Ano ang Progreso ng Individualized Education Program (IEP)?

Publications
#8084.08

Ano ang Progreso ng Individualized Education Program (IEP)?

Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng kinakailangang impormasyon upang turuan ang iyong sarili sa pag-unlad ng IEP at lahat ng panloob na gawain nito.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Kinakailangan ng batas ng pederal at special education ng estado ang Individualized Education Program (IEP) ng estudyante na isama ang nasusukat na mga taunang layunin para sa estudyante.1

Dapat idetalye sa IEP ng estudyante kung paanong magprogreso ang estudyante tungo sa kanilang mga taunang layunin ay susukatin.2 Ang pagsukat sa progreso ay pinapahintulutan ang koponan para makita kung nakatutulong ang IEP na gumawa ng progreso o kung kinakailangang gumawa ng mga pagbabago sa IEP.

Dapat din ihayag ng IEP kung kailan at kung paano mag-uulat ang distrito ng paaralan sa progreso ng bata sa kanilang magulang / tagapag-alaga.3

Pagrepaso ng Progreso at Pagbabago

Kahit minsan isang taon, dapat magpulong ang koponan ng IEP para repasuhin ang progreso tungo sa layunin ng estudyante.4 Titingin ang koponan sa impormasyong nakolekta. Magpapasya sila kung natugunan ang mga layunin ng IEP at kung mabisang natutugunan ng mga serbisyo ng special education ang mga pangangailangan ng estudyantet.5

Kung hindi nakagagawa ng inaasahang progreso ang bata tungo sa kanilang mga taunang layunin, dapat baguhin ng koponan ng IEP ang IEP para maaaksyunan ang kakulangan ng progreso. Maaari nilang itama aang mga istratehiya ng pagtuturo at suporta. Kung kinakailangang gumawa ng malaking mga pagbabago ang koponan ng IEP, dapat silang magtakda ng puloing ng IEP. Doon, maaari nilang repasuhin at baguhin ang IEP.

Ang mga magulang at tagapag-alaga ay may karapatang humiling para sa pulong ng koponan ng IEP sa anumang oras. Dapat nilang gawin ang kahilingan nang nakasulat. May 30 araw ang distrito ng paaralan para magdaos ng pulong.6

Kinakailangan ng mga Koponan ng IEP

Dapat maipakikita ng mga koponan ng IEP na sila ay:

 • Nagbibigay ng special education at mga kaugnay na serbisyo.
 • Gumagawa ng mga pagbabago sa programa.
 • Nagbibigay ng mga suporta para sa mga kawani ng paaralan, at
 • Nagpapahintulot para sa naaangkop na mga kaluwagan. Ang mga ito ay makatwirang kinakalkula para makagawa ng progreso ang bata nang naaayon hinggil sa kanilang mga katayuan. Binibigyan nito ang bata ng pagkakataon para matugunan ang mga layunin na mapanghamon sa kanila.

Pagbibigay Kahulugan sa Batas Pederal

Binibigyang diin ng korte suprema ang kahalagahan ng isang estudyante na gumagawa ng progreso sa kanilang mga layunin sa 2017 na disisyon nito, Endrew F. v. Douglas County School District.

Dapat maidisenyo ang IEP para hayaan ang bata na makagawa ng naaankop na progreso, batay sa mga kalagayan ng bata. Para sa karamihan ng estudyante sa isang karaniwang programa ng edukasyon, ang naaangkop na progreso ay nangangahulugan ang pagpunta ng isang grado sa susunod. Para sa ibang estudyante, ang pag-akyat sa susunod na grado sa bilis na iyon ay maaaring hindi posible. Ang mga estudyanteng ito ay makagagawa ng progreso at matutugunan ang mga mapanghamong layunin sa ibang paraan. Ang sinumang estudyante na may IEP ay dapat makakuha nang higit sa pinakamababang benepisyong pang-edukasyon mula sa kanilang programa ng special education. Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist. RE-1 137 S.Ct. 988, 992 (2017).

Bagaman hindi nagbigay ang Korte ng anumang isang pagsusulit para sa pagpapasya sa kung ano ang maaaring maging hitsura ng naaangkop na progreso para sa bawat bata, dapat mag-set up ng mga patakaran, pamamaraan, at kasanayan ang mga koponan ng IEP:

 • Pag-alam sa mga kasalukuyang antas ng akademikong natanggap at pagganap ng paggawa.
 • Nagtatakda ng nasusukat na mga taunang layunin, kabilang ang akademiko at mga layunin sa paggana, batay sa kasalukuyang antas ng bata; at
 • Pagsusukat ng progreso ng bata tungo sa pagtugon sa mga layuning iyon.

Mga halimbawa

Ang mga sumusunod na halimbawa ay ipinapakita kung gaanong magpasya ang magkakaibang entidad kung ano ang progreso. Ang bawat sitwasyon ay magkakaiba. Maaaring kailanganin mong komunsulta sa isang tagapagtaguyod o abogado para sa partikular na sitwasyon ng iyong anak.

Mga Halinbawa ng Progreso

 • Hindi kailangan ng IEP ng layunin para sa bawat isa ng mga pang-edukasyong pangangailangan ng isang estudyante. Hindi kinakailangang magkahiwalay na layunin para sa bawat larangan ng mga pang-edukasyong pangangailangan ng isang estudyante. Pumapayag ang IEP hanggang naaaksyunan nito ang mga pangangailangan ng estudyante bilang isang buo at hinahayaan ang mga ito na gumawa nang naaangkop na progreso. K.M. by Markham v. Tehachapi Unified Sch. Dist., No. 1:15-cv-001835, 2017 U.S. Dist. LEXIS 52179 (E.D. Cal. Abril 5, 2017).
 • Ang matataas na grado ay nangangahulugan na nagprogreso ang estudyante. Sa kanilang report card, nakatanggap ang estudyante ng matataas na grado. Nakatanggap siya ng A+ sa sining, matimatika at araling panlipunn at B+ sa sining ng wika, pagbabasa, at pagsusulat. Sinabi ng Administrative Law Judge para sa Office of Administrative Hearings (OAH) na nakagawa ng progreso ang estudyante. Ang mga grado ang naging ebidensya ng progreso ng estudyante. Ang estudyante ay “umunlad” nang isinabisa ang kanilang mga layunin ng IEP. Ventura Unified Sch. Dist., No. 2021030296 (Cal. OAH June 18, 2021).7
 • Ang mga esstudyante ay maaaring makagawa ng progreso nang walang magkahiwalay na programang pinupuntirya. Nakagawa ng progreso ang estudyante nang walang pinupuntiryang programa para maaksyunan ang kanilang ehekutibong mga pagsasanay sa paggawa. Humiling ang mga magulang ng magkahiwalay na pinupuntiryang programa. Ang estudyante, gayunman, ay natugunan ang kanilang layunin ng pagkumpleto ng gawaing on-task sa taon. Bumuti sila sa pamamagitan ng pagtataguyod ng magagandang ugali sa paggawa, na pinapanatiling nakaayos ang kanilang binder, at sinusubaybayan ang kanilang mga gawain. Hindi kinailangan ng estudyante ng anumang karagdagang anumang bagay para bumuti. Hindi kailangan ng mga distrito ng paaralan na palakihin ang edukasyon ng estudyante o mga handog na programang mas ginusto ng mga magulang. Parent on Behalf of Student v. San Marcos Unified Sch. Dist., No. 2020110479 (Cal. OAH June 10, 2021).

Mga Halimbawa ng Walang Progreso

 • Kailangang maging responsable ng mga IEP, hindi perpekto. Tinututulan ng estudyante na ang kanilang IEP ay hindi naging makatwirang nakalkula para pahintulutan sila na makagawa ng progreso. Tinukoy ng paaralan ang mga pag-uugali ng estudyante na hindi naging mga naaangkop at napigilan ang progreso. Sinabi ng korte na gumugol ng panahon, talento, at mga mapagkukunan ang distrito sa maramihang pagsubok ng walang masamang hangarin. Hindi kailangang maging perpekto ang IEP ng estudyante, at hindi nito kailangang igarantiya ang progreso. In re Butte Sch. Dist. No. 1, No. CV 14-60-BU-SHE, 2019 U.S. Dist. LEXIS 13311 (D. Mont. Enero 28, 2019).
 • Dapat magpauwi ng mga ulat ng progreso ang mga distrito. Ipinauwi ang mga ulat ng progreso, ngunit hindi sapat ang mga ito. Tinatalakay ng mga ulat ang progreso ng estudyante karamihan sa mga karaniwang katawagan. Madalang silang maglaman ng bilang ng impormasyon. Naglalaman sila ng nakalilito o magkasalungat na impormasyon, tulad ng sa paglalarawan sa kung paanong nahihirapang magtamo ng layunin, ngunit minamarkahan na ang layunin ay natugunan. Kinopya ng mga ulat na ginaya ang teksto mula sa mga naunang ulat o nabigong talakayin ang progreso ng estudyante sa ilang larangan. Sinabi ng korte na ang mga ulat na ito ay hindi pinahintulutan ang pamilya na suriin ang progreso ng kanilang anak. Hood River Cty. Sch. Dist. v. Student, 2021 U.S. Dist. LEXIS 123391, Case No. 3:20-cv-1690-SI (D. Or. Hulyo 1, 2021).
 • Dapat suportado ng datos ang progreso. Sa pagdinig ng OAH, nabigong patunayan ng distrito ng paaralan na bumuo ito ng naaangkop na mga akademikong layunin. Kinakailangan ang kasalukuyang mga antas kapag nagsusulat ng mga layunin. Sa pagdinig, walang testimonya sa karamihan ng pagkanaaangkop at pagkanasusukat ng mga layunin. Bilang halimbawa, walang pathologist ng pananalita ang tumestigo na natukoy ang lahat ng wika at mga layunin ng pananalita mula sa available na impormasyon sa koponan ng IEP. Walang sinuman ang nagsabi na naaangkop ang mga layunin para matugunan ang mga pangangailangan ng estudyante. Walang sapat na datos ang distrito ng paaralan para suportahan ang kanilang mga desisyon. Pivot Charter School – San Diego v. Parents on Behalf of Student, Case No. 2020120031 (Cal. OAH May 13, 2021).