Pagtanggap ng Communication Supports (mga Suportang Pangkomunikasyon) sa pamamagitan ng Paaralan ng Iyong Anak

Publications
#7150.08

Ang “communication supports” ay mga aparato o serbisyo na makatutulong sa isang taong may kapansanan para makipag-ugnayan. 

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.