دریافت پشتیبان ارتباطی از طریق مدرسه کودک شما

Publications
#7150.16

دریافت پشتیبان ارتباطی از طریق مدرسه کودک شما

"پشتیبان ارتباطی" دستگاه یا خدماتی است که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. پشتیبان های ارتباطی گاهی Augmentative and Alternative Communication ‏(AAC) (ارتباط جایگزین و تقویتی) یا Special Adaptive Equipment (تجهیزات تطبیقی ویژه) نامیده می شوند. در سیستم آموزش استثنائی، پشتیبان ارتباطی اغلب Assistive Technology ‏(AT) (فناوری کمکی) نامیده می شود. در اینجا مثالی از پشتیبان های ارتباطی آورده شده است:

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

1.    پشتیبان ارتباطی چیست؟

"پشتیبان ارتباطی" دستگاه یا خدماتی است که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می کنند. پشتیبان های ارتباطی گاهی Augmentative and Alternative Communication ‏(AAC) (ارتباط جایگزین و تقویتی) یا Special Adaptive Equipment (تجهیزات تطبیقی ویژه) نامیده می شوند. در سیستم آموزش استثنائی، پشتیبان ارتباطی اغلب Assistive Technology ‏(AT) (فناوری کمکی) نامیده می شود. در اینجا مثالی از پشتیبان های ارتباطی آورده شده است:

  • JAW (دسترسی به شغل با گفتار) و سایر انواع صفحه خوان ها؛
  • Dynavox و دیگر دستگاه های Speech Generating Devices ‏(SGD)
  • (دستگاه های تولید گفتار)؛
  • PECs (سیستم ارتباطی مبادله تصویر) و سایر انواع سیستم های ارتباطی مبتنی بر تصویر؛
  • تخته های حروف و تخته های الفبا؛
  • -اسناد به خط بریل یا چاپ درشت؛
  • خدماتی از قبیل مترجمین شفاهی زبان علائم یا همکاران ارتباطی.

2.    آیا من حق دریافت پشتیبانی ارتباطی برای کودکم از طریق مدرسه وی را دارم؟

بله. در صورتی که کودک شما به مدرسه ای دولتی می رود، در خدماتی که مدرسه تحت برنامه individualized Education Program ‏(IEP) (برنامه آموزش فردی) یا طرح رفاهی
((504 Plan (طرح 504)) ارائه می دهد، پشتیبان ارتباطی گنجانده خواهد شد. برای مثال، اگر کودک شما دارای توانایی کلامی نیست، می توانید از مدرسه منطقه ای درخواست انجام ارزیابی کنید. بسته به نتایج، تیم IEP (برنامه آموزش فردی) می تواند تصمیم بگیرد که کودک شما به یک فناوری دستیار مانند دستگاه ارتباطی رایانه ای نیاز دارد یا خیر. مدرسه همچنین مسئول ارائه آموزشی است که کودک شما بتواند به طور مؤثر از آن بهره ببرد. در صورتی که کودک شما به مدرسه غیرانتفائی می رود، مدرسه باید پشتیبانی ارتباطی به صورت خدمات رفاهی معقول ارائه دهد، مگر اینکه با توجه به بودجه کلی مدرسه، به طرز غیرقابل قبولی گرانقیمت باشند.

3.    اگر مدرسه کودک من پشتیبان های ارتباطی موردنیاز کودک من را تأمین نکند، چه کاری می توانم انجام دهم؟

اگر کودک شما به مدرسه دولتی می رود، می توانید درخواست جلسه IEP (برنامه آموزش شخصی) بدهید و درباره مسئله گفتگو کرده و سعی کنید آن را به صورت غیررسمی حل و فصل کنید. اگر فناوری کمکی پیش از این بخشی از IEP (برنامه آموزش شخصی) کودک شما بوده است و مدرسه آن را فراهم نمی کند، شما حق طرح شکایت را دارید. در صورتی که فناوری کمکی در IEP (برنامه آموزش شخصی) گنجانده نشده باشد، اما شما مایل هستید که در برنامه باشد و مدرسه موافقت نمی کند، می توانید درخواست فرآیند دادرسی لازم بدهید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دریافت پشتیبان های ارتباطی از مدرسه عمومی، گزاره برگ Disability Rights California (حقوق معلولیت کالیفرنیا) دریافت Assistive Technology (فناوری کمکی) از طریق مدرسه کودک شمارا ببینید که در آدرس زیر موجود است https://www.disabilityrightsca.org/publications/obtaining-assistive-technology-through-your-childs-school

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حق کودک شما نسبت به ارتباط مؤثر در مدرسه عمومی و خصوصی، Disability Rights California (حقوق معلولیت کالیفرنیا)، تبعیض به دلیل معلولیت در مدارس عمومی و خصوصیرا ببینید که در آدرس زیر موجود است https://www.disabilityrightsca.org/publications/disability-discrimination-in-public-and-private-schools

Disability Rights California (حقوق معلولین کالیفرنیا) این گزاره برگ را به عنوان بخشی از پروژه Communication Disabilities Access Network (شبکه دسترسی ارتباطی معلولین) تهیه کرده است. هدف از این پروژه گسترش، آموزش و فعالسازی شبکه ای از رهبران برای حمایت از پشتیبان های ارتباطی است. این پروژه توسط Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) تأمین بودجه می شود، که سابقاً با نام Disability Communications Fund (صندوق ارتباطات معلولیت) شناخته می شد. Ability Central (صندوق مرکزی توانمندی) از برنامه ها و فناوری هایی پشتیبانی می کند که به ارتباطات و نیازهای دسترسی شهروندان دچار معلولیت کالیفرنیا کمک می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، از وبسایت زیر دیدن کنید http://dcfund.us/