Sự Tiến Bộ Trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) Là Gì?

Publications
#8084.05

Sự Tiến Bộ Trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) Là Gì?

Ấn phẩm này cung cấp thông tin cần thiết để bạn tự tìm hiểu về tiến trình của IEP và tất cả các hoạt động bên trong của nó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Luật giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang yêu cầu Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của học sinh phải bao gồm các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được.1

IEP của học sinh phải nêu chi tiết cách đo lường sự tiến bộ của học sinh đối với việc đạt được các mục tiêu hàng năm.2 Việc đo lường sự tiến bộ cho phép nhóm nghiên cứu xem liệu IEP có đang giúp học sinh tiến bộ hay không hoặc liệu IEP có cần thay đổi hay không.

IEP cũng phải nêu rõ việc học khu sẽ báo cáo về sự tiến bộ của trẻ cho phụ huynh/người giám hộ khi nào và như thế nào.3

Đánh Giá Sự Tiến Bộ Và Sửa Đổi

Ít nhất mỗi năm một lần, nhóm IEP phải họp để xem xét sự tiến bộ đối với các mục tiêu của học sinh.4Nhóm sẽ xem các thông tin đã thu thập. Họ sẽ quyết định xem các mục tiêu IEP đã được đáp ứng hay chưa và liệu các dịch vụ giáo dục đặc biệt có đáp ứng hiệu quả nhu cầu của học sinh hay không.5

Nếu một trẻ không đạt được tiến bộ như mong đợi đối với các mục tiêu hàng năm, nhóm IEP phải sửa đổi IEP để giải quyết tình trạng không tiến bộ. Họ có thể điều chỉnh các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ. Nếu nhóm IEP cần thực hiện những thay đổi lớn, họ nên lên lịch họp IEP. Tại đó, họ có thể xem xét và sửa đổi IEP.

Phụ huynh/người giám hộ có quyền yêu cầu họp nhóm IEP bất kỳ lúc nào. Họ nên đưa ra yêu cầu bằng văn bản. Học khu sau đó có 30 ngày để tổ chức một cuộc họp.6

Yêu Cầu Bởi Các Nhóm IEP

Các nhóm IEP phải có khả năng cho thấy họ:

 • Cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan,
 • Thực hiện sửa đổi chương trình,
 • Cung cấp hỗ trợ cho nhân viên trường học, và
 • Cho phép những thay đổi thích hợp. Những điều này sẽ được tính toán hợp lý để một đứa trẻ có thể đạt được tiến bộ phù hợp với hoàn cảnh. Việc này cho đứa trẻ đó cơ hội đạt được những mục tiêu khó đối với chúng.

Diễn Giải Luật Liên bang

Tòa Án Tối Cao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc một học sinh đạt được tiến bộ với các mục tiêu của mình trong quyết định năm 2017, Endrew F. v. Douglas County School District.

IEP phải được thiết kế để giúp một đứa trẻ đạt được tiến bộ thích hợp, tùy theo hoàn cảnh của đứa trẻ đó. Đối với hầu hết học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông, sự tiến bộ phù hợp có nghĩa là được lên lớp. Đối với các học sinh khác, việc lên lớp với tốc độ đó có thể không khả thi. Những học sinh này có thể tiến bộ và đạt được các mục tiêu khó theo những cách khác. Bất kỳ học sinh nào có IEP sẽ nhận được nhiều hơn lợi ích giáo dục tối thiểu từ chương trình giáo dục đặc biệt của học sinh đó. Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist. RE-1 137 S.Ct. 988, 992 (2017).

Mặc dù Tòa Án không đưa ra bất kỳ bài kiểm tra nào để quyết định sự tiến bộ thích hợp cho mọi trẻ em, nhưng các nhóm IEP phải thiết lập các chính sách, thủ tục và thực hành để:

 • Tìm ra mức độ hiện tại của thành tích học tập và hoạt động chức năng;
 • Đặt ra các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được, bao gồm các mục tiêu về học tập và chức năng, dựa trên trình độ hiện tại của trẻ; và
 • Đo lường sự tiến bộ của trẻ trong việc đạt được những mục tiêu đó.

Ví dụ

Các ví dụ sau đây cho thấy các đối tượng khác nhau quyết định về định nghĩa của sự tiến bộ khác nhau. Mọi tình huống đều khác biệt. Quý vị có thể cần tham khảo ý kiến của người biện hộ hoặc luật sư về tình huống cụ thể của con quý vị.

Ví Dụ Về Sự Tiến Bộ

 • IEP không cần mục tiêu cho từng nhu cầu giáo dục của học sinh. IEP không cần phải có một mục tiêu riêng cho từng lĩnh vực nhu cầu giáo dục của học sinh. IEP chỉ cần giải quyết được nhu cầu của học sinh một cách tổng thể và cho phép học sinh đó đạt được tiến bộ thích hợp. K.M. by Markham v. Tehachapi Unified Sch. Dist., No. 1:15-cv-001835, 2017 U.S. Dist. LEXIS 52179 (E.D. Cal. April 5, 2017).
 • Điểm cao có thể có nghĩa là học sinh đã tiến bộ. Trong học bạ, một học sinh đã nhận được điểm cao. Học sinh đó đã nhận được điểm A+ về nghệ thuật, toán học và xã hội học và điểm B+ về ngôn ngữ, đọc và viết. Thẩm Phán Luật Hành Chính của Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) cho biết học sinh đã có nhiều tiến bộ. Điểm số là bằng chứng về sự tiến bộ của học sinh. Học sinh “thành công” khi các mục tiêu IEP của các em có hiệu lực. Ventura Unified Sch. Dist., No. 2021030296 (Cal. OAH June 18, 2021).7
 • Học sinh có thể tiến bộ mà không cần một chương trình mục tiêu riêng. Một học sinh đã tiến bộ mà không có chương trình mục tiêu để giải quyết các chức năng điều hành. Phụ huynh đã yêu cầu một chương trình mục tiêu riêng biệt. Tuy nhiên, học sinh đã đạt được mục tiêu hoàn thành công việc trong năm của mình. Học sinh đó đã cải thiện bằng cách thiết lập thói quen làm việc tốt, giữ ngăn nắp và có theo dõi các nhiệm vụ của mình. Học sinh không cần thêm bất cứ điều gì để cải thiện. Các học khu không cần phải tối đa hóa khả năng giáo dục của học sinh hoặc cung cấp các chương trình được phụ huynh ưa thích. Phụ Huynh thay mặt cho Học Sinh v. San Marcos Unified Sch. Dist., No. 2020110479 (Cal. OAH June 10, 2021).

Ví Dụ Về Sự Không Tiến Bộ

 • IEP cần hợp lý, không phải hoàn hảo. Học sinh cho rằng IEP của mình không được tính toán một cách hợp lý để giúp các em đạt được tiến bộ. Nhà trường đã xác định rằng các hành vi của học sinh không phù hợp và ngăn cản sự tiến bộ. Tòa án cho rằng học khu đã dành thời gian, tài năng và nguồn lực cho nhiều nỗ lực thiện chí. IEP của học sinh không cần phải hoàn hảo và cũng không cần đảm bảo sự tiến bộ. In re Butte Sch. Dist. No. 1, Số CV 14-60-BU-SHE, 2019 U.S. Dist. LEXIS 13311 (D. Mont. January 28, 2019).
 • Học khu phải gửi báo cáo tiến bộ về nhà. Báo cáo tiến bộ đã được gửi về nhà, nhưng các báo cáo đó không đầy đủ. Các báo cáo thảo luận về sự tiến bộ của học sinh chủ yếu dùng các thuật ngữ chung. Các báo cáo hiếm khi chứa thông tin định lượng. Các báo cáo chứa thông tin khó hiểu hoặc mâu thuẫn, chẳng hạn như mô tả cách học sinh gắng sức để đạt mục tiêu, nhưng lại không đánh dấu rằng mục tiêu đã đạt. Các báo cáo sao chép nguyên văn từ các báo cáo trước đó hoặc không thảo luận được sự tiến bộ của học sinh trong một số lĩnh vực nhất định. Tòa án nói rằng những báo cáo này không cho phép gia đình đánh giá sự tiến bộ của con họ. Hood River Cty. Sch. Dist. v. Học Sinh, 2021 U.S. Dist. LEXIS 123391, Hồ Sơ số 3:20-cv-1690-SI (D. Or. July 1, 2021).
 • Sự tiến bộ phải có dữ liệu chứng minh. Tại một phiên điều trần của OAH, học khu đã không chứng minh được là họ đã phát triển các mục tiêu học tập thích hợp. Khi viết các mục tiêu, bắt buộc phải có trình độ hiện tại. Tại phiên điều trần, không có bằng chứng nào về sự phù hợp và khả năng đo lường của hầu hết các mục tiêu. Ví dụ, không có nhà nghiên cứu bệnh học nào chứng thực rằng tất cả các mục tiêu ngôn ngữ và lời nói được xác định từ thông tin có sẵn cho nhóm IEP. Không ai công nhận các mục tiêu phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu của học sinh. Học khu không có đủ dữ liệu để hỗ trợ các quyết định của họ. Pivot Charter School – San Diego v. Phụ Huynh thay mặt cho Học Sinh, Hồ Sơ số 2020120031 (Cal. OAH May 13, 2021).