Pag-unawa Kung Paanong Kinakalkula ang mga Oras ng IHSS

Publications
#5611.08

Pag-unawa Kung Paanong Kinakalkula ang mga Oras ng IHSS

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito kung paanong kinakalkula ang buwanang mga oras ng In-Home Supportive Services (IHSS). Ipinapalagay ng publikasyon na ito na nakapag-apply ka na para sa IHSS, dumaan na sa pagtatasa ng in-home sa Social Worker ng IHSS, at nakatanggap ng Notice of Action (NOA) ng inaaprobahang mga oras. Para sa higit na impormasyon sa proseso ng aplikasyon ng IHSS, mangyaring tingnan ang IHSS Nuts and Bolts Manual, # 5470.01.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Ipinapaliwanag ng publikasyon na ito kung paanong kinakalkula ang buwanang mga oras ng In-Home Supportive Services (IHSS).1 Ipinapalagay ng publikasyon na ito na nakapag-apply ka na para sa IHSS, dumaan na sa pagtatasa ng in-home sa Social Worker ng IHSS, at nakatanggap ng Notice of Action (NOA) ng inaaprobahang mga oras. Para sa higit na impormasyon sa proseso ng aplikasyon ng IHSS, mangyaring tingnan ang IHSS Nuts and Bolts Manual, # 5470.01.2

A)  Background na Impormasyon

(1)  Pagpopondo ng IHSS

Una, mahalagang maunawaan ang iba’t ibang pinagkukunan ng mga pagpopondo para sa IHSS kung saan ang pinagkukunan ng pagpopondo (kilala rin bilang “program”) inilalagay ka sa kagustuhang pinagpapasyahan ang pinakamataas na halaga ng buwanang mga oras ng IHSS na available sa iyo. Tandaan, na ang “available na mg oras sa iyo” ay hindi ibig sabihin na makukuha mo lahat ang mga oras na iyon. Ang mga dahilan sa pagpapasya sa mga oras na natatanggap mo ay tatalakayin sa publikasyon na ito.

Mayroong apat na programa ng IHSS. May magkakaibang pamantayan ng pagkanararapat ang bawat programa at available na pinakamataas na buwanang mga oras, depende sa kung itinuturing kang Severly Impaired o Non Severely Impaired (higit pa dito sa ibaba). Ang mga programang ito ay:

  1. Personal Care Services Program (PCSP);
  2. IHSS Plus Option (IPO);
  3. In-Home Supportive Services Residual (IHSS-R); at
  4. Community First Choice Option (CFCO)

Makahahanap ka ng impormasyon tungkol sa kung nasaang programa ka sa pagtingin sa iyong Notice of Action3 na inaaprobahang ang iyong aplikasyon para sa IHSS, o sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong Social Worker ng IHSS.

Inililista ng sumusunod na chart ang mga programa at ang pinakamataas na available na buwanang mga oras ng IHSS.

Program Kung itinuturing kang Severely Impaired (SI) – nang hanggang sa: Kung itinuturing kang Non Severely Impaired (NSI) – hanggang sa: Impormasyong ng pagbanggit/pinagkukunan
PCSP 283 oras/buwan 283 oras/buwan All County Information Notice (ACIN) Number I-28-06
IPO 283 oras/buwan 195 oras/buwan All County Letter (ACL) Number 11-19
IHSS-R 283 oras/buwan 195 oras/buwan ACIN I-28-06
CFCO 283 oras/buwan Hanggang sa 283 oras/buwan ACL 14-60

i. PCSP:

Para maging karapat-dapat para sa PCSP, dapat ay tumatanggap ka ng buong saklaw ng Medi-Cal4 at hindi maaaring maging iyong asawa o magulang ang iyong provider ng IHSS.

ii. IPO:

  • Para maging karapat-dapat para sa IPO, hindi ka karapat-dapat para sa programa ng PCSP dahil sa isa sa sumusunod:
  • Ang iyong asawa o magulang ang (mga) provider ng iyong IHSS, nakatatanggap ka ng Advance Pay,5
  •  o nakatatanggap ka ng Restaurant Meal Allowance.6

iii. IHSS-R:

Para maging karapat-dapat para sa IHSS-R, hindi ka nakatatanggap ng buong saklaw ng Medi-Cal, o hindi tumatanggap ng buong saklaw ng Medi-Cal na may pakikilahok ng hinggil sa pananalapi ng pederal.7 Karaniwang nangangahulugan ito na ang IHSS-R ay para sa nasa batas na permanenteng mga naninirahan, o mga taong naninirahan sa United States sa ilalim ng batas ng kulay.8

iv. CFCO: Community First Choice Option

Para maging karapat-dapat na CFCO, ikaw dapat ay maging karapat-dapat para sa buong saklaw, na pakikilahok ng hinggil sa pananalapi ng pederal ng

Medi-Cal, at natutugunan ang antas ng nursing facility ng batay sa pangangalaga.9

Kung ikaw ay nasa sa IPO ngunit maaari ring maging nasa CFCO, isaalang-alang ang paglipat sa CFCO. Pumapayag ang CFCO para sa mas malaking pinakamataas na mga oras (kung saan ay kakailanganin mo pa rin para patunayan ang pagkanararapat), at maaari kang magbenepisyo sa spousal impoverishment rules (tingnan ang publikasyon ng DRC # 5392.01;10 at ang “All County Welfare Directors Letter, No. 17-25.11)

(2)  Pagkamalala (Severity):

Pinagtitibay ng IHSS ang pinakamataas na buwanang mga oras depende sa kung ikaw ay itinuturing na Severely Impaired (SI) o Non Severely Impaired (NSI). Ayon sa mga regulasyon ng IHSS, kung ikaw man ay NSI o SI ay pinapagpasyahan sa pamamagitan ng pagdaragdag sa mga oras sa mga kategoryang ito: Paghahanda ng Pagkain, Paglilinis ng Pagkain, Tulong sa Paghinga; Pagdumi, Pangangalga ng Pantog; Pagpapakain; Palagiang Ginagawang sa Pagtulog at Paliligo; Pagdadamit; Pangangalaga Hinggil sa Regla; Paglalakad; Paglilipat; Pagpapaligo, Hinggil sa Bibig Pangangalaga sa kalusugan, Pag-aayos; Pagkuskos ng mga Balat, Pagpapalit ng Posisyon; Tulong sa Prosthesis; Mga Serbisyong Paramediko.12

Kung makatatanggap ka ng mga alternatibong pinagkukunan13 sa pagbibigay ng alinman sa itaas na mga serbisyo, kung gayon ang mga oras na iyon ay kasama sa pagpapasya kung tumatanggap man ng NSI o SI, bagaman ang parahong mga oras na iyon ay hindi ibinibilang tungo sa pangangailangan ng ng IHSS ng consumer na iyon.14

Bilang halimbawa: kung pupungta ka sa isang day care center ng may sapat na gulang at tatanggap ng tulong sa paglilinis ng pagkain para sa tanghalian, kung gayon ang iyong buwanang mga oras ng IHSS ay hindi isasama ang tulong na kailangan mo sa paglilinis pagkatapos ng pananghalian. Mabibilang ang tulong sa paglilinis ng pinananghalian na natanggap mo sa day care center ng may sapat na gulang tungo sa kung ikaw may ay “Severely Impaired” or “Non Severely Impaired,” gayunman. Nangangahulugan ito na ang iyong pinakamataas na buwanang mga oras ay maaaring maging 283, o

195, depende sa kung matatagpuan kang maging “Severely Impaired” o “Non Severely Impaired.”

Ituturing kang SI kung nakatatanggap ka ng 20 oras o higit sa mga kategorya sa itaas bawat linggo.15 Ituturing kang NSI kung nakatatanggap ka ng 19 o mas mababang mga oras sa mga kategorya sa itaas bawat linggo.

(3)  Pagtatasa sa Bahay

Tatasahin ka ng Social Worker sa iyong bahay para pagpasyahan kung anong mga serbisyo ang kailangan mo at kung gaanong karaming oras ang kailangan mo para sa bawat serbisyo. Pagkatapos noon, kung nalalapat, paghahati-hatiin ng Social Worker ang ilang serbisyo, at babawasan ang oras kung may ibang alternatibong pinagkukunan. Ang paghahati-hati at Alternatibong mga Pinagkukunan ay tinatalakay pa sa ibaba. Tandaan na ang mapagtanggol na pangangasiwa ay maaaring hati-hatiin depende sa iyong mga kalagayan. Mangyaring tingnan ang DRC publication # 5612.01, para sa higit na impormasyon.

(4)  Paghahati-hati (Proration)

Kapag maaaring matugunan ang mga serbisyo ng IHSS sa karaniwan sa lahat na nasa bahay, dapat mahati-hati ang oras na kinakailangan para sa serbisyong iyon.16 Bilang halimbawa, kung nabebenepisyuhan ang maraming tao sa probisyon ng isang nauugnay o pambahay na serbisyo, kung gayon ang oaras para ihanda ang serbisyo na iyon ay patas na hinahati-hati sa lahat na nagbebenepisyo, kabilang ang mga tumatanggap ng non-IHSS na nasa sambahayan.

Halimbawa: kung kinakailangan ng magulan nang 100 minuto para gawin ang lingguhang paglalaba para sa lahat ng limang miyembro ng pamilya (kabilang ang magulang at nag-iisang benepisyaryo ng IHSS), kung gayon ang dami ng hinating oras sa benepisyaryo ng IHSS ay 20 minuto (100 ÷ 5 = 20 minuto).

Ang mga kategorya ng serbisyo na ito ay hinati-hati:

  • Mga serbisyong Pangbahay at Matinding Paglilinis;17
  • Kaugnay sa mga Serbisyo,18 at
  • Kung hindi ibinibigay ang serbisyo sa higit sa isa-isang tao, kung gayon hindi ito dapat hatiin.

Halimbawa: kung magkahiwalay na ginagawa ng magulang na nasa itaas na halimbawa ang paglalaba sa kanyang anak na lalaki (at siya ang tumatanggap ng IHSS) dahil sa mga isyu ng pagdumi at pantog, kung gayon ang paglalaba ay hindi mabebenepisyuhan ang ibang miyembro ng sambahayan. Dito ang labada ng anak na lalaki ay hindi hinahati sa ibang apat na miyembro ng pamilya.

(5)  Mga Alternatibong Pinagkukunan:

Ang mga Alternatibong Pinagkukunan ay tulad ng mga serbisyo ng IHSS na natatanggap mo sa ibang programa tulad ng programa ng day care ng may sapat na gulang, o paaralan.19 Pagkatapos mapagpasyahan ang halaga ng mga alternatibong pinagkukunan na natatanggap mo, ibabawas ng Social Worker ang oras na ito sa iyong kabuuang tinasang kinakailangan.

Halimbawa: Naninirahan ka sa isang sambahayan kasama ng provider ng iyong IHSS. Naglilinis ang provider pagkatapos ng agahan, hapunan para sa inyong pareho. Pupunta ka sa isang day care center ng may sapat na gulang kung saan tumatanggap ka ng tulong sa paglilinis pagkatapos ng iyong tanghalian. Sa kategorya ng paglilinis ng pagkain, mayroong column na may-lebel na “Mga Serbisyo na Tinanggihan Mo o Nakukuha Mo sa Iba.” Dito, una munang idadagdag ng Social Worker ng County ang kabuuang dami ng oras na ginugol sa paglilinis pagkatapos ng agahan, tanghalian at hapunan. Pagkatapos ay gagawa ang Social Worker ng County ng pagtatama, o paghahati, dahil ang ibinibigay na mga serbisyo ng paglilinis ng iyong mga provider ay nabebenepisyuhan ka at ang provider. Nangangahulugan ito na itinatalaga ng Social Worker ang iyong hinating oras sa iyo na nasa column na “Halaga ng Serbisyo na Kailangan Mo.” Pagkatapos, ipahihiwatig ng Social Worker ng County ang natanggap mong tulong sa paglilinis mula sa alternatibong pinagkukunan; nakalista ang impormasyong ito sa column na “Mga Serbisyo na Tinanggihan Mo o Nakukuha Mo sa Iba”.