Cov Kev Vam Meej Ntawm Qhov Khoos Kas Pab Kev Kawm Raws Leej Neeg (Individualized Education Program (IEP)) Yog Dab Tsi?

Publications
#8084.09

Cov Kev Vam Meej Ntawm Qhov Khoos Kas Pab Kev Kawm Raws Leej Neeg (Individualized Education Program (IEP)) Yog Dab Tsi?

Cov ntawv tshaj tawm no muab cov ntaub ntawv tsim nyog los qhia koj tus kheej ntawm IEP kev nce qib thiab tag nrho nws cov haujlwm sab hauv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Tsab cai lij choj hais txog kev kawm tshwj xeeb ntawm tsoom fwv teb chaws thiab lub xeev xav kom tus tub ntxhais kawm qhov Khoos Kas Pab Kev Kawm Raws Leej Neeg (Individualized Education Program (IEP)) kom suav nrog cov hom phiaj uas ntsuas tau txhua xyoo rau tus tub ntxhais kawm.1

Tus tub ntxhais kawm qhov IEP yuav tsum qhia meej tias tus tub ntxhais kawm qhov kev vam meej mus rau qhov ua tau raws li lawv cov hom phiaj txhua xyoo yuav raug ntsuas li cas.2 Kev ntsuas kev vam meej pab rau pab pawg los saib seb qhov IEP puas yuav pab tus tub ntxhais kawm ntawv ua tau zoo los sis yog hais tias yuav tsum tau hloov pauv qhov IEP.

Dua li nod lawm, qhov IEP yuav tsum tau hais tias lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav qhia txog tus me nyuam txoj kev vam meej rau lawv niam lawv txiv / tus neeg saib xyuas thaum twg thiab yuav qhia li cas.3

Kev Tshuaj Xyuas Cov Kev Vam Meej thiab Kev Hloov Kho

Yam tsawg kawg ib xyoos ib zaug, pab pawg IEP yuav tsum tau sib tham los tshuaj xyuas kev vam meej mus rau tus tub ntxhais kawm cov hom phiaj.4 Pab pawg saib xyuas cov ntaub ntawv khaws tseg. Lawv yuav txiav txim siab tias seb puas yuav ua tiav cov hom phiaj IEP los tsis tiav thiab seb cov kev pab cuam kev kawm tshwj xeeb puas ua tau raws li tus tub ntxhais kawm ntawv cov kev xav tau yam ua tau zoo.5

Yog hais tias tus me nyuam tsis tau txais kev vam meej mus rau lawv cov hom phiaj txhua xyoo, pab pawg IEP yuav tsum tau hloov kho qhov IEP txhawm rau daws qhov tsis muaj kev vam meej ntawd. Lawv tuaj yeem kho cov tswv yim kev qhia ntawv thiab txhawb nqa. Yog hais tias pab pawg IEP yuav tsum tau ua cov kev hloov pauv loj, lawv yuav tsum teem caij tsa lub rooj sib tham IEP. Nyob rau ntawd, lawv tuaj yeem tshuaj xyuas thiab kho qhov IEP tau.

Cov niam txiv / cov neeg saib xyuas muaj cai thov kom muaj lub rooj sib tham pab pawg IEP thaum twg los tau. Lawv yuav tsum tau sau ib daim ntawv thov. Tom qab ntawd lub cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj sij hawm 30 hnub los tsa lub rooj sib tham.6

Yuav Tsum Tau Ua los ntawm Pab Pawg IEP

Pab pawg IEP yuav tsum muaj peev xwm los qhia tias lawv yog:

 • Muab kev kawm tshwj xeeb thiab cov kev pab cuam uas muaj feem xyuam,
 • Ua cov kev hloov kho khoos kas muab kev pab,
 • Muab kev txhawb nqa rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, thiab
 • Tso cai rau kom muaj qhov chaw nyob tsim nyog. Cov no tau muab xam yam tsim nyog kom tus me nyuam tuaj yeem ua tau zoo raws li lawv qhov xwm txheej. Qhov no muab lub hwv tsam rau tus me nyuam kom ua tau raws li cov hom phiaj uas nyuaj rau lawv.

Kev Txhais Lub Ntsiab Lus Hauv Tsoom Fwv Teb Chaws Tsab Cai Lij Choj

Lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug Txheej Siab tau hais tsi ntsees txog qhov tseem ceeb ntawm cov tub ntxhais kawm uas ua tau zoo ntawm lawv cov hom phiaj hauv nws qhov kev txiav txim siab xyoo 2017, Endrew F. v. Douglas County Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv.

Qhov IEP yuav tsum tau tsim los txhawm rau kom tus me nyuam ua tau raws li cov kev vam meej uas tsim nyog, raws li tus me nyuam qhov xwm txheej. Txog rau cov tub ntxhais kawm feem coob hauv qhov khoos kas pab kev kawm dav dav, cov kev vam meej uas tsim nyog txhais tau hais tias kev mus ntawm ib qib mus rau qib tom ntej. Txog rau lwm cov tub ntxhais kawm, kev nce mus rau qib tom ntej ntawm qhov nrawm tej zaum yuav ua tsis tau. Cov tub ntxhais kawm no tuaj yeem tsim kev vam meej tau thiab ua tau raws li cov hom phiaj muaj kev nyuaj hauv lwm txoj hauv kev. Ib tus tub ntxhais kawm twg uas muaj qhov IEP yuav tsum tau txais kev pab fab kev kawm ntau dua me ntsis los ntawm lawv qhov kev kawm tshwj xeeb. Endrew F. v. Douglas Cnty.Sch.Dist.RE-1 137 S.Ct.988, 992 (2017).

Tab txawm hais tias lub Tsev Txiav Txim Plaub Ntug tsis tau muab ib qho kev xeem rau kev txiav txim siab seb qhov kev vam meej yuav zoo li cas rau txhua tus me nyuam yaus, cov pab pawg IEP yuav tsum teeb tsa cov cai tswj, cov txheej txheem, thiab cov kev coj ua rau:

 • Kev txheeb xyuas cov theem ntawm kev kawm tiav thiab kev ua hauj lwm zoo tam sim no;
 • Kev teeb tsa cov hom phiaj uas ntsuas tau txhua xyoo, suav nrog cov hom phiaj kev kawm thiab kev ua hauj lwm, raws li tus me nyuam cov theem tam sim no; thiab
 • Kev ntsuas tus me nyuam txoj kev vam meej mus ua kom tau raws li cov hom phiaj ntawd.

Cov Piv Txwv

Cov piv txwv nram qab no qhia tau tias cov koom haum sib txawv tau txiav txim siab tias cov kev vam meej yog dab tsi. Txhua qhov xwm txheej yog sib txawv. Tej zaum koj yuav tau sab laj nrog tus kws pab tswv yim los sis tus kws lij choj rau koj tus me nyuam qhov xwm txheej tshwj xeeb.

Cov Piv Txwv ntawm Cov Kev Vam Meej

 • Cov IEP tsis xav tau lub hom phiaj rau txhua tus tub ntxhais kawm cov kev xav tau kev kawm. Tus tub ntxhais kawm qhov IEP tsis tas yuav muaj lub hom phiaj cais rau txhua qhov chaw ntawm tus tub ntxhais kawm cov kev xav tau kev kawm. Qhov IEP yeej siv tau yog tias nws hais txog tus tub ntxhais kawm ntawv cov kev xav tau tag nrho thiab cia lawv ua kom tau raws li cov kev vam meej uas tsim nyog. K.M. by Markham v. Tehachapi Unified Sch.Dist., No. 1:15-cv-001835, 2017 U.S. Dist.LEXIS 52179 (E.D.Cal. Lub Plaub Hlis 5, 2017).
 • Cov qhab nias siab tuaj yeem txhais tau tias tus tub ntxhais kawm muaj kev vam meej lawm. Ntawm lawv daim npav tshaj qhia, ib tug tub ntxhais kawm tau txais cov qhab nia siab. Nws tau txais tus qhab nias A+ hauv kev kos duab, lej thiab kev kawm txog kev sib raug zoo thiab B+ hauv kev kawm lus, kev nyeem ntawv, thiab kev sau ntawv. Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Raws Kev Cai Lij Choj Fab Kev Tswj Hwm (Administrative Law Judge) rau Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kev Txiav Txim Cov Rooj Plaub Fab Kev Tswj Hwm (Office of Administrative Hearings (OAH)) tau hais tias tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev vam meej lawm. Cov qhab nias yog ua pov thawj ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv qhov kev vam meej. Tus tub ntxhais kawm ntawv“muaj kev vam meej lawm”thaum lawv cov hom phiaj IEP tau ua tiav. Ventura Unified Sch.Dist., No. 2021030296 (Cal. OAH Lub Rau Hli 18, 2021).7
 • Cov tub ntxhais kawm tuaj yeem ua tiav yam tsis muaj ib qho kev qhia tshwj xeeb. Tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev vam meej yam tsis muaj lub hom phiaj kev qhia los hais daws lawv cov kev txawj ua hauj lwm. Cov niam txiv tau thov ib qho kev qhia tshwj xeeb. Txawm li cas los xij, tus tub ntxhais kawm tau ua tiav lawv lub hom phiaj kev ua hauj lwm uas tau muab rau ua kom tiav thoob plaws hauv lub xyoo. Lawv tau txhim kho zoo tuaj los ntawm kev tsim kom muaj tus cwj pwm ua hauj lwm zoo, ua kom lawv txoj kev sib koom ua ke, thiab ua raws li lawv txoj hauj lwm. Tus tub ntxhais kawm tsis xav tau dab tsi ntxiv los txhim kho. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis tas yuav tsum tau ntxiv cov tub ntxhais kawm txoj kev kawm kom ntau tshaj plaws los sis muab cov khoos kas pab uas cov niam txiv xav tau. Niam Txiv Sawv Cev Tam Tus Tub Ntxhais Kawm v. San Marcos Unified Sch.Dist., No. 2020110479 (Cal. OAH Lub Rau Hli 10, 2021).

Cov Piv Txwv ntawm Cov Kev Tsis Vam Meej

 • Cov IEP yuav tsum muaj laj thawj tsim nyog, zoo tsis tag. Cov tub ntxhais kawm tau sib cav tias lawv qhov IEP tsis raug xam kom muaj laj thawj tsim nyog txhawm rau pab kom lawv tuaj yeem vam meej tau. Lub tsev kawm ntawv tau txheeb xyuas tus tub ntxhais kawm tus cwj pwm uas tsis tsim nyog thiab tiv thaiv kev vam meej. Lub tsev txiav txim plaub ntug tau hais tias lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tau siv sij hawm, rab peev xwm, thiab cov peev txheej hauv kev maj mam sim ua uas ncaj ncees ntau zaug. Tus tub ntxhais kawm qhov IEP tsis tas yuav ua kom zoo tag nrho, thiab nws tsis tas yuav lav qhov kev vam meej. Hauv re Butte Sch.Dist.No. 1, No. CV 14-60-BU-SHE, 2019 U.S. Dist.LEXIS 13311 (D. Mont. Lub Ib Hlis 28, 2019).
 • Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum xa daim ntawv qhia txog kev vam meej hauv tsev. Cov ntawv tshaj qhia kev vam meej raug xa mus tom tsev, tab sis cov ntawv ntawd tsis txaus. Cov ntawv tshaj qhia tau tham txog tus tub ntxhais kawm txoj kev vam meej nyob rau hauv cov ntsiab lus dav dav. Lawv tsis tshua muaj cov ntaub ntawv ntau. Lawv muaj cov ntaub ntawv tsis meej los sis tsis sib haum xeeb, xws li piav qhia tias tus tub ntxhais kawm tau tawm tsam li cas kom ua tiav lub hom phiaj, tab sis cim tias lub hom phiaj tau ua tiav. Cov ntawv tshaj qhia tau theej cov ntawv nyeem los ntawm cov ntawv tshaj qhia yav dhau los los sis tsis tuaj yeem tham txog tus tub ntxhais kawm ntawv qhov kev vam meej hauv qee qhov chaw. Lub tsev txiav txim plaub ntug tau hais tias cov ntawv tshaj qhia no tsis tso cai rau tsev neeg los ntsuam xyuas lawv tus me nyuam txoj kev vam meej. Lub Cheeb Nroog Hood River.Sch.Dist. v. Student, 2021 U.S. Dist.LEXIS 123391, Case No. 3:20-cv-1690-SI (D. Or.Lub Xya Hli 1, 2021).
 • Cov kev vam meej yuav tsum tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov ntaub ntawv. Nyob rau ntawm OAH lub rooj sib hais plaub, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis tuaj yeem ua pov thawj tias nws tau tsim cov hom phiaj kev kawm tsim nyog. Yuav tsum tau siv cov theem tam sim no thaum tab tom sau cov hom phiaj. Nyob rau hauv lub rooj sib hais plaub, tsis muaj lus pov thawj kev tsim nyog thiab kev muaj peev xwm ntsuas ntawm cov hom phiaj. Piv txwv li, tsis muaj tus kws kho hais lus los ua pov thawj tias tag nrho yam lus thiab cov hom phiaj kev hais lus raug txheeb xyuas los ntawm cov ntaub ntawv uas muaj rau pab pawg IEP. Tsis muaj leej twg hais tias cov hom phiaj tsim nyog ua kom tau raws li tus tub ntxhais kawm cov kev xav tau. Lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis muaj ntaub ntawv txaus los txhawb nqa lawv cov kev txiav txim siab. Lub Tsev Kawm Ntawv Pivot Charter – San Diego v. Cov Niam Txiv Sawv Cev Tam Rau Tus Tub Ntxhais Kawm, Rooj Plaub Lej Thib. 2020120031 (Cal. OAH Lub Tsib Hlis 13, 2021).