دریافت پشتیبان ارتباطی از طریق مدرسه کودک شما

Publications
#7150.16

دریافت پشتیبان ارتباطی از طریق مدرسه کودک شما

"پشتیبان ارتباطی" دستگاه یا خدماتی است که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می

 

 

Click links below for a downloadable version.