دریافت پشتیبان ارتباطی از طریق مدرسه کودک شما

Publications
#7150.16

"پشتیبان ارتباطی" دستگاه یا خدماتی است که به فرد دچار معلولیت برای برقراری ارتباط کمک می

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.