ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈសាលារៀនរបស់កូនអ្នក

Publications
#7150.06

ការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមរយៈសាលារៀនរបស់កូនអ្នក

“​ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង”​ គឺ​ជា​ឧបករណ៍​អេឡិច​ត្រូនិក​ឬ​សេវា​កម្ម​ដែល​អាច​ជួយ​ដល់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ពិការភាព​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​។

 

 

Click links below for a downloadable version.