Kev Tau Txais Cov Kev Txhawb Nqa Sib Txuas Lus Los Ntawm Koj Tus Me Nyuam Lub Tsev Kawm

Publications
#7150.09

Kev Tau Txais Cov Kev Txhawb Nqa Sib Txuas Lus Los Ntawm Koj Tus Me Nyuam Lub Tsev Kawm

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus" yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus. Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus qee zaum kuj hu ua Kev Sib Txuas Lus Ntxiv Thiab Txoj Kev Xaiv [Augmentative and Alternative Communication (AAC)], lossis Cov Cuab Yeej Siv Pauv Hloov KhoTshwj Xeeb. Hauv cov kab kev kawm tshwj xeeb, feem ntau nws hu ua Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab Yooj Yim [Assistive Technology (AT)].

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1.  Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus yog dab tsi?

"Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus" yog cov cuab yeej lossis cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab tus neeg xiam oob khab sib txuas lus. Cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus qee zaum kuj hu ua Kev Sib Txuas Lus Ntxiv Thiab Txoj Kev Xaiv [Augmentative and Alternative Communication (AAC)], lossis Cov Cuab Yeej Siv Pauv Hloov KhoTshwj Xeeb. Hauv cov kab kev kawm tshwj xeeb, feem ntau nws hu ua Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab Yooj Yim [Assistive Technology (AT)]. Ntawm nov yog qee cov piv txwv ntawm cov kev txhawb nqa sib txuas lus:  

  • JAWs thiab lwm yam nyeem cov tshuaj ntsuam;
  • Dynavox thiab lwm Cov Cuab Yeej Tsim Kho Kev Hais Lus [Dynavox and other Speech Generating Devices (SGDs)];
  • PECs thiab lwm yam qauv ntawm cov kab kev sib txuas lus uas muaj duab;
  • Cov phiaj sau ntawv lossis cov phiaj tshiaj ntawv;
  • Cov ntaub ntawv sau ua ntawv dig muag lossis sau loj loj;
  • Cov kev pab xws li cov neeg txhais lus piav tes lossis cov neeg koom nrog kev sib txuas lus. 

2.  Kuv puas muaj txoj cai tau txais cov kev pab txhawb nqa txuas lus rau kuv tus me nyuam dhau ntawm nws lub tsev kawm ntawv lawm?

Yog lawm. Yog tias koj tus me nyuam tau mus kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv zej tsoom , cov kev txhawb nqa kev sib txuas lus tuaj yeem suav nrog cov kev pab cuam uas tsev kawm tau muab raws li tus me nyuam Qhov Kev Pab Cuam Kev Kawm Rau Qee Leej [Individualized Education Program (IEP)] lossis txoj kev npaj muaj chaw nyob (504 Txoj kev npaj). Piv txwv, yog koj tus me nyuam hais tsis tau lus, koj yuav tau hais lub cheeb tsam tsev kawm ntawv ua ib qho kev ntsuas xyuas. Nyob ntawm qhov txiaj ntsig, pab neeg IEP tuaj yeem txiav txim siab tias koj tus me nyuam xav tau kev pab thev naus laus zis zoo ib yam li cov khoom siv sib txuas lus hauv khoos pij tawj. Lub tsev kawm ntawv kuj ua tus saib xyuas kev qhia ntawv kom koj tus me nyuam siv tau yam siv tau zoo. Yog koj tus me nyuam mus kawm ib lub tsev kawm ntawv ntiav, lub tsev kawm ntawv yuav tsum muaj cov kev txhawb nqa sib txuas lus raws li qhov muaj kev pab kom tsim nyog, tshwj tsis yog lawv yuav tsis tsim nyog muab xam rau tsev kawm ntawv pob nyiaj tag nrho.

3. Kuv yuav ua li cas yog tias kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv tsis kam muab cov kev txhawb nqa sib txuas lus uas kuv tus me nyuam xav tau?

Yog tias koj tus me nyuam mus kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv zej tsoom, koj tuaj yeem thov ib lub rooj sib tham IEP los tham txog qhov teeb meem thiab maj mam sim daws nws qhov teeb meem yam tsis raws li qhov poom zoo. Yog tias kev pab thev naus laus zis yog ib feem ntawm koj tus me nyuam pab neeg IEP thiab lub tsev kawm ntawv tsis muab rau nws, koj muaj cai sau ntawv tsis txaus siab raws li txoj cai. Yog tias cov cuab yeej pab thev naus laus zis tsis tau muaj nyob hauv IEP tab sis koj xav kom nws thiab lub tsev kawm ntawv tsis pom zoo, koj tuaj yeem sau ntawv thov kom muaj lub rooj sib hais.

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov ntaub ntawv kev tau txais cov kev pab txawb nqa kev sib txuas lus los ntawm tsev kawm ntawv zej tsoom, saib Disability Rights California cov ntaub ntawv pov thawj hais qhov tseeb, Cuab Yeej Thev Naus Laus Zis Muab kev Pab Yooj Yim Dhau Los Ntawm Koj Tus Me nyuam Lub Tsev Kawm Ntawv, tuaj yeem saib tau ntawm  https://www.disabilityrightsca.org/publications/obtaining-assistive-technology-through-your-childs-school

Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog koj tus me nyuam txoj cai muaj kev sib txuas lus zoo hauv tsev kawm tsoom fwv lossis tsev kawm ntiag tug, mus saib, Disability Rights California, Kev Ntxub Ntxaug Kev Xiam Oob Khab hauv Cov Tsev Kawm Ntawv Zej Tsoom thiab Cov Tsev Kawm Ntawv Ntiav, tuaj yeem saib tau ntawm https://www.disabilityrightsca.org/publications/disability-discrimination-in-public-and-private-schools

(Disability Rights California) tau npaj daim ntawv qhia qhov tseeb no uas yog ib feem ntawm Txoj Hauj lwm Koom Tes Ua Pab Pawg Nkag Mus Sib Txuas Lus Nrog Cov Neeg Xiam Oob Khab. Lub phiaj xwm yog tsim los tsim kho, cob qhia thiab ua kom muaj kev sib koom tes ntawm cov thawj coj los tawm tswv yim rau kev txhawb nqa kev sib txuas lus. Nws yog pob nyiaj tau los ntawm (Ability Central), yav tas los hu ua Pob Peev Nyiaj Pab Txhawb Ntawm Cov Neeg Xiam Oob Khab (Disability Communications Fund) (Ability Central) txhawb nqa cov kev pab cuam thiab thev naus laus zis uas muaj txiaj ntsig zoo rau kev sib txuas lus thiab kev nkag mus cuag tau cov neeg hauv California uas xiam oob khab. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, mus xyuas http://dcfund.us/