Tờ Thông Tin về Dịch Vụ Giáo Dục và Đào Tạo thông qua Sở Phục Hồi California

Publications
#5572.05

Tờ Thông Tin về Dịch Vụ Giáo Dục và Đào Tạo thông qua Sở Phục Hồi California

Bộ Phục hồi chức năng (DOR) có thể giúp bạn theo học đại học hoặc một chương trình đào tạo. Quán rượu này cho bạn biết các loại chương trình mà DOR sẽ trả tiền. Nó cho bạn biết cách nhận trợ giúp nếu bạn gặp sự cố khi nhận dịch vụ từ DOR.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1. Sở Phục Hồi có thể giúp tôi về đào tạo giáo dục hoặc cao đẳng không?

Có.  Đào tạo giáo dục có thể được Sở Phục Hồi California (California Department of Rehabilitation, DOR) cung cấp khi điều là bắt buộc như một phần của Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân (Individual Plan of Employment, IPE).  Xem Tiêu Đề 9 của Bộ Luật Các Quy Định California, Phần 7006.3 và 7154 (9 CCR §§ 7006.3, 7154). Điều này có nghĩa là đào tạo giáo dục ở trường đại học bốn năm, cao đẳng cộng đồng, khóa giáo dục kéo dài, đào tạo nghề nghiệp và các chương trình chứng chỉ. 9 CCR § 7197(a)(1).

Nói chung, DOR sẽ tài trợ lựa chọn ít tốn kém nhất để đạt được mục tiêu việc làm của quý vị.  Nếu DOR đã hoàn tất đánh giá tài chính và lợi tức của quý vị vượt quá giới hạn nhất định, DOR có thể cũng yêu cầu quý vị đóng góp tài chính vào chi phí dịch vụ đào tạo của quý vị. 9 CCR § 7190.  Xem câu hỏi số 7-13 để biết thêm thông tin về cách DOR xác định số tiền họ sẽ thanh toán cho dịch vụ đào tạo.

2. DOR xác định trình độ học vấn phù hợp với mục tiêu việc làm của tôi bằng cách nào?

DOR chỉ cung cấp dịch vụ đào tạo tới phạm vi cần thiết để đạt được một hoặc cả hai điều sau đây:

 1. Hỗ trợ đạt được mục tiêu nghề nghiệp/việc làm;
 2. Trang bị cho khách hàng các kỹ năng và khả năng cần thiết để trở thành ứng viên cạnh tranh cho việc làm phù hợp ở mức tối thiểu đối với mục tiêu việc làm đã thỏa thuận. 9 CCR § 7154(a)(1).

Ví dụ, nếu mục tiêu nghề nghiệp/việc làm là trở thành giáo viên, đào tạo giáo dục cần thiết là Bằng Cử Nhân và giấy chứng nhận giảng dạy, không phải là Bằng Thạc Sĩ. Nếu mục tiêu nghề nghiệp/việc làm là trở thành luật sư thì đào tạo sẽ bao gồm việc nhận được Bằng Tiến Sĩ Luật. Một số mục tiêu nghề nghiệp, như trợ lý y tế, cần có chứng nhận. Đối với những mục tiêu này, DOR có thể tài trợ chương trình chứng nhận nhưng không phải là bằng cao đẳng.

Yêu cầu về mức tối thiểu có thể được miễn trừ bằng văn bản bởi Giám Sát Viên Phục Hồi khi Giám Sát Viên, Cố Vấn và khách hàng xác định rằng hành động đó là cần thiết để khách hàng đạt được mục tiêu về việc làm phù hợp”. 9 CCR §7154(a)(2)(b). 

Các yếu tố sau có thể được cân nhắc trong việc cấp miễn trừ đó:

 • bản chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của khách hàng;
 • tuổi của khách hàng;
 • kinh nghiệm làm việc trước đây của khách hàng hoặc thiếu kinh nghiệm làm việc; và
 • nhu cầu tài chính của khách hàng.

Nói chung, dịch vụ đào tạo dựa trên nhu cầu của khách hàng, cũng như lịch biểu, khả năng cung cấp và chi phí đào tạo. 9 CCR § 7154 (c).

3. Tôi có thể chọn mục tiêu việc làm KHÔNG phải là việc làm “mức tối thiểu” không?

Có. Yêu cầu về mức tối thiểu được thảo luận bên trên có nghĩa rằng DOR không tài trợ các dịch vụ cần thiết cho quý vị để đạt được mục tiêu việc làm ở mức tối thiểu trong lĩnh vực đã chọn của quý vị (tức là điều này có thể là vị trí giảng dạy mức tối thiểu, hoặc vị trí điều dưỡng mức tối thiểu, v.v.).  Điều này không có nghĩa là quý vị bị hạn chế ở mức chỉ được chọn những công việc “mức tối thiểu” (tức là những công việc thường đòi hỏi đào tạo ít và thường trả mức lương tối thiểu).

Quý vị có quyền có Kế Hoạch Việc Làm Cá Nhân (IPE) được thiết kế để quý vị có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp hoặc việc làm cụ thể trong bối cảnh hòa nhập mà quý vị chọn và phù hợp với thế mạnh, nguồn lực, ưu tiên, lo ngại, khả năng, năng lực, sở thích, lựa chọn có hiểu biết của riêng quý vị. 9 CCR §§ 7128(d); 7011; 7018.4. DOR sẽ đánh giá yêu cầu của quý vị để đảm bảo mục tiêu việc làm phù hợp với lĩnh vực được liệt kê bên trên. Để đánh giá mục tiêu đã chọn, DOR có thể yêu cầu quý vị tham gia vào một đánh giá toàn diện dựa trên năng lực thực hiện hoặc DOR có thể thiết lập một loạt các mục tiêu ngắn hạn trong IPE của quý vị.

Chi phí hoặc phạm vi dịch vụ sẽ không được cân nhắc trong việc xác định mục tiêu việc làm trong IPE. Ví dụ: thực tế là một mục tiêu việc làm có thể cần bằng nâng cao, chẳng hạn như Bằng Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ, trong khi một mục tiêu việc làm khác có thể chỉ cần hỗ trợ đào tạo lại hoặc hỗ trợ sắp xếp, sẽ không ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu việc làm phù hợp cho một khách hàng cụ thể của DOR.

4. Tôi đã nhận bằng cấp và dịch vụ phát triển công việc từ DOR nhưng thôi không tìm được việc. DOR có thể hỗ trợ tôi nhận được bằng cấp cao không?

Nếu quý vị là khách hàng hiện tại của DOR, quý vị có thể yêu cầu sửa đổi đối với IPE và/hoặc các dịch vụ bổ sung để giúp quý vị tìm được việc làm. Việc làm cần phù hợp với thế mạnh, nguồn lực, ưu tiên, lo ngại, khả năng và năng lực của quý vị. Quý vị cần chứng minh rằng quý vị cần giáo dục bổ sung và một bằng cấp để trở thành ứng viên cạnh tranh cho việc làm phù hợp ở mức tối thiểu, có nghĩa là trình độ học vấn quý vị đang yêu cầu phù hợp với những gì cần thiết cho mục tiêu việc làm của quý vị. 9 CCR § 7154(a)(2).

Có thể hữu ích nếu quý vị cung cấp cho DOR tài liệu chứng minh rằng quý vị không thể kiếm được việc làm với bằng cấp hiện tại và/hoặc quý vị đã nỗ lực hết sức khi tìm kiếm trên thị trường việc làm trong lĩnh vực của quý vị. Ví dụ: quý vị có thể cung cấp bản mô tả công việc của việc làm mà quý vị đã nộp đơn xin mà cần giáo dục bổ sung. Quý vị cũng có thể muốn cân nhắc giữ một bản ghi chép bao gồm các nội dung sau: quảng cáo tìm việc; ngày tháng và bản sao đơn xin việc gửi cho chủ lao động; ngày phỏng vấn; và việc tham gia vào câu lạc bộ việc làm hoặc các hoạt động khác liên quan đến việc làm.

5. Tôi có thể tham gia đào tạo trên cơ sở bán thời gian không?

Có.  Nếu quý vị cần sửa đổi chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ bổ sung để tham gia do khuyết tật, quý vị có thể yêu cầu điều này là một phần IPE của mình.  

6. Những dịch vụ và hỗ trợ nào có sẵn cho tôi khi tôi đang theo học ở trường?

Trong khi quý vị đang nhận đào tạo giáo dục, DOR có thể cung cấp cho quý vị các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để quý vị đạt được mục tiêu việc làm và hoàn thành đào tạo giáo dục của mình. Ví dụ về những hỗ trợ này bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục sau:

 • đánh giá để xác định nhu cầu phục hồi nghề nghiệp;
 • dịch vụ khôi phục thể chất và tâm thần;
 • giấy giới thiệu và các dịch vụ khác cần thiết để hỗ trợ quý vị trong việc giữ
 • dịch vụ từ các cơ quan khác;
 • dịch vụ việc làm được hỗ trợ;
 • dịch vụ hỗ trợ cá nhân;
 • tư vấn và hướng dẫn;
 • sách và các vật dụng khác liên quan đến học tập;
 • vận chuyển, như vé xe buýt hoặc tiền khí đốt;
 • Công Nghệ Hỗ Trợ (Assistive Technology, AT), chẳng hạn như máy tính, chương trình phần mềm, trình đọc văn bản, máy tính, kính lúp, đào tạo AT, v.v.
 • dịch vụ sau việc làm;
 • dịch vụ liên quan đến việc làm;
 • truy cập internet;
 • hàng hoá và dịch vụ khác được xác định là cần thiết để quý vị đạt được mục tiêu việc làm; và
 • chi phí duy trì như đồng phục trường học, nhà ở ngắn hạn và tiền đặt cọc một lần cho các tiện ích. 9 CCR §§ 7149; 7174(a-b); 7019.

Khi theo học tại trường cao đẳng hoặc đại học được tài trợ công, quý vị sẽ được yêu cầu nhận các dịch vụ từ tổ chức đó, bao gồm cả người đọc, thông dịch viên và người ghi chép, được coi là dịch vụ và lợi ích tương đương theo luật tiểu bang. tiêu đề 9 CCR § 7174(c)(1). DOR cũng không chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ thường xuyên hoặc dài hạn chi phí sinh hoạt hàng ngày của khách hàng, tương tự như phúc lợi hoặc các chương trình dịch vụ xã hội khác. 9 CCR §§ 7019(c); 7174(b)

7. Nếu tôi có Lợi Tức An Sinh Xã Hội (Social Security Income, SSI) hoặc Lợi Tức An Sinh Xã Hội dành cho Người Khuyết Tật (Social Security Disability Income, SSDI) thì tôi dự kiến sẽ phải thanh toán cho các dịch vụ đào tạo? 

Không. Nếu quý vị nhận được bất kỳ khoản phúc lợi nào sau đây, quý vị được miễn các yêu cầu tham gia tài chính và không phải tham gia vào chi phí của bất kỳ dịch vụ nào của DOR, bao gồm đào tạo:

 • SSI
 • SSDI/SPA
 • Hỗ trợ công bao gồm Cứu Trợ Chung (General Relief, GR), Hỗ Trợ Chung hoặc Hỗ Trợ cho Trẻ Phụ Thuộc

9 CCR § 7191(a).

8. Tôi có cần sử dụng trợ cấp tài chính và học bổng để trả cho chi phí đào tạo liên quan đến giáo dục không?

Có. DOR sẽ không ủy quyền cho các dịch vụ đào tạo hoặc đào tạo do một tổ chức giáo dục đại học cung cấp trừ khi quý vị nỗ lực tối đa để bảo đảm sự trợ cấp từ các nguồn khác để thanh toán toàn bộ hay một phần chi phí của các dịch vụ đó. Nỗ lực tối đa đòi hỏi khách hàng nhận dịch vụ đào tạo từ DOR phải xin trợ cấp và hỗ trợ tài chính và sử dụng các nguồn tiền này để trả cho các chi phí liên quan đến giáo dục của họ. Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này, bao gồm các giải thưởng và học bổng dựa trên công trạng, Kế Hoạch để Đạt Được Sự Tự Hỗ Trợ (Plans for Achieving Self-Support , PASS) và Phiếu Đi Làm được phân bổ cho DOR. 9 CCR § 7006(b).

DOR sẽ xác định mức tài trợ bằng cách lấy các chi phí gồm học phí, sách vở và vật dụng, duy trì và vận chuyển trừ đi tổng số tiền trợ cấp và/hoặc giải thưởng giáo dục của quý vị, theo báo cáo của văn phòng hỗ trợ tài chính. Phần còn lại là số tiền được DOR ủy quyền và tài trợ. 9 CCR §7197(c).

9. Khi nào và bằng cách nào DOR thanh toán cho chi phí đào tạo giáo dục của tôi?

DOR sẽ chỉ thanh toán cho đào tạo giáo dục của quý vị nếu điều này được ghi vào IPE của quý vị.  Đối với khoản tiền học phí và lệ phí, trường cao đẳng hoặc đại học của quý vị phải chấp nhận "ủy quyền/cam kết trả tiền" từ DOR. Sự ủy quyền này thường được chấp nhận bởi các cơ sở đào tạo lập hóa đơn cho DOR vào cuối mỗi học kỳ. DOR không thanh toán cho các lớp học cho đến khi các dịch vụ được thực hiện, ví dụ, quý vị hoàn thành các khóa học cho học kỳ đó. Điều quan trọng là quý vị cung cấp cho DOR thông tin về thời gian và chi phí trước kỳ học để DOR có thể ủy quyền, và điều này cho phép quý vị đăng ký với trường hoặc trường cao đẳng.

Văn bản ủy quyền sẽ được thực hiện trước khi thanh toán hàng hoá và dịch vụ, tức là học phí và lệ phí, như được ghi trong hồ sơ của quý vị. Theo luật tiểu bang, FOR không phải thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ không được ủy quyền bởi nhân viên DOR. 9 CCR § 7311.

10. Tôi có bắt buộc phải theo học cao đẳng cộng đồng trước khi ghi danh vào cao đẳng hoặc đại học bốn năm không?

Không. Việc quý vị có bắt buộc phải theo học cao đẳng cộng đồng trong hai năm trước khi vào cao đẳng hoặc đại học bốn năm hay không phụ thuộc vào tổng chi phí, vì DOR sẽ yêu cầu đưa ra kế hoạch ít tốn kém nhất. 9 CCR § 7156(a). DOR muốn khách hàng nhận được đào tạo bậc đại học trước tiên theo học cao đẳng cộng đồng và sau đó chuyển sang cao đẳng hoặc đại học bốn năm của tiểu bang, vì đó thường là lựa chọn có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, nếu quý vị có thể chứng minh chi phí theo học cao đẳng hoặc đại học bốn năm sẽ bằng hoặc ít hơn chi phí theo học cao đẳng cộng đồng trong hai năm đầu, thì DOR có thể đồng ý với lựa chọn trường cao đẳng bốn năm. Thay vào đó, nếu chi phí của cao đẳng hoặc đại học bốn năm vượt quá chi phí của cao đẳng cộng đồng, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm về số tiền còn lại của các chi phí liên quan đến giáo dục trong hai năm đầu học tập. Sau hai năm đầu tiên, FOR sẽ tài trợ tối đa mức phí của cao đẳng hoặc đại học tiểu bang. 9 CCR § 7156(a)-(c).

11. Giáo dục đại học của tôi được tài trợ như thế nào tại cao đẳng hoặc đại học công lập?

Để xác định việc tài trợ cho hai năm đầu tiên tại trường cao đẳng hoặc đại học công lập trong chương trình bốn năm, hãy lấy mức phí của Cao Đẳng Cộng Đồng trừ đi tổng số tiền trợ cấp tài chính của quý vị. DOR sẽ thanh toán khoản chênh lệch giữa mức phí của cao đẳng cộng đồng bao gồm cả sách vở, vật dụng, vận chuyển và duy trì với số tiền trợ cấp tài chính của quý vị. Xem 9 CCR § 7156(a). Nếu số tiền trợ cấp tài chính của quý vị vượt quá mức phí của cao đẳng cộng đồng, DOR sẽ không đóng góp chi phí giáo dục cho hai năm đầu của chương trình bốn năm tại trường cao đẳng hoặc đại học. Quý vị sẽ chịu trách nhiệm về những chi phí vượt quá mức phí của trường cao đẳng cộng đồng.

Sau hai năm đầu tiên, DOR có thể phê chuẩn cho khoản tiền tối đa mức phí trường công của Đại Học Tiểu Bang California, bao gồm cả sách vở, vật dụng, vận chuyển và duy trì. 9 CCR § 7156(c). Nếu quý vị đang theo học tại trường công lập, hãy lấy mức phí trường công của Đại Học Tiểu Bang California trừ đi tổng số tiền trợ cấp tài chính của quý vị.

12.  Giáo dục đại học của tôi được tài trợ như thế nào nếu tôi chọn theo học cao đẳng hoặc đại học tư thục?

DOR có thể tài trợ cho quý vị theo học tại tổ chức tư thục nếu, là một phần trong lựa chọn có hiểu biết của quý vị, quý vị đã chọn đại học tư thục cho chương trình đào tạo của mình thay vì đại học công lập. Nói chung, xem 9 CCR § 7029.6(b)(1). Nếu quý vị chọn theo học tại tổ chức tư thục, quý vị sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí còn lại nào vượt quá mức phí của cao đẳng cộng đồng hoặc đại học công miễn là có chương trình công đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo của khách hàng, bất kể liệu chương trình tư thục có thể được coi là cao cấp ở một số khía cạnh hay không. Xem, Hoitt v. DOR (2012) 207 Cal. App. 4th 513, 525.

13.  Đào tạo giáo dục của tôi được tài trợ như thế nào khi chỉ có tổ chức tư thục mới đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp của tôi?

DOR có thể phê chuẩn cho chương trình đào tạo tại đại học tư thục nếu một hoặc nhiều điều kiện sau đây tồn tại:

 1. Rõ ràng là nhu cầu đào tạo của quý vị có thể được đáp ứng tốt hơn bởi tổ chức hoặc phương pháp đào tạo tư thục, tương tác, học tập trong công việc, kèm cặp hoặc bởi tổ chức hoặc phương pháp đào tạo khác; hoặc
 2. Tổng chi phí DOR phải trả ít hơn; hoặc
 3. Chương trình đào tạo không có ở tổ chức công; hoặc
 4. Việc tham gia chương trình đào tạo công gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc trang bị cho khách hàng để có được việc làm phù hợp. 9 CCR §7155 (a).

DOR sau đó sẽ tài trợ chi phí học tập còn lại của quý vị, bao gồm học phí, sách vở, vật dụng, vận chuyển và duy trì tại trường cao đẳng hoặc đại học tư thục sau khi áp dụng số tiền trợ cấp tài chính và học bổng của quý vị. 9 CCR § 7197(c). 

14.  Tôi có thể theo học cao đẳng hoặc đại học ngoài tiểu bang không?

Khách hàng của DOR có thể nhận được sự hỗ trợ của DOR cho chương trình đào tạo ngoài tiểu bang nếu không có cơ sở hoặc khóa học phù hợp trong tiểu bang; hoặc khách hàng sống gần một tiểu bang liền kề và cơ sở ngoài tiểu bang sẵn có hơn tại tiểu bang liền kề; hoặc theo học chương trình đào tạo trong tiểu bang sẽ gây khó khăn quá mức cho khách hàng. 9 CCR § 7158.8.

Khách hàng cũng có thể chọn theo học cao đẳng ngoài tiểu bang như một phần lựa chọn có hiểu biết của mình.  Nếu chương trình học sinh chọn tại trường cao đẳng ngoài tiểu bang có sẵn trong tiểu bang, DOR có thể tài trợ tối đa mức phí của trường trong tiểu bang. 9 CCR § 7029.6(b)(1). 

15.  Hỗ trợ của DOR cho chi phí đào tạo giáo dục có thể bị chấm dứt không?

Có. Khi quý vị đã đạt được trình độ học vấn cần thiết cho mục tiêu việc làm, DOR sẽ không còn tài trợ cho giáo dục bổ sung theo IPE hiện tại của quý vị. Các dịch vụ đào tạo cũng có thể bị chấm dứt nếu quý vị hoặc chương trình đào tạo thiếu năng lực thực hiện đầy đủ. 9 CCR § 7159.  Nếu chương trình đào tạo không đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp của quý vị, quý vị có thể cân nhắc trao đổi với cố vấn của DOR về việc chuyển sang chương trình phù hợp hơn hoặc nhận thêm các dịch vụ và hỗ trợ để giúp quý vị tăng cường tối đa thành công trong chương trình.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của DOR về chấm dứt hoặc tạm ngừng tài trợ cho chương trình đào tạo giáo dục của quý vị, quý vị nên trao đổi ngay với cố vấn và/hoặc giám sát viên của DOR. Trong trường hợp quý vị không thể giải quyết được bất đồng, quý vị có quyền yêu cầu Cuộc Đánh Giá Hành Chính với Người Quản Lý Khu Vực, Buổi Hòa Giải, Phiên Điều Trần Công Bằng về vấn đề này.

Nếu quý vị cần hỗ trợ giải quyết tranh chấp với DOR liên quan đến các dịch vụ đào tạo giáo dục hoặc các vấn đề khác của DOR, quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng theo số (800) 776-5746.