Txoj Kev los Raws Teeb Meem – Yuav Ua Li Cas Thaum Koj Tsis Pom Zoo nrog lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Publications
#8087.09

Txoj Kev los Raws Teeb Meem – Yuav Ua Li Cas Thaum Koj Tsis Pom Zoo nrog lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Cov ntaub ntawv no piav qhia txog cov kauj ruam sib txawv uas koj tuaj yeem ua tau thaum koj tsis pom zoo nrog lub tsev kawm ntawv cheeb tsam txog koj tus menyuam txoj kev kawm tshwj xeeb. Tshawb xyuas peb cov ntawv template thiab piv txwv kev tsis txaus siab hauv qab no kom tau txais kev pab ntxiv.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Tam li tus pab tswv yim txhawb nqa ntawm koj tus me nyuam, tej zaum koj yuav pom hais tias koj tus kheej tsis pom zoo nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Tej zaum koj yuav tsis pom zoo nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv txhua cov teeb meem sib txawv. Tej zaum koj yuav tsis pom zoo nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov kev hloov pauv rau IEP tam sim no. Tej zaum koj yuav tsis pom zoo rau qhov IEP uas twb tau kos npe lawm vim koj ntseeg tias koj tus me nyuam cov kev xav tau twb tau hloov mus lawm tab sis lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis pom zoo nrog koj. Cov kev tsis pom zoo tej zaum yuav yog hais txog cov hom phiaj, cov kev pab cuam, cov kev txhawb nqa, thiab kev tso kawm. Yog hais tias koj muaj ib qho kev tsis pom zoo nrog koj tus me nyuam lub cheeb tsam tsev kawm ntawv, koj muaj cov kev xaiv los daws qhov kev tsis pom zoo no.

Koj tuaj yeem sim daws qhov kev tsis pom zoo hauv zos – los ntawm koj tus me nyuam lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los sis Thaj Tsam Kev Npaj Muab Kev Kawm Tshwj Xeeb Hauv Cheeb Tsam Zej Zos (Special Education Local Plan Area (SELPA)). SELPA ua hauj lwm nrog cov cheeb tsam tsev kawm ntawv nyob hauv ib thaj tsam tshwj xeeb txhawm rau muab cov kev pab cuam kev kawm tshwj xeeb rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj kev xiam oob khab. Koj kuj tseem tuaj yeem sau ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab. Hom kev tsis txaus siab uas koj foob yog nyob ntawm cov teeb meem hauv koj tus me nyuam qhov teeb meem. Tsab ntawv luam tawm no piav qhia txog cov kev xaiv sib txawv uas tej zaum koj yuav tau siv los daws koj qhov kev tsis pom zoo rau lub cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Kev Daws Cov Kev Tsis Pom Zoo Nyob Rau Ntawm Qib Kev Sib Hais Hauv Zos

Tej zaum nws yuav yog ib lub tswv yim zoo los sim daws txhua qhov kev tsis pom zoo uas koj muaj nrog koj lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los ntawm kev pib nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Qhov no tej zaum yuav pheej yig dua thiab sai dua li lwm cov kev xaiv. Yog hais tias koj tuaj yeem daws qhov kev tsis pom zoo nyob rau hauv qib kev sib hais hauv zos, ces koj tuaj yeem pab tswj cov kev sib raug zoo nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tau. Tej zaum koj yuav muaj feem yuav tau txais pab pawg IEP los txhawb nqa cov kev hloov pauv uas koj tau thov.

Koj tuaj yeem thov lub rooj sib tham IEP, uas yog sau ib tsab ntawv xa mus rau Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Coj Saib Xyuas ntawm qhov Kev Kawm Tshwj Xeeb, los sis hais kom muaj kev daws teeb meem kev tsis sib haum xeeb. Txhua cov kev xaiv no tau raug tshuaj xyuas hauv qab no.

Hais kom Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Tsa lub rooj sib tham IEP

Yog hais tias koj tus me nyuam twb muaj qhov IEP lawm, koj tuaj yeem thov kom muaj lub rooj sib tham IEP los tham txog txhua cov kev hloov pauv rau koj tus me nyuam qhov IEP. Koj yuav tsum tau sau ntawv thov kom muaj lub rooj sib tham IEP. Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv yuav tsum tau tsa lub rooj sib tham IEP tsis pub dhau 30 hnub tom qab tau txais koj daim ntawv thov. Tab sis, lub ncua sij hawm no yuav ncua thaum sij hawm cov hnub nyob rau hauv nruab nrab ntawm cov tsev kawm ntawv ib txwm muaj los yog lub sij hawm so tsev kawm ntawv uas muaj ntau tshaj tsib hnub kawm ntawv.

Koj tuaj yeem siv daim qauv tsab ntawv no (template letter) txhawm rau thov lub rooj sib tham IEP.

Koj tuaj yeem thov los kaw cov suab sib tham hauv lub rooj sib tham IEP tau. Koj yuav tsum tau ceeb toom rau lub cheeb tsam tsis pub dhau 24 xuaj moos. Xws ib yam li, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav kaw cov suab sib tham hauv lub rooj sib tham uas yuav tau ceeb toom rau koj paub tsis puab dhau 24 xuaj moos. Txawm li cas los xij, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis tuaj yeem kaw cov suab sib tham hauv lub rooj sib tham yog hais tias koj tawm tsam tsis kam. Yog hais tias koj tawm tsam qhov kev kaw cov suab sib tham ntawm lub cheeb tsam, ces yuav tsis tuaj yeem kaw cov suab sib tham ntawm lub rooj sib tham los ntawm lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los sis koj tau.

Yog hais tias koj thiab pab pawg IEP tsis tuaj yeem ncav cuag qhov kev pom zoo, ces koj tuaj yeem qhia rau pab pawg IEP tias koj tsis pom zoo. Koj tuaj yeem thov kom xaus lub rooj sib tham IEP tau. Koj kuj tseem tuaj yeem pom zoo nrog qee feem ntawm qhov IEP thiab tsis pom zoo nrog lwm feem. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, koj tsis txhob kos npe rau qhov IEP nyob ntawm lub rooj sib tham.

Fab ntxeev, nws yog ib qho tsim nyog rau koj kom muaj ib daim ntawv theej ntawm daim ntawv thov qhov IEP coj mus tsev txhawm rau ua tib zoo nyeem kom ntxaws ntau ntxiv. Koj tau txais kev tso cai txhawm rau sab laj txog qhov IEP nrog koj tus txij nkawm, tus khub, los sis lwm tus ua ntej txiav txim siab tias seb puas yuav kos npe rau los yog tsis kos. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm nqa daim IEP xub thawj (daim qub) mus tom tsev nrog koj tau. Koj tus me nyuam tseem tsim nyog tau txais cov kev pab cuam kev kawm tshwj xeeb thiab nyob hauv lawv qhov chaw tam sim no thaum koj txiav txim siab tias seb puas yuav pom zoo tso cai rau qhov IEP. Yog hais tias koj tsis pom zoo tso cai los sis ua ntawv foob raws li cov txheej txheem nyob lub ncua sij hawm uas tsim nyog, ces lub cheeb tsam yuav ua ntawv foob rau koj raws li cov txheej txheem uas txog sij hawm.

Sau ib tsab ntawv xa mus rau Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb

Yog hais tias koj tsis tuaj yeem daws qhov kev tsis pom zoo nrog koj tus me nyuam pab pawg IEP, koj tuaj yeem sau ib tsab ntawv xa mus rau koj Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb tau. Tsab ntawv no tso cai rau koj qhia koj cov kev txhawj xeeb txog koj tus me nyuam qhov IEP rau Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb. Tsab ntawv no kuj tseem tso cai rau koj qhia txhua cov kev tsis pom zoo uas koj muaj rau koj tus me nyuam pab pawg IEP. Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb yuav muaj peev xwm pab koj thiab koj tus me nyuam pab pawg IEP tau.

Koj tuaj yeem nrhiav koj Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb hauv Lub Cheeb Tsam lub vev xaib los sis hu xov tooj rau Lub Cheeb Tsam lub chaw hauj lwm tseem ceeb. Koj tuaj yeem siv daim qauv tsab ntawv no xa mus rau Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb:

Tsab Qauv Ntawv (Template Letter) txog rau Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb

Thov lwm cov kev xaiv los Daws Teeb Meem Kev Xaiv (Alternative Dispute Resolution) los ntawm Lub Cheeb Tsam/SELPA

Koj lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav muab lwm txoj kev daws teeb meem kev xaiv, xws li lub rooj sib tham IEP muab kev yooj yim, niam txiv rau cov neeg pab tswv yim txhawb nqa niam txiv, los sis kev sib kho los ntawm SELPA. Cov kev xaiv kev daws teeb meem kev xaiv, los sis ADR, yog ib hom kev daws teeb meem uas tus nqi pheej yig dua thiab sai dua li cov kev cai lij choj ib txwm muaj. Tej zaum nws yuav raug cai tsawg dua li lub tsev txiav txim plaub ntug. Koj tsis tas yuav xav tau ib tug kws lij choj. Nws yog ib txoj hauv kev los daws qhov kev tsis sib haum xeeb nyob sab nraud ntawm chav txiav txim plaub ntug.

Lub rooj sib tham IEP uas tau txais kev txhawb nqa kom yooj yim muaj xws li tus kws saib xyuas kev ncaj ncees. Tus kws saib xyuas kev ncaj ncees ntawd tsis yog ib feem ntawm pab pawg IEP. Tus kws pab txhawb nqa pab pab pawg IEP daws txhua qhov kev tsis sib haum xeeb uas tshwm sim thaum lub rooj sib tham IEP thiab pab kom pab pawg IEP tsom ntsoov rau tus tub ntxhais kawm qhov IEP.

Cov kev xaiv ADR yuav sib txawv mus raws li hauv txhua cheeb tsam. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov kev xaiv ADR ntawm koj lub Cheeb Tsam, tiv tauj mus rau tus tswj xyuas koj tus me nyuam rooj plaub, tus kws tshaj lij txoj hauj lwm muab kev pab, thiab/los sis Lub Cheeb Tsam Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kawm Tshwj Xeeb.

Yog hais tias koj tus me nyuam lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis muab ADR, ces koj yuav tuaj yeem hu rau koj tus SELPA tau. Koj tuaj yeem thov SELPA kom qhia koj seb hom ntawm cov kev xaiv ADR twg uas lawv tuaj yeem muab los pab koj tau. Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education) tseem khaws ib daim ntawv teev npe ntawm SELPAs: https://www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp.

Kev Ua Ib Daim Ntawv Teev Lus Tsis Txaus Siab txhawm rau kom Raws Koj Qhov Kev Tsis Pom Zoo nrog lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm daws tau koj qhov kev tsis pom zoo nyob rau qib hauv zos, tej zaum koj yuav muaj lwm txoj xaiv los daws koj qhov kev tsis pom zoo nrog lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Qhov no tej zaum yuav muaj xws li kev ua ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab rau lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Muaj ntau hom kev tsis txaus siab uas koj tuaj yeem ua ntawv foob rau hauv lub cheeb tsam tsev kawm ntawv. Hom kev tsis txaus siab uas koj foob yog nyob ntawm cov teeb meem hauv koj tus me nyuam qhov teeb meem.

Cov Txheej Txheem Kev Tsis Txaus Siab (Uniform Complain Procedures) Kev Teev Lus Tsis Txaus Siab rau koj Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv

Koj tuaj yeem xa ib daim ntawv teev lus tsis txaus siab txog Cov Txheej Txheem Kev Tsis Txaus Siab (Uniform Complaint Procedures (UCP)) rau Lub Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv tus thawj saib xyuas los sis lawv tus neeg sawv cev. Qhov kev teev lus tsis txaus siab txog UCP yog ib daim ntawv sau thiab kos npe rau uas tau liam tias ua txhaum ntawm tsoom fwv teb chaws los sis lub xeev cov cai lij choj los sis cov cai tswj tseev kom ua. Qhov kev tsis txaus siab txog UCP yuav suav nrog kev iab liam ntawm kev ntxub ntxaug tsis raug cai, kev quab yuam ua plees ua yig, kev hem thawj, los sis kev thab plaub. Koj tuaj yeem tiv tauj mus rau koj Lub Cheeb Tsam kom tau txais cov ntaub ntawv ntau ntxiv hais txog koj lub Cheeb Tsam txoj kev tsis txaus siab UCP.

Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm (California Department of Education) muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv nyob ntawm nws lub vev xaib Uniform Complaint Procedures: https://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.

Kev Teev Lus Tsis Txaus Siab Raws Cov Txheej Txheem mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings)

Tsis hais koj los sis lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tuaj yeem thov kom muaj cov txheej txheem kev sib hais plaub yog hais tias koj tsis pom zoo txog koj tus me nyuam qhov IEP, kev muaj cai tsim nyog, kev tso kawm, qhov kev pab cov kev xav tau, los sis cov kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog. Koj tuaj yeem xa daim ntawv teev lus tsis txaus siab raws cov txheej txheem ua ntau hom ntawv sib txawv tau. Cov hom no muaj xws li: kev kho kom haum xeeb nkaus xwb, lub rooj sib hais raws txheej txheem kev ncaj ncees nkaus xwb, cov txheej txheem tsim nyog thiab kev sib kho kom haum xeeb, los sis kev sib hais plaub kom sai. Txhua hom no tau raug tshuaj xyuas luv luv hauv qab no.

Yog hais tias koj muaj teeb meem nrog lub tsev kawm ntawv txog qhov kev hloov pauv koj tus me nyuam qhov IEP, koj tuaj yeem thov "nyob twj ywm". Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis tuaj yeem hloov cov kev pab cuam los sis cov kev tso kawm kev kawm tshwj xeeb los ntawm lawv tus kheej tau. Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau txais koj qhov kev pom zoo tso cai. Qee zaus, thaum muaj kev tsis sib haum xeeb, cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav cia li ua txuas mus tom ntej thiab ua qhov kev hloov pauv yam tsis tas yuav tau koj qhov kev pom zoo tso cai li. Thaum koj thov "nyob twj ywm" koj tus me nyuam qhov chaw tso kawm thiab cov kev pab cuam tam sim no tseem yuav nyob li qub kom txog thaum koj thiab lub tsev kawm ntawv daws qhov teeb meem tas tso. Yog hais tias lub tsev kawm ntawv xav hloov koj tus me nyuam qhov IEP, nws yuav tsum muab Daim Ntawv Ceeb Toom Ua Ntej rau koj. Daim Ntawv Ceeb Toom Ua Ntej yuav qhia rau koj paub txog lub tsev kawm ntawv qhov kev hloov pauv.

Yog xav paub ntxiv txog kev ua ntawv teev lus tsis txaus siab raws cov txheej txheem mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (Office of Administrative Hearings (OAH)), thov saib DRC Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai Kev Kawm Tshwj Xeeb thiab Cov Luag Hauj Lwm, Ntu 6 (DRC’s Special Education Rights and Responsibilities Manual, Chapter 6): https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o….

Kev sib kho kom haum xeeb nkaus xwb:

Tsis hais lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los sis niam txiv ua ntawv thov kev sib kho kom haum xeeb nkaus xwb mus rau OAH. Lub OAH yuav tshaj tawm ib Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Sib Kho Kom Haum Xeeb rau ob tog qhia rau txhua tog neeg ntawm hnub kev kho kom haum xeeb. Kev sib kho kom haum xeeb yog nyob ntawm siab yeem. Ib tog tej zaum yuav xaiv tsis tuaj koom. Yog hais tias tau tsa muaj qhov kev sib kho kom haum xeeb, ob tog puas yuav los pom zoo ua ke tau los sis tsis tau. Thaum muaj kev sib kho kom haum xeeb lawm, lub OAH yuav kaw rooj plaub. Yog hais tias ob tog tham tsis sib haum qhov kev pom zoo li ces tog neeg uas ua ntawv thov kev sib kho kom haum xeeb tuaj yeem xa daim ntawv teev lus tsis txaus siab raws cov txheej txheem los ntawm kev ua ntawv thov qhov kev txiav txim tshiab.

Lub OAH muaj ib daim ntawv dawb paug tsis tau sau dab tsi los thov Kev Sib Kho Kom Haum Xeeb nkaus xwb los ntawm lub OAH: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

Lub rooj sib hais nkaus xwb:

Hom kev tsis txaus siab no tso cai rau ob tog ncaj qha mus rau lub rooj sib tham ua ntej thiab tom qab ntawd mam mus rau lub rooj sib hais. Tej zaum ib tog twg yuav ua raws li cov txheej txheem hais plaub tsuas yog thaum ob tog twb tau sim kev sib kho kom haum xeeb tsis tiav los sis thaum ob tog tsis tuaj yeem daws lawv qhov kev tsis pom zoo tau. Nyob rau ntawm lub rooj sib hais, ob tog tau phiaj yeeg pov thawj. Txhua tog yuav hu cov neeg ua tim khawv thiab xa cov ntawv tshaj qhia thiab cov kev ntsuam xyuas uas txhawb nqa lawv txoj hauj lwm. Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Raws Kev Cai Lij Choj (Administrative Law Judge (ALJ)) txiav txim tias nws cov pov thawj thiab cov ntaub ntawv twg raug thiab yam kev pab twg uas tsim nyog.

Lub OAH muaj ib daim ntawv dawb paug tsis tau sau dab tsi los thov ib lub rooj sib hais raws cov txheej txheem nkaus xwb: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f….

Kev sib hais raws cov txheej txheem thiab kev sib kho kom haum xeeb

Qhov no yog hom kev tsis txaus siab raws cov txheej txheem uas kheev pom ntau tshaj plaws. Nyob hauv hom kev tsis txaus siab no, ob tog tuaj yeem teem ib hnub rau kev sib kho kom haum xeeb. Yog hais tias ob tog daws tsis tau lawv qhov kev tsis pom zoo, ob tog neeg ntawd yuav mus rau lub rooj sib hais. Nyob rau ntawm lub rooj sib hais, ob tog tau phiaj yeeg pov thawj. Txhua tog yuav hu cov neeg ua tim khawv thiab xa cov ntawv tshaj qhia thiab cov kev ntsuam xyuas uas txhawb nqa lawv txoj hauj lwm. Tus kws ALJ txiav txim tias nws cov pov thawj thiab cov ntaub ntawv twg raug thiab yam kev pab twg uas tsim nyog.

Lub OAH muaj ib daim ntawv dawb paug tsis tau sau dab tsi los thov ib lub rooj sib hais raws cov txheej txheem thiab kev sib kho kom haum xeeb: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Forms/Request-f

Cov txheej txheem lis kev hais plaub nrawm

Qho kev teev lus tsis txaus siab raws li cov txheej txheem nrawm yuav tsim teeb meem uas yuav tsum tau ua kom nrawm raws li txoj cai lij choj. "Nrawm" txhais tau hais tias cov teeb meem xav kom rooj plaub raug daws hauv lub sij hawm uas ceev tshaj plaws. Ntau zaus, cov teeb meem no muaj feem ntsig txog kev txiav txim siab txog kev qhuab qhia uas yuav tsum tau daws sai sai txhawm rau kom tus tub ntxhais kawm txoj kev kawm tsis txhob raug cuam tshuam los ntawm kev tuaj kawm ntawv qeeb. Lub OAH yuav tshuaj xyuas qhov kev tsis txaus siab thiab txheeb xyuas seb cov teeb meem hauv qhov kev tsis txaus siab puas yuav tsum tau kho kom "nrawm" los yog tsis kho.

Qee cov kev tsis txaus siab raws cov txheej txheem tej zaum yuav yog ib rooj plaub uas muaj "ob qho teeb meem" – qhov kev tsis txaus siab ua rau muaj cov teeb meem nrawm thiab tsis nrawm. Rau ib rooj plaub uas muaj ob qhov teeb meem, txhua qhov teeb meem yuav raug daws hauv lub ncua sij hawm nrawm dua.

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov txheej txheem kev sib hais kom sai, thov mus saib DRC cov ntawv tshaj tawm "My Child with a Disability Keeps Getting Suspended or Recommended for Expulsion (Kuv Tus Me Nyuam uas muaj ib qhov Kev Xiam Oob Khab Yuav Thov Kom Tau Txais Kev Ncua los sis Lus Pom Zoo Rau Kev Ntiab Tawm)" https://www.disabilityrightsca.org/publications/my-child-with-a-disabil….

Xa daim ntawv teev lus tsis txaus siab txog kev ua raws cai mus rau Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education)

Thaum pom tias zoo li lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tau ua txhaum ib feem ntawm txoj cai lij choj hais txog kev kawm tshwj xeeb los sis cov txheej txheem, niam txiv, tus tib neeg, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsoom fwv los sis lub koom haum tuaj yeem xa daim ntawv tsis txaus siab mus rau Xeev California Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv (California Department of Education (CDE)) tau. Cov piv txwv ntawm kev ua txhaum cai muaj xws li:

  1. kev tsis ua raws li qhov khoos kas pab kev kawm ntawv raws leej neeg (individualized education program (IEP));
  2. kev tsis tuaj yeem ntsuas los sis xa tus tub ntxhais kawm mus rau kev kawm tshwj xeeb;
  3. kev tsis ua raws lub sij hawm rau kev soj ntsuam thiab kev xa mus; los yog
  4. kev ua tsis tau tej yam los qhia niam txiv txog lub rooj sib tham IEP.

Yog xav paub ntxiv txog kev ua ntawv teev lus tsis txaus siab txog kev ua raws cai, thov saib DRC Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai Kev Kawm Tshwj Xeeb thiab Cov Luag Hauj Lwm, Ntu 6 (DRC’s Special Education Rights and Responsibilities Manual, Chapter 6): https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-6-information-o

Ib qho piv txwv kev tsis txaus siab txog kev ua raws cai yog muaj nyob ntawm no.

DRC kuj tseem muaj ib daim qauv ntawv tsis txaus siab txog kev ua raws cai yog hais tias koj tus me nyuam tau ntsib teeb meem kev kawm tshwj xeeb uas ntsig txog tus kab mob COVID-19. Tsab qauv ntawv tsis txaus siab no muaj nyob ntawm no. Koj tuaj yeem siv daim ntawv teev lus tsis txaus siab txog kev ua raws cai raws li daim qauv ntawv no; koj tuaj yeem theej thiab muab tso rau hauv ib daim ntawv, ua kom tiav nrog koj cov ntaub ntawv, thiab tom qab ntawd muab xa mus rau CDE. Peb tau suav nrog tus email thiab tus naj npawb fax rau CDE, kom koj tuaj yeem xa koj daim ntawv teev lus tsis txaus siab los ntawm email los sis fax.Koj kuj tseem tuaj yeem xa daim ntawv teev lus tsis txaus siab uas yog siv daim ntawv teev lus tsis txaus siab hauv online, uas koj tuaj yeem nkag mus tau los ntawm qhov kab ntawv txuas (link) no: https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/sedcomplaintform.pdf.

Xa daim ntawv teev lus tsis txaus siab mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Pej Xeem Cov Cai (Office for Civil Rights)

Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Pej Xeem Cov Cai ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Kawm Ntawv Hauv Teb Chaws Mekas (US Department of Education's Office for Civil Rights (OCR)) tshawb xyuas cov kev ua txhaum cov tsev kawm ntawv uas tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv teb chaws. Dua li ntawd lawm OCR kuj tseem tshawb xyuas kev ua txhaum cai ntawm Ntu II (Title II) ntawm Tsab Cai Lij Choj Hais Txog Cov Neeg Meskas Muaj Kev Xiam Oob Khab (Americans with Disabilities Act) los ntawm cov chaw tsoom fwv, xws li cov cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Cov kev tsis txaus siab rau OCR yuav tsum tau ua ntawv foob tsis pub dhau 180 hnub ntawm qhov kev ntxub ntxaug tshwj tsis yog tias koj twb tau dhau cov txheej txheem kev tsis txaus siab ntawm koj lub tsev kawm ntawv los lawm. Yog hais tias koj tau ua tiav cov txheej txheem kev tsis txaus siab sab hauv koj lub tsev kawm ntawv lawm, koj yuav tsum xa koj qhov kev tsis txaus siab rau OCR tsis pub dhau 60 hnub ntawm koj lub tsev kawm ntawv qhov kev txiav txim siab. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv hais txog kev ua ntawv tsis txaus siab mus rau OCR tau ntawm https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html. OCR tau nthuav tawm qhov vis dis aus (video) qhia txog kev pab cuam uas hu ua "Yuav Ua Li Cas Ua Ntawv Teev Lus Tsis Txaus Siab rau OCR" los pab cov niam txiv, cov tsev neeg, cov tub ntxhais kawm, thiab cov neeg uas muaj feem tau feem tsis tau los nkag siab zoo dua txog qhov lawv tuaj yeem ua ntawv teev lus tsis txaus siab rau OCR; daim video no muaj nyob rau ntawm www.youtube.com/embed/dvxa5dYNKK8.