Nhận Thiết Bị/Dịch Vụ Hỗ Trợ Giao Tiếp thông qua Trường của Con Quý Vị

Publications
#7150.05

“Thiết bị/dịch vụ hỗ trợ giao tiếp” là thiết bị hoặc dịch vụ có thể trợ giúp người khuyết tật giao tiếp.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.