Nkag Siab Txog Kev Suav Cov Xuab Moos IHSS

Publications
#5611.09

Nkag Siab Txog Kev Suav Cov Xuab Moos IHSS

Daim ntawv luam tawm no piav qhia kev suav cov xuab moos ua hauj lwm Muab Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) txhua txhua hli. Daim ntawv luam tawm no yuav xam tias koj twb tau thov rau IHSS, dhau los ntawm kev ntsuam xyuas hauv tsev nrog IHSS Social Worker, thiab tau txais Daim Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Ua Hauj Lwm (Notice of Action (NOA)) pom zoo cov xuab moos.  Yog xav paub ntxiv txog cov txheej txheem kev ua ntawv thov IHSS, thov mus saib Phau Ntawv Qhia IHSS Nuts thiab Bolts, # 5470.01.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Daim ntawv luam tawm no piav qhia kev suav cov xuab moos ua hauj lwm Muab Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)) txhua txhua hli.1 Daim ntawv luam tawm no yuav xam tias koj twb tau thov rau IHSS, dhau los ntawm kev ntsuam xyuas hauv tsev nrog IHSS Social Worker, thiab tau txais Daim Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Ua Hauj Lwm (Notice of Action (NOA)) pom zoo cov xuab moos.  Yog xav paub ntxiv txog cov txheej txheem kev ua ntawv thov IHSS, thov mus saib Phau Ntawv Qhia IHSS Nuts thiab Bolts, # 5470.01.2

A)  Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Keeb Kwm Yav Dhau Los

(1)  Peev Nyiaj IHSS

Ua ntej tshaj plaws, qho tseem ceeb yog kom nkag siab txog ntau cov chaw muab kev pab peev nyiaj rau IHSS vim qhov chaw muab peev nyiaj (tseem hu ua "khoos kas pab") uas koj tau koom rau hauv yuav txiav txim siab txog cov xuab moos IHSS txhua txhua hli uas siab tshaj plaws uas koj muaj peev xwm siv tau.  Nco ntsoov, tias "cov xuab moos uas koj muaj" tsis txhais hais tias koj yuav tau txais tag nrho cov xuab moos ntawd.  Cov ntxuam thawj tseeb uas txiav txim txog cov xuab moos uas koj tau txais yuav tau muab tham rau hauv daim ntawv luam tawm no.

Muaj plaub qho khoos kas pab IHSS.  Txhua qhov khoos kas pab muaj tus qauv kev muaj cai tsim nyog tau txais sib txawv thiab cov xuab moos siab tshaj plaws nyob rau txhua txhua hli uas muaj, yog nyob ntawm seb koj puas raug txiav txim tias Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj Heev los sis Tsis Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj (saib cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv nram qab no).  Cov khoos kas pab nod yog:

 1. Khoos Kas Muab Kev Pab Cuam Tu Xyuas Tus Kheej (Personal Care Services Program (PCSP));
 2. Kev Xaiv IHSS Ntxiv (IHSS Plus Option (IPO));
 3. Cov Kev Pab CUam Txhawb Nqa Hauv Tsev Uas Tseem Tshuav (In-Home Supportive Services Residual (IHSS-R)); thiab
 4. Txoj Kev Xaiv Uas Xaiv Xub Thawj Nyob Hauv Zej Zog (Community First Choice Option (CFCO)

Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv hais txog yam khoos kas pab uas koj siv los ntawm kev saib nyob rau ntawm koj Daim Ntawv Ceeb Toom ntawm Kev Ua Hauj Lwm (Notice of Action)3 uas pom zoo koj daim ntawv thov rau IHSS, los sis los ntawm kev nug koj tus IHSS Social Worker.

Daim ntawv qhia nram qab no teev cov khoos kas pab thiab cov xuab moos IHSS txhua txhua hli uas siab tshaj plaws uas muaj:

Khoos kas pab Yog hais tias koj raug txiav txim tias muaj Kev Xiam Oob Khab  Loj Heev (Severely Impaired (SI)) – ntau txog: Yog hais tias koj raug txiav txim tias Tsis Muaj Kev Xiam Oob Khab  Loj Heev (NonSeverely Impaired (NSI)) – ntau txog: Kev hais txog/qhov chaw muab cov ntaub ntawv
PCSP 283 xuab moos/hli 283 xuab moos/hli Txhua Lub Nroog  Daim Ntawv Ceeb Toom  Cov Ntaub Ntawv (ACIN)  Lej Thib I-28-06
IPO 283 xuab moos/hli 195 xuab moos/hli Txhua Lub Nroog Tsab Ntawv  (ACL) Lej Thib  11-19
IHSS-R 283 xuab moos/hli 195 xuab moos/hli ACIN I-28-06
CFCO 283 xuab moos/hli Ntau txog 283 xuab moos/hli ACL 14-60

i. PCSP:

Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais PCSP, koj yuav tsum tau txais Medi-Cal tag nrho4 thiab koj tus kws muab kev pab IHSS yuav tsum tsis yog koj tus txij nkawm los sis niam los yog txiv.  

ii. IPO:

 • Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais IPO, koj tsis tsim nyog tau txais qhov khoos kas PCSP vim ib qho ntawm cov nram qab no:
 • koj tus(cov) kws muab kev pab IHSS yog koj tus txij nkawm los sis niam los yog txiv, koj tau txais Kev Them Nyiaj Ua Ntej,5
 •  los yog koj tau txais Nyiaj Pab Rau Pluas Mov Noj Hauv Khw Noj Mov.6

iii. IHSS-R:

Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais IHSS-R, koj tsis tau txais Medi-Cal tag nrho, los sis tsis tau txais Medi-Cal tag nrho uas muaj kev koom nrog fab nyiaj txiag ntawm tsoom fwv teb chaws.7 Qhov no feem ntau txhais tau tias IHSS-R yog rau cov neeg nyob ruaj khov mus ib txhis uas raug cai, los sis cov neeg nyob hauv Teb Chaws Meskas raws li txoj cai lij choj hais txog xim nqaij daim tawv.8

iv. CFCO: Txoj Kev Xaiv Uas Xaiv Xub Thawj Nyob Hauv Zej Zog (Community First Choice Option)

Yuav kom muaj cai tsim nyog tau txais CFCO, koj yuav tsum muaj cai tsim nyog koom nrog Medi-Cal uas pab nyiaj txiag ntawm tsoom fwv teb chaws tag nrho,

thiab ua tau raws li lub chaw tu neeg mob theem kev saib xyuas kho mob.9

Yog hais tias koj twb nyob hauv IPO lawm tab sis kuj tseem tuaj yeem nyob tau hauv CFCO thiab, kom txiav txim siab hloov mus siv CFCO. CFCO tso cai rau kom muaj cov xuab moos siab tshaj plaws ntau ntxiv tuaj (uas koj tseem yuav tau ua pov thawj rau kev muaj cai tsim nyog kom tau txais), thiab tej zaum koj yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm cov cai hais txog kev txom nyem ntawm tus txij nkawm (saib DRC daim ntawv luam tawm # 5392.01;10 thiab“Tsab Ntawv Ntawm Cov Tuam Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo Hauv Txhua Lub Nroog (All County Welfare Directors Letter), Lej Thib. 17-25.11)

(2) Kev Mob Loj Heev:

IHSS tsim cov xuab moos siab tshaj plaws txhua txhua hli yog nyob ntawm seb koj puas raug txiav txim tias Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj Heev (Severely Impaired (SI)) los sis Tsis Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj Heev (Non Severely Impaired (NSI)).  Raws li cov kev cai tseev kom ua ntawm IHSS, tsis hais koj txawm yuav yog NSI los sis SI raug txiav txim los ntawm kev ntxiv cov xuab moos hauv cov pawg no: Kev Npaj Pluas Mov Noj, Kev Tu Pluas Mov Kom Hu Si, Kev Pab Ua Pa; Kev Tu Xyuas Plab Hnyuv, Lub Zais Zis; Kev Pub Mov Rau Noj; Muab Da Dej Saum Txaj Txhua Hnub; Kev Hnav Khaub Ncaws; Kev Tus Xyuas Thaum Coj Khaub Ncaws; Kev Tuav Ncig Mus Los; Kev Hloov Chaw; Kev Da Dej, Kev Tu Qhov Ncauj Kom Huv Si; Kev Tu Cev; Kev Txhuam Tawv Nqaij; Kev Kho Qhov Chaw; Pab Tej Khoom Cuav Ntawm Lub Cev; Cov Kev Pab Cuam Kws Kho Mob.12

Yog hais tias koj tau txais cov kev pab cuam uas ua kev xaiv13 uas muab txhua cov kev pab cuam saum toj no, cov xuab moos ntawd yuav raug suav nrog hauv kev txiav txim siab tias seb tus neeg tau txais kev pab cuam yog NSI los sis SI, tab txawm tias tib cov xuab moos ntawd tsis raug suav rau tus neeg siv khoom txoj kev xav tau IHSS los xij.14

Piv txwv li: yog tias koj mus rau lub chaw saib xyuas thaum nruab hnub rau neeg loj thiab tau txais kev pab tu pluas noj rau pluas su, ces koj cov xuab moos IHSS txhua txhua hli yuav tsis suav nrog kev pab uas koj xav tau hauv kev tu tom qab pluas mov noj su. Cov kev pab tu pluas mov noj su uas koj tau txais ntawm lub chaw saib xyuas thuam nruab hnub rau cov neeg loj yuav suav rau seb koj puas yog tus "Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj Heev" los sis "Tsis Muaj Kev Xiam Oob Khab," tab txawm li cas los xij. Qhov no txhais tau tias koj cov xuab moos siab tshaj plaws txhua txhua hli tej zaum yuav yog 283, los sis

195, nyob ntawm seb koj puas tau pom tias "Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj" los sis "Tsis Muaj Kev Xiam Oob Khab Loj."

Koj yuav raug suav tias yog SI yog hais tias koj tau txais 20 xuab moos los sis ntau dua nyob rau hauv cov pawg saum toj no txhua lub lim tiam.15 Koj yuav raug suav hais tias yog NSI yog hais tias koj tau txais 19 xuab moos los sis tsawg dua hauv cov pawg saum toj no txhua lub lim tiam.

(3) Kev Ntsuam Xyuas Hauv Tsev

Tus Social Worker yuav ntsuam xyuas koj nyob hauv koj lub tsev txhawm rau txiav txim siab seb koj xav tau cov kev pab cuam twg thiab yuav siv sij hawm ntau npaum li cas rau koj qhov kevv xav tau rau txhua qhov kev pab cuam.  Tom qab ntawd, yog tias muaj peev xwm ua tau, Tus Social Worker yuav muab qee yam kev pab cuam raws li qhov faib cais, thiab yuav txiav lub sij hawm yog tias muaj lwm yam kev pab cuam los hloov lawm.  Kev Faib Cais thiab Cov Kev Pab Uas Ua Kev Xaiv yuav tau piav qhia ntxiv hauv qab no.  Thov nco ntsoov tias kev saib xyuas tiv thaiv tej zaum yuav raug faib cais raws li koj qhov xwm txheej kev mob nkeeg.  Thov mus saib DRC daim ntawv luam tawm # 5612.01, kom paub ntau txiv.

(4)  Kev Faib Cais

Thaum txhua leej neeg hauv tsev muaj peev xwm siv cov kev pab cuam IHSS koom ua ke tau, qhov kev xav tau txhua xuab moos rau qhov kev pab cuam ntawd yuav tsum raug muab faib cais.16 Piv txwv li, yog tias muaj ntau leej neeg tau txais txiaj ntsig los ntawm kev muab kev pab cuam uas ntsig txog los sis kev pab cuam hauv tsev, ces lub sij hawm nws yuav siv los npaj cov kev pab cuam ntawd yuav raug muab faib sib npaug rau txhua tus neeg tau txais txiaj ntsig, suav nrog cov neeg uas tsis yog cov neeg tau txais IHSS nyob hauv yim neeg.

Piv txwv li: yog tias tus niam los yog txiv siv sij hawm 100 feeb (nas this) los ntxhua khaub ncaws txhua lub lim tiam rau tag nrho tsib leej neeg ntawm tsev neeg (xws li niam los yog txiv thiab ib tus neeg tau txais txiaj ntsig kev pab IHSS), ces lub sij hawm tau muab rau tus neeg txais txiaj ntsig kev pab IHSS yog 20 feeb (100 ÷ 5 = 20 feeb).

Cov pawg kev pab cuam nod yog raug faib cais:

 • Cov Kev Pab Cuam Sab Hauv Tsev thiab Kev Tu Ntxuav Vaj Tsev Hnyav;17
 • Cov Kev Pab Cuam Uas Muaj Feem Ntsig Txog,18 thiab
 • Yog tias qhov kev pab cuam tsis tau muab rau ntau tshaj ib tus neeg nyob rau ib lub sij hawm, ces nws yuav tsum tsis txhob muab faib cais.

Piv txwv: yog hais tias tus niam los yog txiv nyob hauv qhov piv txwv saum toj no ntxhua khaub ncaws rau nws tus tub uas nws ntxhua nws rau ib qho (thiab nws yog tus neeg tau txais IHSS) vim muaj mob rau ntawm plab hnyuv thiab lub zais zis, ces qhov kev ntxhua khaub ncaws tsis muaj txiaj ntsig rau lwm tus neeg hauv yim neeg.Ntawm no, kev ntxhua tus tub cov khaub ncaws tsis raug muab xam raws kev faib cais ntawm plaub leeg hauv tsev neeg.

(5)  Cov Chaw Muab Kev Pab Uas Ua Kev Xaiv:

Cov Chaw Muab Kev Pab Uas Ua Kev Xaiv yog cov kev pab cuam uas zoo li IHSS uas koj tau txais los ntawm lwm cov khoos kas pab xws li khoos kas pab kev saib xyuas thaum nruab hnub rau cov neeg loj, los sis tsev kawm ntawv.19 Tom qab txiav txim siab txog qhov ntau ntawm cov chaw muab kev pab uas ua kev xaiv, tus Social Worker yuav txiav lub sij hawm no los ntawm koj qhov kev xav tau kev ntsuam xyuas tag nrho.

Piv Txwv: Koj nyob hauv ib yim neeg nrog koj tus kws muab kev pab IHSS. Tus kws muab kev pab tu ntxuav tom qab noj tshais, thiab noj hmo rau neb ob leeg.  Koj mus rau tom lub chaw saib xyuas thaum nruab hnub rau cov neeg loj uas koj tau txais kev pab tu ntxuav tom qab koj noj su. Hauv pawg kev tu pluas mov noj, muaj ib kab ntawv sau tias "Cov Kev Pab Cuam Uas Koj Tsis Lees Txais los sis Koj Tau Txais Los Ntawm Lwm Tus Neeg."  Ntawm no, tus kws Social Worker ntawm Lub Nroog yuav xub ntxiv tag nrho cov sij hawm uas siv tu pluas noj tom qab noj tshais, noj su, thiab noj hmo.  Tom qab ntawd tus Social Worker ntawm Lub Nroog yuav hloov kho, los sis kev faib cais tawm, vim tias cov kev pab cuam tu pluas noj uas koj cov neeg muab kev pab muab cov txiaj ntsig kev pab rau koj thiab tus kws muab kev pab neb ob leeg tib si.  Qhov no txhais tau tias tus Social Worker yuav muab sij hawm rau koj raws qhov kev faib cais tawm nyob rau hauv kab ntawv "Cov Kev Pab Cuam Koj Xav Tau."Tom qab ntawd ces, tus Social Worker ntawm Lub Nroog yuav qhia txog kev pab tu pluas mov uas koj tau txais los ntawm lwm qhov chaw muab kev pab uas ua kev xaiv; cov ntaub ntawv no tau teev nyob rau hauv kab ntawv "Cov Kev Pab Cuam Uas Koj Tsis Lees Txais los sis Koj Tau Txais Los Ntawm Lwm Tus Neeg". 

 • 1. Raws li qhov peb paub zoo tshaj plaws, qhov no yog tus qauv uas Lub Xeev siv los suav cov kev pab cuam IHSS.
 • 2. DRC Daim Ntawv Luam Tawm“Phau Ntawv Qhia Hais Txog Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev ntawm Nuts thiab Bolts”muaj nyob ntawm: DRC In-Home Supportive Services Nuts & Bolts Manual.
 • 3. Saib Notice of Action In-Home Supportive Services (IHSS) Change rau ib daim qauv NOA.
 • 4. Medi-Cal tag nrho txhais tau hais tias koj tuaj yeem nkag mus rau tag nrho cov kev pab cuam muaj raws li hauv Medi-Cal.
 • 5. Kev Them Nyiaj Ua Ntej yog ib qho kev xaiv rau cov neeg tau txais IHSS txhawm rau kom tau txais kev them nyiaj ua ntej rau lawv cov kev pab cuam txhua hli los them nyiaj ncaj qha rau lawv cov kws muab kev pab. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib California Department of Social Services daim ntawv luam tawm hais txog,“In-Home Supportive Services (IHSS) Program Advance Pay”kom paub ntau ntxiv. Muaj nyob ntawm no: In-Home Supportive Services (IHSS) Program Advance Pay.
 • 6. Nqi Pluas Mov Noj Hauv Lub Khw Noj Mov yog muab rau cov neeg tau txais IHSS uas muaj cov chaw ua noj txaus nyob hauv tsev, tab sis lawv qhov kev tsis taus ntawm lub cev ua rau lawv tsis muaj peev xwm siv cov chaw ua noj ntawd tau. MPP 30757.133(a). Nco ntsoov tias yog hais tias koj tau txais Medi-Cal los ntawm Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Rau Fab Kev Ruaj Ntseg (Supplemental Security Income), thiab koj tsis muaj chaw ua noj thiab chaw cia khoom noj txaus nyob hauv tsev, koj yuav tsum tau txais Nyiaj Nqi Pluas Mov Noj Hauv Khw Noj Mov los ntawm Cov Nyiaj Them Ntxiv ntawm Lub Xeev. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib ACL No. 16-12, muaj nyob ntawm: Publication of the Regional Program Operations Manual System (POMS).
 • 7. California muab kev pab cuam Medi-Cal tag nrho uas yog siv cov nyiaj ntsuab hauv lub xeev thiab tsis yog tsoom fwv teb chaws cov nyiaj ntsuab rau tej pab pawg neeg tsiv teb tsaws chaw.Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib Western Center for Law and Poverty,“Kev Tau Txais thiab Kev Ceev Qhov Kev Pab Them Nqi Kho Mob rau Cov Pej Xeem Hauv Xeev California Uas Khwv Tau Nyiaj Los Tsawg: Phau Ntawv Qhia rau Cov Kws Pab Tswv Yim Txhawb Nqa,” Ntu 1, muaj nyob ntawm: Ntu 1: Overarching Eligibility for Medi-Cal.
 • 8. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib IHSS Personal Care Services Program, Independence Plus Waiver, and Residual Program.
 • 9. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntau ntxiv, mus saib ACL No. 14-60, muaj nyob ntawm: Implementation of the Community First Choice Option (CFCO) Program.
 • 10. Muaj nyob ntawm: DRC Medi-Cal Programs to Help You Stay in Your Own Home or Leave a Nursing Home.
 • 11. Muaj nyob ntawm: Home and Community-Based Services and Spousal Impoverishment Provisions.
 • 12. MPP 30-7-1(s)(1)(A)-(D); Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai Tswj thiab Cov Kev Cai Ua Raws yog muaj nyob ntawm no: Cov Qau Zoo Rau Cov Kev Pab Cuam Hauv Sim Neej (Social Services Standards) - Ntu 30-700 Khoos Kas Muab Kev Pab Cuam Zauv Thib. 7: IHSS; thiab Social Services Standards - Service Program No. 7:IHSS Cost Limitations.
 • 13. Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Uas Ua Kev Xaiv yog cov kev pab cuam zoo li IHSS uas koj tau txais los ntawm lwm cov khoos kas pab. MPP 30-757.171(a)(2), thiab MPP 30-763.611.
 • 14. MPP 30-701(s)(1), 30-763.5, 30-761.273.
 • 15. MPP 30-701(s)(1).
 • 16. MPP 30-763.32
 • 17. MPP 30-763.31
 • 18. MPP 30-763.32.Cov kev pab cuam uas muaj feem ntsig txog muaj xws li kev npaj pluas mov noj, kev tu pluas mov noj, kev ntxhua khaub ncaws li niaj hnub ua, kev mus yuav khoom tom khw, khoom noj, thiab kev yuav lwm yam khoom siv/ua hauj lwm.
 • 19. MPP 30-757.171(a)(2), MPP 30-763.611