Kev Tau Txais Cov Kev Txhawb Nqa Sib Txuas Lus Los Ntawm Koj Tus Me Nyuam Lub Tsev Kawm

Publications
#7150.09

Kev Tau Txais Cov Kev Txhawb Nqa Sib Txuas Lus Los Ntawm Koj Tus Me Nyuam Lub Tsev Kawm

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus" yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus.

 

 

Click links below for a downloadable version.