Cov Kev Pab Kev Kawm Paub thiab Kev Qhia Paub los ntawm California Lub Chaw Kho Kom Zoo Li Qub (California Department of Rehabilitation) Cov Ntaub Ntawv

Publications
#5572.09

Cov Kev Pab Kev Kawm Paub thiab Kev Qhia Paub los ntawm California Lub Chaw Kho Kom Zoo Li Qub (California Department of Rehabilitation) Cov Ntaub Ntawv

Department of Rehabilitation (DOR) tuaj yeem pab koj mus kawm ntawv qib siab lossis kev cob qhia. Pub no qhia koj txog hom kev pab cuam DOR yuav them rau. Nws qhia koj tias yuav tau txais kev pab li cas yog tias koj muaj teeb meem tau txais kev pabcuam los ntawm DOR.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1. Puas yog Lub Chaw Haujlwm Kho Kom Zoo Li Qub tuaj yeem pab kuv txog cov kev kawm lossis cov kev qhia paub hauv tsev kawm qib siab?

Yog.  Qhov kev qhia paub yuav tau muab los ntawm California Lub Chaw Haujlwm Kho Kom Zoo Li Qub (DOR) thaum yuav tsum yog ib feem ntawm koj Tus Kheej Qhov Kev Npaj Ua Haujlwm (IPE).  Siab Title 9 ntawm California Tsab Cai ntawm Cov Kev Cai, Tshooj 7006.3  thiab 7154 (9 CCR §§ 7006.3, 7154).. Qhov no tuaj yeem txhais tau tias yog qhov kev qhia paub ntawm lub tsev kawm qib siab plaub xyoo, lub tsev kawm qib siab hauv zej zog, cov kev kawm txuas ntxiv, cov kev kawm txuj ci thiab cov kev kawm muaj ntawv pov thawj. 9 CCR § 7197(a)(1).

Feem ntau, DOR yuav nqis peev rau qhov kev xaiv uas pheej ywg tshaj kom ua tiav koj lub hom phiaj kev ua haujlwm.  Yog tias DOR tau ua tiav qhov kev ntsuam xyuas kev nyiaj txiag, thiab koj cov nyiaj khwv tau los siab tshaj qhov uas tsis pub dhau, DOR kuj yuav hais kom koj pab them nyiaj rau tus nqi qhia cov kev paub. 9 CCR § 7190.  Saib cov lus nug 7-13 kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog DOR txiav txim siab li cas nws yuav tau them nqi npaum cas rau qhov kev qhia paub.

2. DOR yuav txiav txim siab li cas rau theem uas tsim nyog ntawm kev qhia paub rau ib lub hom phiaj kev ua haujlwm?

DOR tsuas yog muab cov kev qhia paub rau qhov uas tsim nyog rau ib qhov ua tiav lossis tag nrho ob qho txuas ntxiv no:

 1. Pab ua kom tiav lub hom phiaj kev kawm txuj ci/kev ntiav ua haujlwm;
 2. Npaj ib tus neeg qhua cov txuj ci thiab cov peev xwm uas tsim nyog rau kev sib tw thov haujlwm ua ntawm theem kev rau npe nkag mus txog rau pom zoo txais ua haujlwm. 9 CCR § 7154(a)(1).

Piv txwv li, yog tias lub hom phiaj kev kawm txuj ci/kev ua haujlwm yog kom dhau ua ib tus kws qhia ntawv, qhov kev qhia paub uas tsim nyog yog Qib Bachelor thiab cov qhab nia kev qhia ntawv, tsis yog Qib Master. Yog tias lub hom phiaj kev kawm txuj ci/kev ua haujlwm yog dhau ua ib tus kws lij choj, ces cov kev qhia paub yuav yog koom nrog cov kev Kawm Qib Doctor Kws Lij Choj. Qee cov hom phiaj kawm txuj ci, xws li kawm pab kws kho mob, yuav tsum muaj ntawv pov thawj. Txog cov hom phiaj no, DOR yuav nqis peev rau qhov kev kawm muaj ntawv pov thawj, tab sis tsis yog hauv tsev kawm qib siab.

Theem yuav tsum muaj kom tau nkag tuaj yeem sau ntawv thov zam los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Kho Kom Zoo Li Qub raws li kev txiav txim siab los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas, Tus Kws Sab Laj thiab tus neeg qhua uas cov kev coj ua ntawv tsim nyog rau tus neeg qhia qhov kev ua tiav lub hom phiaj kev ua haujlwm.” 9 CCR §7154(a)(2)(b). 

 • Cov feem txuas ntxiv no tuaj yeem raug xaiv kom tau txais cov kev zam:
 • qhov ib txwm muaj los thiab qhov kev xiam oos qhab hnyav ntawm tus neeg qhua;
 • tus neeg qhua lub hnub nyoog;
 • tus neeg qhua cov kev ntiav ua haujlwm yav dhau los, lossis tsis tau ua dua; thiab
 • feem kev nyiaj txiag uas xav tau ntawm tus neeg qhua.

Cov kev pab qhia paub, feem ntau, yog ua raws li qhov xav tau ntawm tus neeg qhua, nrog rau lub sij hawm, qhov uas muaj, thiab tus nqi ntawm qhov kev qhia paub. 9 CCR § 7154 (c).

3. Puas yog kuv tuaj yeem xaiv lub hom phiaj kev ua haujlwm uas TSIS yog “theem-nkag mus” kev ua haujlwm?

Yog. Theem yuav tsum ua tau txhawm rau nnkag mus uas tua tham saum toj saud txhais tau tias DOR yuav nqis peev cov kev pab tsim nyog rau koj thiab kom ua tiav koj lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm ntawm theem nkag mus ntawm feem koj raug xaiv (piv txwv li qhov no tuaj yeem yog theem nkag mus ua lub luag haujlwm qhia, lossis theem nkag mus ua ib tus kws saib xyuas neeg mob, thiab lwm yam).  Qhov no tsis txhais tau tias koj raug txwv tsis pub xaiv “theem-nkag mus” cov haujlwm (xws li cov haujlwm uas feem ntau yuav tsum tau txais kev qhia paub tsawg dua, thiab feem ntau them tus nqi zog qis kawg).

Koj muaj cai kom muaj Tus Kheej Qhov Kev Npaj rau Kev Ua Haujlwm (IPE) uas tau tsim yog li ntawv koj tuaj yeem ua tiav lub hom phiaj tshwj xeeb kev kawm txuj ci lossis kev ua haujlwm hauv kev koom tes nrog uas koj xaiv, thiab yog ib qho haum rau qhov koj ua tau zoo, muaj chaw pab, thiab xaiv ua ntej, cov kev txhawj xeeb, cov peev xwm, cov tuaj yeem ua tau, cov nyiam thiab ceebtoom cov kev xaiv. 9 CCR §§ 7128(d); 7011; 7018.4. DOR yuav ntsuas koj tsab ntawv thov kom ntseeg tias lub hom phiaj ua haujlwm yog haum rau cov feem muaj npe saum toj saud. Txhawm rau ntsuas lub hom phiaj tau xaiv, DOR yuav nug koj kom koom nrog hauv cov kev ua haujlwm, cov kev ntsuas muaj txiaj ntsig zoo, lossis nws yuav raug tsim cov qauv hom phiaj lub sij hawm luv hauv koj li IPE.

Tus nqi lossis cov kev pab txuas ntxiv yuav tsum tsis raug xaiv rau lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm hauv IPE. Piv txwv li, qhov tseeb uas lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm yuav tsum tau txais kev pom zoo ua ntej, piv txwv tias Master’s lossis Ph.D., qhov uas lwm lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm tsuas yog yuav tsum tau nkag mus rau hauv qhov chaw pab cuam, yuav tsum tsis cuam tshuam kev txiav txim siab ntawm lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm  uas tsim nyog rau tus neeg qhua DOR tshwj xeeb.

4. Kuv tau txais qhov kev pom zoo thiab maub kev pab txhim kho kev ua haujlwm los ntawm DOR tab sis kuv tsis tuaj yeem nrhiav tau haujlwm. Puas yog DOR tuaj yeem pab kuv kom tau txais kev pom zoo ua ntej?

Yog tias koj yog tus neeg qhua DOR tam sim no, koj yuav thov hloov kho koj li IPE thiab/lossis cov kev pab ntxiv los pab koj nrhiav kev ntiav ua haujlwm. Kev ntiav ua haujlwm yuav tsum haum nrog qhov koj ua tau zoo, cov chaw pab, cov xaiv ua ntej, cov kev txhawj xeeb, cov peev xwm, thiab qhov tuaj yeem ua tau. Koj yuav tsum tau qhia pom tias koj xav tau cov kev kawm paub ntxiv thiab qib kawm txhawm rau kev sib tw nrhiav ua haujlwm rau qhov kev ntiav haujlwm tsim nyog thaum theem nkag mus, txhais tau tias yog theem kev kawm uas koj tab tom thov haum rau yam uas xav tau rau koj lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm. 9 CCR § 7154(a)(2).

Nws yuav tau txais txiaj ntsig zoo kom muab DOR nrog cov ntaub ntawv uas qhia pom tias koj tsis tau txais kev ntiav ua haujlwm raws li theem koj kawm tam sim no thiab/lossis koj qaug zog qhov nrhiav txoj haujlwm uas koj kawm tiav. Piv txwv li, koj yuav muab cov ntsiab lus piav qhia txoj haujlwm ntawm cov haujlwm uas koj tau thov rau uas yuav tsum tau kawm ntxiv. Koj kuj yuav tsum tau txiav txim khaws cov npe uas suav nrog cov txuas ntxiv no: cov haujlwm uas tshaj tawm; hnub tim thiab luam cov ntawv thov xa mus rau tus tswv ntiav ua haujlwm; hnub xam phaj; thiab kev koom ua txoj haujlwm lossis lwm yam haujlwm cuam tshuam txog kev ntiav ua haujlwm.

5. Puas yog kuv tuaj yeem koom nrog qhov kev qhia paub siv sij hawm ib tav su?

Yog.  Yog tias koj xav tau qhov kev hloov kho txog cov qhia paub lossis cov kev pab txhawb ntxiv rau kev koom nrog vim koj muaj qhov xiam oos qhab, koj tuaj yeem thov qhov no rau hauv koj li IPE.  

6. Yam kev pab thiab kev pab txhawb twg muaj rau kuv thaum kuv nyob hauv tsev kawm ntawv?

Thaum tau txais kev kawm paub, DOR tuaj yeem muab cov kev pab txhawb thiab kev pab rau koj raws li qhov tsim nyog rau koj txhawm rau ua tau raws koj lub hom phiaj kev ntiav ua haujlwm thiab ua tiav koj cov kev kawm paub. Cov piv txwv ntawm cov kev pab txhawb no suav nrog, tab sis tsis tag rau, cov txuas ntxiv no:

 • cov kev ntsuam xyuas rau kev txiav txim kho kom zoo li qub uas xav tau;
 • cov kev pab kho lub cev thiab kho lub hlwb;
 • kev  xa mus lwm qhov thiab lwm cov kev pab tsim nyog los pab koj hauv kev nyab xeeb
 • cov kev pab los ntawm lwm qhov chaw;
 • txhawb rau kev pab ntiav ua haujlwm;
 • cov kev pab cuam rau tus kheej;
 • kev pab tswv yim thiab cov lus qhia;
 • cov ntawv thiab lwm cov khoom cuam tshaum hauv tsev kawm;
 • kev caij tsheb mus los, xws li lub tsheb npav hla mus lossis cov nyiaj nqi roj;
 • Qhov Thev Naus Laus Zis Pab Cuam (AT), xws li khoos pis tawj, software programs, lub nyeem ntawv, lub tshuab laij lej, magnifiers, AT training, thiab lwm yam,;
 • cov kev pab cuam npaj kev ntiav ua haujlwm;
 • cov kev pab cuam tshuam txog kev ua haujlwm;
 • kev nkag siv internet;
 • lwm cov khoom siv thiab cov kev pab uas tau txiav txim siab raws qhov tsim nyog rau koj kom ua tiav raws koj lub hom phiaj ntiav ua haujlwm; thiab
 • tus nqi saib xyuas xws li cov khaub ncaws hnav hauv tsev kawm, cov tsev nyob ib ntus thiab cov kev xa nyiaj kev nyab xeeb ib zaug rau lub tsev. 9 CCR §§ 7149; 7174(a-b); 7019.

Thaum koom nrog zej tsoom-cov peev nyiaj tsev kawm siab lossis kawm qib siab, koj yuav tsum tau txais cov kev pab los ntawm lub koom haum, suav nrog cov neeg nyeem, cov kws txhais lus thiab cov neeg sau khaws tseg, uas xam tias yog cov kev pab muaj kev sib piv thiab cov kev pab raws li lub xeev tsab kev cai lij choj. tit. 9 CCR § 7174(c)(1). DOR kuj tseem tsis ua lub luag haujlwm rau cov tab tom pab lossis cov kev pab sij hawm ntev ntawm tus neeg qhua txhua cov nqi kev noj nyob, sib xws li cov nyiaj pab kev noj qab nyob zoo lossis lwm cov nyiaj pab cuam tib neeg. 9 CCR §§ 7019(c); 7174(b)

7. Yog tias Kuv tau txais Cov Nyiaj Tau Txais Los Ntawm Social Security (SSI) lossis Cov Nyiaj Tau Txais Los Ntawm Cov Nyiaj Pab Cuam Neeg Xiam Oos Qhab (SSDI) puas yog kuv yuav tsum tau them rau cov nqi qhia paub no? 

Tsis yog. Yog tias koj tau txais ib qho nyiaj pab txuas ntxiv no, koj raug zam los ntawm qhov yuav tsum tau koom nrog cov kev pab nyiaj, thiab tsis tas yuav tsum koom nrog ib qho kev them nqi ntawm ib qho kev pab DOR, suav nrog kev qhia paub:

 • SSI
 • SSDI/SPA
 • Cov kev pab cuam zej tsoom suav nrog Cov Kev Pab Cawm Txoj Sia (General Relief (GR)), Cov Kev Pab Txhua Yam, lossis Cov Kev Pab rau Cov Menyuam Nyob Nrog.

9 CCR § 7191(a).

8. Puas yog kuv yuav tsum tau siv kuv cov nyiaj pab thiab cov nyiaj pab nqi kawm them rau tus nqi kev qhia paub cuam tshuam txog cov kev kawm?

Yog. DOR yuav tsis tso cai kev qhia paub lossis cov kev pab qhia paub pab los ntawm lub chaw haujlwm cov kev kawm siab dua tshwj tsis yog koj tau ua qhov kev pab tsawg tshaj txhawm rau tuav tswj cov nyiaj pab los ntawm lwm qhov chaw pab them rau hauv tag nrho lossis ib feem ntawm cov nqi pab cuam no. Cov kev pab txhawb ntau kawg tau kom cov neeg qhua yuav tsum tau txais kev qhia paub cov kev pab los ntawm DOR siv rau cov nyiaj pab thiab cov kev pab nyiaj thiab siv cov nyiaj pab no them cov nqi siv nyiaj ntawm lawv cov kev kawm. Muaj qee qhov kev zam rau cov cai no, suav nrog cov khoom plig thiab cov nyiaj pab raws li kev pab dawb, Cov kev n paj rau Txhawb Tus Kheej Kev Kawm Tiav (PASS), thiab Daim Pib rau xaiv ua Haujlwm rau DOR. 9 CCR § 7006(b).

DOR yuav txiav txim nws theem kev pab nyiaj los ntawm kev rho tawm tag nrho cov nyiaj uas koj tau txais pab rau kev kawm thiab/lossis cov khoom plig, uas tau hais qhia los ntawm lub chaw haujlwm pab nyiaj, los ntawm koj cov nqi qhia ntawv, cov nqi ntawv thiab cov khoom siv, kev saib xyuas thiab kev caij tsheb mus los. Cov nyiaj uas tseem tshuav yog cov nyiaj raug tso cai thiab nqis peev los ntawm DOR. 9 CCR §7197(c).

9. Thaum twg thiab DOR yuav them nyiaj li cas rau tus nqi qhia kev paub?

DOR tsuas yog them rau koj cov nqi kawm paub thaum uas nws tau sau rau hauv koj qhov IPE xwb.  Txog cov nqi qhia thiab cov kev them nqi, koj lub tsev kawm qib siab lossis lub tsev kawm siab yuav tsum lees txais qhov “kev tso cai/pom zoo rau them” los ntawm DOR. Qhov kev tso cai tau txais kev lees txais los ntawm cov chaw qhia paub uas sau nqi DOR thaum ze rau txhua ncua sij hawm kawm. DOR tsis them rau cov chav kawm kom txog thaum cov kev pab tau pib, piv txwv li, koj kawm tiav qhov kev kawm hauv ncua sij hawm kawm. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj muab cov ntaub ntawv rau DOR cuag sij hawm thiab sau nqi ua ntej cov ncua sij hawm kawm no yog li DOR tuaj yeem muab qhov kev tso cai, uas tso cai rau koj rau npe nkag lub tsev kawm lossis tsev kawm siab.

Kev sau ntawv tso cai yuav tsum tau pib ua ntej kev them nyiaj cov nqi khoom thiab cov kev pab xws li cov nqi qhia ntawv thiab cov kev them nqi, raws li teev tseg hauv koj cov ntawv sau tseg. Ua raws li lub xeev tsab kev cai lij choj, DOR tsis tas yuav muab kev them nyiaj rau cov khoom siv thiab cov kev pab uas tsis tau txais kev tso cai los ntawm DOR cov neeg ua haujlwm. 9 CCR § 7311.

10.  Puas yog kuv yuav tsum tau mus kawm ib lub tsev kawm qib siab hauv zej zog ua ntej rau npe hauv lub tsev kawm qib siab plaub xyoo lossis tsev kawm siab?

Tsis yog. Txawm tias koj tsis tas yuav tsum kawm hauv lub tsev kawm qib siab hauv zej zo gob xyoo ua ntej mus kawm lub tsev kawm qib siab plaub xyoo lossis tsev kawm siab raws li tus nqi tag nrho, DOR teev tseg tias yam tsawg kawg raug tus nqi uas tau npaj tseg hauv qhov chaw. 9 CCR § 7156(a). DOR teev tseg tias cov neeg qhua tau txais kev qhia paub theem tsev kawm qib siab yuav tau pib kawm hauv tsev kawm qib siab hauv zej zog ua ntej thiab hloov chaw mus kawm lub tsev kawm qib siab plaub-xyoo hauv lub tsev kawm qib siab hauv xeev lossis tsev kawm siab, qhov ntawv yog ib txoj kev xaiv uas raug nqi qis. Txawm li cas los xij, yog tias koj tuaj yeem qhia pom tias kev koom kawm plaub-xyoo hauv tsev kawm qib siab lossis tsev kawm siab yuav sib npaug lossis qis dua mus kawm hauv tsev kawm zej zog thawj ob xyoos, ces DOR yuav pom zoo rau mus kawm plaub xyoo hauv tsev kawm qib siab. Hauv txoj kev xaiv, yog tias tus nqi hauv tsev kawm qib siab plaub xyoo lossis tsev kawm siab tshaj li tus nqi kawm tsev kawm qib siab hauv zej zog, koj yuav ua lub luag haujlwm them cov nqi uas tshaj koj cov nqi siv cuam tshuam rau thawj ob xyoo hauv tsev kawm. Tom qab thawj ob xyoo, DOR yuav them nyiaj raws li tus nqi teev tseg hauv tsev kawm qib siab thiab tsev kawm siab. 9 CCR § 7156(a)-(c).

11. Kuv qhov kev kawm qib siab tau nqi peev ntawm cov tsev kawm qib siab zej tsoom lossis tsev kawm saib li cas?

Txhawm rau txiav txim qhov peev nyiaj rau thawj ob xyoos ntawm lub tsev kawm qib siab zej tsoom lossis tsev kawm siab hauv plaub xyoos, rho tawm tag nrho cov nyiaj ntawm koj cov nyiaj pab los ntawm tus nqi kev kawm hauv Tsev Kawm Qib Siab Zej Zog. DOR yuav them cov nqi sib txawv ntawm cov nqi hauv tsev kawm qib siab hauv zej zog suav nrog cov nqi ntawv, khoom siv, nqi caij tsheb mus los thiab nqi saib xyuas thiab koj cov nyiaj pab. Saib 9 CCR § 7156(a). Yog tias koj cov nyiaj pab tshaj tus nqi ntawm lub tsev kawm qib siab hauv zej zog, DOR yuav tsis pab them rau cov nqi ntawm koj cov kev siv nyiaj rau thaw job lub xyoos ntawm koj qhov kev kawm plaub xyoos hauv tsev kawm qib siab lossis tsev kawm siab. Koj yuav ua lub luag haujlwm them rau cov nqi uas tshaj hauv lub tsev kawm qib siab hauv zej zog uas tau mus kawm.

Tom qab thawj ob xyoo, DOR tuaj yeem tso cai nqis peev raws li cov nyiaj pab zej tsoom hauv California State University, suav nrog cov nqi ntawv, khoom siv, nqi caij tsheb mus los thiab nqi saib xyuas. 9 CCR § 7156(c). Yog tias koj koom nrog hauv lub tsev kawm zej tsoom (public school), rho tawm tag nrho cov nyiaj ntawm cov kev pab nyiaj los ntawm tus nqi hauv California State University.

12. Kuv cov nyiaj pab kev kawm qib siab zoo li cas yog tias kuv xaiv kawm hauv lub tsev kawm qib siab ntiag tug lossis tsev kawm saib?

DOR yuav nqis peev rau koj kawm ntawm lub tsev kawm ntiag tug yog tias, yog ib feem ntawm koj qhov kev xaiv tau ceebtoom, koj tau xaiv lub tsev kawm qib siab ntiag tug rau koj qhov kev kawm hloov chaw ntawm tsev kawm qib siab hauv xeev. Saib, cov ntaub ntawv ntau yam, 9 CCR § 7029.6(b)(1). Yog koj xaiv mus kawm hauv lub tsev kawm ntiag tug, koj yuav ua lub luag haujlwm them rau cov nqi kawm uas tshaj cov nqi hauv lub tsev kawm qib siab hauv zej zog lossis tsoomfwv lub tsev kawm siab thaum muaj cov kev pab uas haum raws li qhov xav tau ntawm tus neeg qhua, ib yam li cov kev kawm hauv lub tsev kawm ntaig tug uas yuav raug xam tias yog qhov zoo dua tib feem kev kawm. Saib, Hoitt v. DOR (2012) 207 Cal. App. 4th 513, 525.

13. Kuv qhov chaw pab nyiaj kev kawm paub yuav pab nyiaj li cas yog tias tsuas muaj tib lub tsev kawm ntiag tug thiaj haum raws li qhov kuv xav tau xwb?

DOR yuav tso cai qhov kev kawm paub hauv lub tsev kawm qib siab ntiag tug yog tias ib los yog ntau qhov xwm txheej txuas ntxiv no muaj nyob hauv:

 1. Nws yog ib qho paub tseeb tias yuav ua tau raws li koj qhov kev kawm paub ntau dua los ntawm lub tsev kawm ntiag tug, haum dua, raug raws txoj haujlwm, cov kev qhia paub, lossis lwm yam kev qhia paub lossis cov txheej txheem; lossis
 2. Tus nqi tag nrho rau DOR yuav tsawg dua; lossis
 3. Qhov kev qhia paub tsis muaj nyob hauv cov tsev kawm zej tsoom; lossis
 4. Kev mus kawm hauv cov kev kawm zej soom yuav ua rau muaj qhov qeeb rau tus neeg qhua qhov kev npaj ua haujlwm.9 CCR §7155 (a).

DOR yuav pab them rau cov nqi uas tseem tshuav ntawm kev koom nrog suav nrog cov nqi qhia ntawv, nqi ntawv, cov khoom siv, thiab nqi caij tsheb mus los thiab nqi saib xyuas ntawm lub tsev kawm qib siab ntiag tug lossis tsev kawm siab tom qab tau txais koj cov kev pab nyiaj thiab cov nyiaj pab nqi kawm uas siv tau. 9 CCR § 7197(c). 

14. Puas yog kuv tuaj yeem koom kawm hauv lub tsev kawm qib siab lossis tsev kawm siab sab nrauv lub xeev?

Cov neeg qhua ntawm DOR yuav tau txais DOR cov kev pab txhawb rau sab nraud lub xeev thiab yog tias tsis muaj lub chaw kawm haum rau lossis cov feem kev kawm uas muaj nyob hauv lub xeev; lossis tus neeg qhua nyob ze rau ciam av ntawm lub xeev thiab nyob sab nraud lub xeev qhov chaw kawm muaj ntau cov kev kawm nyob hauv lub xeev; lossis koom kawm nyob hauv lub xeev yuav teev tseg cov nqi ntawm tus neeg qhua. 9 CCR § 7158.8.

Tus neeg qhua kuj tuaj yeem xaiv mus kawm hauv tsev kawm qib siab sab nraud lub xeev uas yog ib feem ntawm nws cov kev xaiv ceebtoom.  Yog tias qhov kev pab uas tus tub ntxhais kawm xaiv ntawm lub tsev kawm qib siab sab nraud lub xeev yog muaj nyob hauv lub xeev, DOR tuaj yeem muab cov nyiaj pab raws li tus nqi ntawm lub xeev. 9 CCR § 7029.6(b)(1). 

15. Tuaj yeem pab txhawb los ntawm DOR rau cov nqi kawm paub uas raug tso tseg?

Yog. Thaum koj tau txais theem kev kawm uas xav tau rau koj lub hom phiaj kev ua haujlwm, DOR yuav tsis pab nyiaj ntxiv rau cov kev kawm raws li koj qhov IPE tam sim no. Cov kev pab qhia paub kuj tuaj yeem raug tso tseg yog tias muaj qhov uas koj ua tsis tau haujlwm losiss qhov kev qhia paub. 9 CCR § 7159.  Yog tias qhov kev qhia paub tsis haum raws li yam kev kawm txuj ci uas koj xav tau, koj tuaj yeem thov tham nrog koj tus DOR kws pab tswv yim txog kev hloov chaw mus rau ntau cov kev kawm uas tsim nyog lossis tau txais cov kev pab ntxiv thiab txhawb txhawm rau pab koj txwv qhov ua tiav hauv txoj haujlwm. Yog tias koj tsis pom zoo nrog DOR qhov kev txiav txim rau tso tseg lossis ncua cov nyiaj pab rau koj qhov kev kawm paub, koj yuav tsum tau tham nrog koj tus kws pab tswv yim/kws saib xyuas hauv DOR kiag tam sim. Hauv qhov xwm txheej uas koj tsis muaj peev xwm hais daws koj qhov tsis pom zoo, koj muaj cai thov Lub Chaw Tswj Hwm Tshuaj Xyuas nrog Lub Chaw Tauv Tswj Hauv Nroog, Qhov Kev Sib Hais Kev Tsis Haum Xeeb Raws Qhov Ncaj Ncees ntawm qhov teebmeem.

Yog tias koj xav tau kev pab hauv kev hais daws qhov tsis haum xeeb nrog DOR cuam tshuam txog cov kev pab qhia paub ntxiv lossis lwm yam teebmeem DOR, koj yauv tau tiv toj Qhov Chaw Pab Cuam Neeg Qhua ntawm (800) 776-5746.