Hiểu Về Cách Tính Giờ IHSS

Publications
#5611.05

Hiểu Về Cách Tính Giờ IHSS

Ấn phẩm này giải thích cách tính số giờ hàng tháng của Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS). Ấn phẩm này giả định rằng quý vị đã đăng ký IHSS, trải qua quá trình đánh giá tại nhà với Nhân Viên Xã Hội IHSS và nhận được Thông Báo Hành Động (NOA) về số giờ phê duyệt.  Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký IHSS, vui lòng xem Cẩm Nang Thông Tin Cơ Bản Cần Lưu Ý Về IHSS, # 5470.01.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

Ấn phẩm này giải thích cách tính số giờ hàng tháng của Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS).1 Ấn phẩm này giả định rằng quý vị đã đăng ký IHSS, trải qua quá trình đánh giá tại nhà với Nhân Viên Xã Hội IHSS và nhận được Thông Báo Hành Động (NOA) về số giờ phê duyệt.  Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký IHSS, vui lòng xem Cẩm Nang Thông Tin Cơ Bản Cần Lưu Ý Về IHSS, # 5470.01.2 

A)  Thông Tin Cơ Bản

(1)  Tài Trợ IHSS

Đầu tiên, cần hiểu các nguồn tài trợ IHSS khác nhau vì nguồn tài trợ (còn được gọi là “chương trình”) mà quý vị được đưa vào sẽ xác định số giờ IHSS tối đa hàng tháng có sẵn cho quý vị.  Lưu ý rằng “số giờ có sẵn cho quý vị” không có nghĩa là quý vị sẽ nhận tất cả số giờ đó.  Các yếu tố xác định số giờ quý vị nhận được sẽ được thảo luận trong ấn phẩm này.

Có bốn chương trình IHSS.  Mỗi chương trình có các tiêu chí đủ điều kiện khác nhau và số giờ tối đa hàng tháng có sẵn, tùy thuộc vào việc quý vị được coi là Người Bị Khuyết Tật Nặng hay Người Bị Khuyết Tật Nhẹ (chi tiết về điều này bên dưới).  Các chương trình này là:

  1. Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (PCSP);
  2. Tùy Chọn IHSS Plus (IPO);
  3. Chương Trình IHSS Tại Gia (IHSS-R); và
  4. Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên Trong Cộng Đồng (CFCO)

Quý vị có thể tìm thông tin về chương trình mình đang tham gia bằng cách xem Thông Báo Hành Động3 chấp thuận đăng ký IHSS của quý vị, hoặc bằng cách hỏi Nhân Viên Xã Hội IHSS.

Biểu đồ sau đây liệt kê các chương trình và số giờ IHSS tối đa có sẵn hàng tháng:

Chương Trình Nếu quý vị là Người Bị Khuyết Tật Nặng (SI) – lên đến: Nếu quý vị là Người Bị Khuyết Tật Nhẹ (NSI) – lên đến: Trích dẫn/nguồn thông tin
PCSP 283 giờ/tháng 283 giờ/tháng Thông Báo Toàn  Quận (ACIN)  Số I-28-06
IPO 283 giờ/tháng 195  giờ/tháng Thư Gửi Toàn Quận (ACL) Số  11-19
IHSS-R 283 giờ/tháng 195  giờ/tháng ACIN I-28-06
CFCO 283 giờ/tháng Lên đến 283 giờ/tháng ACL 14-60

i. PCSP:

Để đủ điều kiện nhận PCSP, quý vị phải đang nhận Medi-Cal toàn diện4 và người cung cấp dịch vụ IHSS của quý vị không phải là vợ/chồng hoặc cha mẹ của quý vị. 

ii. IPO:

Để đủ điều kiện tham gia IPO, quý vị không đủ điều kiện tham gia chương trình PCSP vì một trong những điều sau:

  • (những) người cung cấp dịch vụ IHSS của quý vị là vợ/chồng hoặc cha mẹ của quý vị,
  • quý vị nhận được Tiền Ứng Trước,5 
  • hoặc quý vị nhận được Trợ Cấp Bữa Ăn Tại Nhà Hàng.6

iii. IHSS-R:

Để đủ điều kiện tham gia IHSS-R, quý vị không nhận được Medi-Cal toàn diện hoặc không nhận được Medi-Cal toàn diện có sự tham gia về tài chính của liên bang.7 Điều này thường có nghĩa là IHSS-R dành cho thường trú nhân hợp pháp hoặc những người cư trú tại Hoa Kỳ theo luật.8

iv. CFCO: Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên Trong Cộng Đồng

Để đủ điều kiện tham gia CFCO, quý vị phải đủ điều kiện tham gia Medi-Cal toàn diện có sự tham gia về tài chính của liên bang, và đáp ứng mức độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng9

Nếu quý vị đang tham gia IPO nhưng cũng có thể tham gia CFCO, hãy cân nhắc chuyển sang CFCO. CFCO cho phép số giờ tối đa nhiều hơn (quý vị vẫn cần phải chứng minh mình đủ điều kiện hưởng) và quý vị có thể hưởng lợi từ các quy định về tình trạng nghèo khó của vợ/chồng (xem ấn phẩm của DRC # 5392.01;10 và “Thư Số 17-25 của Các Giám Đốc Phúc Lợi Toàn Hạt.11)

(2)  Mức Độ Nghiêm Trọng:

IHSS thiết lập số giờ tối đa hàng tháng tùy thuộc vào việc quý vị được coi là Người Bị Khuyết Tật Nặng (SI) hay Người Bị Khuyết Tật Nhẹ (NSI).  Theo các quy định của IHSS, việc quý vị là NSI hay SI được xác định bằng cách cộng tổng số giờ từ các hạng mục sau: Chuẩn Bị Bữa ăn, Dọn Dẹp Bữa ăn, Hỗ Trợ Hô Hấp; Chăm Sóc Đi Tiểu Và Đi Cầu; Cho Ăn; Tắm Trên Giường Hằng Ngày; Mặc Quần Áo; Chăm Sóc Kinh Nguyệt; Đi Lại; Chuyển Giao; Tắm Rửa, Vệ Sinh Răng Miệng, Vệ Sinh Đầu Tóc; Xoa Bóp Da, Chỉnh Lại Tư Thế; Giúp Sử Dụng Thiết Bị Giả; Các Dịch Vụ Trợ Giúp Y Tế.12

Nếu quý vị có các nguồn lực thay thế13 cung cấp bất kỳ dịch vụ nào nói trên, những giờ đó sẽ không được tính vào nhu cầu IHSS của người nhận nhưng sẽ tính vào việc xác định xem người đó là NSI hay SI.14

Ví dụ: nếu quý vị đến một trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người lớn và được hỗ trợ dọn dẹp bữa ăn trưa, thì số giờ IHSS hàng tháng của quý vị sẽ không bao gồm hỗ trợ mà quý vị cần trong việc dọn dẹp sau bữa trưa đó. Tuy nhiên, hỗ trợ dọn dẹp bữa trưa mà quý vị nhận được tại trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người lớn sẽ được tính vào việc xác định xem quý vị là “Người Bị Khuyết Tật Nặng” hay “Người Bị Khuyết Tật Nhẹ”. Nghĩa là, số giờ tối đa hàng tháng của quý vị có thể là 283 hoặc 195, tùy thuộc vào việc quý vị được xác định là “Người Bị Khuyết Tật Nặng” hay “Người Bị Khuyết Tật Nhẹ”.

Quý vị được coi là SI nếu nhận 20 giờ trở lên mỗi tuần trong các hạng mục trên.15 Quý vị được coi là NSI nếu nhận 19 giờ trở xuống mỗi tuần trong các hạng mục trên.

(3)  Đánh Giá Tại Nhà

Nhân Viên Xã Hội sẽ đánh giá quý vị tại nhà của quý vị để xác định loại dịch vụ và thời gian cho mỗi dịch vụ mà quý vị cần.  Sau đó, nếu có thể, Nhân Viên Xã Hội sẽ chia tỷ lệ một số dịch vụ nhất định và sẽ khấu trừ thời gian nếu có nguồn lực thay thế.  Cách Tính Theo Tỷ Lệ và Các Nguồn Lực Thay Thế sẽ được thảo luận thêm bên dưới.  Lưu ý rằng việc giám sát bảo vệ có thể được chia theo tỷ lệ tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị.  Vui lòng xem ấn phẩm # 5612.01 của DRC để biết thêm chi tiết.

(4)  Tính Theo Tỷ Lệ

Khi dịch vụ IHSS có thể được đáp ứng chung cho mọi người trong gia đình, thì nhu cầu hàng giờ đối với dịch vụ đó nên được chia theo tỷ lệ.16 Ví dụ: nếu nhiều người được hưởng lợi từ việc cung cấp dịch vụ liên quan hoặc dịch vụ gia đình, thì thời gian cần thiết để chuẩn bị dịch vụ đó được chia đều cho tất cả những người hưởng lợi, kể cả những người không nhận IHSS trong gia đình.

Ví dụ: nếu một phụ huynh mất 100 phút để làm công việc giặt ủi hàng tuần cho cả năm thành viên trong gia đình (bao gồm cả bản thân họ và người thụ hưởng IHSS), thì thời gian được phân bổ cho người thụ hưởng IHSS là 20 phút (100 ÷ 5 = 20 phút).

Các loại dịch vụ sau sẽ được chia theo tỷ lệ:

  • Các Dịch Vụ Nội Trợ và Dọn Dẹp Nặng Nhọc17
  • Các Dịch Vụ Liên Quan,18 và
  • Nếu không thể cung cấp một dịch vụ cho nhiều hơn một người cùng một lúc, thì không được chia theo tỷ lệ dịch vụ đó.

Ví dụ: nếu phụ huynh trong ví dụ trên giặt đồ riêng cho con trai mình (và em là người thụ hưởng IHSS) do các vấn đề về ruột và bàng quang, thì việc giặt đồ đó không mang lại lợi ích cho các thành viên khác trong gia đình. Do đó, việc giặt ủi cho cậu con trai sẽ không được chia theo tỷ lệ với bốn thành viên còn lại trong gia đình.

(5)  Các Nguồn Lực Thay Thế:

Các Nguồn Lực Thay thế là các dịch vụ giống như IHSS mà quý vị nhận được thông qua các chương trình khác, ví dụ như chương trình chăm sóc ban ngày cho người lớn hoặc trường học.19 Sau khi xác định số lượng nguồn lực thay thế mà quý vị đang nhận, Nhân Viên Xã Hội sẽ khấu trừ thời gian này vào tổng nhu cầu được đánh giá của quý vị.

Ví dụ: Quý vị sống trong cùng nhà với người cung cấp dịch vụ IHSS của quý vị. Người cung cấp dịch vụ dọn dẹp sau bữa sáng và bữa tối cho cả hai.  Quý vị đến một trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người lớn và được hỗ trợ dọn dẹp sau bữa trưa. Trong danh mục dọn dẹp sau bữa ăn, có một cột có nhãn “Dịch Vụ Mà Quý Vị Từ Chối hoặc Nhận Từ Nguồn Khác”.  Tại đây, Nhân Viên Xã Hội của Quận trước tiên sẽ cộng tổng thời gian dành cho việc dọn dẹp sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.  Sau đó, Nhân Viên Xã Hội của Quận sẽ thực hiện điều chỉnh hoặc chia theo tỷ lệ vì các dịch vụ dọn dẹp đó mang lại lợi ích cho cả người cung cấp và quý vị.  Nghĩa là, Nhân Viên Xã Hội sẽ ấn định thời gian đã chia theo tỷ lệ cho quý vị trong cột “Thời Lượng Dịch Vụ Quý Vị Cần”. Sau đó, Nhân Viên Xã Hội của Quận sẽ chỉ ra hỗ trợ dọn dẹp mà quý vị nhận được từ nguồn lực thay thế; thông tin này được liệt kê trong cột “Dịch Vụ Mà Quý Vị Từ Chối hoặc Nhận Từ Nguồn Khác”.