Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Trường của Con Quý Vị

Publications
#7150.05

Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Trường của Con Quý Vị

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là thiết bị hoặc dịch vụ có thể trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.

 

 

Click links below for a downloadable version.