Hướng Giải Quyết - Phải Làm Gì Khi Quý Vị Bất Đồng Với Học Khu

Publications
#8087.05

Hướng Giải Quyết - Phải Làm Gì Khi Quý Vị Bất Đồng Với Học Khu

Tài liệu này giải thích các bước khác nhau mà bạn có thể thực hiện khi có bất đồng với khu học chánh về chương trình giáo dục đặc biệt của con bạn. Xem lại các mẫu thư của chúng tôi và các khiếu nại về tuân thủ mẫu của chúng tôi bên dưới để được trợ giúp thêm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Là người bênh vực con, quý vị có thể thấy mình bất đồng với học khu. Quý vị có thể không đồng ý với học khu về các vấn đề khác nhau. Quý vị có thể không đồng ý với thay đổi học khu đề xuất đối với IEP hiện tại. Quý vị có thể không đồng ý với IEP đã ký vì quý vị tin rằng nhu cầu của con quý vị đã thay đổi nhưng học khu không đồng ý. Bất đồng có thể là về mục tiêu, dịch vụ, hỗ trợ và xếp lớp. Nếu quý vị có bất đồng với học khu của con quý vị, quý vị có nhiều lựa chọn để giải quyết bất đồng này.

Quý vị có thể thử giải quyết bất đồng tại địa phương - thông qua học khu của con quý vị hoặc Khu Vực Kế Hoạch Địa Phương Về Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Local Plan Area, SELPA). SELPA làm việc với các học khu trong một khu vực cụ thể để cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh khuyết tật. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại. Loại đơn khiếu nại quý vị gửi tùy thuộc vào các vấn đề trong trường hợp của con quý vị. Ấn phẩm này giải thích các lựa chọn khác nhau mà quý vị có để giải quyết bất đồng của mình với học khu.

Giải Quyết Bất Đồng Cấp Địa Phương

Để giải quyết bất kỳ bất đồng nào mà quý vị có với học khu của mình, bắt đầu với chính học khu đó là một ý kiến hay. Việc này sẽ tiêu tốn ít hơn và nhanh hơn so với các tùy chọn khác. Nếu quý vị có thể giải quyết bất đồng ở cấp địa phương, quý vị có thể duy trì mối quan hệ với nhân viên nhà trường. Có thể quý vị sẽ cần nhờ nhóm IEP hỗ trợ những thay đổi mà quý vị yêu cầu.

Quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IEP, viết thư cho Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học khu, hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp thay thế. Mỗi một lựa chọn trong số này được xem xét ở dưới đây.

Yêu Cầu Học Khu Tổ Chức Một Cuộc Họp IEP

Nếu con quý vị đã có IEP, quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IEP để nói về bất kỳ thay đổi nào đối với IEP của con quý vị. Quý vị nên yêu cầu một cuộc họp IEP bằng văn bản. Học Khu phải tổ chức một cuộc họp IEP trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý vị. Tuy nhiên, thời gian này có thể gián đoạn do ngày đi học bình thường hoặc các kỳ nghỉ kéo dài hơn năm ngày học.

Quý vị có thể dùng thư mẫu này để yêu cầu một cuộc họp IEP.

Quý vị có thể yêu cầu ghi âm cuộc họp IEP. Quý vị phải thông báo cho học khu trước 24 tiếng. Tương tự, học khu có thể ghi âm lại cuộc họp với một thông báo gửi cho quý vị trước 24 tiếng. Tuy nhiên, học khu không được ghi âm cuộc họp nếu quý vị phản đối. Nếu quý vị phản đối việc ghi âm của học khu, thì cả học khu và quý vị đều không được ghi âm tại cuộc họp.

Nếu quý vị và nhóm IEP không thể đạt được thỏa thuận, thì quý vị có thể nói với nhóm IEP rằng quý vị không đồng ý. Quý vị có thể yêu cầu kết thúc cuộc họp IEP. Quý vị cũng có thể đồng ý với một số phần của IEP và không đồng ý với các phần khác. Quan trọng nhất, quý vị không phải ký IEP tại cuộc họp.

Thay vào đó, quý vị nên mang một bản IEP đề xuất về nhà để đọc kỹ hơn. Quý vị được phép thảo luận IEP với vợ/chồng, bạn đời của mình hoặc người khác trước khi quyết định có ký hay không. Quý vị có thể không được mang bản IEP gốc về nhà. Con quý vị vẫn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và vẫn ở lớp học hiện tại trong khi quý vị quyết định có chấp thuận IEP hay không. Nếu quý vị không chấp thuận hoặc nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý trong một khoảng thời gian hợp lý, học khu có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý chống lại quý vị.

Viết Thư Cho Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt Của Học Khu

Nếu quý vị không thể giải quyết bất đồng với nhóm IEP của con quý vị, quý vị có thể viết thư cho Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu. Thư này cho phép quý vị chia sẻ những lo lắng của mình về IEP của con quý vị với Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu. Thư này cũng cho phép quý vị chia sẻ mọi bất đồng mà quý vị có với nhóm IEP của con quý vị. Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu có thể giúp quý vị và nhóm IEP của con quý vị.

Quý vị có thể tìm thông tin về Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu trên trang web của Học Khu hoặc gọi đến văn phòng chính của Học Khu. Quý vị có thể sử dụng mẫu thư này cho Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu:

Thư Mẫu gửi Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu

Yêu Cầu Các Phương Án Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế Từ Học Khu/SELPA

Học khu của quý vị có thể cung cấp các lựa chọn giải quyết tranh chấp thay thế, chẳng hạn như một cuộc họp IEP có điều kiện, phụ huynh với những người ủng hộ phụ huynh, hoặc hòa giải thông qua SELPA. Giải quyết tranh chấp thay thế, hoặc ADR, là một loại giải quyết tranh chấp ít tốn kém hơn và nhanh hơn so với các tùy chọn pháp lý truyền thống. Giải pháp này không trang trọng như tòa án. Quý vị không cần luật sư. Đây là cách để giải quyết các tranh chấp bên ngoài phòng xử án.

Một cuộc họp IEP có điều kiện bao gồm một người điều hành khách quan. Người điều hành này không phải là thành viên của nhóm IEP. Người điều hành sẽ giúp nhóm IEP giải quyết mọi xung đột nảy sinh trong cuộc họp IEP và giúp nhóm IEP tập trung vào IEP của học sinh.

Các tùy chọn ADR ở mỗi học khu sẽ khác nhau. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn ADR của Học Khu, hãy liên hệ với người quản lý theo trường hợp của con quý vị, chuyên gia chương trình và/hoặc Giám Đốc Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt của Học Khu.

Nếu học khu của con quý vị không cung cấp ADR, thì quý vị có thể liên hệ với SELPA của mình. Quý vị có thể yêu cầu SELPA cho quý vị biết những loại tùy chọn ADR mà họ có thể cung cấp để giúp quý vị. Sở Giáo Dục California có một danh sách các SELPA: https://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp.

Nộp Đơn Khiếu Nại Để Giải Quyết Bất Đồng Của Quý Vị Với Học Khu

Nếu quý vị không thể giải quyết bất đồng của mình ở cấp địa phương, quý vị có những lựa chọn khác để giải quyết bất đồng với học khu. Điều này có thể bao gồm việc nộp đơn khiếu nại học khu. Có nhiều loại khiếu nại khác nhau mà quý vị có thể nộp. Loại đơn khiếu nại quý vị gửi tùy thuộc vào các vấn đề trong trường hợp của con quý vị.

Khiếu Nại Về Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất Với Học Khu

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất (UCP) với giám thị Học Khu hoặc người được họ chỉ định. Khiếu nại UCP là một tuyên bố bằng văn bản và có chữ ký cáo buộc vi phạm luật hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang. Khiếu nại UCP có thể bao gồm cáo buộc phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bất hợp pháp. Quý vị có thể liên hệ với Học Khu của mình để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại UCP của Học Khu.

Sở Giáo dục California có thêm thông tin về quy trình này trên trang web Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất: https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.

Khiếu Nại Về Thủ Tục Pháp Lý Với Văn Phòng Điều Trần Hành Chính

Quý vị hoặc học khu có thể yêu cầu một buổi điều trần đúng thủ tục nếu quý vị không đồng ý về IEP của con mình, tính đủ điều kiện, xếp lớp, nhu cầu chương trình hoặc các dịch vụ liên quan. Quý vị có thể nộp các loại khiếu nại về thủ tục pháp lý khác nhau. Những loại khiếu nại này bao gồm: chỉ hòa giải, chỉ điều trần đúng thủ tục, theo thủ tục và hòa giải đúng thủ tục, hoặc phiên điều trần theo thủ tục nhanh. Mỗi loại trong số này được xem xét ngắn gọn dưới đây.

Nếu quý vị có tranh chấp với nhà trường về việc thay đổi IEP của con mình, quý vị có thể yêu cầu “giữ nguyên”. Các học khu không thể tự thay đổi các dịch vụ hoặc xếp lớp giáo dục đặc biệt. Các học khu phải được sự đồng ý của quý vị. Đôi khi, khi có tranh chấp, các học khu tiến hành thay đổi mà không có sự đồng ý của quý vị. Khi quý vị yêu cầu “giữ nguyên”, xếp lớp hiện tại và các dịch vụ của con quý vị vẫn như cũ cho đến khi quý vị và nhà trường giải quyết tranh chấp xong. Nếu nhà trường muốn thay đổi IEP của con quý vị, nhà trường phải cung cấp cho quý vị Thông Báo Trước Bằng Văn Bản. Thông Báo Trước Bằng Văn Bản cung cấp cho quý vị thông tin về thay đổi trường đề xuất.

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn khiếu nại về thủ tục pháp lý với Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH), vui lòng xem Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt của DRC, Chương 6: https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o….

Chỉ hòa giải:

Học khu hoặc phụ huynh nộp đơn chỉ yêu cầu hòa giải với OAH. OAH sẽ gửi cho cả hai bên một Thông Báo Hòa Giải thông báo cho tất cả các bên về ngày hòa giải. Hòa giải là tự nguyện. Một bên có thể chọn không tham dự. Nếu tổ chức hòa giải, các bên có đạt được thỏa thuận hoặc không. Khi buổi hòa giải được tổ chức, OAH sẽ đóng hồ sơ. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì bên yêu cầu hòa giải có thể nộp đơn khiếu nại về thủ tục pháp lý bằng cách đệ trình một hành động mới.

OAH có một biểu mẫu trống để yêu cầu Chỉ Hòa Giải từ OAH: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

Chỉ điều trần:

Loại khiếu nại này cho phép các bên trực tiếp đến một hội nghị trước điều trần và sau đó là điều trần. Một bên chỉ có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý khi các bên đã cố gắng hòa giải không thành công hoặc khi các bên không thể giải quyết được bất đồng của mình. Tại buổi điều trần, cả hai bên trình bày bằng chứng. Mỗi bên gọi các nhân chứng và nộp bất kỳ báo cáo và đánh giá nào hỗ trợ cho lập trường của họ. Thẩm Phán Luật Hành Chính (Administrative Law Judge, ALJ) quyết định nhân chứng và tài liệu của ai là chính xác và chương trình nào phù hợp.

OAH có một biểu mẫu trống để yêu cầu chỉ điều trần theo thủ tục pháp lý từ OAH: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

Điều trần và hòa giải theo thủ tục pháp lý

Đây là loại khiếu nại thủ tục pháp lý phổ biến nhất. Trong loại khiếu nại này, các bên có thể ấn định ngày hòa giải. Nếu các bên không giải quyết được bất đồng của mình, các bên sẽ ra điều trần. Tại buổi điều trần, cả hai bên trình bày bằng chứng. Mỗi bên gọi các nhân chứng và nộp bất kỳ báo cáo và đánh giá nào hỗ trợ cho lập trường của họ. ALJ quyết định nhân chứng và tài liệu của ai là chính xác và chương trình nào là phù hợp.

OAH có một biểu mẫu trống để yêu cầu điều trần và hòa giải theo thủ tục pháp lý: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f

Thủ tục pháp lý khẩn cấp

Một khiếu nại về thủ tục pháp lý khẩn cấp nêu ra các vấn đề cần được giải quyết nhanh dựa trên luật pháp. “Khẩn cấp” có nghĩa là các vấn đề yêu cầu vụ việc phải được giải quyết theo tiến trình nhanh hơn. Thông thường, những vấn đề này liên quan đến các quyết định về kỷ luật cần giải quyết nhanh để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. OAH sẽ xem xét đơn khiếu nại và xác định xem các vấn đề trong đơn khiếu nại có nên được “giải quyết khẩn cấp” hay không.

Một số khiếu nại về thủ tục pháp lý có thể là trường hợp “kép” - đơn khiếu nại nêu lên cả các vấn đề cần giải quyết khẩn cấp lẫn bình thường. Đối với trường hợp kép, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết trên tiến trình nhanh hơn.

Để biết thêm thông tin về các phiên điều trần thủ tục pháp lý khẩn cấp, vui lòng xem ấn phẩm của DRC “Đứa Con Khuyết Tật Của Tôi Cứ Bị Đình Chỉ Hoặc Đề Nghị Thôi Học” https://www.disabilityrightsca.org/publications/my-child-with-a-disabil….

Nộp đơn khiếu nại về việc tuân thủ tới Sở Giáo Dục California

Khi học khu có vẻ đã vi phạm một phần luật hoặc quy trình giáo dục đặc biệt, phụ huynh, cá nhân, học khu hoặc tổ chức công có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ cho Sở Giáo Dục California (CDE). Các ví dụ về sự vi phạm bao gồm:

  1. không thực hiện chương trình giáo dục cá nhân (IEP);
  2. không đánh giá hoặc giới thiệu học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt;
  3. không tuân theo thời hạn đánh giá hoặc giới thiệu; hoặc
  4. không thông báo cho phụ huynh về cuộc họp IEP.

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn khiếu nại về tuân thủ, vui lòng xem Cẩm Nang Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm Giáo Dục Đặc Biệt của DRC, Chương 6: https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o

Ví dụ về khiếu nại về tuân thủ có sẵn tại đây.

DRC cũng có mẫu khiếu nại về tuân thủ nếu con quý vị gặp phải các vấn đề về giáo dục đặc biệt liên quan đến COVID-19. Đơn khiếu nại mẫu này có sẵn ở đây. Quý vị có thể sử dụng mẫu khiếu nại tuân thủ này; quý vị có thể sao chép và dán vào một tài liệu, điền đầy đủ thông tin của quý vị và sau đó gửi tới CDE. Chúng tôi đã kèm email và số fax tới CDE để quý vị có thể gửi đơn khiếu nại của mình qua email hoặc fax. Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại bằng cách truy cập qua liên kết và sử dụng biểu mẫu khiếu nại trực tuyến này: https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/sedcomplaintform.pdf.

Nộp Đơn Khiếu Nại Đến Văn Phòng Dân Quyền

Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (OCR) của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ điều tra hành vi vi phạm của các trường nhận được hỗ trợ tài chính của liên bang. OCR cũng điều tra các vi phạm Đề Mục II của Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ của các pháp nhân công, chẳng hạn như các học khu.

Đơn khiếu nại phải được nộp cho OCR trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra phân biệt đối xử nếu quý vị chưa thực hiện quy trình đơn than phiền nội bộ của trường. Nếu quý vị đã hoàn thành quy trình đơn than phiền nội bộ của trường, quý vị phải nộp đơn khiếu nại cho OCR trong vòng 60 ngày kể từ khi có quyết định của trường. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về nộp đơn khiếu nại cho OCR tại https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html. OCR đã phát hành video hỗ trợ kỹ thuật có tên “Cách Nộp Đơn Khiếu Nại Tới OCR” để giúp phụ huynh, gia đình, học sinh và các bên liên quan hiểu rõ hơn về cách họ có thể nộp đơn khiếu nại OCR; video này có sẵn tại www.youtube.com/embed/dvxa5dYNKK8.