP ឡើយ ។ អ្នកអាច​ស្នើសុំ​យកសំណើ IEP មួយច្បាប់​មកផ្ទះ ដើម្បីអានឡើងវិញ និងពិភាក្សាជាមួយគ្រួសារ ឬមេធាវីរបស់អ្នកឲ្យបាន​ច្បាស់​លាស់​ជាមុនសិន ។ សំណើសុំការ​ផ្លាស់ប្តូរនានា មិនអាច​អនុវត្តបានឡើយ បើអ្នក​មិន​យល់ព្រមជាមួយនឹង​ខ្លឹមសារ IEP ទេនោះ ។ កូនរបស់អ្នក​នឹង​នៅបន្តមានសិទ្ធិទទួល​បានសេវា​អប់រំពិសេសដដែល ហើយបន្តស្ថិតនៅក្នុង​ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងពេលដែល​អ្នក​កំពុង​សម្រេចថាត្រូវ​យល់ព្រមទាំងស្រុង, យល់ព្រមក្នុង​ផ្នែកខ្លះ, ឬមិន​យល់ព្រមទាំងស្រុង ចំពោះខ្លឹមសារ​ក្នុង​ឯកសារនេះ ។11 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បើអ្នក​មិន​យល់ព្រម ឬមិនដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ ឲ្យបានក្នុង​រយៈពេល​សមរម្យមួយទេ ឌីស្ទ្រិកអាច​ដាក់ពាក្យប្តឹងសុំសវនាការ​ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការតែម្តង ។ ពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុម IEP អំពីពេលវេលាដែលអ្នក​ត្រូវការ ដើម្បីពិនិត្យលំអិតចំពោះឯកសារ IEP ដែល​បានស្នើឡើង ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. បើអ្នក​បានដឹងថា ឌីស្ទ្រិកកំពុងតែរៀបចំពង្រាង IEP ជាមុន អ្នកអាច​ស្នើសុំ (ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ) ឲ្យ​ឌីស្ទ្រិក​ផ្ញើឲ្យអ្នកនូវសំណៅនៃពង្រាងឯកសារនេះ ឲ្យបានចំនួនដប់ថ្ងៃមុនការប្រជុំ IEP ដើម្បី​ឲ្យអ្នក​មានពេលគ្រប់​គ្រាន់ក្នុង​ការ​អាន ហើយអាច​ត្រៀម​ខ្លួនសម្រាប់ការ​ពិភាក្សាចំពោះអនុសាសន៍របស់ឌីស្ទ្រិក ក្នុងពេលប្រជុំ ។ អ្នកអាច​និយាយថា “ខ្ញុំដឹងថា ឌីស្ទ្រិកកំពុងតែរៀបចំពង្រាង IEP សម្រាប់ការប្រជុំរបស់យើង ។ សូមមេត្តាផ្ញើពង្រាងនេះឲ្យខ្ញុំមួយច្បាប់ ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី [កាលបរិច្ឆេទដប់ថ្ងៃមុនការប្រជុំ] ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាច​ត្រៀម​ខ្លួនសម្រាប់​ការពិភាក្សាអំពីអនុសាសន៍របស់ឌីស្ទ្រិក” ។
 2. បើអ្នក​ចូលមកក្នុង​អង្គប្រជុំ IEP ហើយ​ឌីស្ទ្រិកផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​ឯកសារពង្រាង អ្នកអាច​និយាយថា “ដោយសា​រ​ខ្ញុំមិនអាច​អានឯកសារ​ពង្រាងនេះជាមុន ហើយដោយសារតែ ក្នុងនាមជាសមាជិក IEP គឺត្រូវមាន​មតិយោបល់​ចូលរួមរបស់ខ្ញុំក្នុង​ឯកសារ​នេះ ខ្ញុំសូមឲ្យយើងអានអនុសាសន៍ពង្រាងនេះម្តងមួយចំណុចៗ ទាំងអស់គ្នាតែម្តង ។ បន្ទាប់មក​ យើងអាច​ដាក់​បញ្ចូលផ្នែកណាមួយនៃពង្រាង IEP នេះ ដែលយើងទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមថាជា​ តម្រូវការរបស់កូនខ្ញុំ ទៅក្នុងកំណែថ្មីនៃ IEP ដែលយើង​នឹង​សរសេរក្នុងថ្ងៃនេះ” ។
 3. អ្នក​ក៏អាច​និយាយផងដែរថា ៖ “ខ្ញុំរីករាយណាស់ ដែល​យើងអាចពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងថ្ងៃនេះ អំពីតម្រូវការ​ផ្នែក​អប់រំ​របស់កូនខ្ញុំ ។ មុនពេល​ខ្ញុំចុះហត្ថលេខា​ក្នុងឯកសារ IEP ដែលយើងបានរួមគ្នាពង្រាងឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់បានសំណៅមួយច្បាប់ ​យកទៅផ្ទះ ដើម្បីអានឡើងវិញជាលំអិត” ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពី​ការ​ចុះហត្ថលេខា IEP សូមអានឯកសារស្តីអំពី ក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីតួនាទីរបស់ឪពុកម្តាយ/អាណាព្យាបាល នៅក្នុងការប្រជុំ IEP សូមអានឯកសារ​របស់  ស្តីអំពី ក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

4.   ឌីស្ទ្រិក​និយាយថា ៖“យើង​មិន​បាច់​យកចំណុចនេះ សរសេរ​ចូលក្នុង IEP ឡើយ គឺយើងគ្រាន់តែរំឭកឲ្យគ្រូដែលបង្រៀនតាមការ​សម្រួល ឬគ្រូដែលផ្តល់​សេវានេះ បានដឹង គឺគ្រប់គ្រាន់​ហើយ” ។

ការពន្យល់ ៖ សេចក្តីថ្លែងនៃសេវាការអប់រំពិសេស និងសេវាផ្សេងៗដែល​ពាក់ព័ន្ធ ដែលត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យសិស្ស ត្រូវតែមាន​សរសេរ​ចូលក្នុងឯកសារ IEP ទាំងអស់ ។12ប្រសិនសេវា ឬការ​សម្រួលណាមួយ មិនបាន​សរសេរ​ចូលក្នុងកំណែចុងក្រោយនៃ IEP ទេ នោះ សេវា ឬការសម្រួលនោះ មិនបានស្ថិតក្នុង​ភាពតម្រូវ​របស់ច្បាប់ សម្រាប់​យកមកអនុវត្តឡើយ ។ បើទោះបីជា​ឌីស្ទ្រិកមាន​បំណងល្អក៏ដោយ បើសេវានានា​ដែល​មិន​បានសរសេរ​ចូលក្នុង​ឯកសារទេ គឺអាចត្រូវគេ​បំភ្លេច​ចោល​ ឬយល់ខុសបានដោយងាយ ក្នុងការសរសេរចូលចំពោះកិច្ចការរបស់គ្រូដែលត្រូវ​អនុវត្ត IEP ។ បើ​ឌីស្ទ្រិក​បដិសេធ​មិន​ព្រម​សរសេរចូលនូវ សេវា ឬការសម្រូល ដែលបាននិយាយគ្នាទេនោះ អ្នកអាច​សរសេរ​ការ​រៀបរាប់អំពីសេវានោះ ដោយខ្លួនឯង ហើយស្នើសុំឲ្យ​ដាក់វាភ្ជាប់ជាមួយនឹង IEP រួចសឹម​ចុះហត្ថលេខា ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “ខ្ញុំរីករាយខ្លាំង ដែលយើងយល់​ព្រមជាក្រុមរួមគ្នាថា សេវា/ការសម្រួល/គោលបំណង នេះ ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារ IEP របស់កូនខ្ញុំ ។ ខ្ញុំចង់បន្តសកម្មភាពទៅមុខជាបន្តទៀត ដោយការ​សរសេរវាដាក់ចូលក្នុង IEP ដើម្បីធានាថា យើងទាំងអស់គ្នា​មិនភ្លេចយកសេវានេះមក​អនុវត្ត” ។
 2. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “ខ្ញុំព្រួយបារម្ភថា បើយើងមិន​បាន​សរសេរ​សេវានោះដាក់ចូលទេ ឌីស្ទ្រិកអាចមិន​ស្ថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចយកវា​មក​អនុវត្តឡើយ ។ ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យ​អ្នក​សរសេរ​វាចូលផង ។ បើ​អ្នក​មិន​ព្រម​សរសេរ​សេវានេះចូលក្នុង IEP ទេ ខ្ញុំនឹង​សរសេរ​ការពណ៌នានៃសេវានេះ ដោយខ្លួនខ្ញុំ ក្រោយការ​ប្រជុំ ហើយស្នើសុំឲ្យ​យក​សំណេរនេះមក​ភ្ជាប់ជាមួយផង” ។
 3. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “ខ្លឹមសារនៅក្នុង IEP គឺអាស្រ័យលើតម្រូវការពិសេស​របស់កូនខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏ជឿថា កូនខ្ញុំពិតជាត្រូវការ​សេវានេះ យ៉ាង​ពិត​ប្រាកដ ។ បើ​អ្នក​មិន​មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុងការ​ដាក់​បញ្ចូលសេវានេះ ទៅក្នុង IEP ទេ ខ្ញុំត្រូវតែសរសេរចូលជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរអំពីមូលហេតុ” ។

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព័ត៌មាន​ដែលត្រូវការ ស្តីអំពីសេវានៅក្នុង IEP សូមអានឯកសារស្តីអំពី ក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

5.   ឌីស្ទ្រិក​បាននិយាយថា ៖ “កូនរបស់អ្នកមិនបានប្រឡងធ្លាក់/ទទួលបានពិន្ទុសមរម្យតាមកម្រិតថ្នាក់ ចំពោះលទ្ធផលប្រឡងជាបទដ្ឋាន ដូច្នេះគាត់​មិនអាច​មានលក្ខណៈ​សម្បត្តិទទួលបាន​សេវាអប់រំពិសេសឡើយ” ឬ “ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នក​ចំពោះកូន វាខ្ពស់ពេក អ្នក​ត្រូវធ្វើការសង្ឃឹមឲ្យមានភាពសមស្រប​ចំពោះការពិត អំពីភាពរីកចម្រើន​ក្នុង​ការ​សិក្សា​របស់កូនអ្នក” ។

ការពន្យល់ ៖ ពិន្ទុការ​ប្រឡង​ជាបទដ្ឋាន និងចំណាត់ថ្នាក់ មិនអាច​យមកធ្វើជាកត្តាកំណត់បានឡើយថា ក្មេងនោះត្រូវការ​សេវា​អប់រំពិសេស ឬសេវានានាដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។13 អង្គភាព IDEA មិនតម្រូវឲ្យក្មេងសាកចូលរួមក្នុង​កម្មវិធីណាមួយ រួចមិនអាច​ឆ្លងផុត មុនធ្វើការ​វាយតម្លៃលើភាព​មន្ទិលចំពោះក្មេងស្តីអំពីតម្រូវការសេវាអប់រំពិសេស ឬសេវានានា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធឡើយ ។ លើសពីនេះ ពិការ​ភាពរបស់ក្មេង អាចបង្ករ​ជាបញ្ហា ក្នុងវិស័យដែលស្តិតនៅក្រៅការសិក្សា (ដូចជាចលករ, ការប្រើភាសា, បំណិន​សង្គម, ឬបំណិនសម្រាប់​ជួយខ្លួនឯង) ដែល​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សមត្ថភាពសិស្ស ក្នុងការ​ទទួលបាន​ការ​អបរំ ។ ចូរយើង​ងាក​ត្រឡប់​មកវិញ អំពីការពិភាក្សាគ្នាចំពោះមូលហេតុដែលកូនអ្នក​ត្រូវការនូវអ្វីដែល​អ្នក​ស្នើសុំ ។

អង្គភាព IDEA មិនមែន​ត្រឹមតម្រូវឲ្យកូនអ្នកទទួលបាន​ការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះឡើយ តែត្រូវ​ទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយអត្ថន័យ ទៀតផង ។14ត្រង់នេះ មានន័យថា សិស្សម្នាក់ៗ ត្រូវខិតខំដើរឲ្យដល់គោលបំណងដែលបានសរសេរចូលក្នុង IEP របស់ពួកគេ ហើយពួកគេក៏ត្រូវមានការរីកចម្រើន​សមរម្យ ក្នុងការ​ឈានទៅរកភាពសម្រេចបាននូវគោលបំណង​ទាំងនោះដែរ ។15ការមានក្តី​សង្ឃឹម​ខ្ពស់គឺជារឿងល្អ តែសូមឲ្យ​ការ​សង្ឃឹមនេះ គឺជាអ្វីដែល​អាច​សម្រេចបាន សម្រាប់​កូនអ្នក នឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះ​ការ​សិក្សា​ និងការលូតលាស់ផ្នែកអប់រំរបស់គាត់ ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “អង្គភាព IDEA បញ្ជាក់ថា កូនរបស់ខ្ញុំ មានសិទ្ធិទទួលបាន​ការ​អប់​រំគ្រប់វិស័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសង្ស័យ​លើពិការភាព​របស់គាត់ ។ ខ្ញុំ​មានការ​សង្ស័យថា កូន​របស់ខ្ញុំអាច​មានពិ​ការភាព​ចំពោះ ហើយ អាច​ស្ថិតក្រោម​ប្រភេទទាំងនេះនៃភាព​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការអប់រំពិសេស និង” ។ (សូមអានឯកសារ​ស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC  សម្រាប់​ប្រភេទនៃពិការភាព ដែលមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិអាច​ទទួល​បាន​ការ​អប់រំពិសេស) ។
 2. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “នៅពេល​យើង​រៀប​ចំគោលបំណងសម្រាប់​កូន​របស់ខ្ញុំ សូមកុំភ្លេចថា គោលបំណងនោះ គឺមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់កូន​របស់ខ្ញុំ ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលរបស់គាត់ផងដែរ ។ យើង​ត្រូវ​ធានា​ឲ្យបានថា គោលបំណងទាំងអស់ ត្រូវមានភាពប្រកួត​ប្រជែង ហើយ ‘ត្រូវគិតគូរឲ្យបាន​សមរម្យ ដើម្បីជួយឲ្យកុមារអាច​មានការ​រីកចម្រើនបានសមរម្យ ពាក់ព័ន្ធនឹង​ស្ថានភាពរបស់ក្មេង’” ។16
 3. បើអ្នក​មិន​យល់​ស្របជាមួយនឹង​លទ្ធផល​ការ​វាយតម្លៃ​របស់​ស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ឬមិនយល់​ស្របជាមួយនឹង​វិធីសាស្រ្តដែល​ប្រើ​ក្នុង​ការ​វាយតម្លៃ អ្នក​អាច​ស្នើសុំឲ្យ​ឌីស្ទ្រីកចេញការ​ចំណាយលើថ្លៃការវាយតម្លៃករអប់រំដោយអ្នកជំនាញឯករាជ្យ (IEE, independent educational evaluation) ។17អ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំការ​ស្នើសុំជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដោយ​ផ្ញើ​មកកាន់អ្នកឯកទេសកម្មវិធី (Program Specialist) សម្រាប់កូនអ្នក ហើយផ្ញើ​សំណៅមួយច្បាប់​ទៅកាន់នាយកសេវាអប់រំពិសេស (Special Education Director) របស់ឌិស្ទ្រិក ។ ចំណុច​សំខាន់​គឺអ្នក​ត្រូវ​បញ្ជាក់អំពីសំណើសុំរបស់អ្នកថា ការមិនយល់​ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីការស្នើសុំ IEE សូមអានឯកសារស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC និងឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC អំពី IEE.

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម អំពីការសម្រេច​របស់​តុលាការ នៅក្នុងច្បាប់ Endrew F. សូមអានឯកសារស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីការ​បង្កើតគោលបំណង IEP សូមអានឯកសារស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

6.   ឌីស្ទ្រិក​បាននិយាយថា ៖ “យើង​ខ្ញុំ​មិន​ជឿថា កូនរបស់អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍ពីសេវា/ឧបករណ៍ជំនួយបច្ចេកវិជ្ជា/ការសម្រួល នេះឡើយ” ។

ការពន្យល់ ៖ មិនថាមានមូលហេតុអ្វីឡើយ ទោះបីជាមូលហេតុអំពីកង្វះថវិកា ឬកង្វះគ្រូដែលបាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល គឺឌីស្ទ្រិក អាច​បដិសេធចំពោះសំណើសុំសេវា, សំណើសុំឧបករណ៍ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជា ឬសំណើសុំការ​សម្រួលណាមួយ ដែលអ្នក​ចង់​ដាក់​បញ្ចូលក្នុង IEP ។ ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណុចតែមួយដែលជាបញ្ហាគឺ (និងអ្វី​ដែល​ច្បាប់​គាំទ្រ) ថា កូនរបស់អ្នក​ត្រូវការ​សេវា, ឧបករណ៍ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជា ឬការសម្រួលដែល​បានស្នើសុំ ដើម្បីជួយ​ឲ្យគាត់​អាច​ទទួល​បាន​បរយោជន៍ពីការ​អប់​រំ ។18 ប្រសិន​បើ​ឌីស្ទ្រិកនៅតែ​ទទូចថា កូនរបស់អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍អ្វីពីសេវា, ការជ្រោមជ្រែង ឬការ​សម្រួល ដែលអ្នក​ស្នើសុំទេនោះ អ្នកត្រូវ​សុំឲ្យគេរៀប​រាប់​ពីមូលហេតុជាក់លាក់ ក្នុង​ការ​បដិសេធរបស់ពួកគេ ។ បើវាពិតជាថា កូន​របស់អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍ពី​សេវា, ការជ្រោម​ជ្រែង, ការ​សម្រួល មែននោះ សូមសួរពួកគេពី​ជម្រើស​ផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាច​ណែនាំ ហើយ​ចូលរួមពិភាក្សាគ្នា អំពីជម្រើស​នានាដែល​មាន​សម្រាប់​កូនអ្នក ។ ប្រសិនបើ​មូលហេតុទាំងអស់ គឺមិនមានអ្វីដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​កូនរបស់អ្នក (ថវិកា ការបណ្តុះបណ្តាល) ពេលនោះអ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ឌីស្ទ្រិក ឲ្យបានដឹងថា ទាំងអស់នេះមិន​មែនជាហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ ចំពោះការ​បដិសេធមិនព្រមផ្តល់សេវា ដែលស្ថិតក្រោម​ច្បាប់កំណត់ឡើយ ។

ការ​ឆ្លើយ​តប​សមរម្យរបស់អ្នក​ទៅកាន់​ឌីស្ទ្រិក ៖

 1. អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “តើអអ្នក​មាន​មូលហេតុអ្វី ក្នុង​ការ​សន្និដ្ឋានថា កូនរបស់ខ្ញុំមិន​ត្រូវការ       ? ខ្ញុំចង់​អាន​សំណុំឯកសារ ឬការវាយតម្លៃ​នេះឡើងវិញ ដែល គាំទ្រ​ការ​សម្រេច​របស់អ្នក” ។
  1. អ្នក​ក៏អាច​និយាយផងដែរថា ៖ “ខ្ញុំវាយតម្លៃខ្ពស់អំពី​មតិយោបល់​របស់អ្នក តើ​យើង​អាច​និយាយ​អំពី​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀតនៃសេវា ដែលអាច​ជួយបានក្នុងការ​សម្រេច​គោលបំណងនេះដែរឬទេ?”
  2. អ្នក​ក៏អាច​និយាយផងដែរថា ៖ “ខ្ញុំ​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​អំពី​មតិ​យោបល់​របស់អ្នក តែនោះគឺវាមិនមែន​ជាមូលហេតុដែលពាក់​ព័ន្ធជាមួយ​នឹង​កូន​របស់ខ្ញុំឡើយ ។ តើអ្នក​យល់​យ៉ាងណាដែរ ប្រសិនបើ​យើង​ដាក់​សំណើនេះចូល សម្រាប់​ធ្វើជាការ​សាកល្បង ដើម្បី​ពិនិត្យមើលថា តើវាមាន​ប្រយោជន៍​ចំពោះកូន​ខ្ញុំ​ដែរឬទេ?”
 2. សម្រាប់សំណើសុំ​ឧបករណ៍ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជា អ្នក​អាច​និយាយថា ៖ “តើ​កូនរបស់ខ្ញុំមាន​ដែល​បាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាលដើម្បី​រៀន​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ជារួច​ហើយឬនៅ? តើគ្រូ អ្នកជំនួយ ឬអ្នក​ផ្តល់​សេវាផ្សេងទៀត​ មានបាន​ទទួល​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ អំពីការ​ប្រើឧបករណ៍នេះ ជាមួយកូន​ខ្ញុំដែរឬទេ?”
 3. បើអ្នក​មិន​យល់​ស្របជាមួយនឹង​លទ្ធផល​ការ​វាយតម្លៃ​របស់​ស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ឬមិនយល់​ស្របជាមួយនឹង​វិធីសាស្រ្តដែល​ប្រើ​ក្នុង​ការ​វាយតម្លៃ អ្នក​អាច​ស្នើសុំឲ្យ​ឌីស្ទ្រីកចេញការ​ចំណាយលើថ្លៃការវាយតម្លៃករអប់រំដោយអ្នកជំនាញឯករាជ្យ (IEE, independent educational evaluation) ។19 អ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំការ​ស្នើសុំជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ដោយ​ផ្ញើ​មកកាន់អ្នកឯកទេសកម្មវិធី (Program Specialist) សម្រាប់កូនអ្នក ហើយផ្ញើ​សំណៅមួយច្បាប់​ទៅកាន់នាយកសេវាអប់រំពិសេស (Special Education Director) របស់ឌិស្ទ្រិក ។ ចំណុច​សំខាន់​គឺអ្នក​ត្រូវ​បញ្ជាក់អំពីសំណើសុំរបស់អ្នកថា ការមិនយល់​ស្របជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយស្គូល​ឌីស្ទ្រិក ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីការស្នើសុំ IEE សូមអានឯកសារស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC និងឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយរបស់ DRC អំពី IEE.

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីឧបករណ៍​ជំនួយ​បច្ចេកវិជ្ចា សូមអានឯកសារស្តីអំពី សៀវភៅក្បួនខ្នាត SERR របស់ DRC.

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. 34 ក្រមបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ ផ្នែកទី 300.101(a) ។
 • 2. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្នែកទី 1401(9); 34 ក្រមបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ ផ្នែកទី 104.33(c)(1) & 300.105.
 • 3. ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56505(i) ។
 • 4. ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56505(i), 34 ក្រមបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ ផ្នែកទី 300.103(c) ។
 • 5. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C. ផ្នែកទី 1414 (d)(3)(A) ។
 • 6. 34 គ.ច.R. ផ្នែកទី 300.321(a) ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56341(b) & (e) ។
 • 7. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C. ផ្នែកទី 1414 (d)(1)(c) ។
 • 8. 34 គ.ច.R. ផ្នែកទី 300.321(e)(1) និង (2); ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56341(f) & (g) ។
 • 9. 34 គ.ច.R. ផ្នែកទី 300.322; ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56341.5 ។
 • 10. 34 គ.ច.R. ផ្នែកទី 300.322.
 • 11. ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56346.
 • 12. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C. ផ្នែកទី 1414 (d)(1)(A)(i)(IV) ។
 • 13. 34 គ.ច.R. ផ្នែកទី 300.304(b)(2) និង 300.304(c)(2) ។
 • 14. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក (U.S.C. ផ្នែកទី 1414 (d)(1)(A)(i)(II)(aa) ។
 • 15. សូមអាន Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist., 137 S. Ct. 988 (2017) ។
 • 16. Endrew F., 137 S. Ct. at 999 ។
 • 17. ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56329(b).
 • 18. 20 ក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្នែកទី 1414 (d)(3)(A) ។
 • 19. ក្រម អប់រំ កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ផ្នែកទី 56329(b) ។