Ինչպես են հաշվարկվում IHSS-ի ժամերը

Publications
#5611.10

Ինչպես են հաշվարկվում IHSS-ի ժամերը

Այս հրապարակման մեջ բացատրվում է, թե ինչպես են հաշվարկվում Տնային օժանդակող ծառայությունների (անգլ.՝ In-Home Supportive Services, IHSS) ամսական ժամերը։ Այս հրապարակման մեջ ենթադրվում է, որ դուք արդեն դիմել եք IHSS-ի համար, անցել եք IHSS-ի սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվող տնային գնահատման գործընթացը և ստացել եք ժամերի հաստատման ծանուցումը (անգլ.՝ Notice of Action, NOA)։ IHSS-ին դիմում ներկայացնելու գործընթացի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս IHSS-ի հիմնական բաղադրիչների մասին թիվ #5470.01 ձեռնարկը։

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

 

Այս հրապարակման մեջ բացատրվում է, թե ինչպես են հաշվարկվում Տնային օժանդակող ծառայությունների (անգլ.՝ In-Home Supportive Services, IHSS) ամսական ժամերը։1 Այս հրապարակման մեջ ենթադրվում է, որ դուք արդեն դիմել եք IHSS-ի համար, անցել եք IHSS-ի սոցիալական աշխատողի կողմից իրականացվող տնային գնահատման գործընթացը և ստացել եք ժամերի հաստատման ծանուցումը (անգլ.՝ Notice of Action, NOA)։ IHSS-ին դիմում ներկայացնելու գործընթացի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս IHSS-ի հիմնական բաղադրիչների մասին թիվ #5470.01 ձեռնարկը։2

Ա)  Ընդհանուր տեղեկություններ

(1)  IHSS-ի ֆինանսավորումը

Առաջին հերթին կարևոր է հասկանալ IHSS-ի ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրները, քանի որ ձեզ համար հասանելի IHSS ժամերի ամսական առավելագույն քանակը կորոշվի՝ կախված այն բանից, թե ձեզ որ ֆինանսավորման աղբյուրին (նաև՝ «ծրագիր») կկցեն։  Նկատի ունեցեք, որ «ձեզ համար հասանելի ժամեր» չի նշանակում, որ դուք կստանաք այդ բոլոր ժամերը։  Ձեզ հատկացվելիք ժամերի որոշիչ գործոնների մասին կքննարկվի այս հրապարակման մեջ:

Գործում է չորս IHSS ծրագիր։  Յուրաքանչյուր ծրագիր ունի իրավունակության տարբեր չափանիշներ և ամսական առավելագույն հասանելի ժամեր, որոնք կախված են այն բանից, թե արդյոք դուք դիտարկվել եք որպես Լուրջ խնդիր ունեցող կամ Ոչ լուրջ խնդիր ունեցող (մանրամասները՝ ստորև)։  Այդ ծրագրերն են.

  1. Անհատական խնամքի ծառայությունների ծրագիր (անգլ.՝ Personal Care Services Program, PCSP)
  2. IHSS Plus տարբերակ (անգլ.՝ IHSS Plus Option
  3. Տնային օժանդակող մնացորդային ծառայություններ (IHSS-R), և
  4. Համայնքի առաջնահերթ ընտրության իրավունքով տարբերակ (անգլ.՝ Community First Choice Option, CFCO)

Իմանալու համար, թե դուք որ ծրագրում եք ընդգրկվել, կարող եք տեսնել ձեր IHSS-ի դիմումը հաստատող ծանուցումը3 կամ հարցնել IHSS-ի ձեր սոցիալական աշխատողին։

Ստորև բերված աղյուսակում նշված են ծրագրերը և IHSS-ի ամսական առավելագույն ժամաքանակը.

Ծրագիր Եթե ձեզ դիտարկել են որպես Լուրջ  խնդիր ունեցող (SI), մինչև՝ Եթե ձեզ դիտարկել են որպես Ոչ լուրջ  խնդիր ունեցող (NSI), մինչև՝ Տեղեկատվության հղում/աղբյուր
PCSP 283 ժամ/ամիսը 283 ժամ/ամիսը Բոլոր վարչաշրջանների տեղեկատվական  ծանուցում  թիվ I-28-06
IPO 283 ժամ/ամիսը 195 ժամ/ամիսը Բոլոր վարչաշրջաններին ուղղված նամակ  (ACL) թիվ  11-19
IHSS-R 283 ժամ/ամիսը 195 ժամ/ամիսը ACIN I-28-06
CFCO 283 ժամ/ամիսը մինչև 283 ժամ/ամիսը ACL 14-60

i. PCSP․

PCSP-ի իրավունակության համար դուք պետք է ստանաք ամբողջական ծավալով Medi-Cal4, իսկ ձեր IHSS տրամադրողը չի կարող լինել ձեր ամուսինը/կինը կամ ծնողը։  

ii. IPO․

IPO-ի իրավունակության համար դուք չեք համապատասխանում PCSP ծրագրին՝ հետևյալ պատճառներից մեկով.

  • ձեր IHSS տրամադրող(ներ)ը ձեր
  • ամուսինը/կինը կամ ծնողն է(են), դուք ստանում եք Advance Pay կանխավճարը5
  •  կամ Ռեստորանային ճաշի նպաստ։6

iii. IHSS-R․

IHSS-R-ի իրավունակություն ունենալու համար դուք չեք ստանում ամբողջական ծավալով Medi-Cal կամ դաշնության ֆինանսական մասնակցությամբ ամբողջական ծավալով Medi-Cal։7 Սա հիմնականում նշանակում է, որ IHSS-R-ը մշտական օրինական բնակիչների կամ Միացյալ Նահանգներում իբրև թե օրենքով բնակվող անձանց համար է։8

iv. CFCO․ Համայնքի առաջնահերթ ընտրության իրավունքով տարբերակ

CFCO ծրագրին իրավունակ լինելու համար դուք պետք է իրավունակ լինեք դաշնության ֆինանսական մասնակցությամբ ամբողջական ծավալով

Medi-Cal-ին և բավարարեք խնամքի կենտրոնի մակարդակի խնամքին։9

Եթե դուք IPO ծրագրում եք, սակայն կարող եք նաև CFCO ծրագրում լինել, մտածեք CFCO տեղափոխվելու մասին։ CFCO-ն ավելի շատ առավելագույն քանակով ժամեր է թույլ տալիս (որի համար դուք, այնուամենայնիվ, պետք է ապացուցեք ձեր իրավունակությունը), և հնարավոր է, որ օգտվեք ամուսնական զույգի աղքատացման կանոններից (տե՛ս DRC-ի թիվ 5392.01 հրապարակումը10 և «Բոլոր վարչաշրջանների սոցիալական ապահովության գծով տնօրեններին ուղղված թիվ 17-25 նամակը11 )։

(2) Խնդրի լրջության աստիճան․

IHSS-ն ամսական առավելագույն ժամերի քանակը սահմանում է՝ կախված այն բանից, թե արդյոք դուք դիտարկվել եք որպես Լուրջ խնդիր (SI) ունեցող, թե Ոչ լուրջ խնդիր (NSI) ունեցող։  Ըստ IHSS-ի կանոնակարգի՝ ձեր NSI կամ SI լինելը սահմանվում է հետևյալ կատեգորիաների ժամերն ավելացնելով. ճաշի պատրաստում, մաքրություն ճաշից հետո, շնչառական սարքերի միացում, հաստաղիքի և միզապարկի խնամք, կերակրում,

ամենօրյա լվացումներ անկողնում, օգնություն հագնվելիս, դաշտանային խնամք, օգնություն շարժվելիս, տեղափոխություններ, լոգանք, բերանի

հիգիենա, հարդարում, մաշկի տրորում, դիրքափոխում, օգնություն պրոթեզների հարցում, հարբժշկական ծառայություններ։12

Եթե ստանում եք այլընտրանքային ռեսուրսներ13, որոնք տրամադրում են վերը նշված ծառայություններից ցանկացածը, ապա այդ ժամերը ներառվում են, երբ որոշվում է, թե արդյոք շահառուն ոչ լուրջ խնդիր ունեցող է, թե լուրջ խնդիր ունեցող է, նույնիսկ եթե այդ նույն ժամերը չեն հաշվվում տվյալ շահառուի IHSS-ի կարիքների համար։14

Օրինակ՝ եթե դուք հաճախում եք տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոն և ճաշի համար ստանում եք ճաշից հետո մաքրության ծառայություններ, ապա ձեր ամսական IHSS ժամերը չեն ներառի ճաշից հետո մաքրության համար ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը։ Ճաշից հետո մաքրության օգնությունը, որը ստանում եք տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնում, այնուամենայնիվ, կհաշվվի՝ կախված այն բանից, թե արդյոք դուք համարվում եք «Լուրջ խնդիր ունեցող», թե «Ոչ լուրջ խնդիր ունեցող»։ Դա նշանակում է, որ ձեր ամսական առավելագույն ժամերը կարող են լինել 283 կամ

195, որը կախված է այն բանից, թե ինչպիսին են ձեզ համարում՝ «Լուրջ խնդիր ունեցող», թե «Ոչ լուրջ խնդիր ունեցող»։

Դուք համարվում եք Լուրջ խնդիր ունեցող, եթե յուրաքանչյուր շաբաթ վերոնշյալ կատեգորիաներում ստանում եք 20 ժամ կամ ավելի։15 Դուք համարվում եք Ոչ լուրջ խնդիր ունեցող, եթե յուրաքանչյուր շաբաթ վերոնշյալ կատեգորիաներում ստանում եք 19 ժամ կամ պակաս։

(3) Տնային գնահատում

Սոցիալական աշխատողը անցկացնում է գնահատում ձեր տանը, որպեսզի որոշի, թե ինչ ծառայություններ են ձեզ անհրաժեշտ, և որքան ժամանակ է ձեզ հարկավոր յուրաքանչյուր ծառայության համար։  Դրանից հետո, ըստ կիրառելիության, սոցիալական աշխատողը համաչափության սկզբունքով բաշխում է որոշակի ծառայությունների ժամաքանակը և կրճատում է այն, եթե առկա են այլընտրանքային ռեսուրսներ։  Համաչափության սկզբունքով բաշխման և այլընտրանքային ռեսուրսների մասին մանրամասն քննարկվելու է ստորև:  Նկատի ունեցեք, որ կախված ձեր իրավիճակից՝ համաչափության սկզբունքով կարող են հատկացվել պաշտպանիչ վերահսկողության ծառայություններ։  Մանրամասն տեղեկությունների համար տե՛ս DRC-ի թիվ 5612.01 հրապարակումը։

(4)  Համաչափ բաշխում

Եթե IHSS ծառայություններն ընդհանուր առմամբ կարող են բավարարվել տանը եղած որևէ մեկի կողմից, ապա այդ ծառայության ժամաքանակի կարիքը պետք է բաշխվի համաչափորեն։16 Օրինակ, եթե տրամադրվող առնչվող կամ կենցաղային ծառայությունից օգտվում է մի քանի անձ, ապա այդ ծառայությունը պատրաստելու համար պահանջվող ժամանակը հավասարապես բաժանվում է տվյալ ծառայությունից յուրաքանչյուր օգտվողի, այդ թվում՝ տվյալ տնային տնտեսությունում բնակվող ոչ IHSS շահառուների միջև։

Օրինակ, եթե ծնողից պահանջվում է 100 րոպե ընտանիքի բոլոր հինգ անդամների (ներառյալ ծնողի և ամուրի IHSS շահառուի) ամբողջ շաբաթվա լվացքն անելու համար, ապա IHSS շահառուին հատկացվող ժամանակը կազմում է 20 րոպե (100 ÷ 5 = 20 րոպե):

Համաչափության սկզբունքով բաշխվում են հետևյալ կատեգորիաների ծառայությունները.

  • Կենցաղային ծառայություններ և հիմնարար մաքրում,17
  • Առնչվող ծառայություններ18 և
  • Եթե որևէ ծառայություն միաժամանակ չի մատուցվում մեկից ավելի անձանց, ապա այն չպետք է բաշխվի համաչափորեն։

Օրինակ․ եթե վերոնշյալ օրինակում ծնողն իր որդու (որն IHSS շահառու է) լվացքն առանձին է անում հաստաղիքի և միզապարկի խնդիրների պատճառով, ապա այդ տնային տնտեսության մյուս անդամները չեն օգտվում տվյալ լվացքի ծառայությունից։ Այստեղ որդու լվացքը համաչափորեն չի բաշխվում ընտանիքի մյուս չորս անդամների միջև:

(5)  Այլընտրանքային ռեսուրսներ․

Այլընտրանքային ծառայություններ են IHSS-ի նման ծառայությունները, որոնք դուք ստանում եք այլ ծրագրերի, օրինակ՝ տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնի կամ դպրոցի միջոցով։19 Ձեր ստացած այլընտրանքային ռեսուրսների ծավալը որոշելուց հետո սոցիալական աշխատողն այդ ժամանակը հանում է ձեր ընդհանուր գնահատված կարիքից։

Օրինակ․ դուք ձեր IHSS ծառայություն մատուցողի հետ ապրում եք նույն տանը: Ծառայություն մատուցողը մաքրում է նախաճաշից և ընթրիքից հետո ձեր երկուսի համար:  Դուք այցելում եք տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոն, որտեղ դուք ստանում եք ճաշից հետո մաքրության օգնություն։ Ճաշից հետո մաքրություն կատեգորիայում կա «Ծառայություններ, որոնցից դուք հրաժարվել եք կամ ստանում եք ուրիշներից» անվանումով սյունակ:  Այստեղ սոցիալական աշխատողը նախ կգումարի նախաճաշից, ճաշից և ընթրիքից հետո մաքրության վրա ծախսված ընդհանուր ժամաքանակը:  Այնուհետև, սոցիալական աշխատողը կկատարի ճշգրտում կամ բաշխում համաչափության սկզբունքով, քանի որ ձեր ծառայություն մատուցողի կատարած մարքության ծառայություններից օգտվում եք և՛ դուք, և՛ ձեր ծառայություն մատուցողը։  Դա նշանակում է, որ սոցիալական աշխատողը ձեզ համար համաչափորեն բաշխված ժամանակը կհատկացնի ձեզ «Ձեզ անհրաժեշտ ծառայությունների քանակ» սյունակում: Այնուհետև, սոցիալական աշխատողը կնշի այլընտրանքային ռեսուրսից ձեր ստացած մաքրության օգնությունը. այս տեղեկությունը գրանցված է «Ծառայություններ, որոնցից դուք հրաժարվել եք կամ ստանում եք ուրիշներից» սյունակում։