اطلاع از چگونگی محاسبه IHSS

Publications
#5611.16

اطلاع از چگونگی محاسبه IHSS

این نشریه نحوه محاسبه ساعات ماهانه خدمات حمایتی در منزل (IHSS) را شرح می‌دهد. این نشریه فرض بر این دارد که شما قبلاً برای IHSS درخواست کرده‌اید، توسط مددکار اجتماعی IHSS مورد ارزیابی خدمات در منزل قرار گرفته‌اید و یک اطلاعیه اقدام (NOA) دریافت کرده‌اید که ساعات را تأیید می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرآیند درخواست برای IHSS، لطفاً به دفترچه راهنمای جزئیات IHSS شماره 5470.01 مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

این نشریه نحوه محاسبه ساعات ماهانه خدمات حمایتی در منزل (IHSS) را شرح می‌دهد.1این نشریه فرض بر این دارد که شما قبلاً برایIHSSدرخواست کرده‌اید، توسط مددکار اجتماعیIHSSمورد ارزیابی خدمات در منزل قرار گرفته‌اید و یک اطلاعیه اقدام (NOA) دریافت کرده‌اید که ساعات را تأیید می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرآیند درخواست برایIHSS، لطفاً به دفترچه راهنمای جزئیاتIHSSشماره 5470.01 مراجعه کنید.2

(1)اطلاعات پیشینه‌ای

(1)تأمین بودجهIHSS

اولاً لازم است که منابع مختلف بودجهIHSSرا شناخت، چون اینکه شما در کدام منبع بودجه (همچنین با نام «برنامه» شناخته می‌شود) قرار می‌گیرید،‌ حداکثر مقدار ساعات ماهانه خدمات حمایتی در منزل یاIHSSرا که در دسترس شما قرار می‌گیرد، تعیین می‌کند. توجه کنید که «ساعات قابل دسترس شما» به این معنا نیست که شما تمامی آن ساعات را دریافت خواهید کرد. عواملی که ساعات دریافتی شما را تعیین می‌کنند، در این نشریه مورد بحث قرار خواهند گرفت.

چهار برنامهIHSSوجود دارند. هر برنامه معیارهای واجد شرایط بودن و حداکثر ساعات ماهانه قابل دسترس خاص خود را دارد که به شدید ناتوانی شما یا خفیف بودن آن بستگی دارد (اطلاعات بیشتر در این باره در زیر آمده است). این برنامه‌ها عبارتند از:

  1. برنامه خدمات مراقبت فردی (PCSP)؛
  2. گزینهIHSS Plus(IPO)؛
  3. مابقی خدمات حمایتی در منزل (IHSS-R)
  4. گزینه اولین انتخاب جامعه (CFCO)

می‌توانید با مراجعه به اطلاعیه اقدام درباره برنامه‌ای که در آن هستید3که درخواستتان برایIHSSرا تأیید می‌کند یا با پرسش از مددکار اجتماعیIHSSاطلاعات بگیرید.

نمودار زیر فهرست برنامه‌ها و حداکثر ساعات ماهانهIHSSقابل دسترس را نشان می‌دهد:

برنامه اگر ناتوانی شما شدیددرنظر گرفته شود (SI) – تا حد: اگر ناتوانی شما شدید درنظر گرفته نشود (NSI) – تا حد: نقل/منبع اطلاعات
PCSP 283 ساعت در ماه 283 ساعت در ماه اطلاعیه سراسری کانتی (ACIN) شماره I-28-06
IPO 283 ساعت در ماه 195 ساعت در ماه نامه سراسر کانتی (ACL) شماره 11-19
IHSS-R 283 ساعت در ماه 195 ساعت در ماه ACIN I-28-06
CFCO 283 ساعت در ماه تا 283 ساعت در ماه ACL 14-60

i. PCSP:

برای واجد شرایط بودن برایPCSP، بایدMedi-Cal4کامل بگیرید و ارائه‌دهندهIHSSشما نمی‌تواند همسر یا از والدینتان باشد.

ii.IPO:

برای واجد شرایط بودن برای IPO، ‌به یکی از دلایل زیر برای برنامه PCSP واجد شرایط نمی‌شوید:

  • ارائه‌دهنده(‌گان) IHSS شما همسر یا از والدینتان هستند، 
  • شما پیش پرداخت دریافت می‌کنید،5
  • یا یک کمک‌هزینه غذای رستوران دریافت می‌کنید.6

iii.IHSS-R:

برای واجد شرایط بودن برای IHSS-R، Medi-Cal کامل دریافت نمی‌کنید یا Medi-Cal کامل با مشارکت مالی فدرال دریافت نمی‌کنید.7 این موضوع معمولاً یعنی IHSS-R برای ساکنین دائمی و قانونی یا برای افرادی است که صرفاً در ظاهر حق قانونی در ایالات متحده ساکن هستند.8

iv. CFCO: گزینه انتخاب اول جامعه

به منظور واجد شرایط بودن برای CFCO، باید برای Medi-Cal کامل و با مشارکت مالی فدرال واجد شرایط باشید و با خدمات مراقبتی در سطح مرکز پرستاری همخوانی داشته باشید.9

اگر در IPO هستید، اما همچنین می‌توانید در CFCO باشید، ‌گزینه تغییر به CFCO را درنظر داشته باشید. CFCO حداکثر ساعات بیشتری را ممکن می‌کند (که شما هنوز نیاز است واجد شرایط بودن برای آن را اثبات کنید) و می‌توانید از قوانین فقر همسر منفعت ببرید (به نشریه DRC شماره 5392.01؛10 و «نامه مدیران رفاه سراسر کانتی، شماره 17-25 مراجعه کنید.»11)

(2) شدت:

IHSS حداکثر ساعات ماهانه را بر اساس اینکه آیا شما ناتوان شدید (SI) یا ناتوان خفیف (NSI) محسوب می‌شوید، محاسبه می‌کند. بر اساس قوانین IHSS، ‌اینکه شما SI هستید یا NSI با افزودن تعداد ساعات در این دسته‌بندی‌ها تعیین می‌شود: آماده‌سازی وعده غذایی، تمیز کردن ظروف غذا، کمک تنفسی؛ خدمات مراقبتی روده و مثانه؛ تغذیه؛ حمام در بستر متداول؛ لباس پوشاندن؛ مراقبت از قاعدگی؛ راه رفتن بدون کمک؛ انتقال؛ حمام کردن، بهداشت دهان، آرایش؛ مالش دادن پوست؛ کمک با پروتز؛ خدمات پیراپزشکی.12

اگر منابع جایگزین دریافت می‌کنید13 که یکی از خدمات بالا را ارائه می‌دهد، آنگاه آن ساعات در تعیین اینکه آیا دریافت‌کننده NSI یا SI است یا خیر درنظر گرفته می‌شود، اگرچه آن ساعات برای نیاز IHSS مصرف‌کننده درنظر گرفته نمی‌شود.14

مثال: اگر شما به یک مرکز مراقبتی روزانه بزرگسالان می‌روید و برای تمیز کردن ظروف غذای ناهار کمک می‌گیرید، آنگاه ساعات ماهانه IHSS شما کمکی که برای تمیز کردن ظروف غذا پس از ناهار نیاز دارید را شامل نخواهد شد. به هر حال کمکی که برای تمیز کردن ظروف بعد از ناهار که در مرکز مراقبت روزانه بزرگسالان دریافت می‌کنید، چه «معلول شدید» باشید و چه «معلول خفیف» محاسبه می‌شود. این یعنی حداکثر ساعات ماهانه شما ممکن است 283 یا 195 باشد که این بستگی به قرارگیری شما در دسته «ناتوانی شدید» یا «ناتوانی خفیف» دارد.

اگر در دسته‌بندی بالا 20 ساعت یا بیشتر در هر هفته دریافت کنید SI تلقی می‌شوید.15 اگر در دسته‌بندی‌های بالا 19 ساعت یا کمتر در هر هفته دریافت کنید NSI تلقی می‌شوید.

(3) ارزیابی در منزل

مددکار اجتماعی برای اینکه تشخیص دهد شما به چه خدماتی نیاز دارید و برای هر خدمات چند ساعت موردنیاز است، شما را در منزل مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از آن پس، در صورت امکان، مددکار اجتماعی، خدمات خاصی را برای شما تقسیم‌بندی می‌کند و در صورتی که از منابع جایگزین استفاده می‌کنید، تعداد ساعات را کاهش می‌دهد. تقسیم‌بندی خدمات و منابع جایگزین در زیر بیشتر توضیح داده می‌شوند. توجه داشته باشید که نظارت حمایتی ممکن است بر اساس شرایط شما تقسیم‌بندی شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به نشریه DRC شماره 5612.01 مراجعه کنید.

(4) تقسیم‌بندی

وقتی خدمات IHSS را بتوان به‌طور معمول بین افراد در منزل فراهم کرد، نیاز ساعتی برای آن سرویس را باید تقسیم‌بندی کرد.16 برای مثال اگر چند نفر از تدارک یک سرویس مربوطه یا خانگی بهره می‌برند، آنگاه زمان آماده‌سازی آن سرویس بین آن افراد بهره‌برنده از آن از جمله دریافت‌کنندگان غیر IHSS در خانه به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

مثال: اگر یکی از والدین باید 100 دقیقه در هفته را صرف شستشوی لباس برای تمام پنج عضو خانواده (از جمله خودش و تنها فرد ذینفع IHSS) کند، آنگاه زمان تخصیص داده شده به فرد ذینفع IHSS برابر با 20 دقیقه است 
(100 ÷ 5 = 20 دقیقه).

این دسته‌بندی‌های خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند:

·   خدمات خانگی و تمیزکاری سنگین؛17

·   خدمات مربوطه،18 و

·   اگر یک سرویس به بیش از یک نفر در یک زمان ارائه نشود، ‌آنگاه نباید تقسیم‌بندی شود.

مثال: اگر یکی از والدین در مثال فوق رخت پسرش را به‌دلیل مشکلات روده و مثانه جداگانه می‌شوید (و پسر دریافت‌کننده IHSSاست)، آنگاه رختشویی به اعضای دیگر خانوار منفعتی نمی‌رساند. در اینجا، ‌خدمات لباس شستن برای پسر بین دیگر اعضای خانواده تقسیم‌بندی نمی‌شود.

(5) منابع جایگزین:

منابع جایگزین خدمات مانند IHSS هستند که از طریق برنامه‌های دیگر نظیر برنامه مراقبت روزانه بزرگسال یا مدرسه دریافت می‌کنید.19 پس از تعیین مقدار منابع جایگزینی که دریافت می‌کنید، مددکار اجتماعی این زمان را از کل نیاز ارزیابی‌شده شما کسر خواهد کرد.

مثال: شما با ارائه‌دهنده IHSS خود در یک خانوار زندگی می‌کنید. ارائه‌دهنده پس از صبحانه و شام برای هر دو نفر شما ظرف‌ها را تمیز می‌کند. شما به مرکز مراقبت روزانه بزرگسالان می‌روید و برای تمیز کردن ظروف پس از وعده ناهار کمک دریافت می‌کنید. در دسته‌بندی تمیز کردن ظروف بعد از وعده غذایی، ستونی با نام «خدماتی که از دیگران دریافت یا رد می‌کنید» وجود دارد. در اینجا ‌مددکار اجتماعی کانتی ابتدا جمع ساعاتی را که صرف تمیز کردن ظروف بعد از صبحانه، ناهار و شام می‌شود بدست می‌آورد. آنگاه مددکار اجتماعی کانتی یک ارزیابی یا تقسیم‌بندی انجام می‌دهد، چون خدمات تمیزکاری که ارائه‌دهنده‌تان به شما ارائه می‌دهد به شما و نیز ارائه‌دهنده‌تان منفعت می‌رساند. این بدین معنا است که مددکار اجتماعی زمان تقسیم‌بندی‌شده‌تان را در ستون «میزان خدمات مورد نیاز» شما وارد می‌کند. سپس، مددکار اجتماعی کانتی کمک تمیزکاری که از منبع جایگزین دریافت می‌کنید را نشان می‌دهد؛ این اطلاعات در ستون «خدماتی که از دیگران دریافت یا رد می‌کنید» درج می‌شود.